Cognitive Neuroscience

.: PREFACE
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Article Language: TR
Doğada karmaşıklık düzeyi en yüksek iki nesne kuşkusuz ki insanın zihni ve beynidir. Daha da karmaşık olanı bu ikisinin ilişkisidir. Bu ilişki insanlığı her zaman meşgul etmiş; yüzyıllar boyunca felsefede 'Zihin-Beden Sorunu' olarak irdelenmiş, Aydınlanma Çağı ile de bilimin konusu olmuştur. İlerleyen zamanda bilim, bu sorunu, önce iki ayrı bilim dalının (örn. nöroloji ve psikoloji) birleşmesinden oluşan disiplinler-arası dallarda (örnekte nöropsikoloji) ele almıştır. Ancak bu karmaşık ilişkiyi anlamada iki dalın birleşik bilgi ve teknolojisi yeterli olmamıştır. Bu ilişkiyi anlayabilmek için temel ve uygulamalı biyolojik bilimler (örn., tıp), teknik bilimler (örn., elektrik ve elektronik, bilgisayar ve sinyal işleme mühendisliği), formel bilimler (örn., istatistik ve matematik) ve hatta, bilimin hâlâ cevaplayamadığı soruların var olduğu günümüzde, felsefenin (nörofelsefe) seçici bir şekilde bir araya gelmesi gerektiği anlaşılmıştır. Böylece ortaya hem multi-disipliner hem de multi-teknolojik olan 'Bilişsel Sinirbilim' çıkmıştır. Yüzyılların konusu olan 'Zihin-Beden Sorunu'nu ele almadaki çağdaş bilimsel yaklaşım olan bilişsel sinirbilimin önde gelen konularından bazıları, Türkiye Klinikleri'nin 'Bilişsel Sinirbilim' konusundaki kitabında ele alınmaktadır.

Bilişsel sinirbilim yaklaşımının oluşmasına yol açan gelişme ve aşamalar Bölüm 1'de irdelenmektedir. Bu bölümde, Prof. Dr. Sirel Karakaş, felsefenin ve daha sonra da psikolojinin konusu olan zihin ile temel ve uygulamalı biyolojik bilimlerin konusu olan beden (özelde beyin) arasındaki olası ilişki türlerini açıklamakta, bu ilişkiyi incelemede yaygın olarak kullanılan elektroensefalografi (EEG) konusunda bilgi vermektedir. Kitabın aşağıda özetlenen bölümlerinde ise, bilişsel sinirbilimin yüksek etkinlikli araştırma alanları sunulmaktadır.

Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş ve Uzm. Dr. Gülşah Yıldırım bilişsel süreçlerin beyindeki yansımalarını belirlemede kullanılan nörogörüntüleme tekniklerini Bölüm 2'de açıklamakta; fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve traktografi ile elde edilen bulgular sunmaktadır. Bölümde nörogörüntüleme tekniklerinin avantaj ve kısıtlılıkları örneklerle tartışılmakta, bunların multi-teknolojik bir yaklaşımla dengelenmesinin önemi üzerinde durulmaktadır.

Zihnin beyindeki yansımalarını incelemede kullanılan en erken teknik EEG'dir. Prof. Dr. Canan Başar Eroğlu çeşitli biliş türleri altında kaydedilen dinlenme EEG'si, olay-ilişkili potansiyeller (OİPler) ve özelde olay-ilişkili salınımları (OİSler) Bölüm 3'te açıklamakta; beynin salınımsal dinamiği konusunda Erol Başar tarafından geliştirilmiş olan Bütün Beyin Ağı Kuramı üzerinde durmaktadır. Bölümde delta, teta, alfa, beta ve gamma salınımlarının nöropsikiyatrik yansımaları ele alınmakta, bunların bir biyobelirteç olma potansiyeli göz önüne serilmektedir. Aynı yaklaşım, Bölüm 4'te, Prof. Dr. Görsev G. Yener ve Prof. Dr. Bahar Güntekin tarafından, özelde Alzheimer Hastalığı ve Parkinson Hastalığı'nda karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Bu iki hastalığın örneğin teta ve gamma frekans bantlarında değişime yol açtığı açıklanmakta; olay-ilişkili salınımların nöropsikiyatrik tanı grupları için bir biyo-belirteç olabileceği gösterilmektedir.

EEG'nin kuşkusuz en çok çalışılan mikrografo-elementi uyku iğcikleridir. Dr. Öğr. Üyesi Nakşıdil Torun Yazıhan iğciklerin yapısal ve işlevsel özelliklerini Bölüm 5'te açıklamakta; bunların nöropsikiyatrik tanı gruplarındaki durumlarına ilişkin bulgular sunmaktadır. Otizm açılımı kapsamındaki bozuklukta uyku iğcik yoğunluğunun azaldığı, belirti şiddeti ile iğcik aktivitesi arasında ilişki olduğu ve iğciğin genetik temeli üzerinde durulmakta; şizofrenideki iğcik yoğunluğu azalmasının temelinde yatan nöral sistem ve işleyişler, iğciklerin duyusal kapılamadaki rolü açıklanmakta; iğcik yoğunluğunun insomniayı, tedavi öncesi iğcik yoğunluğunun ise tedavinin etkililiğini yordadığı ortaya konmaktadır

Kitabın son bölümünde, bilişsel sinirbilimin diğer çok yaygın metodolojisini oluşturan nöropsikolojik testler ve nöropsikolojik değerlendirme üzerinde durulmaktadır. Nöropsikolojik değerlendirmedeki en kritik unsur, testlerin, kullanılacağı ülke ya da topluma standardizasyonunun bulunmasıdır. Bu psikometrik işlem, testin güvenilirlik durumunun ve ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçme derecesi olan geçerliğin ortaya konmasını ve testin normalizasyonunun yapılmasını içerir. Doç. Dr. Elvin Doğutepe, ülkemizde söz konusu psikometrik özelliklere sahip yegâne nöropsikolojik testler topluluğu olan BİLNOT Bataryası'nı Bölüm 6'da ele almaktadır. Bölümde, bataryayı oluşturan sekiz test tanıtılmakta, test malzemeleri ve testlerin psikometrik özellikleri açıklanmakta, onların hangi özellikleri ölçmede kullanılabileceği gösterilmektedir. Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar ise nöropsikolojik testler kullanılarak yapılan değerlendirmenin gözlem ve görüşme, uygun test ya da test bataryasının seçilip uygulanması ve raporlama şeklindeki aşamalarını Bölüm 7'de açıklamaktadır. Değerlendirmenin tanılama, tedavinin etkililiğini değerlendirme ve rehabilitasyon planı yapmadaki rolü anlatılmaktadır. Bütün bu açıklamalar, Özgül Öğrenme Bozukluğu ve/veya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu üzerinden yapılmaktadır.

Doç. Dr. Handan Can'ın Bölüm 8'deki derleme makalesinde, nöropsikolojik yaklaşımın farklı demans türlerini (Alzheimer, vasküler, Lewy cisimciği ve frontotemporal demans) ayırt etmeye katkısı ortaya konmakta; türlere özgü profiller açıklanmakta; demans türlerinde benzeşen ve ayrılan profillere işaret edilmektedir. Nöropsikolojik değerlendirmenin ek tanı ölçütü olma durumu irdelenerek bunların ayırıcı tanıya katkıları açıklanmaktadır.

Bilişsel sinirbilim, günümüzde, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok revaçtadır. Bu durum, konuyla ilgili araştırma ve yayınların, aynı şekilde, lisansüstü programların giderek artan sayılarında da kendisini göstermektedir. Ancak söz konusu yayınların büyük çoğunluğu uluslararası alan yazınında yer almakta olup Türkçe yayın hâlen çok azdır. Türkiye Klinikleri'nin bu kitabının, bilişsel sinirbilimdeki açığı kapatmaya ve ulusal alan yazınımızın tatminkâr düzeylere ulaşmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ
Editör
Undoubtedly, the two most complex phenomena in the universe is the human mind and the human brain. The relationship between these two phenomena is even more complex. This relationship, which has always attracted the attention of humanity, had been discussed in philosophy as the 'Mind-Body Problem'. With the advent of the Age of Enlightenment, the issue became a topic for positive sciences. In the following decades, this problem was first treated in interdisciplinary sciences that are formed by the union of two disciplines (e.g., neurology and psychology). However, time showed that a combination of the knowledge and the technology of two disciplines (in the example, neuropsychology), is not sufficient. It was realized that a comprehensive understanding of the mind-body relationship would require a selective union of applied biological sciences (e.g. medicine), technical sciences (e.g., electric and electronic engineering, signal processing, computer sciences), formal sciences (e.g., statistics, mathematics) and even philosophy, since some of the questions pertaining to the mind-body problem is presently not attainable or solvable. Thus came the multi-disciplinary and multi-technological 'Cognitive Neuroscience', the contemporary approach to the 'Mind-Body Problem'. The present book of Türkiye Klinikleri addresses this everlasting problem, and it discusses some of the prominent issues of cognitive neuroscience.

Chapter 1 treats the development and the stages through which cognitive neuroscience came into being. Prof. Dr. Sirel Karakaş explains the relationship between the mind (the subject matter of philosophy and, later, of the science of psychology) and the brain (the subject matter of basic and applied biological sciences). The chapter includes a section on electroencephalography (EEG), the technology that studies on the mind and body relationship prominently employ. The ensuing chapters in the book treat some of the research areas that cognitive neuroscience is presently focused on.

Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş and Dr. Gülşah Yıldırım introduces the neuroimaging techniques that are used in studying the brain correlates of cognitive processes, and it present findings on tractography and functional magnetic resonance imaging. Chapter 2 discusses and demonstrates the advantages and disadvantages of the various neuroimaging techniques. The importance of using a multi-technological approach whereby the disadvantages of one technique would be offset by the advantages of another is emphasized.

The earliest technique for studying the brain correlates of the mind is EEG. In Chapter 3, Prof. Dr. Canan Başar Eroğlu presents the findings on EEG, event-related potentials (ERPs) and event-related oscillations (EROs) and discusses the cognitive correlates of these neuroelectric potentials. The chapter introduces Erol Başar's Whole Brain Network where oscillatory dynamics of the brain is explained. The chapter discusses the delta, theta, alpha, beta and gamma oscillations and lays out their potential for serving as bio-markers for neuropsychiatric disorders. This general approach is used by Prof. Dr. Görsev G. Yener and Prof. Dr. Bahar Güntekin in Chapter 4, and findings on Alzheimer's disease and Parkinson's disease is comparatively discussed. The authors demonstrate the effect of these disorders on particularly the theta and gamma oscillations, and show that these oscillations can be used as bio-markers for Alzheimer's and Parkinson's disease.

One of the most frequently studied micro graphical elements in EEG is undoubtedly the sleep spindles. In Chapter 5, Assist. Prof. Dr. Nakşıdil Torun Yazıhan introduces the structural and functional characteristics of the sleep spindles, and she presents the effect of neuropsychiatric disorders on the spindles. Autism spectrum disorder is characterized by a decrease in the intensity of the spindles, and there is a correlation between spindle activity and symptom severity. Genetic basis of the spindles is discussed. Another disorder characterized by intensity decrease is schizophrenia; this section discusses the neural systems and the processes that are responsible for the reduced intensity, and it outlines the role that spindles play on sensory gating. The chapter shows that insomnia can be predicted from spindle intensity, and treatment outcome can be predicted from pre-treatment spindle intensity.

The last part of the book treats another very frequently used methodology in cognitive neuroscience: neuropsychological tests and assessment. A requirement of this methodology is standardization, which is a multi-step psychometric methodology that enables the usage of the test in a culture other than the one for which it had originally been developed. The stages of this psychometric approach includes assessment of the reliability and the validity of the test followed by the normalization of the test on a sample that is representative of the participants to whom the test will be administered. Assoc. Prof. Dr. Elvin Doğutepe presents the tests in the BILNOT battery, the only neuropsychological test battery that has been standardized to the Turkish culture. Chapter 6 introduces the BILNOT tests and the test materials, discusses the psychometric properties of these tests and explains the cognitive processes that each of the tests measure. In Chapter 7, Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar explains the following stages of neuropsychological evaluation: observation, interview, selection of an appropriate test or battery, and a formal report of the test results and their assessment. The contribution of the neuropsychological tests to diagnosis, evaluation of treatment outcome and to rehabilitation plans is outlined. The information in Chapter 7 is provided particularly in reference to Specific Learning Disability and/or Attention Deficit Hyperactivity Disorderb

The review article of Assoc. Prof. Dr. Handan Can discusses the contribution of the neuropsychological tests to the differential diagnosis of Alzheimer's, vascular, Lewy body and frontotemporal dementias. Chapter 8 discusses the neuropsychological profiles that characterize the different types of dementia, and it points out the similarities and differences between these profiles. The capacity of the neuropsychological tests for serving as auxiliary criteria is discussed and the contribution to differential diagnosis is explained.

Presently, cognitive neuroscience is a very popular scientific area, both in the world and in Turkey. The interest shows itself in the steadily increasing research activity, publications and postgraduate programs. There is, however, a scarcity of national publications, since most of the studies are published abroad. The present book of Türkiye Klinikleri, which is an attempt to alleviate this deficit, will hopefully contribute to the attainment of a satisfactory level in the national literature on cognitive neuroscience.

Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ
Editor

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com