Psikotravmatoloji

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul, Türkiye
Makale Dili: TR
Değerli Bilim İnsanları,

'Psikotravmatoloji: travma ve dissosiyasyon' çalışmalarının yükselme ve sönme dönemleri; dünyanın bütün ülkelerinde etik değerleri bulunan veya bulunmayan ruh sağlığı uzmanlarının ve toplumsal kitlelerin birbirine dışsal yönelimde iki farklı kutba bölünmüş olarak temellenir, o esnada baskın konumunda yer alanın desteğini kazanarak bir harekete dönüşür ancak dual eksende fonksiyon görmektedir ki 'profesyonel farkındalık seviyeleri', 'psikotoplumsal merhamet düzeyleri' ve 'optimal bilinç dereceleri' onun 'yükselme dönemleri' ile, 'travma çalışmalarına olan direnç', 'patolojik duyarsızlık' ve 'ana-akım psikiyatrinin ihmali' ise onun 'sönme dönemleri' ile paralellik gösterir. Çok geniş bir operasyonel tanım spektrumu bulunan travmatik yaşantılar; çocukluk çağı travmaları, psikotoplumsal baskılar, kitlesel şiddet döngüleri, terörizm, savaşlar, doğal afetler, iş ya da ulaşım kazaları, gerçekleşmesi engellenmiş pozitif doğalı olaylar, mobbing, akademik istismar, zorunlu göç, çocuk işçiliği, beyin yıkama, eziyet, işkence ve yanlış çocuk yetiştirme stilleri önde gelmek üzere bireylerin ruhsal entegrasyonları üzerinde kesintiler yaratan örseleyici ve dissosiyojen yaşam deneyimlerini içermektedir. Çocukluk çağı travmaları konusunda şiddet odaklı yanlış çocuk yetiştirme stillerinin psikotoplumsal açıdan dissoanalizi gerçekleştirilmeden kısa veya uzun dönemli 'fonksiyonel psikoterapi yaklaşımları', 'etkin krize müdahale programları' ve 'başarılı önleme stratejileri' geliştirilemez. Modern psikotravmatoloji paradigmaları açısından çocukluk çağı travmaları, yanlış çocuk yetiştirme stilleri içerisinde işlev gören hatta bu yanlış çocuk yetiştirme stillerinin içerisinde bir 'cezalandırma aracı' olarak adeta 'hapsolan' ya da 'saklanan' primitif ve kuşaklararası geçiş gösteren dissosiyojenik tutum ve davranışlardır. Yanlış çocuk yetiştirme stilleri, çocukluk çağı travmaları ve dissosiyatif yaşantılar ile en yakın ilişkiyi kendi içerisinde barındıran psikotravmatoloji ve psikotarih hem birbirini destekleyen hem de birbirinden beslenen psikolojinin esas iki alanıdır. Hem psikotarihte hem de psikotravmatolojide kronik travmatik yaşantıların uzun dönemli psikotoplumsal dissosiyatif reaksiyonları analiz edilmektedir.

Bireylerin psikotoplumsal bilinçlerinde ve realite algılarında ne kadar alyans varsa kendileri de o kadar entegrelerdir. Bu doğrultuda hem bireysel hem de toplumsal 'bilinç alyansı' entegrasyonun en temel koşuludur. Ancak bilincin, realitenin hatta kimliğin tekliği hipotezi ise sadece bir yanılsamadır. Geçmişten günümüze farklılaşım gösteren kitlelerin devinimli, değişken ve progresif profilleri, çoklu bilinç sisteminin varlanışını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Artık günümüz toplumunda bireyler; hem çoklu bilinçleri, çoklu realiteleri ve çoklu kimlikleri ile kuşatıcı süreğen baskılardan ve travmatik yaşam deneyimlerinden uzaklaştırıcı bir yaşam sürebilmeyi hem de kendi yarattıkları yeni bir 'psikotoplumsal bilinç alyansı' ekseninde hayatın olağan dinamiklerine adapte olabilmeyi başarmak üzerelerdir. Uyumsal dissosiyatif süreçte her bireyde hakim olan unsur, hem optimal düzeyde entegre edilebilen hem de bir 'çoğul tekillik deneyimi' olan mobil ve çoklu bilinç sistemidir.

Bu bağlamda tarafımca geliştirilen 'dissoanaliz kuramı', öz bir tanımla 'psikotoplumsal terapi'nin ta kendisidir! Dissoanalizin ana amacı gelişime açık entegratif bireyler ve toplumlar yaratmaktır. Dissoanaliz, bireysel ve toplumsal travmaların mümkün olan en kısa sürede hem tedavi edilmesi hem de sonlandırılması adına olumsuz yaşam olaylarını önleme stratejileri odaklı psikotoplumsal kuramların geliştirilmesi ve erken yaşta başlayan kronik çocukluk çağı travmalarıyla en yakın ilişkiyi gösteren dissosiyatif bozukluklar konusunda psikotravmatoloji ve psikotarih perspektifli klinik kökenli modern psikoterapi yöntemlerinin yapılandırılması ile bu bireysel ve toplumsal travmaların altında yatan temel dissosiyojenik bileşenlerin holistik bir yönelimle nötralize edilmesidir

Dönüşüm ve gelişim odaklı ruhsal açıdan entegre bireylerin bir psikotoplumsal bilinç alyansı ekseninde ortalamaya oranı arttığında yeni ve orijinal bir insan profilinin varlık göstermesi olanaklı kılınır. Modern psikotravmatolojinin temel hedefi ruhsal açıdan entegre bireylerden oluşan bir toplumun kuşaklararası süreçte hüküm sürmesini imkanlı kılmaktır. Ancak insanlığın hüzünlü anamnezindeki kronik çocukluk çağı travmaları ve ardışık savaşlar, dissosiyatif bozuklukları her zaman esas psikiyatrik tanı grubu olarak ön plana çıkarmaktadır. Modern psikotravmatolojinin tarihi, değişken zaman aşımlarında travma ve dissosiyatif bozukluklara yönelik amnezik dönemlerle yüklü olsa da son yıllarda travmatik yaşantılar ile ilişkili psikiyatrik hastalıklara verilen bilimsel önemin ve hassasiyetin artması, geçmişten günümüze bu iki kavramın birlikte evrilerek yeniden varlanmasını kuvvetle tetiklemeye devam etmektedir. Bu evrilerek yeniden varlanma ise, 'travma ve dissosiyasyon' alanında klinik ve teorik yönden hem etkin psikoterapi yöntemlerinin yapılandırılmasına hem de yenilikçi psikotravmatoloji akımlarının, modalitelerinin ve paradigmalarının oluşturulmasına maksimal ve öncül akademik katkılar sağlamaktadır. Editörlüğümde modern psikotravmatoloji alanında hazırlanan bu temel eser, Pierre Janet ve Lloyd deMause'a adanmıştır:

''Dünyanın bütün toplumlarında ve dünyanın bütün zamanlarında, psikoloji ve psikiyatri bilimlerinin bütün duayen isimleri, hiçbir koşulda ana-akım yaklaşımların yahut ekollerin bir parçası ya da uydusu olmadan ya da onlarla çıkar odaklı bir ittifak kurmadan hatta kontamine olmadan veya travmayı inkar etmeden psikotravmatoloji yönelimli fikir ve kuramlarını bir pazarlama ürününe dönüştürmeden yapılandırmaya devam etmişlerdir ki günümüze hala saydam ışık veren bu sürecin kendisi de, onların geçmişten aktüele kadar olan uzamda geniş zamanlı birer hem bilim insanları hem de 'bilim ikonları' olmalarını sağlarken, aynı zamanda yine onların günümüzün modern psikoterapi paradigma ve modaliteleri için hâlâ güçlü ve özgün bir temel oluşturmalarını imkanlı kılmaktadır. Pierre Janet; Psikotravmatolojinin tek duayeni! ve Lloyd deMause; İnsanlık tarihinin en değerli teorisyeni! Bütün final cümlelerim kendilerinedir...''

Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK
Editör
Dear Scientists,

The rise and extinction periods of "Psychotraumatology: trauma and dissociation" studies are based on the division of mental health professionals with or without ethical values and social masses into two different poles in external orientation to each other in all countries of the world. It turns into a movement by gaining the support of those who are in the dominant position at that time, but it functions on the dual axis that "professional awareness levels", "psychosocial compassion levels" and "optimal consciousness degrees" show parallelism with its "periods of rise" and "resistance to trauma studies", "pathological insensitivity" and "neglect of mainstream psychiatry" show parallelism with its "extinction periods". Traumatic experiences with a wide spectrum of operational definitions include traumatic and dissociative life experiences that create disruptions on individuals' psychological integration such as childhood traumas, psychosocial oppression, cycles of mass violence, terrorism, wars, natural disasters, occupational or transportation accidents, events with a positive nature that are prevented from occurring, mobbing, academic abuse, forced migration, child labor, brainwashing, maltreatment, torture and negative child-rearing styles.

Short or long-term "functional psychotherapy approaches", "effective crisis intervention programs" and "successful prevention strategies"cannot be developed without psychosocial dissoanalysis of violence-focused negative child-rearing styles on childhood traumas. In terms of modern psychotraumatology paradigms, childhood traumas are primitive and intergenerationally transmitted dissociogenic attitudes and behaviors that function in negative child-rearing styles and are almost "imprisoned" or "hidden" as a "punishment tool" in these negative child-rearing styles. Psychotraumatology and psychohistory, which contain the closest relationship with negative child-rearing styles, childhood traumas and dissociative experiences, are the two main fields of psychology that both support and feed on each other. Long-term psychosocial dissociative reactions of chronic traumatic experiences are analyzed in both psychohistory and psychotraumatology.

The more alliances individuals have in their psychosocial consciousness and perception of the reality, the more integrated they are. Accordingly, both individual and social "consciousness alliance" is the most basic condition of integration. However, the hypothesis of the unity of consciousness, reality and even identity is just an illusion. The dynamic, flexible, and progressive profiles of the masses, which differ from the past to the present, clearly reveals the existence of the multiple consciousness system. Now, in today's society, individuals are about to be able to both lead a life away from the encompassing chronic oppression and traumatic life experiences with their multiple consciousnesses, multiple realities and multiple identities, and adapt to the usual dynamics of life on the axis of a new "psychosocial consciousness alliance" that they have created. The dominant factor in each individual in the adaptive dissociative process is the mobile and multi-conscious system, which can be optimally integrated and is a "plural singularity experience".

In this context, the "dissoanalysis theory" developed by me is, in brief, the "psychosocial therapy" itself! The main purpose of dissoanalysis is to create integrative individuals and societies that are open to improvement. Dissoanalysis is the neutralization of the fundamental transmitted dissociogenic components underlying individual and social traumas with a holistic orientation with the help of developing psychosocial theories focused on strategies to prevent negative life events in order to both treat and end individual and social traumas as soon as possible and constructing clinical-based modern psychotherapy methods with psychotraumatology and psychohistory perspectives on dissociative disorders, which show the closest relationship with chronic childhood traumas.

When the ratio of psychologically integrated and transformation and development focused individuals to the average increases on the axis of a psychosocial consciousness alliance, a new and original human profile becomes enabled. The main goal of modern psychotraumatology is to enable a society of psychologically integrated individuals to prevail in the intergenerational process. However, chronic childhood traumas and consecutive wars in the sorrowful anamnesis of humanity always feature dissociative disorders as the fundamental psychiatric diagnosis group. Although the history of modern psychotraumatology is laden with amnesic episodes of trauma and dissociative disorders in varying time streams, the increase in scientific importance and sensitivity to psychiatric disorders associated with traumatic experiences in recent years continues to strongly trigger the evolution and re-existence of these two concepts together from the past to the present. Additionally, this evolving re-existence provides maximal and pioneering academic contributions to both the structuring of effective psychotherapy methods and the creation of innovative psychotraumatology movements, modalities and paradigms in the field of "trauma and dissociation" both clinically and theoretically. This foundational work in modern psychotraumatology, under my editorship, is dedicated to Pierre Janet and Lloyd deMause:

"In all societies and at all times of the world, all the doyens of psychology and psychiatry have continued to construct their psychotraumatology-oriented ideas and theories without turning them into a marketing product without being part or satellite of mainstream approaches or schools, or forming an interest-oriented alliance with them or even being contaminated or denying trauma under no circumstances, and this process, which still sheds a transparent light to the present, enables them to be both scientists and "science icons" in the space from the past to the present and it also enables them to still lay a strong and original foundation for today"s modern psychotherapy paradigms and modalities. Pierre Janet; The only doyen of psychotraumatology! and Lloyd deMause; The most valuable theorist in history of humanity! I dedicate all my final sentences to them..."

Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK
Editor

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014