Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Gebeliği Önleyici Modern Yöntem Kullanımının İç Göç, Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Faktörler ile İlişkisi
The Relationship Between the Use of Modern Contraceptive Methods and Internal Migration, Socio- Demographic and Socio-Economic Factors
Gülcan ŞANTAŞa, Mehmet Ali ERYURTb
aYozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Yozgat, TÜRKİYE
bHacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2020;5(1):46-55
doi: 10.5336/healthsci.2019-70395
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de iç göçün, çeşitli sosyodemografik ve sosyoekonomik faktörlerin gebeliği önleyici modern yöntem kullanımı ile ilişkisini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verileri kullanılmıştır. Çalışma verileri, 1993-1998-2003-2008-2013 dönemlerinde toplanan TNSA verilerinden oluşmaktadır. TNSA'larda 'hanehalkı soru kâğıdı' ve 15-49 yaş aralığındaki kadınlar için 'kadın soru kâğıdı' kullanılmaktadır. TNSA'larda araştırmanın evreni doğurgan yaşlardaki kadınlardan oluşmaktadır. Araştırmalarda örneklem seçiminde ağırlıklı örnekleme yöntemi, çok aşamalı örnekleme yöntemi ve tabakalı küme örneklemesi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu araştırmanın bağımlı değişkeni kadınların araştırma esnasında gebeliği önleyici modern yöntem kullanımlarıdır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri ise göç durumu değişkeni, dönem değişkeni, sosyodemografik ve sosyoekonomik faktörlerdir. Çalışmada, göç durumunun, sosyodemografik ve sosyoekonomik faktörlerin gebeliği önleyici modern yöntem kullanımı üzerindeki etkisinin belirlenmesi için lojistik regresyon analizinden faydalanılmıştır. Bulgular: Çalışmada gebeliği önleyici yöntem kullanımının iç göçten etkilendiği bulgusu elde edilmiştir. Kırda yaşayan kadınlara göre kentte yaşayanlarda, kırdan kente göç etmişlerde ve kentten kıra göç etmişlerde gebeliği önleyici modern yöntem kullanımı istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, gebeliği önleyici yöntem kullanımının çeşitli sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik faktörlerden etkilendiği belirlenmiştir. Analizler sonucunda, gebeliği önleyici modern yöntem kullanımı, 15-19 yaş grubuna göre 20-29 ve 30-39 yaş grubunda; eğitimi olmayan/ilkokulu bitirmemiş kadınlara göre ilkokul mezunu kadınlarda ve ortaokul ve üzeri eğitim düzeyindeki kadınlarda daha yüksek bulunmuştur. Kadınların eşlerinin eğitim düzeyi arttıkça yöntem kullanımının arttığı saptanmıştır. Çocuğu olmayan kadınlara göre modern yöntem kullanımı dört ve üzeri çocuğu olan kadınlarda; çalışmayan kadınlara göre çalışan kadınlarda; Doğu bölgesine göre diğer dört bölgede; sağlık sigortası kapsamında olmayan kadınlara göre sağlık sigortası kapsamında olan kadınlarda daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Araştırma sonucunda, gebeliği önleyici modern yöntem kullanımının 1993 dönemine göre 2013 döneminde 1,453 kat arttığı belirlenmiştir. Ancak çalışmada, gebeliği önleyici modern yöntem kullanımına ilişkin yerleşim yeri ve bölgeler arasında farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitimler, eğitici materyaller ve medya aracılığıyla gebeliği önleyici yöntem kullanımı konusunda farkındalığı artırmanın, kadınlar açısından bölgeler arasındaki farklılıkları azaltmada faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebeliği önleyici modern yöntem kullanımı; iç göç
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study is to examine the relationship between internal migration, various socio-demographic and socio-economic factors and the use of modern contraceptive method in Turkey. Material and Methods: In this study, 'Turkey Demographic and Health Survey (TDHS)' data were used, which was conducted by Hacettepe University Institute of Population Studies. The data of the study consisted of the TDHS data collected between 1993-1998-2003-2008-2013. The 'Household Questionnaire' and 'Women Questionnaire' were used for women of reproductive age (15-49 years) in the TDHS. The population of the study consisted of women in reproductive age in the TDHS. Weighted sampling method, multi-stage sampling method and stratified cluster sampling methods were used in the sample selection. The dependent variable of this study was the use of modern contraceptive method by women during the study. The independent variables of the study were migration status variable, period variable, socio-demographic and socio-economic factors. In this study, logistic regression analysis was used to determine the effect of migration status, socio-demographic and socio-economic factors on the use of modern contraceptive methods. Results: It was found that the use of modern contraceptive methods was affected by internal migration in this study. The use of modern contraceptive methods was found to be significantly higher in urban women, rural-tourban women and urban-to-rural women compared to rural women. In addition, it was determined that the use of modern contraceptive methods was affected by various socio-demographic and socio-economic factors. As a result of the analysis, the use of modern contraceptive methods was found to be higher in women with 20-29 and 30-39 age compared to 15-19 age group; women with primary school education and women with secondary school education and higher education compared to women without education/who have not completed primary school. As the education level of the spouses of women increased, the use of methods increased. The use of modern methods was found to be higher in women with four or more children compared to women without children; working women compared to non-working women; four other regions compared to East Region; women covered by health insurance compared to women not covered by health insurance. Conclusion: As a result of the study, it was determined that the use of modern contraceptive methods increased 1.453 times in 2013 period compared to 1993 period. However, it was concluded that there were some differences between the residential areas and regions regarding the use of modern contraceptive methods in the study. Raising awareness about the use of modern contraceptive methods may be useful in reducing the differences between regions for women through trainings, educational materials and media.

Keywords: Contraceptive usage; internal migration
REFERENCES:
 1. Kaya H, Tatlı H, Açık Y, Deveci SE. [Determining the usage level of family planning method among the women aged between 15-49 in uydukent nursing home district in Bingöl city]. F.Ü. Sağ Bil Derg. 2008;22(4):185-91.
 2. Gür Çalışkan B, Doğan B, Güngör Olçum G. [The effect of age and educational status on the family planning method choice of women living in a rural area]. Türk Aile Hek Derg. 2014;18(4):189-94. [Crossref] 
 3. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK. Yayın No: NEE-HÜ.14.01. Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti.; 2014. p.75.
 4. Tekiner AS, Çetin F, Ceyhun AG, Kafkaslı A. [The relationship between unplanned pregnancies and contraceptive methods]. Dirim Tıp Gazetesi. 2010;85(2):65-71.
 5. Mayda AS, Arslan T, Bozkurt HB, Dedeli İ, Özkan MÖ. [The rate of family planning methods usage of 15-49 years old women living in Duzce permanent residences and the causes of prefering methods]. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekim Bul. 2005;4(5):265-79.
 6. Bostancı MS. [Sources of information related to contraceptive methods and their relationship with unwanted pregnancies in women in a district of Eastern Anatolia]. Dicle Med J. 2011;38(2):202-7. [Crossref] 
 7. Lindstrom DP, Hernández CH. Internal migration and contraceptive knowledge and use in Guatemala. Int Fam Plan Perspect. 2006;32(3):146-53. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Kutlu R, Sayın S, Uçar M, Aslan R, Demirbaş O. [Contraceptive method usage according to women's socio demographic characteristics and the reasons for choice of methods]. Türk Aile Hek Derg. 2014;18(3):134-41. [Crossref] 
 9. Rahman M, Islam AZ, Islam R. Rural-urban differentials of knowledge and practice of contraception in Bangladesh. Journal of Population and Social Studies (JPSS). 2010;18(2):87-110.
 10. Adebimpe WO, Asekun-Olarinmoye EO. A comparative study of contraceptive use among rural and urban women in Osun State, Nigeria. Int J Trop Dis Health. 2012;2(3):214-24. [Crossref] 
 11. Ozumba BC, Obi SN, Ijioma NN. Knowledge, attitude and practice of modern contraception among single women in a rural and urban community in Southeast Nigeria. J Obstet Gynaecol. 2005;25(3):292-5. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Debebe S, Andualem Limenih M, Biadgo B. Modern contraceptive methods utilization and associated factors among reproductive aged women in rural Dembia District, Northwest Ethiopia: community based cross-sectional study. Int J Reprod Biomed (Yazd). 2017;15(6):367-74. [Crossref] 
 13. Kamal SM, Islam MA. Contraceptive use: socioeconomic correlates and method choices in rural Bangladesh. Asia Pac J Public Health. 2010;22(4):436-50. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Thapa NR, Adhikari S, Budhathoki PK. Influence of internal migration on the use of reproductive and maternal health services in Nepal: an analysis of the Nepal Demographic and Health Survey 2016. PLoS One. 2019;14(5):e0216587. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Ochako R, Askew I, Okal J, Oucho J, Temmerman M. Modern contraceptive use among migrant and non-migrant women in Kenya. Reprod Health. 2016;13(1):67. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Sudhinaraset M, Diamond-Smith N, Thet MM, Aung T. Influence of internal migration on reproductive health in Myanmar: results from a recent cross-sectional survey. BMC Public Health. 2016;16:246. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Unumeri G, Ishaku S, Ahonsi B, Oginni A. Contraceptive use and its socioeconomic determinants among women in North-East and North-West Regions of Nigeria: a comparative analysis. Etude Popul Afr. 2015;29(2):1851-67. [Crossref] 
 18. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri En­stitüsü. 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK. Yayın No: NEE-HÜ.15.01. Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti.; 2015.
 19. Tezcan S, Eryurt MA. [Internal migration and child health in Turkey]. Turkish Journal of Population Studies. 2006;28-29:15-28.
 20. Ejembi CL, Dahiru T, Aliyu AA. Contextual Factors İnfluencing Modern Contraceptive Use in Nigeria. DHS Working Papers, No. 120. Rockville, Maryland, USA: ICF International; 2015. p.44.
 21. Adegbola O, Okunowo A. Intended postpartum contraceptive use among pregnant and puerperal women at a university teaching hospital. Arch Gynecol Obstet. 2009;280(6):987-92. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Asekun Olarinmoye E, Adebimpe W, Bamidele J, Odu O, Asekun Olarinmoye IO, Ojofeitimi EO. Barriers to use of modern contraceptives among women in an inner city area of Osogbo metropolis, Osun state, Nigeria. Int J Womens Health. 2013;5:647-55. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Islam AZ, Mondal MN, Khatun ML, Rahman MM, Islam MR, Mostofa MG, et al. Prevalence and determinants of contraceptive use among employed and unemployed women in Bangladesh. Int J MCH AIDS. 2016;5(2):92-102. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Gough AJN. [The effects of government policies towards contraception use in women]. Población y Salud en Mesoamérica. 2008;5(2):1-22.
 25. Lindstrom DP, Mu-oz‐Franco E. Migration and the diffusion of modern contraceptive knowledge and use in rural Guatemala. Stud Fam Plann. 2005;36(4):277-88. [Crossref] 
 26. Mohammed A, Woldeyohannes D, Feleke A, Megabiaw B. Determinants of modern contraceptive utilization among married women of reproductive age group in North Shoa Zone, Amhara Region, Ethiopia. Reprod Health. 2014;11(1):13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Miles-Doan R, Brewster KL. The impact of type of employment on women's use of prenatal-care services and family planning in urban Cebu, the Philippines. Stud Fam Plann. 1998;29(1):69-78. [Crossref] 
 28. Frost JJ, Singh S, Finer LB. Factors associated with contraceptive use and nonuse, United States, 2004. Perspect Sex Reprod Health. 2007;39(2):90-9. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com