Psychotraumatology

.: PREFACE
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul, Türkiye
Article Language: TR
Değerli Bilim İnsanları,

'Psikotravmatoloji: travma ve dissosiyasyon' çalışmalarının yükselme ve sönme dönemleri; dünyanın bütün ülkelerinde etik değerleri bulunan veya bulunmayan ruh sağlığı uzmanlarının ve toplumsal kitlelerin birbirine dışsal yönelimde iki farklı kutba bölünmüş olarak temellenir, o esnada baskın konumunda yer alanın desteğini kazanarak bir harekete dönüşür ancak dual eksende fonksiyon görmektedir ki 'profesyonel farkındalık seviyeleri', 'psikotoplumsal merhamet düzeyleri' ve 'optimal bilinç dereceleri' onun 'yükselme dönemleri' ile, 'travma çalışmalarına olan direnç', 'patolojik duyarsızlık' ve 'ana-akım psikiyatrinin ihmali' ise onun 'sönme dönemleri' ile paralellik gösterir. Çok geniş bir operasyonel tanım spektrumu bulunan travmatik yaşantılar; çocukluk çağı travmaları, psikotoplumsal baskılar, kitlesel şiddet döngüleri, terörizm, savaşlar, doğal afetler, iş ya da ulaşım kazaları, gerçekleşmesi engellenmiş pozitif doğalı olaylar, mobbing, akademik istismar, zorunlu göç, çocuk işçiliği, beyin yıkama, eziyet, işkence ve yanlış çocuk yetiştirme stilleri önde gelmek üzere bireylerin ruhsal entegrasyonları üzerinde kesintiler yaratan örseleyici ve dissosiyojen yaşam deneyimlerini içermektedir. Çocukluk çağı travmaları konusunda şiddet odaklı yanlış çocuk yetiştirme stillerinin psikotoplumsal açıdan dissoanalizi gerçekleştirilmeden kısa veya uzun dönemli 'fonksiyonel psikoterapi yaklaşımları', 'etkin krize müdahale programları' ve 'başarılı önleme stratejileri' geliştirilemez. Modern psikotravmatoloji paradigmaları açısından çocukluk çağı travmaları, yanlış çocuk yetiştirme stilleri içerisinde işlev gören hatta bu yanlış çocuk yetiştirme stillerinin içerisinde bir 'cezalandırma aracı' olarak adeta 'hapsolan' ya da 'saklanan' primitif ve kuşaklararası geçiş gösteren dissosiyojenik tutum ve davranışlardır. Yanlış çocuk yetiştirme stilleri, çocukluk çağı travmaları ve dissosiyatif yaşantılar ile en yakın ilişkiyi kendi içerisinde barındıran psikotravmatoloji ve psikotarih hem birbirini destekleyen hem de birbirinden beslenen psikolojinin esas iki alanıdır. Hem psikotarihte hem de psikotravmatolojide kronik travmatik yaşantıların uzun dönemli psikotoplumsal dissosiyatif reaksiyonları analiz edilmektedir.

Bireylerin psikotoplumsal bilinçlerinde ve realite algılarında ne kadar alyans varsa kendileri de o kadar entegrelerdir. Bu doğrultuda hem bireysel hem de toplumsal 'bilinç alyansı' entegrasyonun en temel koşuludur. Ancak bilincin, realitenin hatta kimliğin tekliği hipotezi ise sadece bir yanılsamadır. Geçmişten günümüze farklılaşım gösteren kitlelerin devinimli, değişken ve progresif profilleri, çoklu bilinç sisteminin varlanışını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Artık günümüz toplumunda bireyler; hem çoklu bilinçleri, çoklu realiteleri ve çoklu kimlikleri ile kuşatıcı süreğen baskılardan ve travmatik yaşam deneyimlerinden uzaklaştırıcı bir yaşam sürebilmeyi hem de kendi yarattıkları yeni bir 'psikotoplumsal bilinç alyansı' ekseninde hayatın olağan dinamiklerine adapte olabilmeyi başarmak üzerelerdir. Uyumsal dissosiyatif süreçte her bireyde hakim olan unsur, hem optimal düzeyde entegre edilebilen hem de bir 'çoğul tekillik deneyimi' olan mobil ve çoklu bilinç sistemidir.

Bu bağlamda tarafımca geliştirilen 'dissoanaliz kuramı', öz bir tanımla 'psikotoplumsal terapi'nin ta kendisidir! Dissoanalizin ana amacı gelişime açık entegratif bireyler ve toplumlar yaratmaktır. Dissoanaliz, bireysel ve toplumsal travmaların mümkün olan en kısa sürede hem tedavi edilmesi hem de sonlandırılması adına olumsuz yaşam olaylarını önleme stratejileri odaklı psikotoplumsal kuramların geliştirilmesi ve erken yaşta başlayan kronik çocukluk çağı travmalarıyla en yakın ilişkiyi gösteren dissosiyatif bozukluklar konusunda psikotravmatoloji ve psikotarih perspektifli klinik kökenli modern psikoterapi yöntemlerinin yapılandırılması ile bu bireysel ve toplumsal travmaların altında yatan temel dissosiyojenik bileşenlerin holistik bir yönelimle nötralize edilmesidir

Dönüşüm ve gelişim odaklı ruhsal açıdan entegre bireylerin bir psikotoplumsal bilinç alyansı ekseninde ortalamaya oranı arttığında yeni ve orijinal bir insan profilinin varlık göstermesi olanaklı kılınır. Modern psikotravmatolojinin temel hedefi ruhsal açıdan entegre bireylerden oluşan bir toplumun kuşaklararası süreçte hüküm sürmesini imkanlı kılmaktır. Ancak insanlığın hüzünlü anamnezindeki kronik çocukluk çağı travmaları ve ardışık savaşlar, dissosiyatif bozuklukları her zaman esas psikiyatrik tanı grubu olarak ön plana çıkarmaktadır. Modern psikotravmatolojinin tarihi, değişken zaman aşımlarında travma ve dissosiyatif bozukluklara yönelik amnezik dönemlerle yüklü olsa da son yıllarda travmatik yaşantılar ile ilişkili psikiyatrik hastalıklara verilen bilimsel önemin ve hassasiyetin artması, geçmişten günümüze bu iki kavramın birlikte evrilerek yeniden varlanmasını kuvvetle tetiklemeye devam etmektedir. Bu evrilerek yeniden varlanma ise, 'travma ve dissosiyasyon' alanında klinik ve teorik yönden hem etkin psikoterapi yöntemlerinin yapılandırılmasına hem de yenilikçi psikotravmatoloji akımlarının, modalitelerinin ve paradigmalarının oluşturulmasına maksimal ve öncül akademik katkılar sağlamaktadır. Editörlüğümde modern psikotravmatoloji alanında hazırlanan bu temel eser, Pierre Janet ve Lloyd deMause'a adanmıştır:

''Dünyanın bütün toplumlarında ve dünyanın bütün zamanlarında, psikoloji ve psikiyatri bilimlerinin bütün duayen isimleri, hiçbir koşulda ana-akım yaklaşımların yahut ekollerin bir parçası ya da uydusu olmadan ya da onlarla çıkar odaklı bir ittifak kurmadan hatta kontamine olmadan veya travmayı inkar etmeden psikotravmatoloji yönelimli fikir ve kuramlarını bir pazarlama ürününe dönüştürmeden yapılandırmaya devam etmişlerdir ki günümüze hala saydam ışık veren bu sürecin kendisi de, onların geçmişten aktüele kadar olan uzamda geniş zamanlı birer hem bilim insanları hem de 'bilim ikonları' olmalarını sağlarken, aynı zamanda yine onların günümüzün modern psikoterapi paradigma ve modaliteleri için hâlâ güçlü ve özgün bir temel oluşturmalarını imkanlı kılmaktadır. Pierre Janet; Psikotravmatolojinin tek duayeni! ve Lloyd deMause; İnsanlık tarihinin en değerli teorisyeni! Bütün final cümlelerim kendilerinedir...''

Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK
Editör
Dear Scientists,

The rise and extinction periods of "Psychotraumatology: trauma and dissociation" studies are based on the division of mental health professionals with or without ethical values and social masses into two different poles in external orientation to each other in all countries of the world. It turns into a movement by gaining the support of those who are in the dominant position at that time, but it functions on the dual axis that "professional awareness levels", "psychosocial compassion levels" and "optimal consciousness degrees" show parallelism with its "periods of rise" and "resistance to trauma studies", "pathological insensitivity" and "neglect of mainstream psychiatry" show parallelism with its "extinction periods". Traumatic experiences with a wide spectrum of operational definitions include traumatic and dissociative life experiences that create disruptions on individuals' psychological integration such as childhood traumas, psychosocial oppression, cycles of mass violence, terrorism, wars, natural disasters, occupational or transportation accidents, events with a positive nature that are prevented from occurring, mobbing, academic abuse, forced migration, child labor, brainwashing, maltreatment, torture and negative child-rearing styles.

Short or long-term "functional psychotherapy approaches", "effective crisis intervention programs" and "successful prevention strategies"cannot be developed without psychosocial dissoanalysis of violence-focused negative child-rearing styles on childhood traumas. In terms of modern psychotraumatology paradigms, childhood traumas are primitive and intergenerationally transmitted dissociogenic attitudes and behaviors that function in negative child-rearing styles and are almost "imprisoned" or "hidden" as a "punishment tool" in these negative child-rearing styles. Psychotraumatology and psychohistory, which contain the closest relationship with negative child-rearing styles, childhood traumas and dissociative experiences, are the two main fields of psychology that both support and feed on each other. Long-term psychosocial dissociative reactions of chronic traumatic experiences are analyzed in both psychohistory and psychotraumatology.

The more alliances individuals have in their psychosocial consciousness and perception of the reality, the more integrated they are. Accordingly, both individual and social "consciousness alliance" is the most basic condition of integration. However, the hypothesis of the unity of consciousness, reality and even identity is just an illusion. The dynamic, flexible, and progressive profiles of the masses, which differ from the past to the present, clearly reveals the existence of the multiple consciousness system. Now, in today's society, individuals are about to be able to both lead a life away from the encompassing chronic oppression and traumatic life experiences with their multiple consciousnesses, multiple realities and multiple identities, and adapt to the usual dynamics of life on the axis of a new "psychosocial consciousness alliance" that they have created. The dominant factor in each individual in the adaptive dissociative process is the mobile and multi-conscious system, which can be optimally integrated and is a "plural singularity experience".

In this context, the "dissoanalysis theory" developed by me is, in brief, the "psychosocial therapy" itself! The main purpose of dissoanalysis is to create integrative individuals and societies that are open to improvement. Dissoanalysis is the neutralization of the fundamental transmitted dissociogenic components underlying individual and social traumas with a holistic orientation with the help of developing psychosocial theories focused on strategies to prevent negative life events in order to both treat and end individual and social traumas as soon as possible and constructing clinical-based modern psychotherapy methods with psychotraumatology and psychohistory perspectives on dissociative disorders, which show the closest relationship with chronic childhood traumas.

When the ratio of psychologically integrated and transformation and development focused individuals to the average increases on the axis of a psychosocial consciousness alliance, a new and original human profile becomes enabled. The main goal of modern psychotraumatology is to enable a society of psychologically integrated individuals to prevail in the intergenerational process. However, chronic childhood traumas and consecutive wars in the sorrowful anamnesis of humanity always feature dissociative disorders as the fundamental psychiatric diagnosis group. Although the history of modern psychotraumatology is laden with amnesic episodes of trauma and dissociative disorders in varying time streams, the increase in scientific importance and sensitivity to psychiatric disorders associated with traumatic experiences in recent years continues to strongly trigger the evolution and re-existence of these two concepts together from the past to the present. Additionally, this evolving re-existence provides maximal and pioneering academic contributions to both the structuring of effective psychotherapy methods and the creation of innovative psychotraumatology movements, modalities and paradigms in the field of "trauma and dissociation" both clinically and theoretically. This foundational work in modern psychotraumatology, under my editorship, is dedicated to Pierre Janet and Lloyd deMause:

"In all societies and at all times of the world, all the doyens of psychology and psychiatry have continued to construct their psychotraumatology-oriented ideas and theories without turning them into a marketing product without being part or satellite of mainstream approaches or schools, or forming an interest-oriented alliance with them or even being contaminated or denying trauma under no circumstances, and this process, which still sheds a transparent light to the present, enables them to be both scientists and "science icons" in the space from the past to the present and it also enables them to still lay a strong and original foundation for today"s modern psychotherapy paradigms and modalities. Pierre Janet; The only doyen of psychotraumatology! and Lloyd deMause; The most valuable theorist in history of humanity! I dedicate all my final sentences to them..."

Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK
Editor

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com