Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: REVIEW
Nefesin Doğal Akışı ile Vinyasa Yoganın Hemşirelik Bakımına Etkisi: Geleneksel Derleme
The Effect of Vinyasa Yoga with the Natural Flow of Breath on Nursing Care: A Traditional Review
Meltem ADAİÇİa, Nazmiye ÇIRAYb
aİzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Bölümü, İzmir, Türkiye
bEge Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, İzmir, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(1):68-76
doi: 10.5336/jtracom.2022-92861
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Yoga, fizyolojik fonksiyonların tekrarlı hareketlerle kardiyovasküler ve solunumsal boyutta aktifleştirilmesinin sağlanmasının yanı sıra zihinsel ve davranışsal süreçleri de etkileyen vücudun optimal gücünü kullanabildiği bir uygulamadır. Vinyasa yogada nefes alışveriş ile hareket edilerek asanaların dinamik bir akışla beraber yapılandırılmasından oluşan bir uygulama yapılmaktadır. Kişinin sağlığını ve iyi oluşunu etkileyen birçok parametre üzerine etkisi olduğu bilinen Vinyasa yoga uygulamasının nefes akışları ve egzersizleri ile birleşmesi, aynı zamanda hemşirelik bakımını olumsuz yönde etkileyen ağrı, yorgunluk, uykusuzluk, sosyal izolasyon ve denge kaybı gibi konular üzerinde düzenli olarak yapıldığında olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Günümüzde yoga uygulaması bilinçli bir şekilde yapıldığında bedensel ve zihinsel iyilik hâlinin sürdürülmesini sağlayan ve motivasyonu artıran önemli bir girişim hâline gelmektedir. Hemşirelik bakımında kişinin fizyolojik parametrelerinin iyileştirilmesinin yanı sıra ruhsal ve motivasyonel iyilik hâlinin geliştirilmesi de oldukça önemlidir. Buna yönelik yapılan girişimler içerisinde hem nefes egzersizleri hem de fiziksel aktifliğin geniş yer kapladığı bilinmektedir. Vinyasa yoganın bu 2 önemli bileşenden oluştuğu düşünüldüğünde hemşirelik bakımına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak yoga, bireysel anlamda kişiye uygun yoga türünün doğru uygulamasının yapıldığından emin olunması gereken ve kişiyi rahatlatıcı bir süreç olmalıdır. Bu nedenle gerekli eğitim ve sertifikaları almış olan hemşirelerin, bireye özgü yoga uygulamasını seçerek bir akış hazırlamaları önerilmektedir. Derlememizin amacı, Vinyasa yoganın felsefi ve terapötik yönünün hemşirelik bakımına yönelik etkisinin incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Vinyasa yoga; hemşirelik; tamamlayıcı ve bütünleştirici bakım
ABSTRACT
Yoga is a practice in which physiological functions can be activated in cardiovascular and respiratory dimensions with repetitive movements, as well as using the optimal power of the body, which also affects mental and behavioral processes. In Vinyasa yoga, a practice consisting of structuring asanas with a dynamic flow is performed by moving with breathing. It is known that Vinyasa yoga practice, which is known to have an effect on many parameters that affect a person's health and well-being, is combined with breathing flows and exercises, and also has positive effects when done regularly on issues such as pain, fatigue, insomnia, social isolation and loss of balance that negatively affect nursing care. Today, yoga practice becomes an important initiative that ensures the maintenance of physical and mental well-being and increases motivation when it is done consciously. In addition to improving the physiological parameters of the person in nursing care, it is also very important to improve the mental and motivational well-being. It is known that both breathing exercises and physical activity take a large place among the attempts made for this purpose. Considering that Vinyasa yoga consists of these 2 important components, it is thought that it will make an important contribution to nursing care. However, yoga should be a relaxing process in which it is necessary to make sure that the right type of yoga is applied to the individual. For this reason, it is recommended that nurses, who have received the necessary training and certificates, prepare a flow by choosing yoga practice according to the individual. The purpose of our review is to examine the effect of the philosophical and therapeutic aspects of Vinyasa yoga on nursing care.

Keywords: Vinyasa yoga; nursing; complementary and integrative care
REFERENCES:
 1. Vinoski E, Webb JB, Warren-Findlow J, Brewer KA, Kiffmeyer KA. Got yoga?: A longitudinal analysis of thematic content and models' appearance-related attributes in advertisements spanning four decades of Yoga Journal. Body Image. 2017;21:1-5. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Ovayolu Ö, Ovayolu N. Yoga uygulamalarında kanıtlar [Evidences in yoga practices]. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019;6(1):44-9. [Crossref] 
 3. Okunakol V. Kadınlarda yoga ve pi̇lates egzersi̇zleri̇ni̇n lumbal bölge fi̇zi̇ksel parametreler açısından karşılaştırılması [Yüksek lisans tezi]. Denizli: Pamukkale Üniversitesi; 2021. [Erişim tarihi: 4 Ağustos 2022]. Erişim linki: [Link] 
 4. Sharma L. Benefits of yoga in sports-a study. Int J Phys Educ Sports Health. 2015;1(3):30-2. [Link] 
 5. Önen D, Karabudak E. Obezite kontrolüne alternatif yaklaşım: yoga [An alternative approach to obesity control: yoga]. Journal of Traditional Medical Complementary Therapies. 2021;4(2):256-62. [Crossref] 
 6. Zeytunlu G. Modern Yoganın Kadim Kökleri. Öğüt H, editör. 1. Baskı. İstanbul: Cinius Yayınları; 2019.
 7. Ercan B. Yoga 1. Kitap Surya'dan Patanjali'ye. Öğüt H, editör. 6. Baskı. İstanbul: Paloma Yayınevi; 2015.
 8. Taylor MJ. Yoga therapeutics: an ancient, dynamic systems theory. Techniques in Orthopaedics. 2003;18(1):115-25. [Crossref] 
 9. Boraczyński MT, Boraczyński TW, Wójcik Z, Gajewski J, Laskin JJ. The effects of a 6-month moderate-intensity Hatha yoga-based training program on health-related fitness in middle-aged sedentary women: a randomized controlled study. J Sports Med Phys Fitness. 2020;60(8):1148-58. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Atılgan E, Erbahçeci F. Kronik bel ağrılı bireylerde yoga ve fizyoterapi programının yaşam kalitesi, denge, ağrı düzeyi ve uyku kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması [Comparison of the effects of yoga and physiotherapy program on quality of life, balance, pain level, and sleep quality in individuals with chronic low back pain]. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2018;5(3):158-66. [Link] 
 11. Seki Öz H. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavileri içinde yoga ve hemşirelik [Yoga and nursing in traditional and complementary medicine treatments]. Journal of Traditional Medical Complementary Therapies. 2020;3(3):399-405. [Crossref] 
 12. Greenlee H, DuPont-Reyes MJ, Balneaves LG, Carlson LE, Cohen MR, Deng G, et al. Clinical practice guidelines on the evidence-based use of integrative therapies during and after breast cancer treatment. CA Cancer J Clin. 2017;67(3):194-232. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Cramer H, Lauche R, Klose P, Lange S, Langhorst J, Dobos GJ. Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2017;1(1):CD010802. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Prabhakaran D, Chandrasekaran AM. Yoga for the prevention of cardiovascular disease. Nat Rev Cardiol. 2020;17(9):536-37. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Ross A, Thomas S. The health benefits of yoga and exercise: a review of comparison studies. J Altern Complement Med. 2010;16(1):3-12. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Prabhakaran D, Chandrasekaran AM, Singh K, Mohan B, Chattopadhyay K, Chadha DS, et al; Yoga-CaRe Trial Investigators. Yoga-based cardiac rehabilitation after acute myocardial infarction: a randomized trial. J Am Coll Cardiol. 2020;75(13):1551-61. [PubMed]  [PMC] 
 17. Guddeti RR, Dang G, Williams MA, Alla VM. Role of Yoga in cardiac disease and rehabilitation. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2019;39(3):146-52. [Crossref]  [PubMed] 
 18. İşleyen G. Sedanter erkeklerde aerobik egzersizin solunum fonksiyonları ve aerobik kapasite üzerine etkisi [Yüksek lisans tezi]. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi; 2018. [Erişim tarihi: 4 Ağustos 2022]. Erişim linki: [Link] 
 19. Kavuri V, Raghuram N, Malamud A, Selvan SR. Irritable bowel syndrome: Yoga as remedial therapy. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. 2015;2015. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM, Carlson SA, Fulton JE, Galuska DA, et al. The physical activity guidelines for Americans. JAMA. 2018;320(19):2020-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Maşa DC, Ceylan B. Destekleyici ve tamamlayıcı bir bakım türü olan yoganın hemşirelik araştırmalarındaki yeri: bir sistematik derleme [The place of yoga in nursing research as a supporting and complementary care type: a systematic review]. Journal of Traditional Medical Complementary Therapies. 2020;3(3):331-44. [Crossref] 
 22. Gordon JJ. The Metabolic Demand of a Vinyasa Yoga Session [Mastes thesis]. Canada: University of Saskatchewan; 2014. [Cited: August 8, 2022]. Available from: [Link] 
 23. Efe F, Keyvan A. Kaygı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğunda yoganın etkililiği: bir gözden geçirme [The effectiveness of yoga in anxiety, depression and post traumatic stress disorder: a review]. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi. 2021;3(1):11. [Crossref] 
 24. Prasanna Venkatesh L, Vandhana S. Insights on Surya namaskar from its origin to application towards health. J Ayurveda Integr Med. 2022;13(2):100530. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Sinha B, Ray US, Sinha TD. Physiological study of Surya Namaskar, a yogic practice. Altern Ther Health Med. 2011;17(3):62-3. [PubMed] 
 26. Matthews A, Kaminoff L, eds. Akınhay O, çeviri editörü. Yoga Anatomi. 2. Baskı. İstanbul: Aura; 2019.
 27. Ellsworth A, ed. Aras S, çeviri editörü. Yoga Anatomisi. 4. Baskı. Ankara: Akılçelen Kitaplar; 2019.
 28. Şekil. Surya Namaskar Asana görseli. [Erişim tarihi: 4 Ağustos 2022]. Erişim linki: [Link] 
 29. Mody BS. Acute effects of Surya Namaskar on the cardiovascular & metabolic system. J Bodyw Mov Ther. 2011;15(3):343-7. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Tsopanidu A, Theodorakou K, Zacharogiannis E. Heart rate response during a vinyasa yoga session. Science of Gymnastics Journal. 2018;10(1):99-110. [Link] 
 31. Yadav A, Singh S, Singh K, Pai P. Effect of yoga regimen on lung functions including diffusion capacity in coronary artery disease patients: A randomized controlled study. Int J Yoga. 2015;8(1):62-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Cowen VS, Adams TB. Heart rate in yoga asana practice: a comparison of styles. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2007;11(1):91-5. [Crossref] 
 33. Richardson J. Integrating complementary therapies into health care education: a cautious approach. J Clin Nurs. 2001;10(6):793-8. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Domingues RB. Modern postural yoga as a mental health promoting tool: A systematic review. Complement Ther Clin Pract. 2018;31:248-55. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Büssing A, Bretz SV, Beerenbrock Y. Ethical principles of Yoga Philosophy in Western Yoga practitioners: validation of the yama/niyama questionnaire. Complement Med Res. 2021;28(4):325-35. English. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Köse Tosunöz İ, Akbaş M, Öztunç G. Hasta ve hemşirelerin perspektifinden iyi hemşire: nitel bir çalışma [Patients' and nurses' perspectives on "a good nurse": a qualitative study]. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2021;11(2):319-30. [Crossref] 
 37. Doğan A, Sığrı Ü. Duygusal emek: hemşireler üzerine bir çalışma [Emotional labour: a study on nurses]. İş ve İnsan Dergisi. 2017;4(2):113-26. [Crossref] 
 38. Miles SC, Chun-Chung C, Hsin-Fu L, Hunter SD, Dhindsa M, Nualnim N, et al. Arterial blood pressure and cardiovascular responses to yoga practice. Altern Ther Health Med. 2013;19(1):38-45. [PubMed] 
 39. Mikkonen J, Pedersen P, McCarthy PW. A survey of musculoskeletal ınjury among ashtanga vinyasa yoga practitioners. International Journal of Yoga Therapy. 2008;18(1):59-64. [Crossref] 
 40. Dybvik H, Steinert M. Real-World fNIRS brain activity measurements during Ashtanga Vinyasa Yoga. Brain Sci. 2021;11(6):742. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 41. Kora P, Meenakshi K, Swaraja K, Rajani A, Raju MS. EEG based interpretation of human brain activity during yoga and meditation using machine learning: A systematic review. Complement Ther Clin Pract. 2021;43:101329. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com