Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Ekonomik Verilerden Makine Öğrenmesi Yöntemiyle Suç Oranı Tahminlemesi: Analitik Araştırma
Machine Learning-Based Prediction of Crime Rates from Economic Data: Analytical Research
Abdullah GENÇAYa , Recep ERYİĞİTb
aT.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye
bAnkara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2024;21(1):21-35
doi: 10.5336/forensic.2023-100450
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Suçla ilişkili göstergelerin tespit edilmesi, suçun nedenlerinin ortaya çıkarılması üzerine yapılan kriminolojik analizler suçla mücadele sürecinin önemli destek noktalarıdır. Suçun gelecekte hangi düzeyde gerçekleşeceği, hangi suç tipinin daha yoğun meydana geleceği üzerine birçok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmada ekonomik göstergelerle suç arasındaki ilişkinin yapay zekanın alt dallarından makine öğrenmesi yöntemleri ile ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada; işsizlik, gayrisafi yurt içi hasıla, nüfus, 15 ayrı suç tipine ait hükümlü sayıları kullanılarak KEn Yakın Komşu, Rastgele Orman, Naive Bayes isimli makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak suç oranları tahmin edilmiştir. Ayrıca veri bölgesel açıdan Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması-2 (26 Bölge) coğrafi bölümleme seviyelerini içermektedir. Bulgular: Çalışmada suç oranı tahminiyle ilgili farklı eğitim ve test oranlarına ilişkin sonuçlar, aynı yıl, 1 yıl sonraki ve 2 yıl sonraki suç oranına ilişkin sonuçlar ve ayrıca her suç türünün hangi yöntemle daha başarılı tahmin edildiğine olduğuna ilişkin sonuçlar olmak üzere birçok bulgu edinilmiştir. Hırsızlık, Sahtecilik, Yaralama ve Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçlarına ilişkin suç oranlarının tüm yöntemlerle başarılı bir şekilde tahmin edilebildiği diğer suçlarda ise başarılı olan yöntemin değiştiği hesaplanmıştır. Sonuç: Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarla ortaya konulmuş olan ekonomik göstergelerle suç arasındaki ilişkinin makine öğrenmesi algoritmalarının katkısı da eklenerek ileri boyutlara taşınabilmesi suçla etkin mücadeleye önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye'deki bölgelerin ayrı ayrı suç oranının ilerleyen yıllar için doğru tahmin edilebilmesi; suçla ilgili öncesinde önlem alınabilmesi, kolluk birimlerinin karar mekanizmalarını güçlendirmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi gibi birçok açıdan güvenlik hizmetlerini destekleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Suç tahminleme; kriminolojik analiz; makine öğrenmesi; sınıflandırma
ABSTRACT
Objective: Criminological analyses that identify crimerelated indicators and reveal the root causes of criminal activity are crucial instruments in combating against crime. Numerous studies have been conducted regarding the future crime rate and the kind of crimes that will occur more frequently. In this study, it is aimed to reveal the relationship between economic indicators and crime using machine learning methods, one of the sub-branches of artificial intelligence. Material and Methods: In this study, crime rates were predicted with three machine learning methods [K-Nearest Neighbor (KNN), Random Forest (RF), Naive Bayes (NB)] by using unemployment, gross domestic product, population, number of convicted criminals of 15 different crime types datas. Data is available both at the Turkey country level and at the Nomenclature of Territorial Units for Statistics-2 (NUTS-2) geographical grouping level (26 distinct regions). Results: In the study, many findings were obtained on crime rate prediction, including results for different training and test rates, results for crime rates in the same year, 1 year later and 2 years later, as well as results on which method predicts each type of crime more successfully. As a result of the prediction study; theft, counterfeiting, injury, production and trade of narcotics and psychotropic substanctes crime rates predicted more succesfully with all three methods. Conclusion: Which has been demonstrated by studies in the field of social sciences, the ability to carry the relationship between economic indicators and crime, to advanced dimensions by adding the contribution of machine learning algorithms will make significant contributions to the effective fight against crime. The ability to accurately predict the crime rates of individual regions in Turkey for the coming years will support security services in many ways, such as taking precautions against crime in advance, strengthening the decision-making mechanisms of law enforcement units, and using public resources efficiently.

Keywords: Crime prediction; criminological analysis; machine learning; classification
REFERENCES:
 1. Gökulu G. Suç kuramları: biyolojik ve psikolojik yaklaşımlar: eleştirel bir değerlendirme [Criminological theories:biological and psychological approaches: a critical evaluation]. Social Sciences. 2019;14(4):1471-88. [Crossref] 
 2. Emsley C. Crime and Society in England, 1750-1900. 5th ed. London: Routledge; 2018. [Crossref] 
 3. Nagin DS, Paternoster R. Enduring individual differences and rational choice theories of crime. Law and Society Review. 199327(3):467-96. [Crossref] 
 4. Raphael S, Winter-Ebmer R. Identifying the effect of unemployment on crime. The Journal of Law and Economics. 2001;44(1):259-83. [Crossref] 
 5. Wang H, Kifer D, Graif C, Li Z. Crime rate inference with big data. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 1st ed. New York, NY: ACM; 2016. p.635-44. [Crossref] 
 6. Türk Ceza Kanunu, (2004) [cited 2023 22/12/2023]. Available from: [Link] 
 7. Federal Bureau of Investigation Crime Data Explorer [Internet] [Cited: November 22, 2023]. Available from: [Link] 
 8. Government C. Incident-based crime statistics, by detailed violations, Canada, provinces, territories, Census Metropolitan Areas and Canadian Forces Military Polic.e Canada: Canadian Government; 2023. Cited: November 22, 2023. Available from: [Link] 
 9. Wang B, Yin P, Bertozzi AL, Brantingham PJ, Osher SJ, Xin J. Deep learning for real-time crime forecasting and its ternarization. Chinese Annals of Mathematics, Series B. 2019;40(6):949-66. [Crossref] 
 10. Zhang X, Liu L, Xiao L, Ji J. Comparison of machine learning algorithms for predicting crime hotspots. IEEE Access. 2020;8:181302-10. [Crossref] 
 11. Safat W, Asghar S, Gillani SA. Empirical analysis for crime prediction and forecasting using machine learning and deep learning techniques. IEEE Access. 2021;9:70080-94. [Crossref] 
 12. Gerber MS. Predicting crime using Twitter and kernel density estimation. Decision Support Systems. 2014;61:115-25. [Crossref] 
 13. Kang HW, Kang HB. Prediction of crime occurrence from multi-modal data using deep learning. PLoS One. 2017;12(4):e0176244. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Özcan SE, Şirin FÖ. Ekonomik suçlar, gelir ve işsizliğin mekânsal ilişkisi: 2014 Türkiye incelemesi [The spatial interactions between economic crimes, per capita income and unemployment: 2014 Turkey case]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021;19(4):79-100. [Crossref] 
 15. Eren M, Özkılbaç S. Türkiye'de genç işsizliği ile suç düzeyi arasındaki ilişki: düzey 1 bölgeleri üzerine bir uygulama [The relationship of youth unemployment and crime level in Turkey: an application on the nuts-1 regions]. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi. 2020;9(17):13-20. [Link] 
 16. Costantini M, Meco I, Paradiso A. Do inequality, unemployment and deterrence affect crime over the long run? Regional Studies. 2018;52(4):558-71. [Crossref] 
 17. Dikkaya M, Aytekin İ. İktisadi büyüme işsizlik ve suç arasında nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği [The causality among economic growth, unemployment and crime: evidence from Turkey]. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2020;6(2):261-74. [Link] 
 18. Jawadi F, Mallick SK, Cheffou AI, Augustine A. Does higher unemployment lead to greater criminality? Revisiting the debate over the business cycle. Journal of Economic Behavior & Organization. 2021;182:448-71. [Crossref] 
 19. Nordin M, Almén D. Long-term unemployment and violent crime. Empirical Economics. 2017;52(1):1-29. [Crossref] 
 20. Andresen MA. Unemployment, GDP, and crime: the importance of multiple measurements of the economy. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. 2015;57(1):35-58. [Crossref] 
 21. Buonanno P, Drago F, Galbiati R. Response of crime to unemployment: an international comparison. Journal of Contemporary Criminal Justice. 2014;30(1):29-40. [Crossref] 
 22. Entorf H, Sieger P. Does the link between unemployment and crime depend on the crime level? A quantile regression approach. IZA. 2014:1-32. [Link] 
 23. Speziale N. Does unemployment increase crime? Evidence from Italian provinces. Applied Economics Letters. 2014;21(15):1083-9. [Crossref] 
 24. Aaltonen M, Macdonald JM, Martikainen P, Kivivuori J. Examining the generality of the unemployment-crime association. Criminology. 2013;51(3):561-94. [Crossref] 
 25. Lastauskas P, Tatsi E. Spatial nexus in crime and unemployment in times of crisis: evidence from Germany. Cambridge Working Papers in Economics. 2013:1-50. [Crossref] 
 26. Utku A, Akçayol MA. Derin öğrenme tabanlı model ile bir olayın sonraki olma zamanının tahmini [Prediction of the next time of an event with deep learning based model]. Politeknik Dergisi. 2021;24(1):1-15. [Crossref] 
 27. Farjami Y, Abdi K. A genetic-fuzzy algorithm for spatio-temporal crime prediction. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 2021:1-13. [Crossref] 
 28. Deniz Başar O, Güneren Genç E. Ülkelerin güvenli olmalarının tahmininde lojistik regresyon, yapay sinir ağları ve moora yöntemlerinin karşılaştırılması [A comparison of logistic regression, artificial neural networks and moora methods in estimation of the safety of countries]. Journal of Life Economics. 2020;7(2):123-34. [Crossref] 
 29. Rumi SK, Luong P, Salim FD. Crime rate prediction with region risk and movement patterns. arxiv. 2019. [Link] 
 30. Stalidis P, Semertzidis T, Daras P. Examining deep learning architectures for crime classification and prediction. Forecasting. 2021;3(4):741-62. [Crossref] 
 31. Wang B, Luo X, Zhang F, Yuan B, Bertozzi AL, Brantingham PJ. Graph-based deep modeling and real time forecasting of sparse spatio-temporal data. arXiv preprint arXiv. 2018. [Link] 
 32. Mohd F, Noor NMM. A comparative study to evaluate filtering methods for crime data feature selection. Procedia Computer Science. 2017;116:113-20. [Crossref] 
 33. Al Bataineh A. A comparative analysis of nonlinear machine learning algorithms for breast cancer detection. International Journal of Machine Learning and Computing. 2019;9(3):248-54. [Crossref] 
 34. Xing W, Bei Y. Medical health big data classification based on KNN classification algorithm. IEEE Access. 2019;8:28808-19. [Crossref] 
 35. Breiman L. Random forests. Machine Learning. 2001;45:5-32. [Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com