Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Bireylerin Tıbbi ve Aromatik Bitki Kullanımı ve Görüşleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma
Medicinal and Aromatic Plant Use and Opinions of Individuals: A Descriptive Study
Sevgi DENİZ DOĞANa, Pınar KAYAb
aIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Isparta, Türkiye
bSüleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Isparta, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(1):24-9
doi: 10.5336/jtracom.2022-92244
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, bireylerin tıbbi ve aromatik bitkileri (TAB) kullanma durumu ve bu bitkilere ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini toplumda 18 yaş ve üstünde olan, iletişim engeli olmayan, okuryazar ve araştırmaya katılmayı kabul eden bireyler oluşturmuştur. Örneklemini ise 10 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında araştırmaya katılma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 1.426 birey oluşturmuştur. Araştırma verileri literatür doğrultusunda hazırlanan ''kişisel bilgi formu'' ve ''bireylerin tıbbi ve aromatik bitki kullanımına ilişkin anket form'' kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalamaları 24,20±8,46 olup, katılımcıların %61,8'i kadındır. Katılımcıların en yüksek oranda kullandığı ilk 3 TAB sırası ile nane (%71,1), ıhlamur (%66,3) ve zencefildir (%59,5). Araştırmaya katılan bireylerin %79,2'si TAB'ın sağlık için faydalı olduğunu düşündüklerini ifade etmiştir. Bireylerin %42,8'i sağlık personelinin önerisi olmadan da TAB'ın kullanılabileceğini, %57,2'si hastalık durumunda öncelikli olarak tercih edilmesi gerektiğini ve %37,5'i ilaç tedavisi kadar etkili olduğunu düşündüklerini bildirmiştir. Sonuç: Araştırmanın bulguları doğrultusunda toplumda TAB kullanımının oldukça yaygın olduğu ancak bireylerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı söylenebilir. Bu kapsamda, bireylerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları için en iyi kaynak olan uzman sağlık profesyonelleri tarafından hazırlanan kapsamlı eğitimler ile toplumun bilinçlendirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Aromatik bitkiler; bitkisel tedaviler; bitkisel ürünlerin kullanımı; tıbbi bitkiler
ABSTRACT
Objective: This study was carried out to determine the use of medicinal and aromatic plants and their views on these plants. Material and Methods: The population of the descriptive study consisted of individuals aged 18 and over, literate, without communication barriers and who agreed to participate in the research. The sample consisted of 1,426 individuals who met the criteria for participation in the research and were accepted to participate in the research between May 10 and June 1, 2022. Research data were collected using the ''personal information form'' and ''individuals' questionnaire on medicinal and aromatic plant use'' prepared in line with the literature. Descriptive statistics were used in the evaluation of the data. Results: The mean age of the individuals participating in the study was 24.20±8.46 and 61.8% of the participants were women. The first three medicinal and aromatic plants used by the participants at the highest rate are mint (71.1%), linden (66.3%), and ginger (59.5%). 79.2% of the individuals participating in the research stated that they think that medicinal and aromatic plants are beneficial for health. 42.8% of the individuals reported that medicinal and aromatic plants could be used without the advice of health personnel, 57.2% of them thought that they should be preferred primarily in case of illness and 37.5% of them thought that they were as effective as drug treatment. Conclusion: In line with the research findings, it can be said that the use of medicinal and aromatic plants in society is quite common, but individuals do not have enough information on this subject. In this context, it can be suggested to raise society's awareness with comprehensive training prepared by specialist health professionals, who are the best source for individuals to reach accurate and reliable information.

Keywords: Aromatic plants; herbal therapy; use of herbal products; medicinal plants
REFERENCES:
 1. Sharma M, Thakur R, Sharma M. Ethnomedicinal, phytochemical and pharmacological properties of Crocus sativus (saffron). J Indian Bot Soc. 2020;99(3and4):115-25. [Crossref] 
 2. Faydaoğlu E, Sürücüoğlu MS. Geçmişten günümüze tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik önemi [History of the use of medical and aromatic plants and their economic importance]. J For Fac. 2011;11(1):52-67. [Link] 
 3. Göktaş Ö, Gıdık B. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları [Uses of medicinal and aromatic plants]. Bayburt Üniversitesi Fen Bilim Derg. 2019;2(1):145-51. [Link] 
 4. Budak VA, Bostan D. Dünya'da ve Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerin yeri ve önemi [Place and importance of medicinal and aromatic plants in the world and Turkey]. Çukurova Tarım Gıda Bil Der. 2018;33(1):37-44. [Link] 
 5. Sharma M, Thakur R, Sharma M, Sharma AK, Sharma AK. Changing scenario of medicinal plants diversity in relation to climate change : a review. Plant Archives. 2020;20(2):4389-400. [Link] 
 6. T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı [İnternet]. © 2022 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı [Erişim tarihi: 29 Haziran 2022]. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler. Erişim linki: [Link] 
 7. Aygör H, Çayır A. Hemşirelik öğrencilerinin tıbbi ve aromatik bitkileri kullanma durumu ve görüşleri [Nursing students' usage status and opinions about medicinal and aromatic plants]. J Anatolia Nurs Heal Sci. 2020;23(3):378-82. [Crossref] 
 8. Teke A, Yener M, Akkuş S, Gümüşçü A. Halkın tıbbi-aromatik bitkiler kullanımı ve tanımasında bilinç durumu: Çumra örneği. Özyazıcı G, editör. Research in Medicinal and Aromatic Plants. Ankara: İksad Publishing House; 2020. p.267-90.
 9. Erarslan ZB, Ay S, Kültür S. A questionnaire-based study on medicinal plant use in respiratory diseases. Ankara Univ Eczac Fak Derg. 2020;44(3):437-51. [Crossref] 
 10. Karataş İ, Karataş R, Elmastaş CA. Yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin sıcak su infüzyonlarının sekonder metabolit içeriği ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi [Determination of secondary metabolite content and antioxidant activity of hot water infusion of some commonly used medicinal and aromatic plants]. Gaziosmanpasa J Sci Res. 2019;8(2):49-57. [Link] 
 11. Özçelik G, Toprak D. Bitkisel tedavi neden tercih ediliyor? [Why is phytotherapy preferred?]. Ankara Med J. 2015;15(2):48-58. [Link] 
 12. Basaran NF, Akici A. Patients' experience and perspectives on the rational use of drugs in Turkey: a survey study. Patient Prefer Adherence. 2012;6:719-24. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Çelik SA, Ayran I. Antioksidan kaynağı olarak bazı tıbbi ve aromatik bitkiler. Türk Bilim Derlemeler Derg. 2020;13(2):115-25. Accessed June 28, 2022. [Link] 
 14. Avan M. Türkiye'de ve dünyada görülen önemli tıbbi ve aromatik bitkiler, özellikleri ve hastalıkları üzerine araştırmalar [Researches on the characterization and diseases of important medicinal and aromatic plants occurring in Turkey and the world]. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Derg. 2021;3(1):129-56. [Crossref] 
 15. Korkmaz M, Fakir H. Odun dışı bitkisel orman ürünlerine ilişkin nihai tüketici özelliklerinin belirlenmesi (Isparta iline yönelik bir araştırma) [Determination of final consumer characteristics of non-wood forest products (A case study for Isparta city)]. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Derg. 2009;(2):10-20. [Link] 
 16. Barlas Uzun M, Aykaç G, Özçelikay G. Bitkisel ürünlerin yanlış kullanımı ve zararları [Improper use and harms of herbal products]. Lokman Hekim Dergisi. 2014;4(3):1-5. [Link] 
 17. Kalkan S. Bitkisel ürünlerle tedavilerde ilaç etkileşmeleri [Drug interactions in the treatment with herbal products]. DEÜ Tıp Fakültesi Derg. 2017;31(1):41-50. [Link] 
 18. Ghani U, Batool A, Rafeeq H, Naeem M, ul Hassan Bukhari SS, Ahsan H, et al. Advancement and future directions towards herbal treatment for various diseases. Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences. 2019. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com