Transfüzyon ve Enfeksiyon

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Editör: Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCIa, Editör Yardımcıları: Doç. Dr. Cumhur ARTUKa, Doç. Dr. Soner YILMAZb
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Ankara, Türkiye
bSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, Ankara, Türkiye
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
Transfüzyon yaygın bir tedavi aracı olarak kullanılmakla birlikte, beraberinde getirdiği riskler pek dikkate alınmamakta, transfüzyonun erken dönem yan etkileri daha fazla önemsenirken geç dönem yan etkileri, özellikle de enfeksiyon etkenlerinin bulaşı ve transfüzyonun bağışıklık sistemi üzerine etkileri ve sonuçları pek önemsenmemektedir. Bunun nedenleri arasında; bilgi eksikliği önemli bir yer tutmakta, aynı zamanda hastaların yeterince izlenememesi, izlenmediği için farkına varılmaması, farkındalık artıracak etkinliklerin eksikliği gibi çok farklı gerekçeler de sayılabilir. Farkındalık artırıcı etkinliklerin eksikliğinin önemli sebeplerinden biri de kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbının ayrı bir uzmanlık alanı olarak ayrışmaması nedeniyle sadece konuya ilgi duyan hekimlerin dikkate aldığı, diğerlerinin öncelikleri arasında gerek transfüzyon ile ilgili diğer konular gerekse transfüzyon-enfeksiyon ilişkisinin yer almaması sayılabilir.

Transfüzyon hepatit ilişkisinin fark edildiği ilk yıllarda başlayan transfüzyon ile enfeksiyon etkenlerinin bulaşına yönelik güvenlik kaygıları, 1965 yılında Au (=HBsAg) antijenin keşfi ve sonrasında bağış kanlarının rutin taranması ile azalmış olsa da 1980'li yıllarda HIV bulaşının transfüzyon ile ilişkisi fark edilmesi ile güvenlik kaygıları en üst düzeye çıkmıştır. Bununla birlikte, geliştirilen etkin tarama programları sayesinde transfüzyonla bulaşan mikroorganizmaların kontrolü sağlanmış gibi görünmektedir. Transfüzyon ile bulaşan birçok etkene yönelik Nükleik asit amplifikasyon testi (NAT)'nin tarama süreçlerine dahil edildiği ülkelerde, son 20 yılda transfüzyonla enfeksiyon bulaş riski önemli ölçüde azalmıştır.

Transfüzyon ile viral etkenlerin bulaş riski azalıp, 1:1.000.000 ünite gibi çok düşük düzeylere inmesine rağmen, kan bileşenlerine bakteriyel bulaş (özellikle trombosit konsantreleri için) sorun oluşturmaya devam etmektedir. Trombosit konsantrelerinin bakterilerin üremesi için oldukça uygun bir ortam olan oda sıcaklığında ajitatörlerde gaz geçirgen torbalarda saklanması, kan bileşenine bulaşan bakterilerin depolama sürecinde sepsis oluşturabilecek sayılara çıkmasına imkân sağlayabilir. Bulaşı önleyecek, saptayacak ve bulaşan etkenlerin çoğalmasını engelleyecek stratejiler geliştirilmiş olmakla birlikte uygulamadaki kısıtlılıkları Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI Editör Doç. Dr. Soner YILMAZ Editör Yardımcısı Doç. Dr. Cumhur ARTUK Editör Yardımıcısı . (zaman, mali yük ve yan etkileri) nedeniyle etkin kullanılamamakta ve trombosit konsantresi kaynaklı bakteriyel bulaş riski 1:3000-1:2000 ünite düzeylerinde devam etmektedir.

Transfüzyonun, alıcıların bağışıklık sistemini etkilemesiyle ortaya çıkan risklere yönelik artan bir ilgi bulunmaktadır. Yoğun bakımdaki travma ve ameliyat hastalarına sıklıkla kan transfüzyonu yapılmaktadır. Yoğun bakım hastalarında tanımlanan persistan inflamasyon, immünsupresyon ve katabolizma sendromu geliştikten sonra hastanın bağışıklığı zayıflar, günlük yaşam aktiviteleri kötüleşir ve sonunda uzun vadeli mortalite artar. Bu duruma neden olabilen potansiyel risk faktörlerinden biri de kan transfüzyonudur. Transfüzyon ile; toplam lenfosit sayısında, CD4 hücre sayısında, CD4/CD8 T-hücre oranında ve NK hücre sayısında azalma olduğu gibi mitojenlere karşı lenfosit yanıtında azalma olduğu bilinmektedir. Aktarılan bileşenin alıcı immünitesi üzerinde neden olacağı değişiklikler, özellikle şiddetli enfeksiyon, sepsis hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Kan bileşenleri içeriğinin lökosit sayısını azaltacak müdahaleler ile transfüzyonun bağışıklık sistemine olan etkileri azaltılmış olsa da lökosit dışı nedenlere bağlı etkiler henüz önlenememiştir.

Transfüzyon bazı durumlarda tanısal hatalara da neden olabilmektedir. Kan torbalarında kullanılan ek solüsyonlarda bulunan bazı kimyasal bileşikler (örneğin sodyum sitrat ya da sitrik asit gibi maddeler) Aspergillus niger fermentasyonu sonucu elde edilmişler ise bu torbalardan yapılan transfüzyonlarda, hastalarda galaktomannan yüksekliği tespit edilebilir. Bu nedenle hastalar, yanlış tanı alıp gereksiz antifungal tedavisine maruz kalabilir.

Transfüzyon güvenliğini sağlamada sürecin ciddi eylemlerle yönetilmesi bulaş riskini azaltma eğilimindedir. Metagenomik analizler gibi yeni teknolojiler mevcut risklerin azaltılmasına katkı sağlayacağı gibi transfüzyon ile bulaş riski öngörülemeyen yeni ve yeniden ortaya çıkan etkenlere yönelik de güvenlik artırıcı yöntemler arasına girecektir.

Transfüzyonun enfeksiyon dahil olası tüm olumsuz etkilerinden korunmanın, riski azaltmanın en önemli yolu, kan bileşenlerinin kullanımının azaltılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aneminin transfüzyon dışı yollarla düzeltilmesi, hasta kanının korunması ve gereksiz kan transfüzyonunu önlemeye odaklanan farkındalık projeleri uygulanmaya başlamıştır. Bu projelerin yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin transfüzyon güvenliğine olumlu katkıları, zaman içinde artarak devam edecektir.

Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI
Editör

Doç. Dr. Cumhur ARTUK
Editör Yardımıcısı

Doç. Dr. Soner YILMAZ
Editör Yardımcısı
Although transfusion is widely used as a treatment tool, the risks it brings are not taken into consideration. While the early side effects of transfusion are given more importance, the late side effects, especially the transmission of infectious agents and the effects and consequences of transfusion on the immune system, are not given much importance. Lack of information has an important place among the reasons for this, there are also many different reasons such as not being able to monitor patients adequately, not being noticed because they are not monitored, and lack of activities to raise awareness. One of the important reasons for the lack of awareness-raising activities is that since blood banking and transfusion medicine are not developed as separate fields of expertise, transfusion is only taken into consideration by physicians interested in the subject, while the transfusioninfection relationship and other issues related to transfusion and are not among the priorities of others.

The safety concerns regarding the transmission of infectious agents via transfusion, which started in the first years when the relationship between transfusion and hepatitis was noticed, decreased with the discovery of the Au (=HBsAg) antigen in 1965 and subsequent routine screening of donor blood, but safety concerns also increased in the 1980s with the realization of the relationship between HIV transmission and transfusion and has reached its highest level. However, thanks to the effective screening programs developed, control of transfusion-transmitted microorganisms seems to be achieved. In countries where nucleic acid amplification testing (NAT) has been included in the screening processes for many transfusion-transmitted factors, the risk of infection transmission through transfusion has decreased significantly in the last 20 years.

Although the risk of transmission of viral agents through transfusion decreases to very low levels of 1:1,000,000 units, bacterial contamination to blood components (especially for platelet concentrates) continues to pose a problem. Storing platelet concentrates in gas permeable bags on agitators at room temperature, which is a very suitable environment for the growth of bacteria, may allow bacteria that con- . Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI Editor Assoc. Prof. Dr. Soner YILMAZ Associate Editor Assoc. Prof. Dr. Cumhur ARTUK Associate Editor taminate the blood component to increase to numbers that may cause sepsis during the storage process. Although strategies have been developed to prevent and detect contamination and prevent the proliferation of contaminating agents, they cannot be used effectively due to their practical limitations (time, financial burden and side effects) and the risk of bacterial contamination due to platelet concentrate continues at the level of 1:3000-1:2000 units.

There is increasing interest in the risks posed by transfusion affecting the recipients' immune system. Blood transfusion is frequently administered to trauma and surgery patients in intensive care. After the persistent inflammation, immunosuppression and catabolism syndrome defined in intensive care patients develops, the patient's immunity weakens, activities of daily living deteriorate, and eventually long-term mortality increases. One of the potential risk factors that can cause this condition is blood transfusion. By transfusion; It is known that there is a decrease in the total lymphocyte number, CD4 cell number, CD4/CD8 T-cell ratio and NK cell number, as well as a decrease in the lymphocyte response to mitogens. The changes that the transferred component will cause on recipient immunity should be taken into consideration, especially in patients with severe infection and sepsis. Although the effects of transfusion on the immune system have been reduced by interventions that will reduce the number of leukocytes in blood components, but effects due to causes other than leukocytes have not yet been prevented.

The most important way to protect against all possible negative effects of transfusion, including infection, and to reduce the risk is to develop strategies to reduce the use of blood components. As in the rest of the world, awareness projects focusing on correcting anemia by non-transfusion means, protecting patient blood and preventing unnecessary blood transfusion have started to be implemented in our country. The dissemination of such projects and the positive contributions of technological developments to transfusion safety will continue to increase over time.

Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI
Editor

Assoc. Prof. Dr. Cumhur ARTUK
Associate Editor

Assoc. Prof. Dr. Soner YILMAZ
Associate Editor

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014