Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

.: DERLEME
Öjenizm Kavramına Adli Bilimler Kapsamında Disiplinlerarası Bakış: Öjenik Hareketin Hukuki Boyutu, Genetik Boyutu ve Psikolojik Boyutu: Geleneksel Derleme
An Interdiciplinary Approach to Eugenism in Forensic Sciences: Legal, Genetic and Psychological Aspects of Eugenism: Traditional Review
Kerem ÇETİNKAYAa, Nazire Ayşenur YILMAZa, Nihan DOĞUSAN GÖKÇEa, Cansu ŞEKERCİa, Şebnem UYGUNa, Emel Hülya YÜKSELOĞLUa
aİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2021;18(2):155-64
doi: 10.5336/forensic.2020-79700
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Öjenik hareket, uygulamalarını nesli ıslah etmek amacıyla biyolojik ve genetik temellere dayandırarak, iyi ırkın çoğalmasını, kötü ırkın çoğalmasının engellenmesini ve bu şekilde ıslah edilmiş ari bir ırk oluşturulması fikrini savunmaktadır. Nesli ıslah etmek için de engelliler, hastalar, suçlular gibi grupların toplumdan tecrit edilmesi, kısırlaştırılması ve hatta yok edilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu fikir, ulus devletlerinin oluşmasıyla bazı devletler tarafından da desteklenmiştir. Ancak öjenik hareketin, ileri sürdüğü fikirlerin sınırlarının oldukça geniş olması sebebiyle ırkçılıkla bütünleşerek, tehlikeli boyutlara ulaşması kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmada ise bir yandan iyi bir nesil oluşturma gibi pozitif bir fikri öne süren, diğer yandan insanların temel haklarının yok sayılmasına kadar giden uygulamaları savunan öjeni hareketinin hukuki, genetik ve psikolojik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, öncelikle öjenik hareketin görünüş biçimlerinin evrensel hukukta nasıl yorumlandığı ve yerel mevzuatta nasıl bir düzenlemeyle karşılaşıldığı incelenmiştir. Bunun yanında, modern hukuk açısından öjenik çalışmalara ilişkin düzenlemelerin ne yönde evirildiğine değinilmiştir. Öjeni hareketinin motivasyon kaynağında, 'patolojik narsizm' ve 'antisosyal yapı'ya işaret eden, 'amaçtaki mükemmele ulaşmak ve bunun için de saldırganlığa başvurmayı hak görme'nin olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın psikolojik boyutunda, öjenizmin motivasyonunu anlamak için antisosyal yapı ve narsistik yapının incelenmesi düşünülmüştür. Öjenik hareketlerin genetik sürecine bakıldığında, nesli ıslah etme ve kusurlu sayılan genlerin taşınmasını önleme amacıyla yapılan müdahaleler görülmüş ve bunlar negatif öjeniye dâhil edilmiştir. Öte yandan, genetik araştırmaların ilerlemesiyle beraber pozitif öjeni kapsamında, genetik bilginin insan üremesi bağlamında nasıl kullanılabileceğine de değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öjenizm; adli bilimler; adli psikoloji; adli genetik; hukuk
ABSTRACT
The eugenic movement, having laid its practices on biological and genetic foundations to rehabilitate the generation, advocates the idea of promoting the reproduction of the good race and preventing the reproduction of the bad race and thus, the creation of a pure race. It is argued that groups such as the disabled, sick and criminals should be isolated, sterilized and even exterminated to rehabilitate the generation. However, having integrated with racism, the eugenic movement reached dangerous dimensions. This study aims to evaluate the eugenics with both positive and negative aspects from a legal, genetic and psychological perspective. The study tries to assess the interpretation of the examples of eugenics in universal law and its implementations in local legislation. In regard with the psychological aspect of the study, it is thought that the motivation source of the eugenic movement is 'achieving the ultimate perfection and sense of entitlement to resort to violence and the use of force as a means', which indicates 'pathological narcissism' and 'antisocial structure'. Considering the genetic aspect of eugenic movements, interventions to rehabilitate and prevent the transmission of defective genes have been seen and these were classified under negative eugenics. Considering the genetic aspect of eugenic movements in history, interventions to rehabilitate the generation were classified as both negative and positive eugenics. On the other hand, within the scope of positive eugenics, how genetic information can be utilized in the context of human reproduction is also addressed.

Keywords: Eugenics; forensic science; forensic psychology; forensic genetics; jurisprudence
REFERANSLAR:
 1. Eryücel E. Öjenik Bağlamında Batı Ülkeleri'nde ve Türkiye'de Politika Yapımı Üzerine Karşılaştırmalı Analiz. [A Comparative Analysis on Policy Making in Western Countries and Turkey in the Context of Eugenics]. 8. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 2017, 132-140. [Link] 
 2. Lynn R. Eugenics: A Reassessment. 1st ed. Road West, Westport, CT: Praeger Publishers; 2001. [Link] 
 3. Platon. Devlet. Eyüboğlu S, Cimcoz MA, çeviri editörleri. 45. Baskı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları; 2006. [Link] 
 4. Galton F. Eugenics: Its definition, scope, and aims. American Journal of Sociology. 1904;10(1):1-25. [Crossref] 
 5. Gillham NW. Sir Francis Galton and the birth of eugenics. Annu Rev Genet. 2001;35:83-101. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Aydın S. Cumhuriyetin ideolojik şekillenmesinde antropolojinin rolü: ırkçı paradigmanın yükselişi ve düşüşü. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce. 2.Cilt 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları; 2001. p.344-50. [Link] 
 7. Delmas-Marty M, Fouchard I, Fronza E, Neyret L. İnsanlığa Karşı Suç. 1. Baskı. Akal B, çeviri editörü. İstanbul: İletişim Yayınları; 2012. p.79. [Link] 
 8. Waltson C. Eugenics, civics and ethics. Cambridge: Cambridge University Press; 1920. [Link] 
 9. Gipser D. Krank, alt behindert-nutzlos oder kostbar für die Gesellschaft? In: Pelinka A, ed. Vorurteile: Ursprünge, Formen, Bedeutung. Berlin: De Gruyter; 2009. [Link] 
 10. Lombardo PA. Medicine, eugenics, and the supreme court: from coercive sterilization to reproductive freedom. J Contemp Health Law Policy. 1996;13(1):1-25. [PubMed] 
 11. Nourse V. History of science: when eugenics became law. Nature. 2016;530:418. [Crossref] 
 12. Grodin MA, Miller EL, Kelly JI. The Nazi physicians as leaders in eugenics and "euthanasia": lessons for today. Am J Public Health. 2018;108(1):53-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Konuk ZF. Biyoetik ve hukuk yönünden gen bilimi. İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi. Sağlık Hukuku Makaleleri II. 2012;208:55-79. [Link] 
 14. Frost D. Protection against eugenics: a comparison of two jurisprudences. Journal of Supreme Court History. 2017;42(3):275-94. [Crossref] 
 15. Tolun A. Genetik araştırma ve uygulamada etik. Türkiye Bilimler Akademisi Raporları. 2007;15. [Link] 
 16. Ertin H, Temel MK. İnsan üzerindeki deneyler ve ilgili etik-yasal metinler. [Controls on the human body and related ethical-legal texts]. Anadolu Kliniği Dergisi. 2016;21(3):223-34. [Link] 
 17. Çankaya H. Dünyanın düzeltilmesi üzerine bir araştırma: genetizm ve insan hakları. [A research on the improvement of the world: genetism and human rights]. Hometown Politics Management. 2014;9(22):295-326. [Link] 
 18. Corpus Hukuk Mevuzatı [İnternet]. [Erişim tarihi: 01.06.2020]. Türk Medeni Kanunu Madde 133'ün gerekçesi. Erişim linki: [Link] 
 19. Çaha H. Elemeci kürtaj: öjenizmin yeni yüzü [Selective Abortion: The New Face of Eugenics]. İş Ahlakı Dergisi. 2014;7(2):53-90. [Crossref] 
 20. Savulescu J. Is current practice around late termination of pregnancy eugenic and discriminatory? Maternal interests and abortion. J Med Ethics. 2001;27(3):165-71. Erratum in: J Med Ethics. 2018;44(2):132. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Edwards SD. Disability, identity and the "expressivist objection". J Med Ethics. 2004;30(4):418-20. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Wasserman D, Asch A. A duty to discriminate? AJOB. 2012;12(4):22-4. [Crossref]  [PubMed] 
 23. UNESCO. Bioethics Core Curriculum. Section 1: Syllabus Ethics Education Programme. Sector for Social and Human Sciences, Division of Ethics of Science and Technology. What is Bioethics? 2008. p.14-8. [Link] 
 24. Ulaş H. Öjenik cinayetler [Eugenic Homicides]. Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni. 2010;13(2):60-1. [Link] 
 25. Tuğ A, Hancı İH, Balseven A. İnsan genom projesi: umut mu, kabus mu? [The human genome project: hope or nightmare?]. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2002;11(2):56-7. [Link] 
 26. Bernasconi R. Irk Kavramını Kim İcat Etti? 1. Baskı. Direk Z, çeviri editörü. İstanbul: Metis Yayınları; 2000. [Link] 
 27. Ulu M. Kişilik ve şiddet ilişkisi üzerine psikolojik bir araştırma. [A psychological research on the relationship between personality and violence]. Bilimname. 2016;32(3):80-2. [Link] 
 28. Ateş MA, Algül A, Gülsün M, Geçici Ö, Özdemir B, Başoğlu C, Başar Semiz Ü. Antisosyal kişilik bozukluğu olan genç erkeklerde aleksitimi, saldırganlık ve psikopati ilişkisi. [The relationship between alexithymia, aggression and psychopathy in young adult males with antisocial personality disorder]. Nöropsikiyatri Arşivi. 2009;46(4):135-9. [Link] 
 29. Murphy JM. Psychiatric labeling in cross-cultural perspective. Science. 1976;12;191(4231):1019-28. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Black DW. Bad Boys, Bad Men: Confronting Antisocial Personality Disorder (Sociopathy). 3rd ed. İngiltere, Oxford: Oxford University Press; 2013. [Link] 
 31. Tuncer C. The narcissism and otherness theme in Anna Seghers' novel the dead stay young. Karadeniz. 2015;28:96-107. [Link] 
 32. Fromm E. İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri. 1. Baskı. Şükrü Alpagut, çeviri editörü. İstanbul: Payel Yayıncılık; 1993. [Link] 
 33. Masterson JF. Narsistikk ve Borderline Kişilik Bozuklukları: Bir Bütüncül Gelişimsel Yaklaşım. Açıl B, çeviri editörü. 1. Baskı. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları; 2014 [Link] 
 34. McWilliams N. Psikanalitik Tanı, Klinik Süreç İçerisinde Kişilik Yapısını Anlamak. Kalem E, çeviri editörü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 2010.
 35. Karaaziz M, Erdem Atak İ. Narsisizm ve narsisizmle ilgili araştırmalar üzerine bir gözden geçirme. [A review on narcissism and researches related narcissism]. Nesne Psikoloji Dergisi. 2013;1(2):44-59. [Link] 
 36. Kernberg OF. Borderline Conditions and Pathological Narcissism. 1st ed. New York: Rowman and Littlefield; 1985. [Link] 
 37. Gersten SP. Narcissistic personality disorder consists of two distinct subtypes. Psychiatric Times. 1991;8:25-6. [Link] 
 38. Masterson JF. The Emerging Self: A Developmental, Self, and Object Relations Approach to the Treatment of the Close Narcissistic Disorder of the Self. 1st ed. New York: Routledge; 1993. [Link] 
 39. Gabbard GO. Transference and countertransference in the treatment of narcissistic patients. In: Ronningstam E, ed. Disorders of Narcissism: Diagnostic, Clinical, and Empirical Implications. Washington, DC: American Psychiatric Press, Inc. 1998. [Link] 
 40. Dickinson KA, Pincus AL. Interpersonalanalysis of grandiose and vulnerable narcissism. Journal of Personality Disorders. 2003;17(3):188-207. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Rohmann E, Neumann E, Herner MJ, Bierhoff HW. Grandiose and vulnerable narcissism. European Psychologist. 2012;17(4):279-90. [Crossref] 
 42. Kohut H. Thoughts on narcissism and narcissistic rage. The Psychoanalytic Study of the Child. 1972;27(1):360-400. [Crossref] 
 43. Kohut H. Kendiliğin Çözümlenmesi: Narsisistik Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Tedavisine Sistemli Bir Yaklaşım. 2. Baskı. Atbaşoğlu C, Büyükkal B, İşcan C, çeviri editörleri. İstanbul: Metis Yayınları; 2004. [Link] 
 44. Reilly PR. Eugenics and involuntary sterilization: 1907-2015. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2015;16:351-68. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Walton D. The slippery slope argument in the ethical debate on genetic engineering of humans. Sci Eng Ethics. 2017;23(6):1507-28. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Kevles DJ. Eugenics and human rights. BMJ. 1999;14;319(7207):435-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Allen GE. Eugenics and modern biology: critiques of eugenics, 1910-1945. Ann Hum Genet. 2011;75(3):314-25. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Allen GE. Eugenics as an international movement. International Encyclopedia of the Social &Behavioral Sciences. 2015;8:224-32. [Crossref]  [PubMed] 
 49. American Society of Human Genetics. Board of Directors. Eugenics and the misuse of genetic information to restrict reproductive freedom: ASHG statement. Am J Hum Genet. 1999;64(2):335-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 50. Li CC. Progressing from eugenics to human genetics. Celebrating the 70th birthday of professor Newton E. Morton. Hum Hered. 2000;50(1):22-33. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Selgelid MJ. Moderate eugenics and human enhancement. Med Health Care Philos. 2014;17(1):3-12. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Beckwith J. Genes and human behavior: scientific and ethical implications of the human genome project. Techniques in the Behavioral and Neural Sciences. 1999;13:917-26. [Crossref] 
 53. Demir Karabulut S, Kasapoğlu N, Kocak IAA, Külhaş İB, Andıran IN. İnsan genom projesinin korkulan rüyası: ayrıcalıklı insan yaratma. [Frightening dark side of the human genome project: creation of privileged superhumans]. Turkey Journal of Bioethics. 2019;6(3):109-15. [Crossref] 
 54. Euronews [İnternet]. © Euronews 2020. [Erişim tarihi: 02.06.2020]. Genetik tasarımlı ilk bebekler Çin'de doğdu: amaç HIV virüsü ile mücadele. Erişim linki: [Link] 
 55. Artal R, Rubenfeld S. Ethical issues in research. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2017;43:107-14. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Steffin DHM, Hsieh EM, Rouce RH. Gene therapy: current applications and future possibilities. Adv Pediatr. 2019;66:37-54. [Crossref]  [PubMed] 
 57. Wells D, Delhanty JD. Preimplantation genetic diagnosis: applications for molecular medicine. Trends Mol Med. 2001;7(1):23-30. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Topçu E, Yalım NY. Preimplantasyon genetik tanının öjeniye ve insanın araçsallaştırılmasına yol açıp açmayacağının tıp etiği açısından yamaç aşağı kayma argümanı ile değerlendirilmesi. [A medical ethical evaluation, using the slippery slope argument, as to whether or not preimplantation genetic diagnosis will result in eugenics and human instrumentalization]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2015;2(3):187-201. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014