Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Hemşirelik Öğrencilerinin Kadın Sağlığına Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları: Tanımlayıcı Bir Araştırma
Knowledge Levels and Attitudes of Nursing Students on Complementary and Alternative Medicine Methods for Women's Health: A Descriptive Study
Nevin HOTUN ŞAHİNa, Mehtap GÜMÜŞAYb, Zehra ACARa, Büşra YILMAZa, Meltem MECDİ KAYDIRAKa
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, İstanbul, Türkiye
bOrdu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD, Ordu, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2022;5(3):205-16
doi: 10.5336/jtracom.2022-91044
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Çalışma, kadın sağlığı ve kültür dersi almanın hemşirelik öğrencilerinin kadın sağlığına yönelik bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri ile ilgili bilgi düzeylerine ve tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla karşılaştırmalı tanımlayıcı tasarımda planlandı. Gereç ve Yöntemler: Bir hemşirelik fakültesinde öğrenim gören tüm öğrencilere örneklem seçimi yapılmadan araştırmaya katılmaları için davetiye gönderildi. Çalışmaya kadın sağlığı ve kültür dersi alan 152 ve dersi almayan 135 öğrenci katıldı. Veriler tanıtıcı bilgi formu ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (BTATÖ) kullanılarak "google.survey" aracı ile toplandı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 22,36±2,32 idi. Öğrencilerin %94,4'ü bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tedavileri duyduğunu, %32,4'ü bu yöntemleri kullandığını, %13,9'u nadiren kullandığını, %59,6'sı bu yöntemleri TV-internetten duyduğunu ve %51,9'u bu yöntemlerin gerektiğinde kullanılabileceğini belirtti. Öğrencilerin BTATÖ toplam puanı 28,44±4,31 bulundu. Öğrencilerin BTATÖ alt boyutlarından aldıkları puan ortalamasının bütünleyici alt boyutun ekonomik durum ile ilişkili olduğu, tamamlayıcı alt boyutun aile tipi ile ilişkili olduğu ve ölçek toplam puanının aile tipi ile ilişkili olduğu belirlendi. Sonuç: Katılımcıların en fazla bildikleri yöntemler fitoterapi, bitki çayı kullanımı ve aromaterapi olarak belirlendi. Öğrencilerin bu yöntemleri duydukları kaynakların başında televizyon ve internetin yer aldığı görüldü. Öğrencilerin kadın sağlığına yönelik bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerine ilişkin tutumlarının pozitif ve orta düzeyde olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Bütünleyici tamamlayıcı ve alternatif tıp; tamamlayıcı tıp yaklaşımları; kadın sağlığı kültürü; kültürlerarası hemşirelik
ABSTRACT
Objective: The study was planned in a comparative descriptive design to determine the effect of taking the women's health and culture course on the knowledge levels and attitudes of nursing students about holistic complementary and alternative medicine methods towards women's health. Material and Methods: An invitation to participate in the study was sent to all students studying at a nursing faculty without making a sample selection. 152 students who took the women's health and culture course and 135 students who did not take the course participated. The data were collected using the descriptive information form and the Holistic Complementary and Alternative Medicine Questionnaire (HCAMQ) using the 'google.survey' tool. Results: The mean age of the participants was 22.36±2.32. 94.4% of the students heard about holistic complementary and alternative treatments, 32.4% used these methods, 13.9% rarely used them, 59.6% heard about these methods on TV-internet and 51.9% he stated that these methods can be used when necessary. The total score of HCAMQ was 28.44±4.31. It was determined that the mean score obtained by the students from the HCAMQ sub-dimensions was related to the complementary sub-dimension's economic status, the complementary sub-dimension was related to the family type, and the total score of the scale was related to the family type. Conclusion: The methods most familiar to the participants were determined as phytotherapy, use of herbal tea and aromatherapy. It was seen that television and internet were the primary sources that students heard about these methods. It was determined that students' attitudes towards holistic complementary and alternative medicine methods for women's health were positive and moderate.

Keywords: Integrative complementary and alternative medicine; complementary medicine approaches; women's health culture; transcultural nursing
REFERENCES:
 1. Carè J, Steel A, Wardle J. Stakeholder attitudes to the regulation of traditional and complementary medicine professions: a systematic review. Hum Resour Health. 2021;19(1):42. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. World Health Organization [Internet]. © 2022 WHO [Cited: February 8, 2022]. Traditional, Complementary and Integrative Medicine. Available from: [Link] 
 3. National Center for Complementary and Integrative Health [Internet]. [Cited: February 5, 2022]. Available from: [Link] 
 4. National Center for Complementary and Integrative Health [Internet]. [Cited: January 5, 2022]. Complementary, Alternative, or Integrative Health: What's in a Name? Available from: [Link] 
 5. Resmî Gazete (27.10.2014, Sayı: 29158) sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği; 2014. Erişim tarihi:18.02.2022 [Link] 
 6. Taşpınar B, Taspinar F, Gökçen S, Erdoğan A, Okur İ, Okur EÖ. Sağlık bilimleri öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavilerle ilgili bilgi, tutum ve inanışlarının araştırılması [Investigation of knowledge, attitudes and beliefs related to complementary and alternative treatments of health sciences students]. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2020;7(2):128-36. [Link] 
 7. El-Olemy AT, Radwan NM, Shihab NS, Dawood WM. Knowledge, attitudes, and practices of non-medical students in traditional and complementary medicine in Gharbiya governorate, Egypt: a cross-sectional study. Forsch Komplementmed. 2014;21(5):314-9. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Ayati MH, Pourabbasi A, Namazi N, Zargaran A, Kheiry Z, Kazemi AH, et al. The necessity for integrating traditional, complementary, and alternative medicine into medical education curricula in Iran. J Integr Med. 2019;17(4):296-301. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Yap SY, Foo CN, Lim YM, Ng FL, Mohd-Sidik S, Tang PY, et al. Traditional Chinese medicine body constitutions and psychological determinants of depression among university students in Malaysia: a pilot study. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(10):5366. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Sousa IMC, Hortale VA, Bodstein RCA. Traditional Complementary and Integrative Medicine: challenges in constructing an evaluation model of care. Cien Saude Colet. 2018;23(10):3403-412. Portuguese, English. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Franco de Sá R, Nogueira J, De Almeida Guerra V. Traditional and complementary medicine as health promotion technology in Brazil. Health Promot Int. 2019;34(Supplement_1):i74-i81. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Hyland ME, Lewith GT, Westoby C. Developing a measure of attitudes: the Holistic Complementary and Alternative Medicine Questionnaire. Complement Ther Med. 2003;11(1):33-8. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Erci B. Attitudes towards holistic complementary and alternative medicine: a sample of healthy people in Turkey. J Clin Nurs. 2007;16(4):761-8. [Crossref]  [PubMed] 
 14. de Moraes Mello Boccolini P, Siqueira Boccolini C. Prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) use in Brazil. BMC Complement Med Ther. 2020;20(1):51. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Çınar N, Akduran F, Kose D. The attitudes of nursing students regarding the complementary and alternative medicine. Revista Eletrônica de Enfermagem. 2016;18:1-6. [Crossref] 
 16. Akan H, Izbirak G, Kaspar EC, Kaya CA, Aydin S, Demircan N, et al. Knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among medical students in Turkey. BMC Complement Altern Med. 2012;12:115. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Awad AI, Al-Ajmi S, Waheedi MA. Knowledge, perceptions and attitudes toward complementary and alternative therapies among Kuwaiti medical and pharmacy students. Med Princ Pract. 2012;21(4):350-4. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Altınbaş Y, İster ED. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedaviler hakkındaki görüş, bilgi ve uygulamaları [Opinions, information and applications about complementary and alternative therapies of health school students]. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi. 2019;2(1):47-60. [Link] 
 19. Baltacı N, Koç E. İntörn hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıbba yönelik bilgisi, kullanımı ve tutumları [Knowledge, use and attitude of intern nursing and midwifery students with regard to complementary and alternative medicine]. Samsun Sağ Bil Der. 2018;3(1):10-6. [Link] 
 20. Ashraf M, Saeed H, Saleem Z, Rathore HA, Rasool F, Tahir E, et al. A cross-sectional assessment of knowledge, attitudes and self-perceived effectiveness of complementary and alternative medicine among pharmacy and non-pharmacy university students. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):95. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Şahin N, Aydın D, Akay B. Hemşirelik öğrencilerinin bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarının değerlendirilmesi [The attitudes of nursing students towards holistic complementary and alternative medicine]. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;8(1):21-6. [Link] 
 22. Özşaker E. The knowledge and attitudes of nursing senior students regarding traditional and complementary medicine. Van Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;14(2):153-62. [Crossref] 
 23. Booth-Laforce C, Scott CS, Heitkemper MM, Cornman BJ, Lan MC, Bond EF, et al. Complementary and Alternative Medicine (CAM) attitudes and competencies of nursing students and faculty: results of integrating CAM into the nursing curriculum. J Prof Nurs. 2010;26(5):293-300. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Loh KP, Ghorab H, Clarke E, Conroy R, Barlow J. Medical students' knowledge, perceptions, and interest in complementary and alternative medicine. J Altern Complement Med. 2013;19(4):360-6. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Alzahrani SH, Bashawri J, Salawati EM, Bakarman MA. Knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among senior medical students in king Abdulaziz University, Saudi Arabia. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:9370721. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Radi R, Isleem U, Al Omari L, Alimoğlu O, Ankarali H, Taha H. Attitudes and barriers towards using complementary and alternative medicine among university students in Jordan. Complement Ther Med. 2018;41:175-9. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Kavurmaci M, Tan M, Kavurmaci Z. Nursing, midwifery, and dietetics students' attitudes to complementary and integrative medicine and their applications. Bakırköy Tıp Dergisi. 2018;14:300-6. [Crossref] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com