Transfusion and Infection

.: PREFACE
ÖN SÖZ
PREFACE
Editör: Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCIa, Editör Yardımcıları: Doç. Dr. Cumhur ARTUKa, Doç. Dr. Soner YILMAZb
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Ankara, Türkiye
bSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, Ankara, Türkiye
Article Language: TR
Transfüzyon yaygın bir tedavi aracı olarak kullanılmakla birlikte, beraberinde getirdiği riskler pek dikkate alınmamakta, transfüzyonun erken dönem yan etkileri daha fazla önemsenirken geç dönem yan etkileri, özellikle de enfeksiyon etkenlerinin bulaşı ve transfüzyonun bağışıklık sistemi üzerine etkileri ve sonuçları pek önemsenmemektedir. Bunun nedenleri arasında; bilgi eksikliği önemli bir yer tutmakta, aynı zamanda hastaların yeterince izlenememesi, izlenmediği için farkına varılmaması, farkındalık artıracak etkinliklerin eksikliği gibi çok farklı gerekçeler de sayılabilir. Farkındalık artırıcı etkinliklerin eksikliğinin önemli sebeplerinden biri de kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbının ayrı bir uzmanlık alanı olarak ayrışmaması nedeniyle sadece konuya ilgi duyan hekimlerin dikkate aldığı, diğerlerinin öncelikleri arasında gerek transfüzyon ile ilgili diğer konular gerekse transfüzyon-enfeksiyon ilişkisinin yer almaması sayılabilir.

Transfüzyon hepatit ilişkisinin fark edildiği ilk yıllarda başlayan transfüzyon ile enfeksiyon etkenlerinin bulaşına yönelik güvenlik kaygıları, 1965 yılında Au (=HBsAg) antijenin keşfi ve sonrasında bağış kanlarının rutin taranması ile azalmış olsa da 1980'li yıllarda HIV bulaşının transfüzyon ile ilişkisi fark edilmesi ile güvenlik kaygıları en üst düzeye çıkmıştır. Bununla birlikte, geliştirilen etkin tarama programları sayesinde transfüzyonla bulaşan mikroorganizmaların kontrolü sağlanmış gibi görünmektedir. Transfüzyon ile bulaşan birçok etkene yönelik Nükleik asit amplifikasyon testi (NAT)'nin tarama süreçlerine dahil edildiği ülkelerde, son 20 yılda transfüzyonla enfeksiyon bulaş riski önemli ölçüde azalmıştır.

Transfüzyon ile viral etkenlerin bulaş riski azalıp, 1:1.000.000 ünite gibi çok düşük düzeylere inmesine rağmen, kan bileşenlerine bakteriyel bulaş (özellikle trombosit konsantreleri için) sorun oluşturmaya devam etmektedir. Trombosit konsantrelerinin bakterilerin üremesi için oldukça uygun bir ortam olan oda sıcaklığında ajitatörlerde gaz geçirgen torbalarda saklanması, kan bileşenine bulaşan bakterilerin depolama sürecinde sepsis oluşturabilecek sayılara çıkmasına imkân sağlayabilir. Bulaşı önleyecek, saptayacak ve bulaşan etkenlerin çoğalmasını engelleyecek stratejiler geliştirilmiş olmakla birlikte uygulamadaki kısıtlılıkları Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI Editör Doç. Dr. Soner YILMAZ Editör Yardımcısı Doç. Dr. Cumhur ARTUK Editör Yardımıcısı . (zaman, mali yük ve yan etkileri) nedeniyle etkin kullanılamamakta ve trombosit konsantresi kaynaklı bakteriyel bulaş riski 1:3000-1:2000 ünite düzeylerinde devam etmektedir.

Transfüzyonun, alıcıların bağışıklık sistemini etkilemesiyle ortaya çıkan risklere yönelik artan bir ilgi bulunmaktadır. Yoğun bakımdaki travma ve ameliyat hastalarına sıklıkla kan transfüzyonu yapılmaktadır. Yoğun bakım hastalarında tanımlanan persistan inflamasyon, immünsupresyon ve katabolizma sendromu geliştikten sonra hastanın bağışıklığı zayıflar, günlük yaşam aktiviteleri kötüleşir ve sonunda uzun vadeli mortalite artar. Bu duruma neden olabilen potansiyel risk faktörlerinden biri de kan transfüzyonudur. Transfüzyon ile; toplam lenfosit sayısında, CD4 hücre sayısında, CD4/CD8 T-hücre oranında ve NK hücre sayısında azalma olduğu gibi mitojenlere karşı lenfosit yanıtında azalma olduğu bilinmektedir. Aktarılan bileşenin alıcı immünitesi üzerinde neden olacağı değişiklikler, özellikle şiddetli enfeksiyon, sepsis hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Kan bileşenleri içeriğinin lökosit sayısını azaltacak müdahaleler ile transfüzyonun bağışıklık sistemine olan etkileri azaltılmış olsa da lökosit dışı nedenlere bağlı etkiler henüz önlenememiştir.

Transfüzyon bazı durumlarda tanısal hatalara da neden olabilmektedir. Kan torbalarında kullanılan ek solüsyonlarda bulunan bazı kimyasal bileşikler (örneğin sodyum sitrat ya da sitrik asit gibi maddeler) Aspergillus niger fermentasyonu sonucu elde edilmişler ise bu torbalardan yapılan transfüzyonlarda, hastalarda galaktomannan yüksekliği tespit edilebilir. Bu nedenle hastalar, yanlış tanı alıp gereksiz antifungal tedavisine maruz kalabilir.

Transfüzyon güvenliğini sağlamada sürecin ciddi eylemlerle yönetilmesi bulaş riskini azaltma eğilimindedir. Metagenomik analizler gibi yeni teknolojiler mevcut risklerin azaltılmasına katkı sağlayacağı gibi transfüzyon ile bulaş riski öngörülemeyen yeni ve yeniden ortaya çıkan etkenlere yönelik de güvenlik artırıcı yöntemler arasına girecektir.

Transfüzyonun enfeksiyon dahil olası tüm olumsuz etkilerinden korunmanın, riski azaltmanın en önemli yolu, kan bileşenlerinin kullanımının azaltılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aneminin transfüzyon dışı yollarla düzeltilmesi, hasta kanının korunması ve gereksiz kan transfüzyonunu önlemeye odaklanan farkındalık projeleri uygulanmaya başlamıştır. Bu projelerin yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin transfüzyon güvenliğine olumlu katkıları, zaman içinde artarak devam edecektir.

Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI
Editör

Doç. Dr. Cumhur ARTUK
Editör Yardımıcısı

Doç. Dr. Soner YILMAZ
Editör Yardımcısı
Although transfusion is widely used as a treatment tool, the risks it brings are not taken into consideration. While the early side effects of transfusion are given more importance, the late side effects, especially the transmission of infectious agents and the effects and consequences of transfusion on the immune system, are not given much importance. Lack of information has an important place among the reasons for this, there are also many different reasons such as not being able to monitor patients adequately, not being noticed because they are not monitored, and lack of activities to raise awareness. One of the important reasons for the lack of awareness-raising activities is that since blood banking and transfusion medicine are not developed as separate fields of expertise, transfusion is only taken into consideration by physicians interested in the subject, while the transfusioninfection relationship and other issues related to transfusion and are not among the priorities of others.

The safety concerns regarding the transmission of infectious agents via transfusion, which started in the first years when the relationship between transfusion and hepatitis was noticed, decreased with the discovery of the Au (=HBsAg) antigen in 1965 and subsequent routine screening of donor blood, but safety concerns also increased in the 1980s with the realization of the relationship between HIV transmission and transfusion and has reached its highest level. However, thanks to the effective screening programs developed, control of transfusion-transmitted microorganisms seems to be achieved. In countries where nucleic acid amplification testing (NAT) has been included in the screening processes for many transfusion-transmitted factors, the risk of infection transmission through transfusion has decreased significantly in the last 20 years.

Although the risk of transmission of viral agents through transfusion decreases to very low levels of 1:1,000,000 units, bacterial contamination to blood components (especially for platelet concentrates) continues to pose a problem. Storing platelet concentrates in gas permeable bags on agitators at room temperature, which is a very suitable environment for the growth of bacteria, may allow bacteria that con- . Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI Editor Assoc. Prof. Dr. Soner YILMAZ Associate Editor Assoc. Prof. Dr. Cumhur ARTUK Associate Editor taminate the blood component to increase to numbers that may cause sepsis during the storage process. Although strategies have been developed to prevent and detect contamination and prevent the proliferation of contaminating agents, they cannot be used effectively due to their practical limitations (time, financial burden and side effects) and the risk of bacterial contamination due to platelet concentrate continues at the level of 1:3000-1:2000 units.

There is increasing interest in the risks posed by transfusion affecting the recipients' immune system. Blood transfusion is frequently administered to trauma and surgery patients in intensive care. After the persistent inflammation, immunosuppression and catabolism syndrome defined in intensive care patients develops, the patient's immunity weakens, activities of daily living deteriorate, and eventually long-term mortality increases. One of the potential risk factors that can cause this condition is blood transfusion. By transfusion; It is known that there is a decrease in the total lymphocyte number, CD4 cell number, CD4/CD8 T-cell ratio and NK cell number, as well as a decrease in the lymphocyte response to mitogens. The changes that the transferred component will cause on recipient immunity should be taken into consideration, especially in patients with severe infection and sepsis. Although the effects of transfusion on the immune system have been reduced by interventions that will reduce the number of leukocytes in blood components, but effects due to causes other than leukocytes have not yet been prevented.

The most important way to protect against all possible negative effects of transfusion, including infection, and to reduce the risk is to develop strategies to reduce the use of blood components. As in the rest of the world, awareness projects focusing on correcting anemia by non-transfusion means, protecting patient blood and preventing unnecessary blood transfusion have started to be implemented in our country. The dissemination of such projects and the positive contributions of technological developments to transfusion safety will continue to increase over time.

Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI
Editor

Assoc. Prof. Dr. Cumhur ARTUK
Associate Editor

Assoc. Prof. Dr. Soner YILMAZ
Associate Editor

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com