Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: REVIEW
Arı Ürünlerinin Kullanımı ve Apiterapi Uygulamalarına Bağlı İstenmeyen Etkileri: Sistematik Derleme
Adverse Effects and Example Cases Due to the Use of Bee Products and Apitherapy Applications: Systematic Review
Meral KEKEÇOĞLUa,b, Asiye Elvan BELLİCİc , İlker YILDIRIMc , Ali KINALIKAYAc , Tuğçe ÇAPRAZLId , Bilge YÜKSELe
aDüzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Düzce, Türkiye
bDüzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi, Düzce, Türkiye
cDüzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doğal Bitkisel ve Kozmetik Ürünler Programı, Düzce, Türkiye
dDüzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Arıcılık Programı, Düzce, Türkiye
eDüzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji ABD, Düzce, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(2):169-83
doi: 10.5336/jtracom.2023-95571
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Tüm kültürlerde, modern tıbbın ulaşamadığı ve yetersiz kaldığı durumlarda, toksik olmayan, kolay erişilebilir, güvenilir olduğu düşünülen ve kültürel olarak ''alternatif/tamamlayıcı/doğal tedavi'' olarak tanımlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu yöntemlerden biri de arı ürünleriyle yapılan doğal bir tedavi yöntemi olan apiterapidir. Bal, propolis, arı poleni, balmumu, arı sütü, bal arısı zehri eski çağlardan beri tıpta kullanılan doğal ürünlerdir. Günümüzde ise apilarnil (erkek arı larvası) ve arı ekmeği de sağlığı koruma ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze yapılan araştırmalar, doğal arı ürünlerinin hastalıkları önleyici olarak ya da birçok hastalığın tedavisi için kullanılabileceğini göstermektedir. Arı ürünlerinin doğal ürün olması ve söz konusu ürünlerin her türlü hastalığa iyi geliyor algısı toplumun bütün kesimleri tarafından sorgulanmadan kullanılmasına sebebiyet vermektedir. Ancak doz ayarlanması ve standardizasyonu yapılmamış olan ürünlerin doğal ürün dahi olsa çeşitli yan etkileri olabileceği göz ardı edilmemelidir. Sağlığı koruma veya tedavi amacıyla kullanılacak arı ürünlerinin üretiminden son tüketiciye ulaştığı ana kadar olan her bir aşamanın izlenilebilir olması gerekmektedir. Ayrıca tüm doğal ürünlerde olduğu gibi arı ürünleri de işin ehli tıp doktorlarının önerdiği şekliyle ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Bu derlemede haricen ve dâhilen arı ürünleri kullanımı veya apiterapi uygulamaları sonrası ortaya çıkan yan etkileri içeren olgu sunumları derlenerek başta arı ürünleri olmak üzere doğal ürünlerin doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arı ürünleri; apiterapi; geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları; istenmeyen etki
ABSTRACT
In all cultures, traditional and complementary medicine methods, which are considered to be non-toxic, easily accessible, reliable and culturally defined as ''alternative/complementary/natural treatment'', are used when modern medicine cannot reach the patients and is insufficient. One of these methods is apitherapy which is a natural treatment method made with bee products. Honey, propolis, bee pollen, beeswax, royal jelly, bee venom are natural products used in medicine since ancient times. Nowadays, apilarnil (drone larva) and bee bread are also used for health protection and treatment. Researchs from the past to the present shows that natural bee products can be used as a preventative for diseases or for the treatment of many diseases. The fact that bee products are natural products and the perception that these products are good for all kinds of diseases causes them to be used by all segments of the society without any question. However, it should not be overlooked that products without dose adjustment and standardization may have various side effects, even if they are natural products. Every stage from the production of bee products to be used for health protection or treatment to the moment they reach the end consumer must be traceable. In addition, as with all natural products, bee products should be used as recommended by competent medical doctors and under the control of a doctor. In this review, case reports containing the side effects of external and internal use of bee products or apitherapy applications were compiled and it was emphasized that natural products, especially bee products, should not be used without a doctor's control.

Keywords: Bee products; apitherapy; the practice of traditional and complementary medicine; adverse effect
REFERENCES:
 1. Resmî Gazete (27.10.2014, Sayı: 29158) sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği; 2014. (December 28, 2022). Erişim linki: [Link] 
 2. Kekeçoğlu M, Çaprazlı T, Bir S. Apiterapiye uygun arıcılık. Atayoğlu AT, editör. Apiterapi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.251-5.
 3. Crane E. Bees and Beekeeping: Science, Practice and World Resources. 1st ed. Oxford, UK: Heinemann Newnes; 1990. p.614.
 4. Vazquez-Revuelta P, Madrigal-Burgaleta R. Death due to live bee acupuncture apitherapy. J Investig Allergol Clin Immunol. 2018;28(1):45-6. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Atayoğlu AT. Apiterapiye genel bakış [An overview on apitheraphy]. J Biotechnol and Strategic Health Res. 2019;3:61-6. [Crossref] 
 6. Seyhan MF, Yılmaz E, Timirci-Kahraman Ö, Saygılı N, Kısakesen Hİ, Eronat AP, et al. Anatolian honey is not only sweet but can also protect from breast cancer: elixir for women from artemis to present. IUBMB Life. 2017;69(9):677-88. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Bobiş O, Dezmirean DS, Moise AR. Honey and diabetes: the importance of natural simple sugars in diet for preventing and treating different type of diabetes. Oxid Med Cell Longev. 2018;2018:4757893. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Bauer L, Kohlich A, Hirschwehr R, Siemann U, Ebner H, Scheiner O, et al. Food allergy to honey: pollen or bee products? Characterization of allergenic proteins in honey by means of immunoblotting. J Allergy Clin Immunol. 1996;97(1 Pt 1):65-73. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Silici S, Doğan Z, Sahin H, Atayoğlu T, Yakan B. Acute effects of grayanotoxin in rhododendron honey on kidney functions in rats. Environ Sci Pollut Res Int. 2016;23(4):3300-9. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Pişkin Ö, Kurt N, Hancı V. Deli bal zehirlenmesinin neden olduğu nodal ritimli bir olgu [Nodalrhythm caused mad honey poisoning (acase report) Mad honeypoisoning]. Haydarpaşa Numune Tıp Derg. 2012;52(3):162-6. [Link] 
 11. Başgül A. Deli bal zehirlenmesi [Mad honey intoxication]. Yoğun Bakım Dergisi. 2003;3(1):33-6. [Link] 
 12. Abdulla CO, Ayubi A, Zulfiquer F, Santhanam G, Ahmed MA, Deeb J. Infant botulism following honey ingestion. BMJ Case Rep. 2012;2012:bcr1120115153. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Altunatmaz S, Sandıkçı S, Aksu F. Arı poleninin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi [Determination of the microbiological quality of bee pollen]. Erciyes Üniv Vet Fak. 2016;13(3):182-7. [Link] 
 14. Vermersch C, Kerdraon R, Armingaud P, Bois J, Bens G, Finon A. Éruption induite à tropisme sébacé après consommation de pollen d'abeille [Sebotropic drug eruption after ingestion of bee pollen]. Ann Dermatol Venereol. 2020;147(2):135-9. French. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Rosmilah M, Shahnaz M, Patel G, Lock J, Rahman D, Masita A, et al. Characterization of major allergens of royal jelly Apis mellifera. Trop Biomed. 2008;25(3):243-51. [PubMed] 
 16. Yonei Y, Shibagaki K, Tsukada N, Nagasu N, Inagaki Y, Miyamoto K, et al. Case report: haemorrhagic colitis associated with royal jelly intake. J Gastroenterol Hepatol. 1997;12(7):495-9. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Paola F, Pantalea DD, Gianfranco C, Antonio F, Angelo V, Eustachio N, et al. Oral allergy syndrome in a child provoked by royal jelly. Case Reports in Medicine. 2014. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Bullock RJ, Rohan A, Straatmans JA. Fatal royal jelly-induced asthma. Med J Aust. 1994;160(1):44. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Leung R, Thien FC, Baldo B, Czarny D. Royal jelly-induced asthma and anaphylaxis: clinical characteristics and immunologic correlations. J Allergy Clin Immunol. 1995;96(6 Pt 1):1004-7. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Katayama M, Aoki M, Kawana S. Case of anaphylaxis caused by ingestion of royal jelly. J Dermatol. 2008;35(4):222-4. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Lee NJ, Fermo JD. Warfarin and royal jelly interaction. Pharmacotherapy. 2006;26(4):583-6. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Takahashi M, Matsuo I, Ohkido M. Contact dermatitis due to honeybee royal jelly. Contact Dermatitis. 1983;9(6):452-5. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Hay KD, Greig DE. Propolis allergy: a cause of oral mucositis with ulceration. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1990;70(5):584-6. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Hsu CY, Chiang WC, Weng TI, Chen WJ, Yuan A. Laryngeal edema and anaphalactic shock after topical propolis use for acute pharyngitis. Am J Emerg Med. 2004;22(5):432-3. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Li YJ, Lin JL, Yang CW, Yu CC. Acute renal failure induced by a Brazilian variety of propolis. Am J Kidney Dis. 2005;46(6):e125-9. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Walgrave SE, Warshaw EM, Glesne LA. Allergic contact dermatitis from propolis. Dermatitis. 2005;16(4):209-15. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Cho E, Lee JD, Cho SH. Systemic contact dermatitis from propolis ingestion. Ann Dermatol. 2011;23(1):85-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Callejo A, Armentia A, Lombardero M, Asensio T. Propolis, a new bee-related allergen. Allergy. 2001;56(6):579. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Silvani S, Spettoli E, Stacul F, Tosti A. Contact dermatitis in psoriasis due to propolis. Contact Derm. 1997;37(1):48-9. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Nyman G, Oldberg Wagner S, Prystupa-Chalkidis K, Ryberg K, Hagvall L. Contact allergy in western sweden to propolis of four different origins. Acta Derm Venereol. 2020;100(16):adv00256. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Popova MP, Bankova VS, Bogdanov S, Tsvetkova I, Naydenski C, Marcazzan GL, et al. Chemical characteristics of poplar type propolis of different geographic origin. Apidologie. 2007;38(3):306-11. [Crossref] 
 32. Kekeçoğlu M, Keskin M, Birinci C, Birinci E, Kolaylı S. Effects of honey bee race and season on propolis composition. Journal of Agricultural Sciences. 2021;27(3):292-7. [Crossref] 
 33. Küçük M, Kolaylı S, Karaoğlu Ş, Ulusoy E, Baltacı C, Candan F. Biological activities and chemical composition of three honeys of different types from Anatolia. Food Chem. 2007;100(2):526-34. [Crossref] 
 34. Kekecoglu M, Sonmez E, Kambur Acar M, Karaoglu SA. Pollen analysis, chemical composition and antibacterial activity of anatolian chestnut propolis collected from Yıgılca region. Biol Bull. 2021b;48(6):721-8. [Crossref] 
 35. Kekeçoğlu M. Arıcılık ve çevre [Beekeeping and environment]. Turkiye Klinikleri J Anim Nutr & Nutr Dis-Special Topics. 2016;2(1):42-9. [Link] 
 36. Raghuraman H, Chattopadhyay A. Melittin: a membrane-active peptide with diverse functions. Biosci Rep. 2007;27(4-5):189-223. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Chen SY, Zhou P, Qin Y. [Treatment of rheumatoid arthritis by bee-venom acupuncture]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018;43(4):251-4. Chinese. [PubMed] 
 38. Şenel E, Kuyucu M, Süslü I. Honey and bee venom in dermatology: a novel possible alternative or complimentary therapy for psoriasis vulgaris. Anc Sci Life. 2014;33(3):192-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Park MH, Choi MS, Kwak DH, Oh KW, Yoon DY, Han SB, et al. Anti-cancer effect of bee venom in prostate cancer cells through activation of caspase pathway via inactivation of NF-κB. Prostate. 2011;71(8):801-12. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Moreno M, Giralt E. Three valuable peptides from bee and wasp venoms for therapeutic and biotechnological use: melittin, apamin and mastoparan. Toxins (Basel). 2015;7(4):1126-50. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 41. Jang S, Kim KH. Clinical effectiveness and adverse events of bee venom therapy: a systematic review of randomized controlled trials. Toxins (Basel). 2020;12(9):558. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Çaprazlı T, Kekeçoğlu M. Bal arısı zehrinin kompozisyonunu ve üretim miktarını etkileyen faktörler [Factors affecting the composition and production amount of honey bee venom]. U Bee J. 2021;21:132-45. [Crossref] 
 43. Cherniack EP, Govorushko S. To bee or not to bee: the potential efficacy and safety of bee venom acupuncture in humans. Toxicon. 2018;154:74-8. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Ahn YJ, Shin JS, Lee J, Lee YJ, Kim MR, Shin YS, et al. Safety of essential bee venom pharmacopuncture as assessed in a randomized controlled double-blind trial. J Ethnopharmacol. 2016;194:774-80. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Lim SM, Lee SH. Effectiveness of bee venom acupuncture in alleviating post-stroke shoulder pain: a systematic review and meta-analysis. J Integr Med. 2015;13(4):241-7. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Jo N, Roh J. Systemic immediate hypersensitive reactions after treatment with sweet bee venom: a case report. J Pharmacopuncture. 2015;18(4):59-62. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Jung JW, Jeon EJ, Kim JW, Choi JC, Shin JW, Kim JY, et al. A fatal case of intravascular coagulation after bee sting acupuncture. Allergy Asthma Immunol Res. 2012;4(2):107-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 48. Chae WY, Kim SH, Lee YH, Lee BH, Lee JH, Woo JJ. Acute lung injury after bee sting acupuncture. Allergy Asthma Respir Dis. 2015;3(2):151-4. [Crossref] 
 49. Lee HJ, Park IS, Lee JI, Kim JS. Guillain-Barré syndrome following bee venom acupuncture. Intern Med. 2015;54(8):975-8. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Park JS, Park YG, Jang CH, Cho YN, Park JH. Severe ulnar nerve injury after bee venom acupuncture at a traditional Korean medicine clinic: a case report. Ann Rehabil Med. 2017;41(3):483-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 51. Remes-Troche JM, Téllez-Zenteno JF, Rojas-Serrano J, Senties-Madrid H, Vega-Boada F, García-Ramos G. Thalamic and mesencephalic hemorrhages after multiple honeybee stings: a life-threatening apitherapy complication. Eur Neurol. 2003;49(3):188-9. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Nair BT, Sanjeev RK, Saurabh K. Acute kidney injury following multiple bee stings. Ann Afr Med. 2016;15(1):41-2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 53. Ghoreschi K, Fischer J, Biedermann T. Manifestation of rheumatoid arthritis during subcutaneous allergen-specific immunotherapy with bee venom. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(6):1438-9; author reply 1439-40. [Crossref]  [PubMed] 
 54. Abdulsalam MA, Ebrahim BE, Abdulsalam AJ. Immune thrombocytopenia after bee venom therapy: a case report. BMC Complement Altern Med. 2016;16:107. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 55. Cho SY, Peck KR, Kim J, Ha YE, Kang CI, Chung DR, et al. Mycobacterium chelonae infections associated with bee venom acupuncture. Clin Infect Dis. 2014;58(5):e110-3. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Kim CMH. Apitheraphy-bee venom therapy. In: Grassberger M, Sherman RA, Gileva OS, Kim C, Mumcuoglu K, eds. Biotherapy-History, Principles and Practice: A Practical Guide to the Diagnosis and Treatment of Disease using Living Organisms. 1st ed. Dordrecht: Springer; 2013. p.77-122.
 57. Kim CMH. Apitherapy-bee venom therapy. In: Biotherapy-History, Principles and Practice: A Practical Guide to the Diagnosis and Treatment of Disease using Living Organisms. Dordrecht: Springer Netherlands; 2013. p.77-112. [Crossref] 
 58. Cheng YMRX. Arrhythmia by bee sting acupuncture. J Clin Acupunct Moxibustion. 2004;20:54. (Cited: July 05, 2023). Available from: [Link] 
 59. Huh SYYB, Kim JK, Kim KS. Cerebral infarction after honey bee venom acupuncture. J Kor Ger Soc. 2008;12(1):50-2. [Link] 
 60. Kim JO, Shin BC, Kim HL, Chung JH. Minimal change nephrotic syndrome after apitoxin therapy: a case report. Kor J Nephrol. 2007;26(6):736-9. [Link] 
 61. Karapata AP, Shumakov AG. [A case of toxic pulmonary edema after the administration of bee venom in chronic nephritis]. Klin Med (Mosk). 1961;39:142-4. [PubMed] 
 62. Zhong S, Zhou Z, Zhao YR, Luo Q, Ren H. [A case of subacute liver failure resulted from bee venom]. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2005;13(11):827, 831. Chinese. [PubMed] 
 63. Pijak M. Csibova V. Hepatitis B reactivation complicated with nephrotic syndrome in association with venom immunotherapy-Need for preemptive treatment? Hepatol Int. 2011;5:104. (Cited: July 05, 2023) (Available from: [Link] 
 64. Karakurt F, Kargili A, Bozkurt B, Kasapoglu B, Ikizek M. Uterine contractions: an unusual side effect of venom immunotherapy. J Investig Allergol Clin Immunol. 2010;20(5):431-2. [PubMed] 
 65. Park SM, Kim WJ, Mun JH, Kim HS, Ko HC, Kim BS, et al. Adverse events associated with acupuncture: a clinicopathologic review. Int J Dermatol. 2016;55(7):757-63. [Crossref]  [PubMed] 
 66. Lee NR, Lee SY, Lee WS. Granulomatous inflammation with chronic folliculitis as a complication of bee sting acupuncture. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2013 ;79(4):554. [Crossref]  [PubMed] 
 67. Rhee DY, Lee HW, Chung WK, Chang SE, Lee MW, Choi JH, et al. Giant dermatofibroma with granular cell changes: side-effect of bee-venom acupuncture? Clin Exp Dermatol. 2009;34(5):e18-20. [Crossref]  [PubMed] 
 68. Kolankaya D, Erkmen B, Sorkun K, Kocak O. Pesticide residues in honeybees and some honeybee products in Turkey. Pesticides. 2002;17(1-2):73-84. [Crossref] 
 69. Elbehery H, Abd El-Wahab TE, Dimetry NZ. Management of the greater wax moth galleria mellonella with neem azal-t/s, in the laboratory and under semi-field conditions. J Apic Sci. 2016;60(2):69-76. [Crossref] 
 70. Bogdanov S, Kilchenmann V, Imdorf A. Acaricide residues in some bee products. J Apic Res. 1998;37(2):57-67. [Crossref] 
 71. Hepburn HR, Pirk CWW, Duangphakde O. Honeybee Nests. 1st ed. Berlin: Springer-Verlag; 2016.
 72. Varol E, Yücel B. The effects of environmental problems on honey bees in view of sustainable life. Mellifera. 2019;19(2):23-32. [Link] 
 73. Barganska Z, Lebioda M, Namies̈nik J. Honey bees and their products: bioindicators of environmental contamination. Crit Rev Environ Sci Technol. 2016;46(3):235-48. [Crossref] 
 74. Atayoğlu AT, Atayoğlu AG. Dünyada ve Türkiye'de apiterapi. Akçiçek E, Yücel B, editörler. Arı Ürünleri ve Sağlık (Apiterapi). 1. Baskı. İzmir: Sidas; 2015. p.24-8.

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com