Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: REVIEW
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Müzik Etkinliklerinin Sosyal ve Bilişsel Gelişim Üzerine Etkilerinin Nörofizyolojik Kurama Temellendirilerek İncelenmesi
Investigation of the Effects of Music Activities on Social and Cognitive Development in ChildrenWith Autism Spectrum Disorders By Basing Neurophysiological Theory
Yeşim ZÜLKARa, Selin SÖYÜNMEZa, Fatma Dilek TURAN GÜRHOPURa, Ayşegül İŞLER DALGIÇa
aAkdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Antalya, TÜRKİYE
J Tradit Complem Med. 2020;3(2):203-10
doi: 10.5336/jtracom.2019-70962
Article Language: TR
ÖZET
-Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluk olan otizm spektrum bozukluğu (OSB), sosyal iletişim ve etkileşim yetersizliği, sınırlı yineleyici davranışlar ile karakterize ve özel eğitime ihtiyaç duyulan bir durum olarak tanımlanmıştır. Günümüzde %1,48'lere varan yüksek oranlarda olduğu bildirilmiştir. Kırılgan ama kazanılabilir bu nüfusta hedef daima bu çocukların üretken nüfusa dönüştürülmesidir. Hedefe yönelik çocuğa en uygun bakım, terapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılmalıdır. Müzik, OSB olan çocuklarda en sık kullanılan ve tüm aktivitelere entegre edilebilecek bir uygulamadır. Müziğin eğitimde, tüm çocuklarda en etkili araçlardan biri olduğu 'nörofizyolojik kuram' ve 'beyin temelli öğrenme ilkesi' ile açıklanabilmektedir. Müzik ve nörofizyolojik kuram ilişkisi; bugüne kadar birbiri ile ilişkisi konuşulmayan iki kavramdır. Ancak bu iki kavram arasında muhteşem bir köprü-geçiş ilişkisi bulunmaktadır. Bu kuram ve ilkeye göre beynin birçok alanının eş zamanlı uyarılmasını sağlayan müzik, öğrenmede mucizevi bir yoldur. Yapılan çalışmalar, müziğin OSB olan çocukların sosyal davranışları, çevresel bilinci, seslendirme ve dikkat aralığını, vokal taklidini, iletişimi ve göz kontağını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Bu derlemedeki amaç, terapi olan ya da olmayan müzik etkinliklerinin OSB olan çocuklardaki sosyal ve bilişsel gelişim üzerine etkilerini nörofizyolojik kurama temellendirerek inceleyip, elde edilen sonuçlar ile ebeveyn ve sağlık profesyonellerine rehberlik etmektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk; otizm spektrum bozukluğu; müzik terapi; nörofizyolojik kuram
ABSTRACT
Autism Spectrum Disorder, which is a neurodevelopmental disorder that occurs in early childhood, is characterized as a lack of social communication and interaction, limited repetitive behavior, and special education is needed. It has been reported to be high up to 1.48%. In this fragile but recoverable population, the goal is always to transform these children into productive populations. The most appropriate care, therapy and rehabilitation practices should be provided for the targeted child. Music is the most commonly used application for children with autism-spectrum-disorder and can be integrated into all activities. It can be explained by 'neurophysiological theory' and 'brain based learning principle' that music is one of the most effective tools in education in all children. According to this theory and principle, it is a miraculous way of learning music that enables the simultaneous stimulation of many areas of the brain. Studies have shown that music positively affects social behaviors, environmental awareness, vocal and attention span, vocal imitation, communication and eye contact of children with autism-spectrum-disorder. The aim of this review is to examine the effects of music activities with or without therapy on the social and cognitive development of children with autism-spectrum-disorder based on the theory of neurophysiology and to guide parents and health professionals about the use of music activities in the care and rehabilitation of these children.

Keywords: Child; autism spectrum disorder; music therapy; neurophysiological theory
REFERENCES:
 1. Yurteri N, Akdemir M. [The effect of music therapy on autistic symptoms and quality of life in children with autism spectrum disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry. 2019;20(4):436-41.
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®). 5th ed. Arlington VA: American Psychiatric Pub; 2013. p.991. [Crossref] 
 3. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 23.07.2020)
 4. https://orgm.meb.gov.tr/kitaplar/otizimli_cocuk_aile_el_kitabı.pdf
 5. Oyman Özorak Ö. [Evaluation of the effects of children's songs on speech problems in children with autism according to teachers' opinions]. AKÜ AMADER. 2017;5(9):91-108.
 6. Kara T, Yılmaz S. [Theory of mind and related factors in parents of children diagnosed with autism spectrum disorders]. Klinik Psikiyatri. 2019;22:139-47.
 7. Fombonne E. Editorial: the rising prevalence of autism. J Child Psychol Psychiatry. 2018;59(7):717-20. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Korkmaz B. [Autism: clinical and neurobiological features, early diagnosis, treatment and some current developments]. Turk Arch Ped. 2010;45(80):37-44.
 9. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tohum Otizm Vakfı. Otizmde Eğitim, Terapi ve Tedavi Yöntemleri. 2012. https://www.tohumotizm.org.tr/wp-content/uploads/2018/07/Otizmde_egitim_terapi_tedavi_yontemleri.pdf
 10. Tağtekin Sezer B, Sezer Ö, Toprak D. [What do we know about music therapy?] Konuralp Tıp Dergisi. 2015;7(3):167-71. [Crossref] 
 11. Koç EM, Başer DA, Kahveci R, Özkara A. [Nutrition of the soul and body: music and medicine from past to present]. Konuralp Tıp Dergisi. 2016;8(1):51-5.
 12. Uçaner B, Öztürk B. [Implementations of music therapy in Turkey and in the world]: 2009 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.
 13. Göncü İÖ. [The effects of music education that applied to kindergarten students aged between 4 and 6 on their musical voice and auditory perception improvement]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016;(İpekyolu Özel Sayısı):2382-92.
 14. Dalkıran E, Nacakcı Z. Zihin Engelli Özel Eğitim Okullarında Müzik Dersi Uygulamalarının İncelenmesi-Examining The Practice Of Music Lesson In The Schools Of Special Education For Mentally Retarded Pupils. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;8(15):344-56. [Crossref] 
 15. Koelsch S. Brain correlates of music-evoked emotions. Nat Rev Neurosci. 2014;15(3):170-80. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Yıldırım P, Albuz A. Zihinsel Engelli Çocuklara Kavram Öğretiminde Müziğin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, e-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts, 2010;5(4):233-44.
 17. Loui P, Raine LB, Chaddock-Heyman L, Kramer AF, Hillman CH. Music instrument practice predicts white matter microstructure and cognitive abilities in childhood. Front Psychol. 2019;10:1198. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Kraus N, Chandrasekaran B. Music training for the development of auditory skills. Nat Rev Neurosci. 2010;11(8):599-605. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Dayı E, Gürkan Öztürk F. [The analysis of the status of schools, music instructors and classrooms that do special education with mentally disabled students in Turkey]. Electronic Journal of Social Sciences. 2019;18(69):218-31.
 20. Çadır D, Avcıoğlu H. [Analysis for the affectiveness of social skills education program that is designed through musical therapy method for intellectual disability students]. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling. 2013;2(1):46-63.
 21. Yılmaz FE, Topaloğlu G, Akyüzlüer M. [Description of the effect of musical activity with group on social skills of children with autism]. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2014;3(1):252-76. [Crossref] 
 22. Bieleninik L, Geretsegger M, Mössler K, Assmus J, Thompson G, Gattino G, et al. Effects of improvisational music therapy vs enhanced standard care on symptom severity among children with autism spectrum disorder: the TIME-A randomized clinical trial. JAMA. 2017;318(6):525-35. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Mössler K, Gold C, Aßmus J, Schumacher K, Calvet C, Reimer S, et al. The therapeutic relationship as predictor of change in music therapy with young children with autism spectrum disorder. J Autism Dev Disord. 2019;49(7):2795-809. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Gattino GS, dos Santos Riesgo R, Longo D, Leite JCL, Faccini LS. Effects of relational music therapy on communication of children with autism: a randomized controlled study. Nordic Journal of Music Therapy. 2011;20(2):142-54. [Crossref] 
 25. Thompson GA, McFerran KS, Gold C. Family-centred music therapy to promote social engagement in young children with severe autism spectrum disorder: a randomized controlled study. Child Care Health Dev. 2014;40(6):840-52. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Pratt ML. Arts of the contact zone. https://gato-docs.its.txstate.edu/jcr:c0d3cfcd-961c-4c96-b759-93007e68e1f0/Arts%20of%20the%20Contact%20Zone.pdf
 27. Hooper J, Wigram T, Carson D, Lindsay B. A review of the Music and Intellectual Disability Literature (1943-2006) part two-experimental writing. Music Therapy Perspectives. 2008;26(2):80-96. [Crossref] 
 28. Savaş B. Beyin temelli öğrenme. Kaya A, ed. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık; 2007. p.511-34. [Crossref] 
 29. Köksal N. Beyin Temelli Öğrenme. Özcan, editör. Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık; 2005. p.109-18. [Crossref] 
 30. Gültekin M. Sosyal bilişsel öğrenme kuramları. Oral B, ed. Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Birinci Baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2012. p.16. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Cüceloğlu D. İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. 96. cilt/Remzi Kitabevi (Series): Büyük Fikir Kitapları dizisi. 5. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi; 1994. p.591.
 32. Karaaslan Ö. Kaynaştırma ve Alt Özel Sınıfa Devam Eden Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Kelime Dağarcık Düzeyleri Bakımından Karşılaştırılmasının İncelenmesi Adana Örneği, 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Özel Eğitimden Yansımalar, Eskişehir, Türkiye, 2003.
 33. Özorak ÖO. Otizli Çocuklardaki Konuşma Problemlerine Çocuk Şarkılarının Etkilerinin Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi. 2019;5(9):91-108. [Crossref] 
 34. Çoban A. Müzik Terapi. Cana Şifa Ruha Gıda. Birinci Baskı. İstanbul: Timaş Yayınları. 2005. p.54.
 35. Gardiner MF, Fox A, Knowles F, Jeffrey D. Learning improved by arts training. Nature. 1996;381(6580):284. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Blake DT, Heiser MA, Caywood M, Merzenich MM. Experience-dependent adult cortical plasticity requires cognitive association between sensation and reward. Neuron. 2006;52(2):371-81. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Kilgard MP. Harnessing plasticity to understand learning and treat disease. Trends Neurosci. 2012;35(12):715-22. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 38. Anderson S, White-Schwoch T, Choi HJ, Kraus N. Partial maintenance of auditory-based cognitive training benefits in older adults. Neuropsychologia. 2014;62:286-96. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Thompson GA, Abel LA. Fostering spontaneous visual attention in children on the autism spectrum: a proof-of-concept study comparing singing and speech. Autism Res. 2018;11(5):732-7. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Moreno S, Bialystok E, Barac R, Schellenberg EG, Cepeda NJ. Chau T. Short-term music training enhances verbal intelligence and executive function. Psychol Sci. 2011;22(11):1425-33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 41. Reschke-Hernández A. History of music therapy treatment interventions for children with autism. J Music Ther. 2011;48(2):169-207. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Kim J, Wigram T, Gold C. Emotional, motivational and interpersonal responsiveness of children with autism in improvisational music therapy. Autism. 2009;13(4):389-409. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Kim J, Wigram T, Gold C. The effects of improvisational music therapy on joint attention behaviors in autistic children: a randomized controlled study. J Autism Dev Disord. 2008;38(9):1758-66. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Hanser SB. The New Music Therapist's Handbook. 2nd ed. Boston: Berklee Press; 1999. p.256.
 45. Moossavi A, Gohari N. The impact of music on auditory and speech processing. Aud Vestib Res. 2019;28(3):134-45. [Crossref] 
 46. Roden I, Kreutz G, Bongard S. Effects of a school-based instrumental music program on verbal and visual memory in primary school children: a longitudinal study. Front Psychol. 2012;3:572. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Schlaug G, Marchina S, Norton A. Evidence for plasticity in white-matter tracts of chronic Broca's aphasia undergoing intense intonation-based speech therapy. Ann N Y Acad Sci. 2009;1169:385-94. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 48. Overy K, Molnar-Szakacs I. Being together in time: musical experience and the mirror neuron system. Music Percept. 2009;26(5):489-504. [Crossref] 
 49. Trevarthen C, Aitken K, Paoudi D, Robarts J. (1996). Children with autism.London: Jessica Kingsley Publishers. isimli kaynağa, aşağıda belirtilen kaynaktan ulaşılmıştır. Wan CY, Rüüber T, Hohmann A, Schlaug G. The therapeutic effects of singing in neurological disorders. Music Perception. 2010;27(4):287-95. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com