Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
''Ahtapotla Mücadele''- COVID-19 Servisinde Çalışan Hemşirelerin Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma
''Fighting an Octopus''- Experiences of Nurses Working in the COVID-19 Ward: A Qualitative Study
Zeliha ÖZKANa, Hilal UÇANb, Arif ÖZPARLAKc, Dudu KARAKAYAc, Merve OKAN DEMİRELd
aSağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri, Türkiye
bSağlık Bakanlığı Korkuteli Devlet Hastanesi, Pandemi Servisi, Antalya, Türkiye
cAkdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Antalya, Türkiye
dSağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pandemi Servisi, Antalya, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2022;14(4):1221-31
doi: 10.5336/nurses.2022-89167
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease-2019 (COVID-19)] servisinde çalışan hemşirelerin deneyimlerini kapsamlı olarak incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma, Aralık 2020-Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye'nin Antalya şehrindeki bir devlet hastanesinde 18 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analizi, Graneheim ve Lundman tarafından önerilen içerik analizi yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, NVIVO 12 Pro paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmanın temaları; COVID-19 servisinde çalışmanın bireysel etkileri (alt temalar; sağlık üzerine etkiler, aile yaşamına etkiler, sosyal yaşama etkiler), COVID-19 servisinde çalışmanın mesleki etkileri, COVID-19 süreciyle baş etme yöntemleri, COVID-19 sürecinde hemşirelerin destek gereksinimleri, COVID19 sürecinin hemşireler için anlamı, COVID-19 sürecinde hemşirelerin meslektaşlarına önerileri ve COVID-19 sürecinin kazanımları olarak belirlenmiştir. Sonuç: Bulgular, COVID-19 sürecinde bakım veren hemşirelerin bireysel ve mesleki açıdan olumsuzluklar yaşadıklarını göstermektedir. Hemşireler yaşadıkları bu olumsuzluklarla baş edebilmek için farklı yöntemler kullanmakta ve desteğe gereksinim duymaktadırlar. Hemşireler, pandemi sürecinde olumsuz deneyimlerin yanında travma sonrası büyümeyi gösteren olumlu kazanımlar da deneyimlemektedirler. Çalışma sonuçları, pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak için hemşirelerin iyi oluşunu, motivasyonlarını ve bilgi düzeylerini artıracak destek programlarının oluşturulması konusunda katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; niteleyici araştırma; pandemiler; COVID-19
ABSTRACT
Objective: This study was carried out to comprehensively examine the experiences of nurses working in the coronavirus disease-2019 (COVID19) service. Material and Methods: This is a descriptive phenomenology study. The research was conducted with 18 nurses at a hospital in the city of Antalya, Türkiye, between December 2020 and August 2021. Participants in the research were selected by purposive sampling. Data collection was by the face-to-face interview technique. A personal information form and a semi-structured interview form were used to collect data. Data analysis was performed with the content analysis approach recommended by Graneheim and Lundman. The data were analyzed using the NVIVO 12 Pro package program. Results: The themes of the research were determined as individual effects of work in the COVID-19 ward (sub-themes; effects on health, effects on family life, effects on social life), professional effects of work in the COVID-19 ward, methods of coping with COVID19, nurses' need for support during COVID-19, the meaning of COVID-19 for nurses, nurses' recommendations to their colleagues during COVID-19, and gains from COVID-19. Conclusion: Findings showed that nurses providing care during COVID-19 had bad experiences both individually and professionally. They used various methods to cope with these bad experiences and felt the need for support. However, alongside their bad experiences during the pandemic, they experienced positive gains which points to post-traumatic growth. The conclusions of the study may contribute to the formation of support programs which will increase nurses' wellbeing, motivation and knowledge levels in order to reduce the negative effects of the pandemic.

Keywords: Nursing; qualitative research; pandemics; COVID-19
REFERENCES:
 1. Türk A, Ak Bingül B, Ak R. Tarihsel süreçte yaşanan pandemilerin ekonomik ve sosyal etkileri [Economic and social effects of pandemics experienced in the historical process]. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 2020; Covid-19 Özel Sayı:612-32. [Crossref] 
 2. Taylor MR, Agho KE, Stevens GJ, Raphael B. Factors influencing psychological distress during a disease epidemic: data from Australia's first outbreak of equine influenza. BMC Public Health. 2008;8(1):1-13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Zhang Y, Wei L, Li H, Pan Y, Wang J, Li Q, et al. The psychological change process of frontline nurses caring for patients with COVID-19 during Its outbreak. Issues Ment Health Nurs. 2020;41(6):525-30. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Zhu H, Wei L, Niu P. The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Glob Health Res Policy. 2020;5:6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Scharf D, Oinonen K. Ontario's response to COVID-19 shows that mental health providers must be integrated into provincial public health insurance systems. Can J Public Health. 2020;111(4):473-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Wilder-Smith A, Chiew CJ, Lee VJ. Can we contain the COVID-19 outbreak with the same measures as for SARS? Lancet Infect Dis. 2020;20(5):e102-e7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Çevirme A, Kurt A. COVID-19 pandemisi ve hemşirelik mesleğine yansımaları [COVID-19 pandemia and its reflections to nursing profession]. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020;7(5):46-52. [Link] 
 8. Sampaio F, Sequeira C, Teixeira L. Impact of COVID-19 outbreak on nurses' mental health: A prospective cohort study. Environ Res. 2021;194:110620. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Zheng R, Zhou Y, Fu Y, Xiang Q, Cheng F, Chen H, et al. Prevalence and associated factors of depression and anxiety among nurses during the outbreak of COVID-19 in China: A cross-sectional study. Int J Nurs Stud. 2021;114:103809. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Çınar F, Es M, Bülbüloğlu S. COVID-19 hastalarına bakım veren cerrahi hemşirelerinin stres düzeyleri ve kaynaklarının incelenmesi [Examination of stress levels and sources of surgical nurses caring for COVID-19 patients]. Kocaeli Tıp Dergisi. 2021;10(Supp: 1):85-93. [Crossref] 
 11. Bayülgen MY, Bayülgen A, Yeşil FH, Türksever HA. COVID-19 pandemisi sürecinde çalışan hemşirelerin anksiyete ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi [Determination of anxiety and hopelessness levels of nurses working during the COVID-19 pandemic process]. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2021;3(1):1-6. [Crossref] 
 12. Smith GD, Ng F, Ho Cheung Li W. COVID-19: Emerging compassion, courage and resilience in the face of misinformation and adversity. J Clin Nurs. 2020;29(9-10):1425-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Banerjee D. The COVID-19 outbreak: Crucial role the psychiatrists can play. Asian J Psychiatr. 2020;50:102014. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Billings J, Ching BCF, Gkofa V, Greene T, Bloomfield M. Experiences of frontline healthcare workers and their views about support during COVID-19 and previous pandemics: a systematic review and qualitative meta-synthesis. BMC Health Serv Res. 2021;21(1):923. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Joo JY, Liu MF. Nurses' barriers to caring for patients with COVID-19: a qualitative systematic review. Int Nurs Rev. 2021;68(2):202-13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Paley J. Husserl, phenomenology and nursing. J Adv Nurs. 1997;26(1):187-93. [Crossref]  [PubMed] 
 17. O'Brien BC, Harris IB, Beckman TJ, Reed DA, Cook DA. Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations. Acad Med. 2014;89(9):1245-51. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 11. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2018.
 19. Sun N, Wei L, Shi S, Jiao D, Şarkı R, Ma L, et al. Qualitative study on the psychological experience of caregivers of COVID-19 patients. American Journal of Infection Control. 2020;48(6):592-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Liu Q, Luo D, Haase JE, Guo Q, Wang XQ, Liu S, et al. The experiences of health-care providers during the COVID-19 crisis in China: a qualitative study. Lancet Glob Health. 2020;8(6):e790-e8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Zheng W. Mental health and a novel coronavirus (2019-nCoV) in China. J Affect Disord. 2020;269:201-2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today. 2004;24(2):105-12. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. 5th ed. China: Wolters Kluwer; 2010.
 24. Galanis P, Vraka I, Fragkou D, Bilali A, Kaitelidou D. Nurses' burnout and associated risk factors during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. J Adv Nurs. 2021;77(8):3286-302. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Akkuş Y, Karacan Y, Güney R, Kurt B. Experiences of nurses working with COVID-19 patients: A qualitative study. J Clin Nurs. 2021:10.1111/jocn.15979. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Fernandez R, Lord H, Halcomb E, Moxham L, Middleton R, Alananzeh I, et al. Implications for COVID-19: A systematic review of nurses' experiences of working in acute care hospital settings during a respiratory pandemic. Int J Nurs Stud. 2020;111:103637. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Deliktas Demirci A, Oruc M, Kabukcuoglu K. 'It was difficult, but our struggle to touch lives gave us strength': The experience of nurses working on COVID-19 wards. J Clin Nurs. 2021;30(5-6):732-41. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Liu M, Zhang N, Wang W, Chen Q, Chen W, Lin Q. Experiences of nurses fighting coronavirus disease 2019 (COVID-19): A qualitative meta-integration. American Journal of Nursing. 2020;9(6):394-401. [Crossref] 
 29. Xu H, Stjernswärd S, Glasdam S. Psychosocial experiences of frontline nurses working in hospital-based settings during the COVID-19 pandemic - A qualitative systematic review. Int J Nurs Stud Adv. 2021;3:100037. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Labrague LJ. Psychological resilience, coping behaviours and social support among health care workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review of quantitative studies. J Nurs Manag. 2021;29(7):1893-905. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Yıldırım N, Aydoğan A, Bulut M. A qualitative study on the experiences of the first nurses assigned to COVID-19 units in Turkey. J Nurs Manag. 2021;29(6):1366-74. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Cengiz Z, Isik K, Gurdap Z, Yayan EH. Behaviours and experiences of nurses during the COVID-19 pandemic in Turkey: A mixed methods study. J Nurs Manag. 2021;29(7):2002-13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. De Brier N, Stroobants S, Vandekerckhove P, De Buck E. Factors affecting mental health of health care workers during coronavirus disease outbreaks (SARS, MERS & COVID-19): A rapid systematic review. PLoS One. 2020;15(12):e0244052. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com