Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Muğla İlinde Suda Boğulmaya Bağlı Göçmen Çocuk Ölümleri: Retrospektif Değerlendirme
Refugee Child Deaths Due to Drowning in Muğla Province: Retrospective Evaluation
Burcu ERSOYa, Yasemin BALCIa, Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLUa, Çetin SEÇKİNb, Yeşim GÖKa
aMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, Muğla, Türkiye
bMuğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Muğla, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2022;19(2):102-8
doi: 10.5336/forensic.2021-87392
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, adli otopsisi yapılan ve ölüm nedeni suda boğulma olan mülteci çocukların demografik özellikleri ile otopside dikkat edilmesi gereken noktalar ve koruyucu önlemleri tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünde 1 Ocak 2013-31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki 7 yıllık sürede yapılan otopsiler arasında 18 yaş altı ve ölüm nedeni suda boğulma olan çocuk olguların otopsi raporları geriye dönük değerlendirilmiştir. Bu çocuk olgular içerisinde ülkemizde bulunma nedeni göçmen kaçakçılığı olan yabancı uyruklu çocuklar taranmıştır. Olguların raporları; yaş, cinsiyet, uyruk, otopsi tarihi, makroskobik bulgular, toksikolojik analiz sonuçları ve olay yeri açısından irdelenmiştir. İstatistiksel olarak frekanslar verilmiş ve karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Bulgular: Toplam 3.032 otopsi olgusunun 256'sı (%8,4) 18 yaşından küçüktür. Makroskopik bulgular ve olay yeri incelemeleri sonucunda bu olguların %37,8'inin (n=97) ölüm nedeni suda boğulmaya bağlı asfiksi olarak belirlenmiştir. Çocuk olgular içinde 70 (%72,2)'inin yabancı uyruklu olduğu, bunların 66 (%94,2)'sının ülkemizde bulunma nedeninin göçmen kaçakçılığı olduğu tespit edilmiştir. Suda boğulan göçmen çocuk otopsilerinin 39'u (%59,1) erkek, 27'si (%40,9) kadındır. Olguların %77,2'si 11 yaş ve altındadır. En fazla olgu 2015 yılında ve Eylül ayında olmuştur. Suda boğulan göçmen çocuk olgular en fazla Irak (%54,5) ve Suriye (%31,8) uyruklu olgulardır. Olguların %13,6'sında vücut sıvısı örneklerinde 10 mg/dL'nin üzerinde etil alkol, 1 olguda esrar, 1 olguda sildenafil etken maddesi saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışma, Muğla ilinde adli otopsi yapılan ve ölüm nedeni suda boğulma olan göçmen çocuk ölümlerinin özelliklerini göstermektedir. Bölgesel veriler diğer bölgelerde yapılan araştırmalarla karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göçmen çocuk ölümleri; adli otopsi; suda boğulma
ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to draw attention to the demographic characteristics that the forensic autopsied refugee children that cause of death was drowning and points to be considered in the autopsy, to discuss the protective measures. Material and Methods: Autopsy reports of pediatric cases under the age of 18 whose cause of death was drowning were evaluated retro spectively, among the autopsies performed in the Muğla Forensic Medicine Branch Directorate for a period of 7 years between 1 January 2013-31 December 2019. Among these child cases, foreign national children whose reason for being in our country is migrant smuggling were screened. Reports of cases; age, gender, nationality, autopsy history, macroscopic findings, toxicological analysis results and crime scene. Frequencies were given statistically and comparative analyzes were made. Results: Among 3,032 autopsy cases, 256 cases (8.4%) were younger than 18 years old. In 37.8% (n=97)of these cases cause of death have been determined as asphyxia due to drowning as a result of macroscopic findings and crime scene investigations. Seventy (72.2%) were foreign nationals and the Reason for being in the country in 94.2% (66 cases) of the cases was migrants muggling. 39 (59.1%) were male and 27 (40.9%) were female. 77.2% of the cases are 11 years or younger. The highest number of cases occurred in 2015 and in September. The cause of death was drowning in refugee children mostly Iraqi (54.5%) and Syrian (31.8%) nationals. Ethyl alcohol over 10 mg/dL was found in body fluid samples in 13.6% of the cases, cannabis in one case, and sildenafil in one case. Conclusion: This study shows the characteristics of drowning refugee child autopsies in Muğla province. Regional data arediscussed in comparison with studies conducted in other regions.

Keywords: Refugee child deaths; forensic autopsy; drowning
REFERENCES:
 1. Saukko P, Knight B. Knight's Forensic Pathology. 4th ed. New York: Taylor & Francis Group; 2016. [Crossref]  [PMC] 
 2. Türkoğlu A, Tokdemir M, Börk T, Tunçez FT, Yaprak B, Şen M. Elazığ'da 2005-2012 yılları arasında meydana gelen suda boğulma olgularının retrospektif değerlendirilmesi [Retrospective assessment of drowning cases occurred between 2005-2012 in Elazig]. Fırat Tıp Dergisi. 2014;19(3):145-50. [Link] 
 3. Beyhun NE, Ketenci HÇ, Üstündağ MG, Agralı-Gündoğmuş C, Topbaş M, Boz H. Suda boğulmaya bağlı ölümler: retrospektif otopsi çalışması [Deaths due to drowning: retrospective autopsy study]. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2020;77(4):35-48. [Crossref] 
 4. Turgut A, Işın A, Akdağ E. Yüzme havuzlarındaki suda boğulma vakalarının incelenmesi [The examination of drowning in water cases in the swimming pool]. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2018;8(1):69-76. [Link] 
 5. World Health Organization [Internet]. © 2021 WHO [Cited: October 8, 2021]. Injuries and violence. Available from: [Link] 
 6. Şam B. Suda boğulamalara adli yaklaşım. Şahin C, Erdoğan Ö, Öztürk M, editörler. Suda Boğulmalar ve Çeken Akıntılar Çalıştayı Bildiriler Kitabı. Jeoloji Mühendisler Odası İstanbul Şubesi; 2018. p.50-1. [Link] 
 7. Karbeyaz K, Melez İE, Melez OD, Akkaya H, Özsoy S. Eskişehir ilinde suda ölü bulunma olgularında çevresel değerlendirme ve adli yaklaşım [Enviromental assessment and forensic approach to the cases found death in water in Eskişehir]. Adli Tıp Dergisi. 2012;26(1):8-19. [Link] 
 8. Aydın B, Karaaslan B. Samsun'da çocukluk çağı adli ölüm olgularının incelenmesi (1998-2003) [Evaluation of forensic deaths during childhood in Samsun]. Adli Bilimler Dergisi. 2005;4(2):25-32. [Link] 
 9. Dünyayı yasa boğan göçmen çocuğun fotoğrafı dış basında geniş yankı buldu. Sözcü. 3 Eylül 2015. Erişim tarihi: 17 Şubat 2022. Erişim linki: [Link] 
 10. Çarmıklı EÖ, Kader MU. Türkiye'de Göçmen Kaçakçılığı: Mülteci Krizinin "Öteki" Yüzü. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu; 2016. [Link] 
 11. Türkmen İnanır N, Fedakar R. 1996-2001 yılları arasında Bursa'da otopsisi yapılan doğal olmayan çocuk ölümleri [Unnatural childhood deaths autopsied in Bursa, Turkey between 1996-2001]. Anadolu Tıp Dergisi. 2002;4(3):142-51. [Link] 
 12. Kadı G, Balcı Y, Seçkin Ç. Muğla ilinde sudan çıkarılan cesetlerin değerlendirilmesi [The evaluation of the corpses pulled out of water in province of Muğla]. Türkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2017;14(2):27-33. [Crossref] 
 13. Erbaş M, Balcı Y, Kadı G. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünde 2013-2018 yılları arasında otopsisi yapılan yabancı uyruklu cesetlerin değerlendirilmesi [Evaluation of foreign national autopsy cases autopsied in Muğla between 2013-2018 years in Muğla Directorate of Forensic Medicine Institute]. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi. 2020;17(3):209-16. [Crossref] 
 14. Somers GR, Chiasson DA, Smith CR. Pediatric drowning: a 20-year review of autopsied cases: III. Bathtub drownings. Am J Forensic Med Pathol. 2006;27(2):113-6. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Parham DM, Savell VH, Kokes CP, Erickson SA, Peretti FJ, Gibson JB, et al. Incidence of autopsy findings in unexpected deaths of children and adolescents. Pediatr Dev Pathol. 2003;6(2):142-55. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Dalal SR, Jadhav MV, Deshmukh SD. Autopsy study of pediatric deaths. Indian J Pediatr. 2002;69(1):23-5. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Akgül A, Kaptı A, Demir OÖ. Göç ve kamu politikaları: Suriye krizi üzerine bir analiz [Migration and public policies: an analysis of Syrian crisis]. J Policy and Strategy. 2015;1(2):1-22. [Link] 
 18. Vikipedi [İnternet]. [Erişim tarihi: 22 Ekim 2021]. Avrupa sığınmacı krizi. Erişim linki: [Link] 
 19. Erel K. Yargılama kararları ışığında göçmen kaçakçılığı suçu. TBB Dergisi. 2007;71:264-99. [Link] 
 20. İhtiyar B. Suriyeli çocuk göçmenlerin ana akım medyadaki temsili [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi; 2017. Erişim tarihi: 08.06.2022.
 21. Alaçam HÖ. Aydın İlin'de sudan çıkarılmış cesetler [Doktora tezi]. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi; 2010. Erişim tarihi: 08.06.2022.

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com