Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

.: DERLEME
Arı Ürünlerinin Kullanımı ve Apiterapi Uygulamalarına Bağlı İstenmeyen Etkileri: Sistematik Derleme
Adverse Effects and Example Cases Due to the Use of Bee Products and Apitherapy Applications: Systematic Review
Meral KEKEÇOĞLUa,b, Asiye Elvan BELLİCİc , İlker YILDIRIMc , Ali KINALIKAYAc , Tuğçe ÇAPRAZLId , Bilge YÜKSELe
aDüzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Düzce, Türkiye
bDüzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi, Düzce, Türkiye
cDüzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doğal Bitkisel ve Kozmetik Ürünler Programı, Düzce, Türkiye
dDüzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Arıcılık Programı, Düzce, Türkiye
eDüzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji ABD, Düzce, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(2):169-83
doi: 10.5336/jtracom.2023-95571
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Tüm kültürlerde, modern tıbbın ulaşamadığı ve yetersiz kaldığı durumlarda, toksik olmayan, kolay erişilebilir, güvenilir olduğu düşünülen ve kültürel olarak ''alternatif/tamamlayıcı/doğal tedavi'' olarak tanımlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu yöntemlerden biri de arı ürünleriyle yapılan doğal bir tedavi yöntemi olan apiterapidir. Bal, propolis, arı poleni, balmumu, arı sütü, bal arısı zehri eski çağlardan beri tıpta kullanılan doğal ürünlerdir. Günümüzde ise apilarnil (erkek arı larvası) ve arı ekmeği de sağlığı koruma ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze yapılan araştırmalar, doğal arı ürünlerinin hastalıkları önleyici olarak ya da birçok hastalığın tedavisi için kullanılabileceğini göstermektedir. Arı ürünlerinin doğal ürün olması ve söz konusu ürünlerin her türlü hastalığa iyi geliyor algısı toplumun bütün kesimleri tarafından sorgulanmadan kullanılmasına sebebiyet vermektedir. Ancak doz ayarlanması ve standardizasyonu yapılmamış olan ürünlerin doğal ürün dahi olsa çeşitli yan etkileri olabileceği göz ardı edilmemelidir. Sağlığı koruma veya tedavi amacıyla kullanılacak arı ürünlerinin üretiminden son tüketiciye ulaştığı ana kadar olan her bir aşamanın izlenilebilir olması gerekmektedir. Ayrıca tüm doğal ürünlerde olduğu gibi arı ürünleri de işin ehli tıp doktorlarının önerdiği şekliyle ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Bu derlemede haricen ve dâhilen arı ürünleri kullanımı veya apiterapi uygulamaları sonrası ortaya çıkan yan etkileri içeren olgu sunumları derlenerek başta arı ürünleri olmak üzere doğal ürünlerin doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arı ürünleri; apiterapi; geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları; istenmeyen etki
ABSTRACT
In all cultures, traditional and complementary medicine methods, which are considered to be non-toxic, easily accessible, reliable and culturally defined as ''alternative/complementary/natural treatment'', are used when modern medicine cannot reach the patients and is insufficient. One of these methods is apitherapy which is a natural treatment method made with bee products. Honey, propolis, bee pollen, beeswax, royal jelly, bee venom are natural products used in medicine since ancient times. Nowadays, apilarnil (drone larva) and bee bread are also used for health protection and treatment. Researchs from the past to the present shows that natural bee products can be used as a preventative for diseases or for the treatment of many diseases. The fact that bee products are natural products and the perception that these products are good for all kinds of diseases causes them to be used by all segments of the society without any question. However, it should not be overlooked that products without dose adjustment and standardization may have various side effects, even if they are natural products. Every stage from the production of bee products to be used for health protection or treatment to the moment they reach the end consumer must be traceable. In addition, as with all natural products, bee products should be used as recommended by competent medical doctors and under the control of a doctor. In this review, case reports containing the side effects of external and internal use of bee products or apitherapy applications were compiled and it was emphasized that natural products, especially bee products, should not be used without a doctor's control.

Keywords: Bee products; apitherapy; the practice of traditional and complementary medicine; adverse effect
REFERANSLAR:
 1. Resmî Gazete (27.10.2014, Sayı: 29158) sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği; 2014. (December 28, 2022). Erişim linki: [Link] 
 2. Kekeçoğlu M, Çaprazlı T, Bir S. Apiterapiye uygun arıcılık. Atayoğlu AT, editör. Apiterapi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.251-5.
 3. Crane E. Bees and Beekeeping: Science, Practice and World Resources. 1st ed. Oxford, UK: Heinemann Newnes; 1990. p.614.
 4. Vazquez-Revuelta P, Madrigal-Burgaleta R. Death due to live bee acupuncture apitherapy. J Investig Allergol Clin Immunol. 2018;28(1):45-6. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Atayoğlu AT. Apiterapiye genel bakış [An overview on apitheraphy]. J Biotechnol and Strategic Health Res. 2019;3:61-6. [Crossref] 
 6. Seyhan MF, Yılmaz E, Timirci-Kahraman Ö, Saygılı N, Kısakesen Hİ, Eronat AP, et al. Anatolian honey is not only sweet but can also protect from breast cancer: elixir for women from artemis to present. IUBMB Life. 2017;69(9):677-88. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Bobiş O, Dezmirean DS, Moise AR. Honey and diabetes: the importance of natural simple sugars in diet for preventing and treating different type of diabetes. Oxid Med Cell Longev. 2018;2018:4757893. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Bauer L, Kohlich A, Hirschwehr R, Siemann U, Ebner H, Scheiner O, et al. Food allergy to honey: pollen or bee products? Characterization of allergenic proteins in honey by means of immunoblotting. J Allergy Clin Immunol. 1996;97(1 Pt 1):65-73. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Silici S, Doğan Z, Sahin H, Atayoğlu T, Yakan B. Acute effects of grayanotoxin in rhododendron honey on kidney functions in rats. Environ Sci Pollut Res Int. 2016;23(4):3300-9. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Pişkin Ö, Kurt N, Hancı V. Deli bal zehirlenmesinin neden olduğu nodal ritimli bir olgu [Nodalrhythm caused mad honey poisoning (acase report) Mad honeypoisoning]. Haydarpaşa Numune Tıp Derg. 2012;52(3):162-6. [Link] 
 11. Başgül A. Deli bal zehirlenmesi [Mad honey intoxication]. Yoğun Bakım Dergisi. 2003;3(1):33-6. [Link] 
 12. Abdulla CO, Ayubi A, Zulfiquer F, Santhanam G, Ahmed MA, Deeb J. Infant botulism following honey ingestion. BMJ Case Rep. 2012;2012:bcr1120115153. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Altunatmaz S, Sandıkçı S, Aksu F. Arı poleninin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi [Determination of the microbiological quality of bee pollen]. Erciyes Üniv Vet Fak. 2016;13(3):182-7. [Link] 
 14. Vermersch C, Kerdraon R, Armingaud P, Bois J, Bens G, Finon A. Éruption induite à tropisme sébacé après consommation de pollen d'abeille [Sebotropic drug eruption after ingestion of bee pollen]. Ann Dermatol Venereol. 2020;147(2):135-9. French. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Rosmilah M, Shahnaz M, Patel G, Lock J, Rahman D, Masita A, et al. Characterization of major allergens of royal jelly Apis mellifera. Trop Biomed. 2008;25(3):243-51. [PubMed] 
 16. Yonei Y, Shibagaki K, Tsukada N, Nagasu N, Inagaki Y, Miyamoto K, et al. Case report: haemorrhagic colitis associated with royal jelly intake. J Gastroenterol Hepatol. 1997;12(7):495-9. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Paola F, Pantalea DD, Gianfranco C, Antonio F, Angelo V, Eustachio N, et al. Oral allergy syndrome in a child provoked by royal jelly. Case Reports in Medicine. 2014. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Bullock RJ, Rohan A, Straatmans JA. Fatal royal jelly-induced asthma. Med J Aust. 1994;160(1):44. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Leung R, Thien FC, Baldo B, Czarny D. Royal jelly-induced asthma and anaphylaxis: clinical characteristics and immunologic correlations. J Allergy Clin Immunol. 1995;96(6 Pt 1):1004-7. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Katayama M, Aoki M, Kawana S. Case of anaphylaxis caused by ingestion of royal jelly. J Dermatol. 2008;35(4):222-4. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Lee NJ, Fermo JD. Warfarin and royal jelly interaction. Pharmacotherapy. 2006;26(4):583-6. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Takahashi M, Matsuo I, Ohkido M. Contact dermatitis due to honeybee royal jelly. Contact Dermatitis. 1983;9(6):452-5. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Hay KD, Greig DE. Propolis allergy: a cause of oral mucositis with ulceration. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1990;70(5):584-6. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Hsu CY, Chiang WC, Weng TI, Chen WJ, Yuan A. Laryngeal edema and anaphalactic shock after topical propolis use for acute pharyngitis. Am J Emerg Med. 2004;22(5):432-3. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Li YJ, Lin JL, Yang CW, Yu CC. Acute renal failure induced by a Brazilian variety of propolis. Am J Kidney Dis. 2005;46(6):e125-9. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Walgrave SE, Warshaw EM, Glesne LA. Allergic contact dermatitis from propolis. Dermatitis. 2005;16(4):209-15. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Cho E, Lee JD, Cho SH. Systemic contact dermatitis from propolis ingestion. Ann Dermatol. 2011;23(1):85-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Callejo A, Armentia A, Lombardero M, Asensio T. Propolis, a new bee-related allergen. Allergy. 2001;56(6):579. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Silvani S, Spettoli E, Stacul F, Tosti A. Contact dermatitis in psoriasis due to propolis. Contact Derm. 1997;37(1):48-9. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Nyman G, Oldberg Wagner S, Prystupa-Chalkidis K, Ryberg K, Hagvall L. Contact allergy in western sweden to propolis of four different origins. Acta Derm Venereol. 2020;100(16):adv00256. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Popova MP, Bankova VS, Bogdanov S, Tsvetkova I, Naydenski C, Marcazzan GL, et al. Chemical characteristics of poplar type propolis of different geographic origin. Apidologie. 2007;38(3):306-11. [Crossref] 
 32. Kekeçoğlu M, Keskin M, Birinci C, Birinci E, Kolaylı S. Effects of honey bee race and season on propolis composition. Journal of Agricultural Sciences. 2021;27(3):292-7. [Crossref] 
 33. Küçük M, Kolaylı S, Karaoğlu Ş, Ulusoy E, Baltacı C, Candan F. Biological activities and chemical composition of three honeys of different types from Anatolia. Food Chem. 2007;100(2):526-34. [Crossref] 
 34. Kekecoglu M, Sonmez E, Kambur Acar M, Karaoglu SA. Pollen analysis, chemical composition and antibacterial activity of anatolian chestnut propolis collected from Yıgılca region. Biol Bull. 2021b;48(6):721-8. [Crossref] 
 35. Kekeçoğlu M. Arıcılık ve çevre [Beekeeping and environment]. Turkiye Klinikleri J Anim Nutr & Nutr Dis-Special Topics. 2016;2(1):42-9. [Link] 
 36. Raghuraman H, Chattopadhyay A. Melittin: a membrane-active peptide with diverse functions. Biosci Rep. 2007;27(4-5):189-223. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Chen SY, Zhou P, Qin Y. [Treatment of rheumatoid arthritis by bee-venom acupuncture]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018;43(4):251-4. Chinese. [PubMed] 
 38. Şenel E, Kuyucu M, Süslü I. Honey and bee venom in dermatology: a novel possible alternative or complimentary therapy for psoriasis vulgaris. Anc Sci Life. 2014;33(3):192-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Park MH, Choi MS, Kwak DH, Oh KW, Yoon DY, Han SB, et al. Anti-cancer effect of bee venom in prostate cancer cells through activation of caspase pathway via inactivation of NF-κB. Prostate. 2011;71(8):801-12. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Moreno M, Giralt E. Three valuable peptides from bee and wasp venoms for therapeutic and biotechnological use: melittin, apamin and mastoparan. Toxins (Basel). 2015;7(4):1126-50. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 41. Jang S, Kim KH. Clinical effectiveness and adverse events of bee venom therapy: a systematic review of randomized controlled trials. Toxins (Basel). 2020;12(9):558. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Çaprazlı T, Kekeçoğlu M. Bal arısı zehrinin kompozisyonunu ve üretim miktarını etkileyen faktörler [Factors affecting the composition and production amount of honey bee venom]. U Bee J. 2021;21:132-45. [Crossref] 
 43. Cherniack EP, Govorushko S. To bee or not to bee: the potential efficacy and safety of bee venom acupuncture in humans. Toxicon. 2018;154:74-8. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Ahn YJ, Shin JS, Lee J, Lee YJ, Kim MR, Shin YS, et al. Safety of essential bee venom pharmacopuncture as assessed in a randomized controlled double-blind trial. J Ethnopharmacol. 2016;194:774-80. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Lim SM, Lee SH. Effectiveness of bee venom acupuncture in alleviating post-stroke shoulder pain: a systematic review and meta-analysis. J Integr Med. 2015;13(4):241-7. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Jo N, Roh J. Systemic immediate hypersensitive reactions after treatment with sweet bee venom: a case report. J Pharmacopuncture. 2015;18(4):59-62. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Jung JW, Jeon EJ, Kim JW, Choi JC, Shin JW, Kim JY, et al. A fatal case of intravascular coagulation after bee sting acupuncture. Allergy Asthma Immunol Res. 2012;4(2):107-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 48. Chae WY, Kim SH, Lee YH, Lee BH, Lee JH, Woo JJ. Acute lung injury after bee sting acupuncture. Allergy Asthma Respir Dis. 2015;3(2):151-4. [Crossref] 
 49. Lee HJ, Park IS, Lee JI, Kim JS. Guillain-Barré syndrome following bee venom acupuncture. Intern Med. 2015;54(8):975-8. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Park JS, Park YG, Jang CH, Cho YN, Park JH. Severe ulnar nerve injury after bee venom acupuncture at a traditional Korean medicine clinic: a case report. Ann Rehabil Med. 2017;41(3):483-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 51. Remes-Troche JM, Téllez-Zenteno JF, Rojas-Serrano J, Senties-Madrid H, Vega-Boada F, García-Ramos G. Thalamic and mesencephalic hemorrhages after multiple honeybee stings: a life-threatening apitherapy complication. Eur Neurol. 2003;49(3):188-9. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Nair BT, Sanjeev RK, Saurabh K. Acute kidney injury following multiple bee stings. Ann Afr Med. 2016;15(1):41-2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 53. Ghoreschi K, Fischer J, Biedermann T. Manifestation of rheumatoid arthritis during subcutaneous allergen-specific immunotherapy with bee venom. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(6):1438-9; author reply 1439-40. [Crossref]  [PubMed] 
 54. Abdulsalam MA, Ebrahim BE, Abdulsalam AJ. Immune thrombocytopenia after bee venom therapy: a case report. BMC Complement Altern Med. 2016;16:107. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 55. Cho SY, Peck KR, Kim J, Ha YE, Kang CI, Chung DR, et al. Mycobacterium chelonae infections associated with bee venom acupuncture. Clin Infect Dis. 2014;58(5):e110-3. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Kim CMH. Apitheraphy-bee venom therapy. In: Grassberger M, Sherman RA, Gileva OS, Kim C, Mumcuoglu K, eds. Biotherapy-History, Principles and Practice: A Practical Guide to the Diagnosis and Treatment of Disease using Living Organisms. 1st ed. Dordrecht: Springer; 2013. p.77-122.
 57. Kim CMH. Apitherapy-bee venom therapy. In: Biotherapy-History, Principles and Practice: A Practical Guide to the Diagnosis and Treatment of Disease using Living Organisms. Dordrecht: Springer Netherlands; 2013. p.77-112. [Crossref] 
 58. Cheng YMRX. Arrhythmia by bee sting acupuncture. J Clin Acupunct Moxibustion. 2004;20:54. (Cited: July 05, 2023). Available from: [Link] 
 59. Huh SYYB, Kim JK, Kim KS. Cerebral infarction after honey bee venom acupuncture. J Kor Ger Soc. 2008;12(1):50-2. [Link] 
 60. Kim JO, Shin BC, Kim HL, Chung JH. Minimal change nephrotic syndrome after apitoxin therapy: a case report. Kor J Nephrol. 2007;26(6):736-9. [Link] 
 61. Karapata AP, Shumakov AG. [A case of toxic pulmonary edema after the administration of bee venom in chronic nephritis]. Klin Med (Mosk). 1961;39:142-4. [PubMed] 
 62. Zhong S, Zhou Z, Zhao YR, Luo Q, Ren H. [A case of subacute liver failure resulted from bee venom]. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2005;13(11):827, 831. Chinese. [PubMed] 
 63. Pijak M. Csibova V. Hepatitis B reactivation complicated with nephrotic syndrome in association with venom immunotherapy-Need for preemptive treatment? Hepatol Int. 2011;5:104. (Cited: July 05, 2023) (Available from: [Link] 
 64. Karakurt F, Kargili A, Bozkurt B, Kasapoglu B, Ikizek M. Uterine contractions: an unusual side effect of venom immunotherapy. J Investig Allergol Clin Immunol. 2010;20(5):431-2. [PubMed] 
 65. Park SM, Kim WJ, Mun JH, Kim HS, Ko HC, Kim BS, et al. Adverse events associated with acupuncture: a clinicopathologic review. Int J Dermatol. 2016;55(7):757-63. [Crossref]  [PubMed] 
 66. Lee NR, Lee SY, Lee WS. Granulomatous inflammation with chronic folliculitis as a complication of bee sting acupuncture. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2013 ;79(4):554. [Crossref]  [PubMed] 
 67. Rhee DY, Lee HW, Chung WK, Chang SE, Lee MW, Choi JH, et al. Giant dermatofibroma with granular cell changes: side-effect of bee-venom acupuncture? Clin Exp Dermatol. 2009;34(5):e18-20. [Crossref]  [PubMed] 
 68. Kolankaya D, Erkmen B, Sorkun K, Kocak O. Pesticide residues in honeybees and some honeybee products in Turkey. Pesticides. 2002;17(1-2):73-84. [Crossref] 
 69. Elbehery H, Abd El-Wahab TE, Dimetry NZ. Management of the greater wax moth galleria mellonella with neem azal-t/s, in the laboratory and under semi-field conditions. J Apic Sci. 2016;60(2):69-76. [Crossref] 
 70. Bogdanov S, Kilchenmann V, Imdorf A. Acaricide residues in some bee products. J Apic Res. 1998;37(2):57-67. [Crossref] 
 71. Hepburn HR, Pirk CWW, Duangphakde O. Honeybee Nests. 1st ed. Berlin: Springer-Verlag; 2016.
 72. Varol E, Yücel B. The effects of environmental problems on honey bees in view of sustainable life. Mellifera. 2019;19(2):23-32. [Link] 
 73. Barganska Z, Lebioda M, Namies̈nik J. Honey bees and their products: bioindicators of environmental contamination. Crit Rev Environ Sci Technol. 2016;46(3):235-48. [Crossref] 
 74. Atayoğlu AT, Atayoğlu AG. Dünyada ve Türkiye'de apiterapi. Akçiçek E, Yücel B, editörler. Arı Ürünleri ve Sağlık (Apiterapi). 1. Baskı. İzmir: Sidas; 2015. p.24-8.

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014