Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Ekonomik Verilerden Makine Öğrenmesi Yöntemiyle Suç Oranı Tahminlemesi: Analitik Araştırma
Machine Learning-Based Prediction of Crime Rates from Economic Data: Analytical Research
Abdullah GENÇAYa , Recep ERYİĞİTb
aT.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye
bAnkara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2024;21(1):21-35
doi: 10.5336/forensic.2023-100450
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Suçla ilişkili göstergelerin tespit edilmesi, suçun nedenlerinin ortaya çıkarılması üzerine yapılan kriminolojik analizler suçla mücadele sürecinin önemli destek noktalarıdır. Suçun gelecekte hangi düzeyde gerçekleşeceği, hangi suç tipinin daha yoğun meydana geleceği üzerine birçok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmada ekonomik göstergelerle suç arasındaki ilişkinin yapay zekanın alt dallarından makine öğrenmesi yöntemleri ile ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada; işsizlik, gayrisafi yurt içi hasıla, nüfus, 15 ayrı suç tipine ait hükümlü sayıları kullanılarak KEn Yakın Komşu, Rastgele Orman, Naive Bayes isimli makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak suç oranları tahmin edilmiştir. Ayrıca veri bölgesel açıdan Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması-2 (26 Bölge) coğrafi bölümleme seviyelerini içermektedir. Bulgular: Çalışmada suç oranı tahminiyle ilgili farklı eğitim ve test oranlarına ilişkin sonuçlar, aynı yıl, 1 yıl sonraki ve 2 yıl sonraki suç oranına ilişkin sonuçlar ve ayrıca her suç türünün hangi yöntemle daha başarılı tahmin edildiğine olduğuna ilişkin sonuçlar olmak üzere birçok bulgu edinilmiştir. Hırsızlık, Sahtecilik, Yaralama ve Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçlarına ilişkin suç oranlarının tüm yöntemlerle başarılı bir şekilde tahmin edilebildiği diğer suçlarda ise başarılı olan yöntemin değiştiği hesaplanmıştır. Sonuç: Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarla ortaya konulmuş olan ekonomik göstergelerle suç arasındaki ilişkinin makine öğrenmesi algoritmalarının katkısı da eklenerek ileri boyutlara taşınabilmesi suçla etkin mücadeleye önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye'deki bölgelerin ayrı ayrı suç oranının ilerleyen yıllar için doğru tahmin edilebilmesi; suçla ilgili öncesinde önlem alınabilmesi, kolluk birimlerinin karar mekanizmalarını güçlendirmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi gibi birçok açıdan güvenlik hizmetlerini destekleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Suç tahminleme; kriminolojik analiz; makine öğrenmesi; sınıflandırma
ABSTRACT
Objective: Criminological analyses that identify crimerelated indicators and reveal the root causes of criminal activity are crucial instruments in combating against crime. Numerous studies have been conducted regarding the future crime rate and the kind of crimes that will occur more frequently. In this study, it is aimed to reveal the relationship between economic indicators and crime using machine learning methods, one of the sub-branches of artificial intelligence. Material and Methods: In this study, crime rates were predicted with three machine learning methods [K-Nearest Neighbor (KNN), Random Forest (RF), Naive Bayes (NB)] by using unemployment, gross domestic product, population, number of convicted criminals of 15 different crime types datas. Data is available both at the Turkey country level and at the Nomenclature of Territorial Units for Statistics-2 (NUTS-2) geographical grouping level (26 distinct regions). Results: In the study, many findings were obtained on crime rate prediction, including results for different training and test rates, results for crime rates in the same year, 1 year later and 2 years later, as well as results on which method predicts each type of crime more successfully. As a result of the prediction study; theft, counterfeiting, injury, production and trade of narcotics and psychotropic substanctes crime rates predicted more succesfully with all three methods. Conclusion: Which has been demonstrated by studies in the field of social sciences, the ability to carry the relationship between economic indicators and crime, to advanced dimensions by adding the contribution of machine learning algorithms will make significant contributions to the effective fight against crime. The ability to accurately predict the crime rates of individual regions in Turkey for the coming years will support security services in many ways, such as taking precautions against crime in advance, strengthening the decision-making mechanisms of law enforcement units, and using public resources efficiently.

Keywords: Crime prediction; criminological analysis; machine learning; classification
REFERANSLAR:
 1. Gökulu G. Suç kuramları: biyolojik ve psikolojik yaklaşımlar: eleştirel bir değerlendirme [Criminological theories:biological and psychological approaches: a critical evaluation]. Social Sciences. 2019;14(4):1471-88. [Crossref] 
 2. Emsley C. Crime and Society in England, 1750-1900. 5th ed. London: Routledge; 2018. [Crossref] 
 3. Nagin DS, Paternoster R. Enduring individual differences and rational choice theories of crime. Law and Society Review. 199327(3):467-96. [Crossref] 
 4. Raphael S, Winter-Ebmer R. Identifying the effect of unemployment on crime. The Journal of Law and Economics. 2001;44(1):259-83. [Crossref] 
 5. Wang H, Kifer D, Graif C, Li Z. Crime rate inference with big data. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 1st ed. New York, NY: ACM; 2016. p.635-44. [Crossref] 
 6. Türk Ceza Kanunu, (2004) [cited 2023 22/12/2023]. Available from: [Link] 
 7. Federal Bureau of Investigation Crime Data Explorer [Internet] [Cited: November 22, 2023]. Available from: [Link] 
 8. Government C. Incident-based crime statistics, by detailed violations, Canada, provinces, territories, Census Metropolitan Areas and Canadian Forces Military Polic.e Canada: Canadian Government; 2023. Cited: November 22, 2023. Available from: [Link] 
 9. Wang B, Yin P, Bertozzi AL, Brantingham PJ, Osher SJ, Xin J. Deep learning for real-time crime forecasting and its ternarization. Chinese Annals of Mathematics, Series B. 2019;40(6):949-66. [Crossref] 
 10. Zhang X, Liu L, Xiao L, Ji J. Comparison of machine learning algorithms for predicting crime hotspots. IEEE Access. 2020;8:181302-10. [Crossref] 
 11. Safat W, Asghar S, Gillani SA. Empirical analysis for crime prediction and forecasting using machine learning and deep learning techniques. IEEE Access. 2021;9:70080-94. [Crossref] 
 12. Gerber MS. Predicting crime using Twitter and kernel density estimation. Decision Support Systems. 2014;61:115-25. [Crossref] 
 13. Kang HW, Kang HB. Prediction of crime occurrence from multi-modal data using deep learning. PLoS One. 2017;12(4):e0176244. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Özcan SE, Şirin FÖ. Ekonomik suçlar, gelir ve işsizliğin mekânsal ilişkisi: 2014 Türkiye incelemesi [The spatial interactions between economic crimes, per capita income and unemployment: 2014 Turkey case]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021;19(4):79-100. [Crossref] 
 15. Eren M, Özkılbaç S. Türkiye'de genç işsizliği ile suç düzeyi arasındaki ilişki: düzey 1 bölgeleri üzerine bir uygulama [The relationship of youth unemployment and crime level in Turkey: an application on the nuts-1 regions]. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi. 2020;9(17):13-20. [Link] 
 16. Costantini M, Meco I, Paradiso A. Do inequality, unemployment and deterrence affect crime over the long run? Regional Studies. 2018;52(4):558-71. [Crossref] 
 17. Dikkaya M, Aytekin İ. İktisadi büyüme işsizlik ve suç arasında nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği [The causality among economic growth, unemployment and crime: evidence from Turkey]. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2020;6(2):261-74. [Link] 
 18. Jawadi F, Mallick SK, Cheffou AI, Augustine A. Does higher unemployment lead to greater criminality? Revisiting the debate over the business cycle. Journal of Economic Behavior & Organization. 2021;182:448-71. [Crossref] 
 19. Nordin M, Almén D. Long-term unemployment and violent crime. Empirical Economics. 2017;52(1):1-29. [Crossref] 
 20. Andresen MA. Unemployment, GDP, and crime: the importance of multiple measurements of the economy. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. 2015;57(1):35-58. [Crossref] 
 21. Buonanno P, Drago F, Galbiati R. Response of crime to unemployment: an international comparison. Journal of Contemporary Criminal Justice. 2014;30(1):29-40. [Crossref] 
 22. Entorf H, Sieger P. Does the link between unemployment and crime depend on the crime level? A quantile regression approach. IZA. 2014:1-32. [Link] 
 23. Speziale N. Does unemployment increase crime? Evidence from Italian provinces. Applied Economics Letters. 2014;21(15):1083-9. [Crossref] 
 24. Aaltonen M, Macdonald JM, Martikainen P, Kivivuori J. Examining the generality of the unemployment-crime association. Criminology. 2013;51(3):561-94. [Crossref] 
 25. Lastauskas P, Tatsi E. Spatial nexus in crime and unemployment in times of crisis: evidence from Germany. Cambridge Working Papers in Economics. 2013:1-50. [Crossref] 
 26. Utku A, Akçayol MA. Derin öğrenme tabanlı model ile bir olayın sonraki olma zamanının tahmini [Prediction of the next time of an event with deep learning based model]. Politeknik Dergisi. 2021;24(1):1-15. [Crossref] 
 27. Farjami Y, Abdi K. A genetic-fuzzy algorithm for spatio-temporal crime prediction. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 2021:1-13. [Crossref] 
 28. Deniz Başar O, Güneren Genç E. Ülkelerin güvenli olmalarının tahmininde lojistik regresyon, yapay sinir ağları ve moora yöntemlerinin karşılaştırılması [A comparison of logistic regression, artificial neural networks and moora methods in estimation of the safety of countries]. Journal of Life Economics. 2020;7(2):123-34. [Crossref] 
 29. Rumi SK, Luong P, Salim FD. Crime rate prediction with region risk and movement patterns. arxiv. 2019. [Link] 
 30. Stalidis P, Semertzidis T, Daras P. Examining deep learning architectures for crime classification and prediction. Forecasting. 2021;3(4):741-62. [Crossref] 
 31. Wang B, Luo X, Zhang F, Yuan B, Bertozzi AL, Brantingham PJ. Graph-based deep modeling and real time forecasting of sparse spatio-temporal data. arXiv preprint arXiv. 2018. [Link] 
 32. Mohd F, Noor NMM. A comparative study to evaluate filtering methods for crime data feature selection. Procedia Computer Science. 2017;116:113-20. [Crossref] 
 33. Al Bataineh A. A comparative analysis of nonlinear machine learning algorithms for breast cancer detection. International Journal of Machine Learning and Computing. 2019;9(3):248-54. [Crossref] 
 34. Xing W, Bei Y. Medical health big data classification based on KNN classification algorithm. IEEE Access. 2019;8:28808-19. [Crossref] 
 35. Breiman L. Random forests. Machine Learning. 2001;45:5-32. [Crossref] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014