Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Futbolcularda Zihinsel Dayanıklılık ve Hedef Yöneliminin Akıl Dışı Performans İnançları ile İlişkisi: Kesitsel Çalışma
Relationship of Mental Toughness and Goal Orientation with Irrational Performance Beliefs in Footballers: Cross-Sectional Research
Selman ORHANa, Hüseyin ÜNLÜa
aAksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Aksaray, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2022;14(1):11-21
doi: 10.5336/sportsci.2021-81717
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Sportif performansın psikolojik boyutunda, zihinsel dayanıklılık ve hedef yöneliminin akıl dışı performans inançlarıyla ilişkisi son derece önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, futbolcularda zihinsel dayanıklılık ve hedef yöneliminin akıl dışı performans inançları ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 2018-2019 sezonunda futbol oynayan 238 (Xyaş=23,37±5,50) futbolcu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; 'Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri', 'Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği' ve 'Akıldışı Performans İnançları Envanteri-2' kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Pearson korelasyon katsayıları testi, bağımsız gruplar için t-testi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmada, betimsel istatistikler ve futbolcuların yaşları ile zihinsel dayanıklılıkları, hedef yönelimleri ve akıl dışı performans inançları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bunun yanı sıra araştırmada; zihinsel dayanıklılık, hedef yönelimi ve akıl dışı performans inançları arasındaki ilişkiler ve zihinsel dayanıklılık ve hedef yöneliminin akıl dışı performans inançları üzerinde yordayıcılığı incelenmiştir. Ayrıca bağımsız gruplar için t-testi uygulanmıştır. Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre futbolcuların zihinsel dayanıklılıklarının ve akıl dışı performans inançlarının orta düzeyde olduğu; hedef belirlemede ise görev yönelimli oldukları belirlenmiştir. Yaş ile zihinsel dayanıklılık ve akıl dışı performans inançları arasında düşük düzeyde anlamlı ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında zihinsel dayanıklılık ve görev yönelimi arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki, akıl dışı performans inançları ve ego yönelimi arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki görülmüştür. Araştırmada, zihinsel dayanıklılıkta kontrol ve ego yöneliminin, akıl dışı performans inançları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu saptanmıştır. Ayrıca zihinsel dayanıklılık, hedef yönelimi ve akıl dışı performans inançlarında profesyonel futbolcuların, amatör futbolculara göre yüksek ortalamalara sahip olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel dayanıklılık; hedef yönelimi; akıl dışı performans inançları; futbolcu
ABSTRACT
Objective: In the psychological aspect of sportive performance, the relationship between mental toughness and goal orientation with irrational performance beliefs is considered to be extremely important. The aim of this study is to investigate the relationship between mental toughness and goal orientation with irrational performance beliefs in football players. Material and Methods: The sample of the study, which was carried out in the relational scanning model, consisted of 238 (Xage=23.37±5.50) football players who played football in the 2018-2019 season. In the study 'Sport Mental Toughness Questionnaire', 'Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire', 'Irrational Performance Belief Inventory-2' were used as the data collection tool. In the analyze of data besides the descriptive statistics, Pearson correlation coefficient test, t-test for independent groups and multiple regression analyses were used. Results: In the study, descriptive statistics and the relationship between the ages of football players and their mental toughness, goal orientation and irrational performance beliefs were examined. In addition, the relationship between mental toughness, goal orientation and irrational performance beliefs, and the predictors of mental toughness and goal orientation on irrational performance beliefs were investigated. In addition, t-test was applied for independent groups. Conclusion: According to the results obtained from the research, it was determined that the mental toughness and irrational performance beliefs of the football players were moderate and they were task-oriented in goal setting. It was determined that there was a low-level significant relationship between age and mental toughness and irrational performance beliefs. In addition, there was a low-level significant relationship between mental toughness and task orientation, and a moderately significant relationship between irrational performance beliefs and ego orientation. In the study, it was determined that control and ego orientation in mental toughness were significant predictors of irrational performance beliefs. In addition, it was determined that professional football players have higher averages than amateur football players in mental toughness, goal orientation and irrational performance beliefs.

Keywords: Mental toughness; goal orientation; irrational performance beliefs; soccer players
REFERENCES:
 1. Crust L. A review and conceptual re-examination of mental toughness: implications for future researchers. Personality and Individual Differences. 2008;45(7):576-83. [Crossref] 
 2. Mack MG, Ragan BG. Development of the mental, emotional, and bodily toughness inventory in collegiate athletes and nonathletes. J Athl Train. 2008;43(2):125-32. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Crust L, Clough PJ. Developing mental toughness: from research to practice. Journal of Sport Psychology in Action. 2011;2(1):21-32. [Crossref] 
 4. Toros T. Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği-SGEYÖ-nin Türk sporcuları için güvenirlik ve geçerlik çalışması [Reliability and validity of Task and Ego Orientation in Sport Questlonnaire-TEOSQ-for Turkish athletes]. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi. 2004;15(3): 155-66. [Link] 
 5. Nicholls JG, Cheung PC, Lauer J, Patashnick M. Individual differences in academic motivation: Perceived ability, goals, beliefs, and values. Learning and Individual Differences. 1989;1(1):63-84. [Crossref] 
 6. Duda JL. Goal perspectives, participation and persistence in sport. International Journal of Sport Psychology. 1989;20:42-56. [Link] 
 7. Urfa O, Aşçı FH. Akıldışı Performans İnançları Envanteri-2'nin psikometrik özelliklerinin sınanması [Examination of psychometric properties of the Irrational Performance Belief Inventory-2]. Studies in Psychology. 2018; 38(2):219-36. [Crossref] 
 8. Gençtanırım D, Acar NV. Akılcı duygusal davranışçı yaklaşım ve Sezen Aksu şarkıları [Rational emotive behaviour therapy and of Sezen Aksu's songs]. Eğitim ve Bilim. 2007; 32(143):27-40. [Link] 
 9. Yıldız Y. "Amerikan Güzeli' filminin Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi ve Bilişsel Terapi"nin bazı kavram ve görüşleri açısından incelenmesi [Analysis of "American Beauty" movie in terms of rational emotional behavioral therapy and some concepts and views of cognitive therapyc]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020;16(1):219-32. [Crossref] 
 10. Erdem AY, Bilge F. Lise öğrencileri için meslek seçimine ilişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği'nin geliştirilmesi [Developing the Irrational Beliefs Scale regarding the choice of profession for high school students]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2008;29:95-110. [Link] 
 11. Dryden W. First Steps in REBT: A Guide to Practicingr REBT in Peer Counseling. 1st ed. New York: Albert Ellis Institute; 2006. [Link] 
 12. Türküm A. Akılcı Olmayan İnanç Ölçeğinin geliştirilmesi ve kısaltma çalışmaları [The development of Irrational Belief Scale and studies of minimizing the number of items]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2003;2(19):41-7. [Link] 
 13. Urfa O, Aşçı FH. Spor yapan ve yapmayan ergenlerin akıldışı inançlarının incelenmesi [Comparison of irrational beliefs of adolescents athletes and non-athletes]. Journal of Physical Education and Sport Sciences. 2018; 20(2):41-52. [Link] 
 14. Deen S, Turner MJ, Wong RSK. The effects of REBT, and the use of credos, on irrational beliefs and resilience qualities in athletes. Sport Psychologist. 2017;31(3):249-63. [Crossref] 
 15. Turner M, Barker JB. Examining the efficacy of rational-emotive behavior therapy (REBT) on Irrational Beliefs and Anxiety in Elite Youth Cricketers. Journal of Applied Sport Psychology. 2013;25(1):131-47. [Crossref] 
 16. Azadip Y. Comparison of irrational beliefs among both athlete and non-athlete scholars. International Journal of Research in Social Sciences. 2013;2(2):56-60. [Link] 
 17. Sheard M, Golby J, Van Wersch A. Progress toward construct validation of the sports mental toughness questionnaire (SMTQ). European Journal of Psychological Assessment. 2009; 25(3):186-93. [Crossref] 
 18. Altıntaş A, Koruç BP. Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri'nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (SZDE) [Examining psychometric properties of The Sport Mental Toughness Questionnaire-SMTQ]. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017;27(4): 162-71. [Link] 
 19. Duda JL. Motivation in sport settings: A goal perspective approach. In: Roberts GC, ed. Motivation in sport and exercise. Human Kinetics Books;1995. p.57-91. [Link] 
 20. Turner MJ, Allen MS. Confirmatory factor analysis of the irrational performance beliefs inventory (IPBI) in a sample of amateur and semi-professional athletes. Psychology of Sport and Exercise. 2018;35:126-30. [Crossref] 
 21. Turner MJ, Allen MS, Slater MJ, Barker JB, Woodcock C, Harwood CG, et al. The development and initial validation of the irrational performance beliefs inventory (IPBI). European Journal of Psychological Assessment. 2016;34(3):174-80. [Crossref] 
 22. Yarayan YE, Yıldız AB, Gülşen DBA. Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Examination of mental toughness levels of athletes from individual and team sports at an elite level according to multiple variables]. Journal of International Social Research. 2018;11(57): 992-9. [Crossref] 
 23. Temel V, Karharman A. Hentbol oyuncularının pozitif algı düzeylerinin, zihinsel dayanıklılık düzeylerine olan etkisinin incelenmesi [Investigation of the effects of handball athletes' positive perception levels to the mental toughness levels]. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2019;21(2):59-69. [Link] 
 24. Ariburun B, Aşçı H. Amerikan futbolu oyuncularında hedef yönelimi ve algılanan güdüsel iklim [A study of goal orientation and motivational climate in American football]. Sport Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2005;III(3):111-4. [Crossref] 
 25. Sarı İ, Sağ S, Demir AP. Sporda zihinsel dayanıklılık: taekwondo sporcularında bir inceleme [Mental toughness in sport: an examination in taekwondo athletes]. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2020;22(4). [Link] 
 26. Ekmekçi N, Zekioğlu A, Dal N. Voleybol hakemlerinin ego ve görev yönelimleri bakımından öz yeterliklerinin incelenmesi [Examination of self-efficacy of voleyball referees in terms of ego and task orientations]. Journal of International Psychological Counseling and Guidance Researches. 2021;3(1):244-69. [Crossref] 
 27. Genç N, Yıldırım Y, Müftüoğlu EN. Veteran badmintoncularda hedef yönelimleri ile yaşam doyumu ilişkisi [The relationship between goal orientations and life satisfaction in veteran badminton players]. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi. 2018:2(1);26-33. [Link] 
 28. Vîslă A, Flückiger C, grosse Holtforth M, David D. Irrational beliefs and psychological distress: a meta-analysis. Psychother Psychosom. 2016;85(1):8-15. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Aksoy HF, Aşçı H. Sporcularda optimal performans duygu durumu: ruminatif düşünce ve akıldışı inançların rolü üzerine bir çalışma [Flow in athletes: a study on the role of ruminative thought and irrational beliefs]. Hacet tepe Journal of Sport Sciences. 2021; 32(2): 53-63. [Crossref] 
 30. Ong NC. Assessing objective achievement motivation in elite athletes: A comparison according to gender, sport type, and competitive level. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2019;17(4):397-409. [Crossref] 
 31. Kristiansen E, Roberts GC, Abrahamsen FE. Achievement involvement and stress coping in elite wrestling. Scand J Med Sci Sports. 2008;18(4):526-38. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Ayaş EB, Murathan F, Murathan G. Farklı liglerdeki futbolcuların zihinsel dayanıklılık özellikleri ile fiziksel uygunluk durumlarının incelenmesi [Investigation of physical fitness conditions with mental resistance features of soccer players in different leagues]. Kesit Akademi Dergisi. 2020;6(22):80-9. [Crossref] 
 33. Golby J, Sheard M. Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league. Personality and Individual Differences. 2004;37(5):933-45. [Crossref] 
 34. Treasure DC, Carpenter PJ, Power KT. Relationship between achievement goal orientations and the perceived purposes of playing rugby union for professional and amateur players. J Sports Sci. 2000;18(8):571-7. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Carpenter PJ, Yates B. Relationship between achievement goals and the perceived purposes of soccer for semiprofessional and amateur players. Journal of Sport & Exercise Psychology. 1997;19(3):302-11. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com