Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

.: DERLEME
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Çocuk Cinayetleri Üzerine Düşünceler: Sistematik Derleme Çalışması
Thoughts on Child Murders in Turkish Republic of Northern Cyprus: Systematic Review Study
Zihniye OKRAYa
aLefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Lefke, KKTC
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2021;18(2):178-87
doi: 10.5336/forensic.2021-82651
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Aile içinde yaşayan bireylerin sevgi, güvenlik ve korunma ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra toplumsallaşma ve sosyalleşme süreçlerinde de önemlidir. Diğer taraftan aile üyeleri için tehlikeli ve bazı durumlarda ölümcül de olabilmektedir. Aile içi şiddetin en uç boyutu olarak değerlendirilebilecek olan aile içi cinayet olguları insanlık tarihi kadar eski, bir o kadar da tüyler ürperticidir. Aile içi cinayetlerde mağdur ya da fail çocuk olunca, toplumsal bir örselenme ve infiale yol açmaktadır. Aile içerisindeki cinayetler farklı psikososyal stresörlere bağlı olarak ortaya çıkabilmelerinin yanı sıra aile üyelerinin sahip oldukları ruhsal bozukluklar da önemli etkenler arasında sayılabilir. Özellikle aile içi çocuk cinayetlerinin oluşmasında bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bu risk faktörlerini; ebeveynlere bağlı riskler, aile yapısı, aile çevresi, toplumsal ve kültürel normlara bağlı riskler olarak sınıflamak mümkündür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nispeten küçük popülasyonu ve az sayıdaki şiddet olayı ile yaşanılması güvenli sayılabilecek bir ülkedir. 2010 yılından bu yana KKTC'de fail ve/veya mağdurun çocuk olduğu 4 cinayet; maternal filisid, paternal filisid ve çifte parisid şeklinde gerçekleşmiştir. KKTC'de gerçekleşen bu dört cinayet olgusu ilgili alan yazın ışığında tartışılmıştır. Sonuç olarak özellikle yetersiz ekonomik kaynaklar, parçalanmış ailelerde yetişmiş olmak, çocukların anne-babanın ilgisinin kaybedileceği ya da bölüneceği ile ilgili endişeler, eski eşten intikam alma isteği, sosyal yalıtılmışlık, alkol/madde kötüye kullanımı gibi etkenlerin maternal ve paternal filisid olgularında öne çıktığı ve son olarak da çifte parisid olgusunda da ateşli silahlara erişimin kolaylığının cinayetlere yol açtığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Siblisid; filisid; paternal filisid; maternal filisid; çifte parisid
ABSTRACT
Families usually meets the needs of love, security and protection for their members, also performs important duties in socialization processes. On the other hand, it can also be dangerous for family members and in some cases fatal. Cases of domestic murder, which can be considered as the most extreme dimension of domestic violence, are as old as human history and they were horrifying acts. Especially in the cases of domestic murders when the victim or the perperator was a child it results trauma and indignation upon the society. In addition to the psychosocial stressors, mental disorders suffered by family members are among the important factors of child murders in family. There are some risk factors, especially in the occurrence of domestic child homicides. It is possible to classify these risk factors as; risks related to parents, family structure, family environment and social cultural norms. Northern Cyprus is a country that can be considered safe to experience with its relatively small population and a small number of violent incidents. In domestic murders, when the victim or perpetrator is a child, they causes social trauma and indignation. Since 2010, there have been 4 murders in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) where the perpetrator and the victim were a child. These murders are cases that can be evaluated as siblisid, maternal filicide, paternal filicide and double paricide. These four murder cases in TRNC have been discussed in the light of the relevant literature. As a result of this study it can be considered that especially inadequate financial resources, children raised in broken families and concerns about parental interest will be lost or shared, factors such as revenge against the ex, social dissection, alcohol/substance abuse come to the forefront in maternal and paternal filicide cases, and finally, in the case of double parricide the ease of access to firearms has caused the murders to occur.

Keywords: Siblicide; paternal filicide; maternal filicide; double parricide
REFERANSLAR:
 1. Kır İ. Toplumsal bir kurum olarak ailenin işlevleri. [The functions of family as a social institution]. Electronic Journal of Social Sciences. 2011;10(36):381-404. [Link] 
 2. Bayrak Kaya E. Hâbil ve Kâbil kıssası ve minyatür sanatına yansımaları. [Tale of Cain and Abel and its reflections on art of miniature]. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2020;13(29):346-63. [Crossref] 
 3. Freud S. Dinin Kökenleri. Kapkın AT, ed. 1. Baskı. İstanbul: Payel Yayınları; 2002.
 4. Albasan I. Yunan mitolojisine psikanalitik bir yaklaşım. [A psychoanalyitic approach to Greek mythology]. Homeros. 2019;2(3):95-102. [Crossref] 
 5. Kırcı GS, Yalçın Cömert HS, Özer E. Anne-çocuk cinayetleri: medea kompleksi. [Mother-child homicides: medea complex]. Adli Tıp Bülteni. 2017;22(2):130-3. [Crossref] 
 6. Özer E, Tokdemir MB, Yıldırım A, Koçak U, Bütün C, Enginyurt Ö. Mitolojide çocuk istismarı olguları. [Child abuse cases in mythology]. Cumhuriyet Med J. 2014;36:111-5. [Crossref] 
 7. Di Vella G, Grattagliano I, Romanelli MC, Duval JB, Catanesi R. The tragic tale of a father and son: an unusual patricide. Clin Ter. 2017;168(3):e173-7. [PubMed] 
 8. Resnick PJ. Child murder by parents: a psychiatric review of filicide. Am J Psychiatry. 1969;126(3):325-34. [Crossref]  [PubMed] 
 9. d'Orbán PT. Women who kill their children. Br J Psychiatry. 1979;134:560-71. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Adinkrah M. When parents kill: an analysis of filicides in Fiji. International Journal of Offender Threapy and Comparative Criminology. 2001;45(2):144-58. [Crossref] 
 11. Koenen MA, Thompson JW Jr. Filicide: historical review and prevention of child death by parent. Infant Ment Health J. 2008;29(1):61-75. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Debowska A, Boduszek D, Dhingra K. Victim, perpetrator and offense caharacteristics in filicide and filicide-suicide. Aggression and Violent Behavior. 2015;21:113-24. [Crossref] 
 13. Liem M, Koenraadt F. Filicide: a comparative study of maternal versus paternal child homicide. Crim Behav Ment Health. 2008;18(3):166-76. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Underwood RC, Patch PC. Siblicide: a descriptive analysis of sibling homicide. Homicide Studies. 1999;3(4):333-48. [Crossref] 
 15. GBD 2017 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;10;392(10159):1736-88. Erratum in: Lancet. 2019;22;393(10190):e44. Erratum in: Lancet. 2018;17;392(10160):2170. [PubMed]  [PMC] 
 16. UNODC. Global study on homicide 2019. Vienna: United Nations; 2019. [Link] 
 17. Deveci SE, Açık Y. Çocuk istismarı nedenlerinin incelenmesi. [Causes of child abuse]. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2003;12(4):396-405. [Link] 
 18. Kıbrıs Gazetesi [İnternet]. © 2021 Kıbrıs Gazetesi. [Erişim tarihi: 17.01.2021]. Karagözlü A. Cinayet rakamları endişe verici. Erişim linki: [Link] 
 19. Salmon C, Hehman J. The evolutionary psychology of sibling conflict and siblicide. In: Shackelford T, Hansen R, eds. The Evolution of Violence (Evolutionary Psychology). New York, NY: Springer; 2014. p.137-57. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Diem C, Pizarro JM. Social structure and family homicides. J Fam Viol. 2010;25:521-32. [Crossref] 
 21. Peck JH, Heide KM. Juvenile Involvement in fratricide and sororicide: an empirical analysis of 32 years of U.S. arrest data. J Fam Viol. 2012;27(8):749-60. [Crossref] 
 22. Gebo E. A contextual exploration of siblicide. Violence Vict. 2002;17(2):157-68. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Daly M, Wilson M, Salmon CA, Hiraiwa-Hasegawa M, Hasegawa T. Siblicide and seniority. Homicide Studies. 2001;5(1):30-45. [Crossref] 
 24. Michalski RL, Russell DP, Shackelford TK, Weekes-Shackelford VA. Siblicide and Genetic Relatedness in Chicago, 1870-1930. Homicide Studies. 2007;11(3):231-7. [Crossref] 
 25. Scott PD. Parents who kill their children. Med Sci Law. 1973;13(2):120-6. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Bourget D, Bradford JM. Homicidal parents. Can J Psychiatry. 1990;35(3):233-8. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Guileyardo JM, Prahlow JA, Barnard JJ. Familial filicide and filicide classification. Am J Forensic Med Pathol. 1999;20(3):286-92. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Bourget D, Gagné P. Maternal filicide in Québec. J Am Acad Psychiatry Law. 2002;30(3):345-51. [PubMed] 
 29. Mugavin ME. A meta-synthesis of filicide classification systems: psychosocial and psychodynamic issues in women who kill their children. J Forensic Nurs. 2005;1(2):65-72. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Resnick PJ. Murder of the newborn: a psychiatric review of neonaticide. Am J Psychiatry. 1970;126(10):1414-20. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Dil LM, Doreleijers TAH, Schoevers RA. Filicide; psychiatrische aspecten van kinderdoding door ouders - een literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie. 2008;50(5):263-72. [Link] 
 32. Friedman SH, Friedman JB. Parents who kill their children. Pediatr Rev. 2010;31(2):e10-6. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Friedman SH, Horwitz SM, Resnick PJ. Child murder by mothers: a critical analysis of the current state of knowledge and a research agenda. Am J Psychiatry. 2005;162(9):1578-87. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Bourget D, Grace J, Whitehurst L. A review of maternal and paternal filicide. J Am Acad Psychiatry Law. 2007;35(1):74-82. [PubMed] 
 35. Bourget D, Gagné P. Paternal filicide in Québec. J Am Acad Psychiatry Law. 2005;33(3):354-60. [PubMed] 
 36. Lucas DR, Wezner KC, Milner JS, McCanne TR, Harris IN, Monroe-Posey C, et al. Victim, perpetrator, family, and incident characteristics of infant and child homicide in the United States Air Force. Child Abuse Negl. 2002;26(2):167-86. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Marleau JD, Poulin B, Webanck T, Roy R, Laporte L. Paternal filicide: a study of 10 men. Can J Psychiatry. 1999;44(1):57-63. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Adinkrah M. Men who kill their own children: paternal filicide incidents in contemporary Fiji. Child Abuse Negl. 2003;27(5):557-68. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Yildirim A, Ozer E, Bozkurt H, Ozsoy S, Enginyurt O, Evcuman D, et al. Evaluation of social and demographic characteristics of incest cases in a university hospital in Turkey. Med Sci Monit. 2014;26;20:693-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. Gomes V, Jardim P, Taveira F, Dinis-Oliveira RJ, Magalhães T. Alleged biological father incest: a forensic approach. J Forensic Sci. 2014;59(1):255-9. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Langley DG, Schwartz MN, Fairbairn RH. Father-son incest. Compr Psychiatry. 1968;9(3):218-26. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Dixon KN, Arnold LE, Calestro K. Father-son incest: underreported psychiatric problem? Am J Psychiatry. 1978;135(7):835-8. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Williams M. Father-son incest: a review and analysis of reported incidents. Clin Soc Work J. 1988;16:165-79. [Crossref] 
 44. Awad GA. Father-son incest: a case report. J Nerv Ment Dis. 1976;162(2):135-9. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Haapasalo J, Petäjä S. Mothers who killed or attempted to kill their child: life circumstances, childhood abuse, and types of killing. Violence Vict. 1999;14(3):219-39. [Crossref]  [PubMed] 
 46. McKee GR, Shea SJ. Maternal filicide: a cross-national comparison. J Clin Psychol. 1998;54(5):679-87. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Marleau JD, Laporte L. Gender of victims and motivation of filicidal parents: is there a relationship? Can J Psychiatry. 1999;44(9):924-5. [PubMed] 
 48. Lomis MJ. Maternal filicide: a preliminary examination of culture and victim sex. Int J Law Psychiatry. 1986;9(4):503-6. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Newhill CE. Parricide. Journal of Family Violence. 1991;6(4):375-94. [Crossref] 
 50. d'Orbán PT, O'Connor A. Women who kill their parents. Br J Psychiatry. 1989;154:27-33. [Crossref]  [PubMed] 
 51. West SG, Feldsher M. Parricide: characteristics of sons and daughters who kill their parents. Current Psychiatry. 2010;9(11):20-38. [Link] 
 52. Duncan JW, Duncan GM. Murder in the family: a study of some homicidal adolescents. Am J Psychiatry. 1971;127(11):1498-502. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Myers WC, Vo EJ. Adolescent parricide and psychopathy. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2012;56(5):715-29. [Crossref]  [PubMed] 
 54. Fegadel AR, Heide KM. Offspring-perpetrated familicide: examining family homicides involving parents as victims. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2017;61(1):6-24. [Crossref]  [PubMed] 
 55. Buyuk Y, Kurnaz G, Eke SM, et al. Medico-legal evaluation of adolescent parricide offenders: thirty nine cases from Turkey. J Fam Viol. 2011;26(1):1-7. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014