Bilişsel Sinirbilim

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ
Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
Doğada karmaşıklık düzeyi en yüksek iki nesne kuşkusuz ki insanın zihni ve beynidir. Daha da karmaşık olanı bu ikisinin ilişkisidir. Bu ilişki insanlığı her zaman meşgul etmiş; yüzyıllar boyunca felsefede 'Zihin-Beden Sorunu' olarak irdelenmiş, Aydınlanma Çağı ile de bilimin konusu olmuştur. İlerleyen zamanda bilim, bu sorunu, önce iki ayrı bilim dalının (örn. nöroloji ve psikoloji) birleşmesinden oluşan disiplinler-arası dallarda (örnekte nöropsikoloji) ele almıştır. Ancak bu karmaşık ilişkiyi anlamada iki dalın birleşik bilgi ve teknolojisi yeterli olmamıştır. Bu ilişkiyi anlayabilmek için temel ve uygulamalı biyolojik bilimler (örn., tıp), teknik bilimler (örn., elektrik ve elektronik, bilgisayar ve sinyal işleme mühendisliği), formel bilimler (örn., istatistik ve matematik) ve hatta, bilimin hâlâ cevaplayamadığı soruların var olduğu günümüzde, felsefenin (nörofelsefe) seçici bir şekilde bir araya gelmesi gerektiği anlaşılmıştır. Böylece ortaya hem multi-disipliner hem de multi-teknolojik olan 'Bilişsel Sinirbilim' çıkmıştır. Yüzyılların konusu olan 'Zihin-Beden Sorunu'nu ele almadaki çağdaş bilimsel yaklaşım olan bilişsel sinirbilimin önde gelen konularından bazıları, Türkiye Klinikleri'nin 'Bilişsel Sinirbilim' konusundaki kitabında ele alınmaktadır.

Bilişsel sinirbilim yaklaşımının oluşmasına yol açan gelişme ve aşamalar Bölüm 1'de irdelenmektedir. Bu bölümde, Prof. Dr. Sirel Karakaş, felsefenin ve daha sonra da psikolojinin konusu olan zihin ile temel ve uygulamalı biyolojik bilimlerin konusu olan beden (özelde beyin) arasındaki olası ilişki türlerini açıklamakta, bu ilişkiyi incelemede yaygın olarak kullanılan elektroensefalografi (EEG) konusunda bilgi vermektedir. Kitabın aşağıda özetlenen bölümlerinde ise, bilişsel sinirbilimin yüksek etkinlikli araştırma alanları sunulmaktadır.

Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş ve Uzm. Dr. Gülşah Yıldırım bilişsel süreçlerin beyindeki yansımalarını belirlemede kullanılan nörogörüntüleme tekniklerini Bölüm 2'de açıklamakta; fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve traktografi ile elde edilen bulgular sunmaktadır. Bölümde nörogörüntüleme tekniklerinin avantaj ve kısıtlılıkları örneklerle tartışılmakta, bunların multi-teknolojik bir yaklaşımla dengelenmesinin önemi üzerinde durulmaktadır.

Zihnin beyindeki yansımalarını incelemede kullanılan en erken teknik EEG'dir. Prof. Dr. Canan Başar Eroğlu çeşitli biliş türleri altında kaydedilen dinlenme EEG'si, olay-ilişkili potansiyeller (OİPler) ve özelde olay-ilişkili salınımları (OİSler) Bölüm 3'te açıklamakta; beynin salınımsal dinamiği konusunda Erol Başar tarafından geliştirilmiş olan Bütün Beyin Ağı Kuramı üzerinde durmaktadır. Bölümde delta, teta, alfa, beta ve gamma salınımlarının nöropsikiyatrik yansımaları ele alınmakta, bunların bir biyobelirteç olma potansiyeli göz önüne serilmektedir. Aynı yaklaşım, Bölüm 4'te, Prof. Dr. Görsev G. Yener ve Prof. Dr. Bahar Güntekin tarafından, özelde Alzheimer Hastalığı ve Parkinson Hastalığı'nda karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Bu iki hastalığın örneğin teta ve gamma frekans bantlarında değişime yol açtığı açıklanmakta; olay-ilişkili salınımların nöropsikiyatrik tanı grupları için bir biyo-belirteç olabileceği gösterilmektedir.

EEG'nin kuşkusuz en çok çalışılan mikrografo-elementi uyku iğcikleridir. Dr. Öğr. Üyesi Nakşıdil Torun Yazıhan iğciklerin yapısal ve işlevsel özelliklerini Bölüm 5'te açıklamakta; bunların nöropsikiyatrik tanı gruplarındaki durumlarına ilişkin bulgular sunmaktadır. Otizm açılımı kapsamındaki bozuklukta uyku iğcik yoğunluğunun azaldığı, belirti şiddeti ile iğcik aktivitesi arasında ilişki olduğu ve iğciğin genetik temeli üzerinde durulmakta; şizofrenideki iğcik yoğunluğu azalmasının temelinde yatan nöral sistem ve işleyişler, iğciklerin duyusal kapılamadaki rolü açıklanmakta; iğcik yoğunluğunun insomniayı, tedavi öncesi iğcik yoğunluğunun ise tedavinin etkililiğini yordadığı ortaya konmaktadır

Kitabın son bölümünde, bilişsel sinirbilimin diğer çok yaygın metodolojisini oluşturan nöropsikolojik testler ve nöropsikolojik değerlendirme üzerinde durulmaktadır. Nöropsikolojik değerlendirmedeki en kritik unsur, testlerin, kullanılacağı ülke ya da topluma standardizasyonunun bulunmasıdır. Bu psikometrik işlem, testin güvenilirlik durumunun ve ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçme derecesi olan geçerliğin ortaya konmasını ve testin normalizasyonunun yapılmasını içerir. Doç. Dr. Elvin Doğutepe, ülkemizde söz konusu psikometrik özelliklere sahip yegâne nöropsikolojik testler topluluğu olan BİLNOT Bataryası'nı Bölüm 6'da ele almaktadır. Bölümde, bataryayı oluşturan sekiz test tanıtılmakta, test malzemeleri ve testlerin psikometrik özellikleri açıklanmakta, onların hangi özellikleri ölçmede kullanılabileceği gösterilmektedir. Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar ise nöropsikolojik testler kullanılarak yapılan değerlendirmenin gözlem ve görüşme, uygun test ya da test bataryasının seçilip uygulanması ve raporlama şeklindeki aşamalarını Bölüm 7'de açıklamaktadır. Değerlendirmenin tanılama, tedavinin etkililiğini değerlendirme ve rehabilitasyon planı yapmadaki rolü anlatılmaktadır. Bütün bu açıklamalar, Özgül Öğrenme Bozukluğu ve/veya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu üzerinden yapılmaktadır.

Doç. Dr. Handan Can'ın Bölüm 8'deki derleme makalesinde, nöropsikolojik yaklaşımın farklı demans türlerini (Alzheimer, vasküler, Lewy cisimciği ve frontotemporal demans) ayırt etmeye katkısı ortaya konmakta; türlere özgü profiller açıklanmakta; demans türlerinde benzeşen ve ayrılan profillere işaret edilmektedir. Nöropsikolojik değerlendirmenin ek tanı ölçütü olma durumu irdelenerek bunların ayırıcı tanıya katkıları açıklanmaktadır.

Bilişsel sinirbilim, günümüzde, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok revaçtadır. Bu durum, konuyla ilgili araştırma ve yayınların, aynı şekilde, lisansüstü programların giderek artan sayılarında da kendisini göstermektedir. Ancak söz konusu yayınların büyük çoğunluğu uluslararası alan yazınında yer almakta olup Türkçe yayın hâlen çok azdır. Türkiye Klinikleri'nin bu kitabının, bilişsel sinirbilimdeki açığı kapatmaya ve ulusal alan yazınımızın tatminkâr düzeylere ulaşmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ
Editör
Undoubtedly, the two most complex phenomena in the universe is the human mind and the human brain. The relationship between these two phenomena is even more complex. This relationship, which has always attracted the attention of humanity, had been discussed in philosophy as the 'Mind-Body Problem'. With the advent of the Age of Enlightenment, the issue became a topic for positive sciences. In the following decades, this problem was first treated in interdisciplinary sciences that are formed by the union of two disciplines (e.g., neurology and psychology). However, time showed that a combination of the knowledge and the technology of two disciplines (in the example, neuropsychology), is not sufficient. It was realized that a comprehensive understanding of the mind-body relationship would require a selective union of applied biological sciences (e.g. medicine), technical sciences (e.g., electric and electronic engineering, signal processing, computer sciences), formal sciences (e.g., statistics, mathematics) and even philosophy, since some of the questions pertaining to the mind-body problem is presently not attainable or solvable. Thus came the multi-disciplinary and multi-technological 'Cognitive Neuroscience', the contemporary approach to the 'Mind-Body Problem'. The present book of Türkiye Klinikleri addresses this everlasting problem, and it discusses some of the prominent issues of cognitive neuroscience.

Chapter 1 treats the development and the stages through which cognitive neuroscience came into being. Prof. Dr. Sirel Karakaş explains the relationship between the mind (the subject matter of philosophy and, later, of the science of psychology) and the brain (the subject matter of basic and applied biological sciences). The chapter includes a section on electroencephalography (EEG), the technology that studies on the mind and body relationship prominently employ. The ensuing chapters in the book treat some of the research areas that cognitive neuroscience is presently focused on.

Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş and Dr. Gülşah Yıldırım introduces the neuroimaging techniques that are used in studying the brain correlates of cognitive processes, and it present findings on tractography and functional magnetic resonance imaging. Chapter 2 discusses and demonstrates the advantages and disadvantages of the various neuroimaging techniques. The importance of using a multi-technological approach whereby the disadvantages of one technique would be offset by the advantages of another is emphasized.

The earliest technique for studying the brain correlates of the mind is EEG. In Chapter 3, Prof. Dr. Canan Başar Eroğlu presents the findings on EEG, event-related potentials (ERPs) and event-related oscillations (EROs) and discusses the cognitive correlates of these neuroelectric potentials. The chapter introduces Erol Başar's Whole Brain Network where oscillatory dynamics of the brain is explained. The chapter discusses the delta, theta, alpha, beta and gamma oscillations and lays out their potential for serving as bio-markers for neuropsychiatric disorders. This general approach is used by Prof. Dr. Görsev G. Yener and Prof. Dr. Bahar Güntekin in Chapter 4, and findings on Alzheimer's disease and Parkinson's disease is comparatively discussed. The authors demonstrate the effect of these disorders on particularly the theta and gamma oscillations, and show that these oscillations can be used as bio-markers for Alzheimer's and Parkinson's disease.

One of the most frequently studied micro graphical elements in EEG is undoubtedly the sleep spindles. In Chapter 5, Assist. Prof. Dr. Nakşıdil Torun Yazıhan introduces the structural and functional characteristics of the sleep spindles, and she presents the effect of neuropsychiatric disorders on the spindles. Autism spectrum disorder is characterized by a decrease in the intensity of the spindles, and there is a correlation between spindle activity and symptom severity. Genetic basis of the spindles is discussed. Another disorder characterized by intensity decrease is schizophrenia; this section discusses the neural systems and the processes that are responsible for the reduced intensity, and it outlines the role that spindles play on sensory gating. The chapter shows that insomnia can be predicted from spindle intensity, and treatment outcome can be predicted from pre-treatment spindle intensity.

The last part of the book treats another very frequently used methodology in cognitive neuroscience: neuropsychological tests and assessment. A requirement of this methodology is standardization, which is a multi-step psychometric methodology that enables the usage of the test in a culture other than the one for which it had originally been developed. The stages of this psychometric approach includes assessment of the reliability and the validity of the test followed by the normalization of the test on a sample that is representative of the participants to whom the test will be administered. Assoc. Prof. Dr. Elvin Doğutepe presents the tests in the BILNOT battery, the only neuropsychological test battery that has been standardized to the Turkish culture. Chapter 6 introduces the BILNOT tests and the test materials, discusses the psychometric properties of these tests and explains the cognitive processes that each of the tests measure. In Chapter 7, Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar explains the following stages of neuropsychological evaluation: observation, interview, selection of an appropriate test or battery, and a formal report of the test results and their assessment. The contribution of the neuropsychological tests to diagnosis, evaluation of treatment outcome and to rehabilitation plans is outlined. The information in Chapter 7 is provided particularly in reference to Specific Learning Disability and/or Attention Deficit Hyperactivity Disorderb

The review article of Assoc. Prof. Dr. Handan Can discusses the contribution of the neuropsychological tests to the differential diagnosis of Alzheimer's, vascular, Lewy body and frontotemporal dementias. Chapter 8 discusses the neuropsychological profiles that characterize the different types of dementia, and it points out the similarities and differences between these profiles. The capacity of the neuropsychological tests for serving as auxiliary criteria is discussed and the contribution to differential diagnosis is explained.

Presently, cognitive neuroscience is a very popular scientific area, both in the world and in Turkey. The interest shows itself in the steadily increasing research activity, publications and postgraduate programs. There is, however, a scarcity of national publications, since most of the studies are published abroad. The present book of Türkiye Klinikleri, which is an attempt to alleviate this deficit, will hopefully contribute to the attainment of a satisfactory level in the national literature on cognitive neuroscience.

Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ
Editor

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014