Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi - 2022

Yayınlanma Tarihi: 14.02.2022
Online ISBN: 978-625-401-599-1
1
Osteopenia and Osteoporosis Triage Using Panoramic Radiography in Women Over 50 Years Old
Taşsöker M, Yüce F. 50 yaş üzeri kadınlarda panoramik radyografi kullanarak osteopeni ve osteoporoz triajı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.1-5.
TR
Ücretsiz Erişim
6
Different Endodontic Treatment Protocols of Open Apex Teeth: Two Case Reports
Dolakoğlu E, Ekrikaya S. Açık apeksli dişlerin farklı endodontik tedavi protokolleri: İki olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.6-10.
TR
Ücretsiz Erişim
11
Evaluation of the Effects of Smoking and Oral Care on Natural Tooth Color
Fidan M, Tunçdemir MT. Ağız bakımının ve sigara kullanımın doğal diş rengine etkisinin değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.11-7.
TR
Ücretsiz Erişim
18
Evaluation of Family Physicians' Knowledge, Attitudes, and Practices Related to Early Childhood Caries-A Cross-Sectional Study
Mutluay M. Aile hekimlerinin erken çocukluk çağı çürükleri hakkındaki bilgi, tutum ve uygulamalarının değerlendirilmesi-kesitsel bir çalışma. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.18-24.
TR
Ücretsiz Erişim
25
Amelogenesis Imperfecta: Two Case Reports and Review
Duman B. Amelogenesis imperfecta: İki olgu sunumu ve derleme. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.25-8.
TR
Ücretsiz Erişim
29
Orthodontic Treatment of a Patient with Amelogenesis Imperfecta: Case Report
Erdur EA, Esen A, Güven ME, Demir A. Amelogenezis imperfektalı bir hastanın ortodontik tedavisi: Olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.29-32.
TR
Ücretsiz Erişim
33
Orthodontic Treatment of a Patient with Anterior Open Bite: Case Report
Erdur EA, Yelken N. Anterior openbite bulunan hastanın ortodontik tedavisi: Vaka raporu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.33-7.
TR
Ücretsiz Erişim
38
Restoration of Anterior Tooth Fractures Using Reattachment Technique: Three Case Reports
Özer H, Abaklı İnci M, Örnek Z, Özaşık HN. Anterior diş kırıklarının reataçman tekniği kullanılarak restorasyonu: 3 olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.38-44.
TR
Ücretsiz Erişim
45
Non-Extraction Fixed Treatment of a Patient with Anterior Openbite and Class II Malocclusion: Case Report
Pilancı E, Yıldırım M, Özkan Şen D. Anterior openbite ve Sınıf II malokluzyona sahip hastanın çekimsiz sabit tedavisi: Vaka raporu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.45-9.
TR
Ücretsiz Erişim
50
Stepwise Excavation
Gönder HY, Karaköy H. Aşamalı çürük tedavisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.50-3.
TR
Ücretsiz Erişim
54
Evaluation of Color Changes in Different Solutions of Temporary Restorations Manufactured by CAD/CAM Method
Gönder A, Demirdağ ED, Demir Sevinç EH, Oral F, Polat S. CAD/CAM yöntemiyle üretilen geçici restorasyonların farklı solüsyonlardaki renk değişimlerinin değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.54-62.
TR
Ücretsiz Erişim
63
Evaluation of Dental Anomalies of Pediatric Patients During the COVID-19 Pandemic Process
Polat Y, Akleyin E. COVID-19 pandemisi sürecinde çocuk hastaların diş anomalilerinin değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.63-7.
TR
Ücretsiz Erişim
68
The Influence of COVID-19 Pandemic on Patients Used Space Maintainer: A Cross-Sectional Study
Şen Tunç E, Köse ET, Kaya Z, Aksoy E. COVID-19 pandemisinin yer tutucu kullanan hastalar üzerindeki etkisi: Kesitsel bir çalışma. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.68-73.
TR
Ücretsiz Erişim
74
Reactions to Distance Education of Students Who Just Started in the Faculty of Dentistry in the COVID-19 Process
Temizci T. COVID-19 sürecinde diş hekimliği fakültesine yeni başlayan öğrencilerin uzaktan eğitime tepkileri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.74-7.
TR
Ücretsiz Erişim
78
Retrospective Evaluation of Cysts in the Jaws
Topal O. Çenelerdeki kistlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.78-84.
TR
Ücretsiz Erişim
85
Free Gingival Graft and Modified Coronally Advanced Flap in the Treatment of Bilateral Multipl Recession-A Case Report
Kılıç D, Mutafcılar Velioğlu EE, Hakkı SS. Çift taraflı çoklu dişeti çekilmesinin tedavisinde serbest dişeti grefti ve modifiye koronale konumlandırılan flep operasyonu-Bir olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.85-9.
TR
Ücretsiz Erişim
90
Aesthetic Rehabilitation of Multiple Diastema Case
Nezir M, Özcan S. Çoklu diastema vakasının estetik rehabilitasyonu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.90-5.
TR
Ücretsiz Erişim
96
Non-Carious Cervical Lesions
Gönder HY, Harmankaya A. Çürüksüz servikal lezyonlar. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.96-100.
TR
Ücretsiz Erişim
101
Influence of Vitamin D Levels on Dental Implant Stability
Toy VE. D vitamini düzeyinin dental implant stabilitesi üzerine etkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.101-7.
TR
Ücretsiz Erişim
108
Evaluation of Stem Cell Applications in Experimentally Developed Bisphosphanate Related Osteonecrosis of the Jaws
Bilge S, Gönen ZB, Bahar D, Etöz AO. Deneysel olarak oluşturulan bifosfonata bağlı çene nekrozunda kök hücre uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.108-14.
TR
Ücretsiz Erişim
115
Evaluation of Clinical and Radiographic Findings of Pediatric Patients with Dens Invaginatus
Güçyetmez Topal B, Falay SB, Tıraş M. Dens invaginatus görülen çocuk hastaların klinik ve radyografik bulgularının değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.115-9.
TR
Ücretsiz Erişim
120
Different Treatment Approaches in Dens İnvajinatus Anomaly: Three Case Reports
Özer H, Abaklı İnci M, Ercan VB, Koç M. Dens invajinatus anomalisinde farklı tedavi yaklaşımları: Üç olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.120-4.
TR
Ücretsiz Erişim
125
Restoration of Diastemas and Deformities with Direct Composite Resin (Case Report)
Dağdelen C, Çoban S, Üçtaşlı MB. Diastemaların ve şekil bozukluklarının direk kompozit rezin ile restorasyonu (Olgu sunumu). Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.125-8.
TR
Ücretsiz Erişim
129
Comparison of Digital Intraoral Scanners and Polyvinylsiloxane Impression Material in Terms of Patient Comfort and Procedure Time
Öz M, Acar Uutaş P. Dijital ağız içi tarayıcıların ve polivinilsiloksan ölçü maddesinin hasta konforu ve işlem süresi açısından karşılaştırılması. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.129-35.
TR
Ücretsiz Erişim
136
The Attitude of Dentists Toward Prevention and Treatment of Dental
Dülger K, Yücel T, Yıldız E. Diş çürüğünün önlenmesi ve tedavisinde diş hekimi yaklaşımı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.136-47.
TR
Ücretsiz Erişim
148
Distance Education Processes of Dentistry Students in the COVID-19 Pandemic Period
Ay YE, Altındağ A, Güven ME, Uyar M. Diş hekimliği öğrencilerinin COVID-19 pandemi döneminde uzaktan eğitim süreçleri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.148-53.
TR
Ücretsiz Erişim
154
Computer Controlled Anesthesia in Dentistry, Case Reports and Literature Review
Erdil A. Diş hekimliğinde bilgisayar kontrollü anestezi, vaka örnekleri ve literatür derlemesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.154-60.
TR
Ücretsiz Erişim
161
Removal and Treatment of a Broken File in the Dental Root Canal: A Case Report
Özaşır T, Gülşahu K. Diş kök kanalındaki kırık bir eğenin çıkarılması ve tedavisi: Bir olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.161- 4.
TR
Ücretsiz Erişim
165
Eksik veya Gömülü Maksiller Ön Dişler İçin Tedavi Protokolleri; Bir Klinik Vaka Serisi
Özüdoğru S, Botsalı MS, Şahin O. Management of treatment protocols for missing or impacted maxillary anterior teeth: A clinical case series. Necmettin Erbakan University International Dentistry Congress. 1st ed. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.165-70.
EN
Ücretsiz Erişim
171
Powered Toothbrush
Aksoy E, Şen Tunç E. Elektrikli diş fırçaları. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.171-5.
TR
Ücretsiz Erişim
176
Effects of Diamond-Like Carbon Coating on Friction Force Between Wire and Brackets
Danşman H, Çelebi F, Danışman Ş, Bıçakçı AA. Elmas benzeri karbon kaplamanın tel ve braketler arasındaki sürtünme kuvveti üzerine etkileri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.176-85.
TR
Ücretsiz Erişim
186
A Current Perspectives on Endodontic Irrigation
Dürüst Barış S, Türkyılmaz A. Endodontik irrigasyona güncel bir bakış. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.186-95.
TR
Ücretsiz Erişim
196
Endocrown Restoration of Endodontically Treated Posterior Teeth: Case Reports
Alkan Aygör F, Durukan SM. Endodontik tedavili posterior dişlerin endokron ile restorasyonu: olgu sunumları. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.196-202.
TR
Ücretsiz Erişim
203
Evaluation of Etiological Factors Associated with Early Childhood Caries
Karagür B, Küçükeşmen Ç. Erken çocukluk çağı çürükleri ile ilişkili etiyolojik faktörlerin değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.203-8.
TR
Ücretsiz Erişim
209
Bonding Efficacy of Different Adhesive Mechanisms on Moist Enamel Surface
Kaya Bursa AP, Başaran G, Bursa MÇ. Farklı adeziv mekanizmaların nemli mine yüzeyine bağlanma etkinliği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.209-19.
TR
Ücretsiz Erişim
220
Effect of Hybrid Ceramic CAD-CAM Restorative Material at Different Thicknesses on Surface Hardness of Resin Based Adhesive Materials
Kılıç S, Üçtaşlı MB. Farklı kalınlıklarda hibrit seramik CAD-CAM restoratif materyalinin farklı rezin esaslı yapıştırma materyallerinin yüzey sertliğine etkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.220-9.
TR
Ücretsiz Erişim
230
Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of Different Single NiTi File Systems
Sarı M, Yılmaz K, Tüfenkçi P. Farklı NiTi tek eğe sistemlerinin döngüsel yorgunluk dirençlerinin karşılaştırılması. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.230-3.
TR
Ücretsiz Erişim
234
The Relationship of Gender on Root and Canal Morphology of Premolars in a Turkish
Falakaloğlu S, Gönüllü F, Öztekin F. Bir Türk popülasyonunda cinsiyetin premolar dişlerin kök ve kanal morfolojisi ile ilişkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.234-8.
TR
Ücretsiz Erişim
239
Investigation of the Color Stability of Resin Cements Polymerized by Different Methods
Yıldız P. Farklı yöntemlerle polimerize edilen rezin simanların renk stabilitesinin araştırılması. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.239- 44.
TR
Ücretsiz Erişim
245
Evaluation of First Molar Conditions of Individuals in Late Adolescence
Altındağ A, Yüce F, Mağat G, Altındağ Ö. Geç adölesan dönemdeki bireylerin birinci molarlarının durumlarının değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.245-8.
TR
Ücretsiz Erişim
249
Genel Anestezi ya da Sedasyon Uygulanan Zihinsel Gelişim Bozukluğu Olan Hastalarımızdaki Dental Tedavi Yaklaşımımız: Retrospektif Değerlendirme
Erdoğmuş Z, Arıcı G, Koparal M, Ege B, Gülsün B. Our dental treatment approach under general anesthesia or sedation in patients with intellectual developmental disorders; Retrospective evaluation. Necmettin Erbakan University International Dentistry Congress. 1st ed. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.249-53.
EN
Ücretsiz Erişim
254
Generalized Hereditary Gingival Fibromatosis: A Case Report
Baybars S, Erhan C, Talo Yıldırım T, Muslu Z. Generalize herediter gingival fibromatozis: Vaka sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.254-6.
TR
Ücretsiz Erişim
257
Gorlin-Goltz Syndrome: A Case Report
Baş MZ, Şahin SS, Ünallı KE. Gorlin-Goltz Sendromu: Olgu bildirisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.257-60.
TR
Ücretsiz Erişim
261
Evaluation of Impacted Canines with Cone Beam Computed Tomography: A Retrospective Study
Güller MT, Miloğlu Ö. Gömülü kaninlerin konik işınlı bilgisayarlı tomografiyle değerlendirilmesi: Bir retrospektif çalışma. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.261-5.
TR
Ücretsiz Erişim
266
CAD-CAM Onlay Restoration of a Damaged Vital Tooth
Gündoğdu M, Kaptı ZS. Harabiyete uğramış vital bir dişin CAD-CAM onlay ile restorasyonu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.266-70.
TR
Ücretsiz Erişim
271
Hygiene Habits of Patients Using Removable Prosthesis: A Pilot Study
Erdinç G. Hareketli protez kullanan hastaların hijyen alışkanlıkları: Pilot çalışma. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.271-6.
TR
Ücretsiz Erişim
277
Comparison of Sealing of Two Different Perforation Repair Material in Different Environments
Yüzer GM, Kaya S, Uysal ME. İki farklı perforasyon tamir materyalinin farklı ortamlarda sızdırmazlıklarının karşılaştırılması. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.277-82.
TR
Ücretsiz Erişim
283
MTA Apexification Made with Two Different Methods, Case Report
Doğan Uçar B, Öztürk Z. İki farklı yöntemle yapılan mta apeksifikasyonu, Olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.283-7.
TR
Ücretsiz Erişim
288
Treatment of Mandibular Molars with Advanced Endodontic-Periodontal Lesions: Case Series
Yaman Y, Gülsahı K. İleri endodontik-periodontal lezyonlu mandibular molar dişlerin tedavisi: Vaka serisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.288-91.
TR
Ücretsiz Erişim
292
İrreversible Pulpitisli Vital İmmatür Dişlerde Pulpotomi: Klinik ve Radyografik Değerlendirilmesi
Bozkurt DA, Arı Aydınbelge H. Pulpotomy in vital immature teeth with irreversible pulpitis:Clinical and radiographic evaluations. Necmettin Erbakan University International Dentistry Congress. 1st ed. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.292-5.
EN
Ücretsiz Erişim
296
Mandibular Advancement Surgery and Genioplasty for a Patient of Sceletal Class II:Case Report
Erdur EA, Metli ŞN. İskeletsel Sınıf II malokluzyona sahip hastanın mandibular ilerletme cerrahisi ve genioplasti ile tedavisi: Vaka sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.296-300.
TR
Ücretsiz Erişim
301
Investigation of Artifact Types in Cone-Beam Computed Tomography
Aslan Öztürk EM, Yalçın ED. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografide artefakt çeşitlerinin incelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.301- 5.
TR
Ücretsiz Erişim
306
Evaluation of Physiological Intracranial Calcifications on Cone-Beam Computed Tomography
Doğan ME, Yalçın ED. Konik işınlı bilgisayarlı tomografide fizyolojik intrakraniyal kalsifikasyonların incelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.306-9.
TR
Ücretsiz Erişim
310
Detection of Accessory Mental Foramen and Lateral Lingual Foramen Using Cone-Beam Computed Tomography
Çelebi A, Gülsün B. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılarak aksesuar mental foramen ve lateral lingual foramen tespiti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.310-4.
TR
Ücretsiz Erişim
315
Konjenital Daimi Premolar Eksikliği Olan Hastaların Süt Azı Dişlerinde Rejeneratif Tedavi Takibi: Dört Olgu
Altunok Ünlü N, Altan H. Regenerative treatment follow-up in primary molars with a congenitally missing permanent premolars: Four cases. Necmettin Erbakan University International Dentistry Congress. 1st ed. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.315-7.
EN
Ücretsiz Erişim
318
Craniosynostosis: A Case Report
Güneş M, Özer H, Zamanı AG, Yıldırım MS. Kraniosinostoz: Bir olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.318-21.
TR
Ücretsiz Erişim
322
Evaluation of Oral and Dental Health Status in Children with Chronic Kidney Disease
Bektaş Ö, İleri Keçeli T, Çeleğen K, Konşuk Ünlü H, Topaloğlu R, Pınar A, ve ark. Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda ağız ve diş sağlığı durumunun değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.322-30.
TR
Ücretsiz Erişim
331
Kronik Periodontitisli Bireylerde Sigara Bırakmanın Dişeti Oluğu Sıvısındaki RANKL, OPG, MMP-8 Üzerine Etkisi
Bozkurt D, Marakoğlu İ, Haliloğlu S, Marakoğlu K. The effect of smoking cessation in patients with chronic periodontitis on gingival crevicular fluid RANKL, OPG, MMP-8. Necmettin Erbakan University International Dentistry Congress. 1st ed. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.331-8.
EN
Ücretsiz Erişim
339
Endocrown Application to a Premolar Tooth with Excess Matter Loss: A Case Report
Öcal F, Dayı B. Madde kaybı fazla olan premolar dişe endokron uygulaması: Olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.339-41.
TR
Ücretsiz Erişim
342
Apicoectomy After Root Canal Therapy in the Anterior Region of the Maxilla: Two Case Reports
Barış K, Dürüst Barış S, Türkyılmaz A. Maksilla anterior bölgede kanal tedavisi sonrası apisektomi: İki vaka raporu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.342-5.
TR
Ücretsiz Erişim
346
Malocclusion and Oral Health with Quality of Life, OHIP-14
Topal R. Maloklüzyon ve ağız sağlığı ile yaşam kalitesi, OHIP-14. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.346-50.
TR
Ücretsiz Erişim
351
Rare Dental Extraction Complication and Treatment in the Mandible: 2 Case Report
Haylaz E, Gedek G, Akbaş M. Mandibulada nadir görülen diş çekimi komplikasyonu ve tedavisi: 2 olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.351-4.
TR
Ücretsiz Erişim
355
Root Canal Anatomy of Mandibular 3rd Molar Teeth: A Retrospective Study
Yüzer GM, Şimşek A, Uysal ME. Mandibular 3. molar dişlerin kök kanal anatomisi: Retrospektif bir çalışma. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.355-61.
TR
Ücretsiz Erişim
362
Mandibular Molars: Mid Mesial Canal Evaluation
Uysal ME, Kaya S, Yüzer GM. Mandibular molarlar: Mid mesial kanal incelemesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.362-8.
TR
Ücretsiz Erişim
369
Central Giant Cell Granuloma Located in the Mandibular Ramus Region: A Case Report
Öztürk B, Daşcı F, Taşsöker M, Işık BK. Mandibular ramus bölgesinde yerleşim gösteren santral dev hücreli granülom: Vaka raporu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.369-73.
TR
Ücretsiz Erişim
374
Sufficiency of Youtube Videos About Masseter Botox Applications in Patient Information
Menziletoğlu D, Işık BK, Akkülah Ş. Masseter botoks uygulamasına dair Youtube videolarının hasta bilgilendirilmesinde yeterliliği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.374-7.
TR
Ücretsiz Erişim
378
Treatment of Enamel Defects with Minimal Invasive Resin Infiltration (Icon-DMG) Method; Case Series
Fidancıoğlu YD, Abaklı İnci M, Özer H. Mine defektlerinin minimal invaziv rezin infiltrasyon (Icon-DMG) yöntemi ile tedavisi; Vaka serisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.378-82.
TR
Ücretsiz Erişim
383
Oral Squamous Papilloma: A Case Report
Şahin SS, Şentürk E, Çiftçi Şişman A. Oral skuamöz papillom: Olgu bildirisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.383-4.
TR
Ücretsiz Erişim
385
Oral Squamous Cell Papilloma: A Case Report
Bayramoğlu Z, Kılınç A, Koç G. Oral squamoz hücreli papillom: Bir olgu raporu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.385-7.
TR
Ücretsiz Erişim
388
Ortodontik Tedavi Süresi ile İlişkili Beyaz Nokta Lezyon Prevalansı Küçümsenmeli mi?
Küçük EB, Akdoğan EG. Has the Prevalence of orthodontic treatment duration-related white spot lesion been underestimated? Necmettin Erbakan University International Dentistry Congress. 1st ed. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.388-94.
EN
Ücretsiz Erişim
395
Facial Change in Patients with Class III Malocclusion Treated with Orthognathic Surgery
Ayrancı F, Ömezli MM, Akpınar H, Akpınar M, Büyük SK. Ortognatik cerrahi ile tedavi edilen Sınıf III maloklüzyona sahip hastalardaki yüz değişimi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.395-400.
TR
Ücretsiz Erişim
401
Fibroepithelial Hyperplasia with Osseous Metaplasia and Dental Epithelial Residues
Barış K, Olgun HE. Osseöz metaplazi ve dental epitel artıkları içeren fibroepitelyal hiperplazi: Vaka raporu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.401-4.
TR
Ücretsiz Erişim
405
Mental Nerve Paresthesia Caused by Periapical Lesion: Case Report
Eninanç İ, Şahan Keskin A, Çotur F. Periapikal lezyon sonucu oluşan mental sinir parestezisi: Bir olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.405-8.
TR
Ücretsiz Erişim
409
Antimicrobial Efficacy of Propolis Alone and in Combination with Three Different Chelator Agents on Five Microorganism Species
Demirci Ö, Acer Ö, Yeniçeri Özata M. Propolisin tek başına ve üç farklı şelatör ajan ile kombinasyon halinde beş mikroorganizma türü üzerine antimikrobiyal etkinliği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.409-14.
TR
Ücretsiz Erişim
415
Full Arc Implant Rehabilitation (FAIR) Protocol in Prosthetic Dentistry
Kara R. Protetik diş tedavisinde tam ark implant rehabilitasyon (TAİR) protokolü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.415-24.
TR
Ücretsiz Erişim
425
14-Months Follow Up of Prosthetically Rehabilitated Patient Affected with Amelogenesis Imperfecta
Pazarbaşı MF, Eraslan R. Protetik olarak rehabilite edilmiş amelogenezis imperfektalı hastanın 14 aylık takibi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.425-9.
TR
Ücretsiz Erişim
430
Investigation of Direct Metal Laser Sintering Technique in Prosthetic Dentistry: A Literature Review
Botsalı M, Dikicier S, Atay A. Protetik tedavilerde doğrudan metal lazer sinterleme tekniğinin incelenmesi: Literatür derlemesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.430-8.
TR
Ücretsiz Erişim
439
Restoration of Discolored Devital Anterior Teeth After Bleaching with Composite Resin: A Case Report
Eksikaya S, Solakoğlu E. Renklenmiş devital anterior dişlerin beyazlatma sonrası kompozit rezin ile restorasyonu: Olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.439-45.
TR
Ücretsiz Erişim
446
Comparison of Dentoalveolar Effect of Different Transverse Expansion Protocols Used with the Reverse Headgear
Erdur EA, Soğancı AE, Metli ŞN, Türkhan E. Reverse headgear-RME tedavisinde kullanılan farklı genişletme prosedürlerinin dentoalveolar etkilerinin karşılaştırılması. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.446-9.
TR
Ücretsiz Erişim
450
Improving Dental Experiences by Using Virtual Reality and Hypnosis
Toraman A. Sanal gerçeklik ve hipnoz kullanarak dental deneyimleri iyileştirme. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.450-3.
TR
Ücretsiz Erişim
454
Orthodontic Removal of Central Tooth Missing Using Supernumerary Teeth: Case Report
Erdur EA, Pilacı E. Santral diş eksikliğinin supernumere diş kullanılarak ortodontik olarak giderilmesi: Vaka raporu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.454-7.
TR
Ücretsiz Erişim
458
Year Clinical and Radiographic Follow-Up of Cervical Pulpotomy Treatment: 5 Case Reports
Türkoğlu Kayacı Ş, Altıntaş İ. Servikal pulpotomi tedavisinin 1 yıllık klinik ve radyografik takibi: 5 olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.458-61.
TR
Ücretsiz Erişim
462
Treatment of Class II Division 1 Malocclusion with Herbst Appliance
Çime Akbaydoğan L, Ulusoy Mutluol E, Akın M. Sınıf II Bölüm 1 maloklüzyonun herbst aygıtı ile tedavisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.462-8.
TR
Ücretsiz Erişim
469
Two Phases of Treatment of Class II Malocclusion Patient: Case Report
Ergin AH, Acar Ulutaş P. Sınıf II maloklüzyonu olan hastanın iki fazlı tedavisi: Olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.469-76.
TR
Ücretsiz Erişim
477
Marsupialization of Cystic Lesions Associated with Deciduous Molars-3 Case
Abaklı İnci M, Özer H, Üzümcü Uyumaz F. Süt molarlar ile ilişkili kistik lezyonların marsupyalizasyonu: 3 olgu sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.477-81.
TR
Ücretsiz Erişim
482
CAD/CAM Technology for Complete Denture
Özişçi Ö. Tam protez üretiminde CAD/CAM teknolojisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.482-6.
TR
Ücretsiz Erişim
487
Clinical Evaluation of Screw Retained Veneered Zirconia Single Crowns Cemented on Ti-Base Abutments: 1 Year Retrospective Study
Özdil EN, Güven ME. Ti-base abutment üzerine simante edilen vidalı zirkonya tek kronların klinik değerlendirmesi: 1 yıllık retrospektif çalışma. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.487-93.
TR
Ücretsiz Erişim
494
Reconstruction of an Anterior Maxillary Defect with Toronto Bridge: A Case Report with 4-Year Follow-up
Atalay P, Gönüldaş F. Toronto köprü ile anterior maksiller defektin rekonstrüksiyonu: 4-yıl takipli vaka raporu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.494-8.
TR
Ücretsiz Erişim
499
Radix Entomolaris and Radix Paramolaris Prevalence in Turkish Population
Yüzer GM, Küden C, Uysal ME. Türk popülasyonunda radix entomolaris ve paramolaris prevelansı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.499-503.
TR
Ücretsiz Erişim
504
Evaluation of Maximum Dynamic Torque and Vertical Force Values of Three Different Nickel-Titanium Reciprocal Files
Aslantaş EE, Serper A. Üç farklı nikel-titanyum resiprokal eğenin maksimum dinamik tork ve vertikal kuvvet değerlerinin belirlenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.504-7.
TR
Ücretsiz Erişim
508
Üniversite Öğrencileri ve Personellerinin Ağız Hijyeni Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Tatar Şatıroğlu E, Manav TY. Assessment of oral hygiene habits of university students and staff. Necmettin Erbakan University International Dentistry Congress. 1st ed. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.508-11.
EN
Ücretsiz Erişim
512
2-Year Retrospective Results of Zirconium Crowns Applications
Güngör H. Zirkonyum kaplama uygulamalarının 2 yıllık retrospektif sonuçları. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.512-4.
TR
Ücretsiz Erişim

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014