Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: REVIEW
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Çocuk Cinayetleri Üzerine Düşünceler: Sistematik Derleme Çalışması
Thoughts on Child Murders in Turkish Republic of Northern Cyprus: Systematic Review Study
Zihniye OKRAYa
aLefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Lefke, KKTC
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2021;18(2):178-87
doi: 10.5336/forensic.2021-82651
Article Language: TR
ÖZET
Aile içinde yaşayan bireylerin sevgi, güvenlik ve korunma ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra toplumsallaşma ve sosyalleşme süreçlerinde de önemlidir. Diğer taraftan aile üyeleri için tehlikeli ve bazı durumlarda ölümcül de olabilmektedir. Aile içi şiddetin en uç boyutu olarak değerlendirilebilecek olan aile içi cinayet olguları insanlık tarihi kadar eski, bir o kadar da tüyler ürperticidir. Aile içi cinayetlerde mağdur ya da fail çocuk olunca, toplumsal bir örselenme ve infiale yol açmaktadır. Aile içerisindeki cinayetler farklı psikososyal stresörlere bağlı olarak ortaya çıkabilmelerinin yanı sıra aile üyelerinin sahip oldukları ruhsal bozukluklar da önemli etkenler arasında sayılabilir. Özellikle aile içi çocuk cinayetlerinin oluşmasında bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bu risk faktörlerini; ebeveynlere bağlı riskler, aile yapısı, aile çevresi, toplumsal ve kültürel normlara bağlı riskler olarak sınıflamak mümkündür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nispeten küçük popülasyonu ve az sayıdaki şiddet olayı ile yaşanılması güvenli sayılabilecek bir ülkedir. 2010 yılından bu yana KKTC'de fail ve/veya mağdurun çocuk olduğu 4 cinayet; maternal filisid, paternal filisid ve çifte parisid şeklinde gerçekleşmiştir. KKTC'de gerçekleşen bu dört cinayet olgusu ilgili alan yazın ışığında tartışılmıştır. Sonuç olarak özellikle yetersiz ekonomik kaynaklar, parçalanmış ailelerde yetişmiş olmak, çocukların anne-babanın ilgisinin kaybedileceği ya da bölüneceği ile ilgili endişeler, eski eşten intikam alma isteği, sosyal yalıtılmışlık, alkol/madde kötüye kullanımı gibi etkenlerin maternal ve paternal filisid olgularında öne çıktığı ve son olarak da çifte parisid olgusunda da ateşli silahlara erişimin kolaylığının cinayetlere yol açtığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Siblisid; filisid; paternal filisid; maternal filisid; çifte parisid
ABSTRACT
Families usually meets the needs of love, security and protection for their members, also performs important duties in socialization processes. On the other hand, it can also be dangerous for family members and in some cases fatal. Cases of domestic murder, which can be considered as the most extreme dimension of domestic violence, are as old as human history and they were horrifying acts. Especially in the cases of domestic murders when the victim or the perperator was a child it results trauma and indignation upon the society. In addition to the psychosocial stressors, mental disorders suffered by family members are among the important factors of child murders in family. There are some risk factors, especially in the occurrence of domestic child homicides. It is possible to classify these risk factors as; risks related to parents, family structure, family environment and social cultural norms. Northern Cyprus is a country that can be considered safe to experience with its relatively small population and a small number of violent incidents. In domestic murders, when the victim or perpetrator is a child, they causes social trauma and indignation. Since 2010, there have been 4 murders in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) where the perpetrator and the victim were a child. These murders are cases that can be evaluated as siblisid, maternal filicide, paternal filicide and double paricide. These four murder cases in TRNC have been discussed in the light of the relevant literature. As a result of this study it can be considered that especially inadequate financial resources, children raised in broken families and concerns about parental interest will be lost or shared, factors such as revenge against the ex, social dissection, alcohol/substance abuse come to the forefront in maternal and paternal filicide cases, and finally, in the case of double parricide the ease of access to firearms has caused the murders to occur.

Keywords: Siblicide; paternal filicide; maternal filicide; double parricide
REFERENCES:
 1. Kır İ. Toplumsal bir kurum olarak ailenin işlevleri. [The functions of family as a social institution]. Electronic Journal of Social Sciences. 2011;10(36):381-404. [Link] 
 2. Bayrak Kaya E. Hâbil ve Kâbil kıssası ve minyatür sanatına yansımaları. [Tale of Cain and Abel and its reflections on art of miniature]. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2020;13(29):346-63. [Crossref] 
 3. Freud S. Dinin Kökenleri. Kapkın AT, ed. 1. Baskı. İstanbul: Payel Yayınları; 2002.
 4. Albasan I. Yunan mitolojisine psikanalitik bir yaklaşım. [A psychoanalyitic approach to Greek mythology]. Homeros. 2019;2(3):95-102. [Crossref] 
 5. Kırcı GS, Yalçın Cömert HS, Özer E. Anne-çocuk cinayetleri: medea kompleksi. [Mother-child homicides: medea complex]. Adli Tıp Bülteni. 2017;22(2):130-3. [Crossref] 
 6. Özer E, Tokdemir MB, Yıldırım A, Koçak U, Bütün C, Enginyurt Ö. Mitolojide çocuk istismarı olguları. [Child abuse cases in mythology]. Cumhuriyet Med J. 2014;36:111-5. [Crossref] 
 7. Di Vella G, Grattagliano I, Romanelli MC, Duval JB, Catanesi R. The tragic tale of a father and son: an unusual patricide. Clin Ter. 2017;168(3):e173-7. [PubMed] 
 8. Resnick PJ. Child murder by parents: a psychiatric review of filicide. Am J Psychiatry. 1969;126(3):325-34. [Crossref]  [PubMed] 
 9. d'Orbán PT. Women who kill their children. Br J Psychiatry. 1979;134:560-71. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Adinkrah M. When parents kill: an analysis of filicides in Fiji. International Journal of Offender Threapy and Comparative Criminology. 2001;45(2):144-58. [Crossref] 
 11. Koenen MA, Thompson JW Jr. Filicide: historical review and prevention of child death by parent. Infant Ment Health J. 2008;29(1):61-75. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Debowska A, Boduszek D, Dhingra K. Victim, perpetrator and offense caharacteristics in filicide and filicide-suicide. Aggression and Violent Behavior. 2015;21:113-24. [Crossref] 
 13. Liem M, Koenraadt F. Filicide: a comparative study of maternal versus paternal child homicide. Crim Behav Ment Health. 2008;18(3):166-76. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Underwood RC, Patch PC. Siblicide: a descriptive analysis of sibling homicide. Homicide Studies. 1999;3(4):333-48. [Crossref] 
 15. GBD 2017 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;10;392(10159):1736-88. Erratum in: Lancet. 2019;22;393(10190):e44. Erratum in: Lancet. 2018;17;392(10160):2170. [PubMed]  [PMC] 
 16. UNODC. Global study on homicide 2019. Vienna: United Nations; 2019. [Link] 
 17. Deveci SE, Açık Y. Çocuk istismarı nedenlerinin incelenmesi. [Causes of child abuse]. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2003;12(4):396-405. [Link] 
 18. Kıbrıs Gazetesi [İnternet]. © 2021 Kıbrıs Gazetesi. [Erişim tarihi: 17.01.2021]. Karagözlü A. Cinayet rakamları endişe verici. Erişim linki: [Link] 
 19. Salmon C, Hehman J. The evolutionary psychology of sibling conflict and siblicide. In: Shackelford T, Hansen R, eds. The Evolution of Violence (Evolutionary Psychology). New York, NY: Springer; 2014. p.137-57. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Diem C, Pizarro JM. Social structure and family homicides. J Fam Viol. 2010;25:521-32. [Crossref] 
 21. Peck JH, Heide KM. Juvenile Involvement in fratricide and sororicide: an empirical analysis of 32 years of U.S. arrest data. J Fam Viol. 2012;27(8):749-60. [Crossref] 
 22. Gebo E. A contextual exploration of siblicide. Violence Vict. 2002;17(2):157-68. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Daly M, Wilson M, Salmon CA, Hiraiwa-Hasegawa M, Hasegawa T. Siblicide and seniority. Homicide Studies. 2001;5(1):30-45. [Crossref] 
 24. Michalski RL, Russell DP, Shackelford TK, Weekes-Shackelford VA. Siblicide and Genetic Relatedness in Chicago, 1870-1930. Homicide Studies. 2007;11(3):231-7. [Crossref] 
 25. Scott PD. Parents who kill their children. Med Sci Law. 1973;13(2):120-6. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Bourget D, Bradford JM. Homicidal parents. Can J Psychiatry. 1990;35(3):233-8. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Guileyardo JM, Prahlow JA, Barnard JJ. Familial filicide and filicide classification. Am J Forensic Med Pathol. 1999;20(3):286-92. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Bourget D, Gagné P. Maternal filicide in Québec. J Am Acad Psychiatry Law. 2002;30(3):345-51. [PubMed] 
 29. Mugavin ME. A meta-synthesis of filicide classification systems: psychosocial and psychodynamic issues in women who kill their children. J Forensic Nurs. 2005;1(2):65-72. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Resnick PJ. Murder of the newborn: a psychiatric review of neonaticide. Am J Psychiatry. 1970;126(10):1414-20. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Dil LM, Doreleijers TAH, Schoevers RA. Filicide; psychiatrische aspecten van kinderdoding door ouders - een literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie. 2008;50(5):263-72. [Link] 
 32. Friedman SH, Friedman JB. Parents who kill their children. Pediatr Rev. 2010;31(2):e10-6. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Friedman SH, Horwitz SM, Resnick PJ. Child murder by mothers: a critical analysis of the current state of knowledge and a research agenda. Am J Psychiatry. 2005;162(9):1578-87. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Bourget D, Grace J, Whitehurst L. A review of maternal and paternal filicide. J Am Acad Psychiatry Law. 2007;35(1):74-82. [PubMed] 
 35. Bourget D, Gagné P. Paternal filicide in Québec. J Am Acad Psychiatry Law. 2005;33(3):354-60. [PubMed] 
 36. Lucas DR, Wezner KC, Milner JS, McCanne TR, Harris IN, Monroe-Posey C, et al. Victim, perpetrator, family, and incident characteristics of infant and child homicide in the United States Air Force. Child Abuse Negl. 2002;26(2):167-86. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Marleau JD, Poulin B, Webanck T, Roy R, Laporte L. Paternal filicide: a study of 10 men. Can J Psychiatry. 1999;44(1):57-63. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Adinkrah M. Men who kill their own children: paternal filicide incidents in contemporary Fiji. Child Abuse Negl. 2003;27(5):557-68. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Yildirim A, Ozer E, Bozkurt H, Ozsoy S, Enginyurt O, Evcuman D, et al. Evaluation of social and demographic characteristics of incest cases in a university hospital in Turkey. Med Sci Monit. 2014;26;20:693-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. Gomes V, Jardim P, Taveira F, Dinis-Oliveira RJ, Magalhães T. Alleged biological father incest: a forensic approach. J Forensic Sci. 2014;59(1):255-9. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Langley DG, Schwartz MN, Fairbairn RH. Father-son incest. Compr Psychiatry. 1968;9(3):218-26. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Dixon KN, Arnold LE, Calestro K. Father-son incest: underreported psychiatric problem? Am J Psychiatry. 1978;135(7):835-8. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Williams M. Father-son incest: a review and analysis of reported incidents. Clin Soc Work J. 1988;16:165-79. [Crossref] 
 44. Awad GA. Father-son incest: a case report. J Nerv Ment Dis. 1976;162(2):135-9. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Haapasalo J, Petäjä S. Mothers who killed or attempted to kill their child: life circumstances, childhood abuse, and types of killing. Violence Vict. 1999;14(3):219-39. [Crossref]  [PubMed] 
 46. McKee GR, Shea SJ. Maternal filicide: a cross-national comparison. J Clin Psychol. 1998;54(5):679-87. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Marleau JD, Laporte L. Gender of victims and motivation of filicidal parents: is there a relationship? Can J Psychiatry. 1999;44(9):924-5. [PubMed] 
 48. Lomis MJ. Maternal filicide: a preliminary examination of culture and victim sex. Int J Law Psychiatry. 1986;9(4):503-6. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Newhill CE. Parricide. Journal of Family Violence. 1991;6(4):375-94. [Crossref] 
 50. d'Orbán PT, O'Connor A. Women who kill their parents. Br J Psychiatry. 1989;154:27-33. [Crossref]  [PubMed] 
 51. West SG, Feldsher M. Parricide: characteristics of sons and daughters who kill their parents. Current Psychiatry. 2010;9(11):20-38. [Link] 
 52. Duncan JW, Duncan GM. Murder in the family: a study of some homicidal adolescents. Am J Psychiatry. 1971;127(11):1498-502. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Myers WC, Vo EJ. Adolescent parricide and psychopathy. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2012;56(5):715-29. [Crossref]  [PubMed] 
 54. Fegadel AR, Heide KM. Offspring-perpetrated familicide: examining family homicides involving parents as victims. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2017;61(1):6-24. [Crossref]  [PubMed] 
 55. Buyuk Y, Kurnaz G, Eke SM, et al. Medico-legal evaluation of adolescent parricide offenders: thirty nine cases from Turkey. J Fam Viol. 2011;26(1):1-7. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com