Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Serbest Zaman Etkinlikleri Bağlamında Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of the Fear of Missing Out Scale in the Context of Leisure Activities
Ersin ESKİLERa, Bünyamin ÖRGENb
aSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Sakarya, Türkiye
bSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Spor Yöneticiliği ABD, Sakarya, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2022;14(1):103-13
doi: 10.5336/sportsci.2021-85287
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Kaçırma korkusu, psikoloji alanında ortaya çıkan ve son yıllarda tüketim psikolojisi ve tüketici davranışları alanında dikkat çeken bir konudur. Bununla birlikte kaçırma korkusu kavramının, teorik olarak gelişme aşamasında olduğu ve mevcut kaçırma korkusu ölçeklerinin etkinliklere yönelik kaçırma korkusunu ölçmede yetersiz kaldığını ifade etmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı, serbest zaman etkinlikleri bağlamında Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, toplam 553 kişinin katılımıyla 2 ardışık çalışma şeklinde gerçekleştirilmiştir. İlk çalışmada 243 kişiden elde edilen verilere Açıklayıcı Faktör Analizi, 310 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen 2. çalışmanın verilerine ise Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Bulgular: Açıklayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre ölçek maddelerinin 0,938-0,657 arasında faktör yük değerlerine sahip 2 faktör altında toplandığı ve toplam varyansın %75'ini açıkladığı tespit edilmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucu modelde 2 modifikasyon gerçekleştirilmiş ve modelin iyi/kabul edilebilir uyum indeks değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir (χ2/sd=2,406, Uyum İyiliği İndeksi=0,96, Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi=0,93, Tucker-Lewis İndeksi=0,97, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi=0,98, yaklaşık hataların ortalama kare kökü=0,067, standartlaştırılmış hata kareler ortalamasının karekökü=0,045). Ek olarak ölçeğin benzeşim ve ayırt edici geçerliğinin sağlandığı ve ölçek güvenirlik katsayılarının kabul edilebilir değerler aldığı görülmüştür. Bulgular, serbest zaman etkinlikleri bağlamında bireylerin gelişmeleri kaçırma korkusunu ölçmek için bu ölçüm aracının Türkçe versiyonunun kullanılabileceğini göstermektedir. Sonuç: Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği, serbest zaman etkinliklerine yönelik bireylerin kaçırma korkusu yönelimini değerlendirmenin yanı sıra tüketici araştırmalarında etkinliklere yönelik kaçırma korkusunun daha geniş bir bağlamda incelemesine, kaçırma korkusu ile ilgili yapılar arasındaki ilişki ve nedenselliğin test edilme olasılığına katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gelişmeleri kaçırma korkusu; tüketim; serbest zaman etkinlikleri; geçerlik ve güvenirlik
ABSTRACT
Objective: Fear of missing out is a topic that has emerged in the field of psychology and has attended in the field of consumption psychology and consumer behavior in recent years. However, it is possible to state that the concept of fear of is under development theoretically and that the current Fear of Missing Out Scales are insufficient to measure fear of missing out for events. Within this scope, the aim of the study was to examine the validity and reliability of the fear of missing out scale in the context of leisure activities for Turkish form. Material and Methods: The study was carried out in 2 successive studies with the participation of 553 samples in total. In the 1st study, Explanatory Factor Analysis was applied to the data obtained from 243 participants, and Confirmatory Factor Analysis was performed for the data of the 2nd study, which was carried out with the participation of 310. Results: According to the results of the Explanatory Factor Analysis, it was determined that the scale items were gathered under 2 factors with factor loading values between 0.938 and 0.657 and explained 75% of the total variance. As a result of Confirmatory Factor Analysis, 2 modifications were made to the model and it was determined that the model had good/acceptable fit index values (χ2 /df=2.406, Goodnessof-fit Index=0.96, Adjusted Goodness-of-fit Index=0.93, Tucker-Lewis Index=0.97, Comperative Fit Index=0.98, root mean square error of approximation=0.067, standardized root mean square residual=0.045). In addition, it was observed that the convergent and discriminant validity of the scale was ensured and the reliability coefficients of the scale were acceptable. Our findings showed that the Turkish version of this measurement tool could be used to measure individuals' fear of missing out in the context of leisure activities. Conclusion: The Fear of Missing Out Scale, in addition to assessing individuals' fear of missing out on leisure activities, contributes to a broader examination of fear of missing out in consumer research, improve the possibility of testing the relationship and causality between structures related to fear of missing out.

Keywords: Fear of missing out; consumption; leisure activities; validity and reliability
REFERENCES:
 1. Morgan B. NOwnership, no problem: an updated look at why millennials value experiences over owning things. Forbes. Published online 2015. [Link] 
 2. Zhang Z, Jiménez FR, Cicala JE. Fear of missing out scale: A self-concept perspective. Psychol Mark. 2020;37(11):1619-34. [Crossref] 
 3. Hodkinson C. 'Fear of Missing Out' (FOMO) marketing appeals: A conceptual model. J Mark Commun. 2019;25(1):65-88. [Crossref] 
 4. Przybylski AK, Murayama K, Dehaan CR, Gladwell V. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Comput Human Behav. 2013;29(4):1841-8. [Crossref] 
 5. Argan M, Tokay Argan M, İpek G. I wish I were! Anatomy of a fomsumer. J Internet Appl Manag. 2018;9(1):43-57. [Crossref] 
 6. Hogan M. Facebook and the 'Fear of Missing Out' (FoMO). Psychol Today. 2015. [Link] 
 7. McLeod S. Maslow's hierarchy of needs. Simply Psychology. 2020. [Link] 
 8. Festinger L. A theory of social comparison processes. Hum Relations. 1954;7(2):117-40. [Crossref] 
 9. Rogers CM, Smith MD, Coleman JM. Social comparison in the classroom: the relationship between academic achievement and self-concept. J Educ Psychol. 1978;70(1):50-7. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Koc E. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım. 8. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınclık; 2019.
 11. Alutaybi A, McAlaney J, Arden-Close E, Stefanidis A, Phalp K, Ali R. Fear of Missing Out (FoMO) as really lived: five classifications and one ecology. In: 2019 6th International Conference on Behavioral, Economic and Socio-Cultural Computing (BESC). IEEE. 2019:1-6. [Crossref] 
 12. Herman D. Introducing short-term brands: A new branding tool for a new consumer reality. Journal of Brand Management. 2000;7(5):330-40. [Crossref] 
 13. Hato B. (Compulsive) mobile phone checking behavior out of a fear of missing out: Development, psychometric properties and test-retest reliability of a C-FoMO-Scale [Master's Thesis]. Holland: Tilburg University; 2013. Erişim Tarihi: Ocak 2021. Erişim linki: [Link] 
 14. Argan M, Tokay Argan M. Toward a new understanding of FoMo: 'Fomsumerism.' J Theory Pract Mark. 2019;5(2):277-302. [Link] 
 15. Elhai JD, Levine JC, Dvorak RD, Hall BJ. Fear of missing out, need for touch, anxiety and depression are related to problematic smartphone use. Comput Human Behav. 2016;63:509-16. [Crossref] 
 16. Kim J, Lee Y, Kim ML. Investigating "Fear of Missing Out" (FOMO) as an extrinsic motive affecting sport event consumer's behavioral intention and FOMO-driven consumption's influence on intrinsic rewards, extrinsic rewards, and consumer satisfaction. PLoS One. 2020;15(12):1-19. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. John M, Melis AP, Read D, Rossano F, Tomasello M. The preference for scarcity: A developmental and comparative perspective. Psychol Mark. 2018;35(8):603-15. [Crossref] 
 18. Larkin BA, Fink JS. Fantasy sport, FoMO, and traditional fandom: how second-screen use of social media allows fans to accommodate multiple identities. J Sport Manag. 2016; 30(6):643-55. [Crossref] 
 19. Nunnally JC. Psycho-Metric Theory. 2nd ed. New-York: McGraw-Hill; 1978. [Link] 
 20. Kline RB. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 2nd ed. New-York: The Guilford Press; 2005. [Link] 
 21. Brislin RW. The wording and translation of research instruments. In: Lonner WJ, Berry JW, eds. Field Methods in Cross-Cultural Research. Vol. 8. Beverly Hills: Sage Publications; 1986. p.137-64. [Link] 
 22. Tabachnick BG, Fidell LS. Using Multivariate Statistics. 5th ed. Boston: Pearson Education Company; 2007. [Link] 
 23. George D, Mallery P. IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference. 14th ed. USA: Routledge; 2016. [Link] 
 24. Beaton AA, Funk DC, Ridinger L, Jordan J. Sport involvement: A conceptual and empirical analysis. Sport Manag Rev. 2011;14(2):126-40. [Crossref] 
 25. Eskiler E. Physically active leisure participants segmentation: PCM stage-based investigation. Int J Progress Educ. 2019;15(3):169-79. [Crossref] 
 26. Kyle GT, Mowen AJ. An examination of the leisure involvement-agency commitment relationship. J Leis Res. 2005;37(3):342-63. [Crossref] 
 27. Hair JF, Black W, Babin B, Anderson R. Multivariate Data Analysis. 7th ed. New Jersey: Pearson; 2010. [Link] 
 28. Hu LT, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Struct Equ Model. 1999;6(1):1-55. [Crossref] 
 29. Hu L, Bentler PM. Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychol Methods. 1998;3(4):424-53. [Crossref] 
 30. Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. J Mark Res. 1981;18(1):39. [Crossref] 
 31. Andrew AM. Involvement: a potentially important mediator of consumer behavior. In: Wilkie WL, Arbor A, eds. NA-Advances in Consumer Research. Vol 6. MI: Association for Consumer Research; 1979. p.191-6. [Link] 
 32. Zaichkowsky JL. Measuring the involvement construct. J Consum Res. 1985;12(3):341-52. [Crossref] 
 33. Bennett R, Härtel CEJ, McColl-Kennedy JR. Experience as a moderator of involvement and satisfaction on brand loyalty in a business-to-business setting 02-314R. Ind Mark Manag. 2005;34(1):97-107. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com