Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: REVIEW
Öjenizm Kavramına Adli Bilimler Kapsamında Disiplinlerarası Bakış: Öjenik Hareketin Hukuki Boyutu, Genetik Boyutu ve Psikolojik Boyutu: Geleneksel Derleme
An Interdiciplinary Approach to Eugenism in Forensic Sciences: Legal, Genetic and Psychological Aspects of Eugenism: Traditional Review
Kerem ÇETİNKAYAa, Nazire Ayşenur YILMAZa, Nihan DOĞUSAN GÖKÇEa, Cansu ŞEKERCİa, Şebnem UYGUNa, Emel Hülya YÜKSELOĞLUa
aİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2021;18(2):155-64
doi: 10.5336/forensic.2020-79700
Article Language: TR
ÖZET
Öjenik hareket, uygulamalarını nesli ıslah etmek amacıyla biyolojik ve genetik temellere dayandırarak, iyi ırkın çoğalmasını, kötü ırkın çoğalmasının engellenmesini ve bu şekilde ıslah edilmiş ari bir ırk oluşturulması fikrini savunmaktadır. Nesli ıslah etmek için de engelliler, hastalar, suçlular gibi grupların toplumdan tecrit edilmesi, kısırlaştırılması ve hatta yok edilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu fikir, ulus devletlerinin oluşmasıyla bazı devletler tarafından da desteklenmiştir. Ancak öjenik hareketin, ileri sürdüğü fikirlerin sınırlarının oldukça geniş olması sebebiyle ırkçılıkla bütünleşerek, tehlikeli boyutlara ulaşması kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmada ise bir yandan iyi bir nesil oluşturma gibi pozitif bir fikri öne süren, diğer yandan insanların temel haklarının yok sayılmasına kadar giden uygulamaları savunan öjeni hareketinin hukuki, genetik ve psikolojik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, öncelikle öjenik hareketin görünüş biçimlerinin evrensel hukukta nasıl yorumlandığı ve yerel mevzuatta nasıl bir düzenlemeyle karşılaşıldığı incelenmiştir. Bunun yanında, modern hukuk açısından öjenik çalışmalara ilişkin düzenlemelerin ne yönde evirildiğine değinilmiştir. Öjeni hareketinin motivasyon kaynağında, 'patolojik narsizm' ve 'antisosyal yapı'ya işaret eden, 'amaçtaki mükemmele ulaşmak ve bunun için de saldırganlığa başvurmayı hak görme'nin olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın psikolojik boyutunda, öjenizmin motivasyonunu anlamak için antisosyal yapı ve narsistik yapının incelenmesi düşünülmüştür. Öjenik hareketlerin genetik sürecine bakıldığında, nesli ıslah etme ve kusurlu sayılan genlerin taşınmasını önleme amacıyla yapılan müdahaleler görülmüş ve bunlar negatif öjeniye dâhil edilmiştir. Öte yandan, genetik araştırmaların ilerlemesiyle beraber pozitif öjeni kapsamında, genetik bilginin insan üremesi bağlamında nasıl kullanılabileceğine de değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öjenizm; adli bilimler; adli psikoloji; adli genetik; hukuk
ABSTRACT
The eugenic movement, having laid its practices on biological and genetic foundations to rehabilitate the generation, advocates the idea of promoting the reproduction of the good race and preventing the reproduction of the bad race and thus, the creation of a pure race. It is argued that groups such as the disabled, sick and criminals should be isolated, sterilized and even exterminated to rehabilitate the generation. However, having integrated with racism, the eugenic movement reached dangerous dimensions. This study aims to evaluate the eugenics with both positive and negative aspects from a legal, genetic and psychological perspective. The study tries to assess the interpretation of the examples of eugenics in universal law and its implementations in local legislation. In regard with the psychological aspect of the study, it is thought that the motivation source of the eugenic movement is 'achieving the ultimate perfection and sense of entitlement to resort to violence and the use of force as a means', which indicates 'pathological narcissism' and 'antisocial structure'. Considering the genetic aspect of eugenic movements, interventions to rehabilitate and prevent the transmission of defective genes have been seen and these were classified under negative eugenics. Considering the genetic aspect of eugenic movements in history, interventions to rehabilitate the generation were classified as both negative and positive eugenics. On the other hand, within the scope of positive eugenics, how genetic information can be utilized in the context of human reproduction is also addressed.

Keywords: Eugenics; forensic science; forensic psychology; forensic genetics; jurisprudence
REFERENCES:
 1. Eryücel E. Öjenik Bağlamında Batı Ülkeleri'nde ve Türkiye'de Politika Yapımı Üzerine Karşılaştırmalı Analiz. [A Comparative Analysis on Policy Making in Western Countries and Turkey in the Context of Eugenics]. 8. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 2017, 132-140. [Link] 
 2. Lynn R. Eugenics: A Reassessment. 1st ed. Road West, Westport, CT: Praeger Publishers; 2001. [Link] 
 3. Platon. Devlet. Eyüboğlu S, Cimcoz MA, çeviri editörleri. 45. Baskı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları; 2006. [Link] 
 4. Galton F. Eugenics: Its definition, scope, and aims. American Journal of Sociology. 1904;10(1):1-25. [Crossref] 
 5. Gillham NW. Sir Francis Galton and the birth of eugenics. Annu Rev Genet. 2001;35:83-101. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Aydın S. Cumhuriyetin ideolojik şekillenmesinde antropolojinin rolü: ırkçı paradigmanın yükselişi ve düşüşü. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce. 2.Cilt 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları; 2001. p.344-50. [Link] 
 7. Delmas-Marty M, Fouchard I, Fronza E, Neyret L. İnsanlığa Karşı Suç. 1. Baskı. Akal B, çeviri editörü. İstanbul: İletişim Yayınları; 2012. p.79. [Link] 
 8. Waltson C. Eugenics, civics and ethics. Cambridge: Cambridge University Press; 1920. [Link] 
 9. Gipser D. Krank, alt behindert-nutzlos oder kostbar für die Gesellschaft? In: Pelinka A, ed. Vorurteile: Ursprünge, Formen, Bedeutung. Berlin: De Gruyter; 2009. [Link] 
 10. Lombardo PA. Medicine, eugenics, and the supreme court: from coercive sterilization to reproductive freedom. J Contemp Health Law Policy. 1996;13(1):1-25. [PubMed] 
 11. Nourse V. History of science: when eugenics became law. Nature. 2016;530:418. [Crossref] 
 12. Grodin MA, Miller EL, Kelly JI. The Nazi physicians as leaders in eugenics and "euthanasia": lessons for today. Am J Public Health. 2018;108(1):53-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Konuk ZF. Biyoetik ve hukuk yönünden gen bilimi. İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi. Sağlık Hukuku Makaleleri II. 2012;208:55-79. [Link] 
 14. Frost D. Protection against eugenics: a comparison of two jurisprudences. Journal of Supreme Court History. 2017;42(3):275-94. [Crossref] 
 15. Tolun A. Genetik araştırma ve uygulamada etik. Türkiye Bilimler Akademisi Raporları. 2007;15. [Link] 
 16. Ertin H, Temel MK. İnsan üzerindeki deneyler ve ilgili etik-yasal metinler. [Controls on the human body and related ethical-legal texts]. Anadolu Kliniği Dergisi. 2016;21(3):223-34. [Link] 
 17. Çankaya H. Dünyanın düzeltilmesi üzerine bir araştırma: genetizm ve insan hakları. [A research on the improvement of the world: genetism and human rights]. Hometown Politics Management. 2014;9(22):295-326. [Link] 
 18. Corpus Hukuk Mevuzatı [İnternet]. [Erişim tarihi: 01.06.2020]. Türk Medeni Kanunu Madde 133'ün gerekçesi. Erişim linki: [Link] 
 19. Çaha H. Elemeci kürtaj: öjenizmin yeni yüzü [Selective Abortion: The New Face of Eugenics]. İş Ahlakı Dergisi. 2014;7(2):53-90. [Crossref] 
 20. Savulescu J. Is current practice around late termination of pregnancy eugenic and discriminatory? Maternal interests and abortion. J Med Ethics. 2001;27(3):165-71. Erratum in: J Med Ethics. 2018;44(2):132. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Edwards SD. Disability, identity and the "expressivist objection". J Med Ethics. 2004;30(4):418-20. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Wasserman D, Asch A. A duty to discriminate? AJOB. 2012;12(4):22-4. [Crossref]  [PubMed] 
 23. UNESCO. Bioethics Core Curriculum. Section 1: Syllabus Ethics Education Programme. Sector for Social and Human Sciences, Division of Ethics of Science and Technology. What is Bioethics? 2008. p.14-8. [Link] 
 24. Ulaş H. Öjenik cinayetler [Eugenic Homicides]. Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni. 2010;13(2):60-1. [Link] 
 25. Tuğ A, Hancı İH, Balseven A. İnsan genom projesi: umut mu, kabus mu? [The human genome project: hope or nightmare?]. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2002;11(2):56-7. [Link] 
 26. Bernasconi R. Irk Kavramını Kim İcat Etti? 1. Baskı. Direk Z, çeviri editörü. İstanbul: Metis Yayınları; 2000. [Link] 
 27. Ulu M. Kişilik ve şiddet ilişkisi üzerine psikolojik bir araştırma. [A psychological research on the relationship between personality and violence]. Bilimname. 2016;32(3):80-2. [Link] 
 28. Ateş MA, Algül A, Gülsün M, Geçici Ö, Özdemir B, Başoğlu C, Başar Semiz Ü. Antisosyal kişilik bozukluğu olan genç erkeklerde aleksitimi, saldırganlık ve psikopati ilişkisi. [The relationship between alexithymia, aggression and psychopathy in young adult males with antisocial personality disorder]. Nöropsikiyatri Arşivi. 2009;46(4):135-9. [Link] 
 29. Murphy JM. Psychiatric labeling in cross-cultural perspective. Science. 1976;12;191(4231):1019-28. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Black DW. Bad Boys, Bad Men: Confronting Antisocial Personality Disorder (Sociopathy). 3rd ed. İngiltere, Oxford: Oxford University Press; 2013. [Link] 
 31. Tuncer C. The narcissism and otherness theme in Anna Seghers' novel the dead stay young. Karadeniz. 2015;28:96-107. [Link] 
 32. Fromm E. İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri. 1. Baskı. Şükrü Alpagut, çeviri editörü. İstanbul: Payel Yayıncılık; 1993. [Link] 
 33. Masterson JF. Narsistikk ve Borderline Kişilik Bozuklukları: Bir Bütüncül Gelişimsel Yaklaşım. Açıl B, çeviri editörü. 1. Baskı. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları; 2014 [Link] 
 34. McWilliams N. Psikanalitik Tanı, Klinik Süreç İçerisinde Kişilik Yapısını Anlamak. Kalem E, çeviri editörü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 2010.
 35. Karaaziz M, Erdem Atak İ. Narsisizm ve narsisizmle ilgili araştırmalar üzerine bir gözden geçirme. [A review on narcissism and researches related narcissism]. Nesne Psikoloji Dergisi. 2013;1(2):44-59. [Link] 
 36. Kernberg OF. Borderline Conditions and Pathological Narcissism. 1st ed. New York: Rowman and Littlefield; 1985. [Link] 
 37. Gersten SP. Narcissistic personality disorder consists of two distinct subtypes. Psychiatric Times. 1991;8:25-6. [Link] 
 38. Masterson JF. The Emerging Self: A Developmental, Self, and Object Relations Approach to the Treatment of the Close Narcissistic Disorder of the Self. 1st ed. New York: Routledge; 1993. [Link] 
 39. Gabbard GO. Transference and countertransference in the treatment of narcissistic patients. In: Ronningstam E, ed. Disorders of Narcissism: Diagnostic, Clinical, and Empirical Implications. Washington, DC: American Psychiatric Press, Inc. 1998. [Link] 
 40. Dickinson KA, Pincus AL. Interpersonalanalysis of grandiose and vulnerable narcissism. Journal of Personality Disorders. 2003;17(3):188-207. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Rohmann E, Neumann E, Herner MJ, Bierhoff HW. Grandiose and vulnerable narcissism. European Psychologist. 2012;17(4):279-90. [Crossref] 
 42. Kohut H. Thoughts on narcissism and narcissistic rage. The Psychoanalytic Study of the Child. 1972;27(1):360-400. [Crossref] 
 43. Kohut H. Kendiliğin Çözümlenmesi: Narsisistik Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Tedavisine Sistemli Bir Yaklaşım. 2. Baskı. Atbaşoğlu C, Büyükkal B, İşcan C, çeviri editörleri. İstanbul: Metis Yayınları; 2004. [Link] 
 44. Reilly PR. Eugenics and involuntary sterilization: 1907-2015. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2015;16:351-68. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Walton D. The slippery slope argument in the ethical debate on genetic engineering of humans. Sci Eng Ethics. 2017;23(6):1507-28. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Kevles DJ. Eugenics and human rights. BMJ. 1999;14;319(7207):435-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Allen GE. Eugenics and modern biology: critiques of eugenics, 1910-1945. Ann Hum Genet. 2011;75(3):314-25. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Allen GE. Eugenics as an international movement. International Encyclopedia of the Social &Behavioral Sciences. 2015;8:224-32. [Crossref]  [PubMed] 
 49. American Society of Human Genetics. Board of Directors. Eugenics and the misuse of genetic information to restrict reproductive freedom: ASHG statement. Am J Hum Genet. 1999;64(2):335-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 50. Li CC. Progressing from eugenics to human genetics. Celebrating the 70th birthday of professor Newton E. Morton. Hum Hered. 2000;50(1):22-33. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Selgelid MJ. Moderate eugenics and human enhancement. Med Health Care Philos. 2014;17(1):3-12. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Beckwith J. Genes and human behavior: scientific and ethical implications of the human genome project. Techniques in the Behavioral and Neural Sciences. 1999;13:917-26. [Crossref] 
 53. Demir Karabulut S, Kasapoğlu N, Kocak IAA, Külhaş İB, Andıran IN. İnsan genom projesinin korkulan rüyası: ayrıcalıklı insan yaratma. [Frightening dark side of the human genome project: creation of privileged superhumans]. Turkey Journal of Bioethics. 2019;6(3):109-15. [Crossref] 
 54. Euronews [İnternet]. © Euronews 2020. [Erişim tarihi: 02.06.2020]. Genetik tasarımlı ilk bebekler Çin'de doğdu: amaç HIV virüsü ile mücadele. Erişim linki: [Link] 
 55. Artal R, Rubenfeld S. Ethical issues in research. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2017;43:107-14. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Steffin DHM, Hsieh EM, Rouce RH. Gene therapy: current applications and future possibilities. Adv Pediatr. 2019;66:37-54. [Crossref]  [PubMed] 
 57. Wells D, Delhanty JD. Preimplantation genetic diagnosis: applications for molecular medicine. Trends Mol Med. 2001;7(1):23-30. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Topçu E, Yalım NY. Preimplantasyon genetik tanının öjeniye ve insanın araçsallaştırılmasına yol açıp açmayacağının tıp etiği açısından yamaç aşağı kayma argümanı ile değerlendirilmesi. [A medical ethical evaluation, using the slippery slope argument, as to whether or not preimplantation genetic diagnosis will result in eugenics and human instrumentalization]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2015;2(3):187-201. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com