Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Spor Yapan Çocuklarda Adımlama Frekansının Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi: Kesitsel Araştırma
Investigation of Stepping Frequency in Children Playing Sports by Age and Gender: Cross-Sectional Research
Bahaüddin TÜRKARSLANa , Gökhan DELİCEOĞLUb
aAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD, Ankara, Türkiye
bGazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2024;16(1):31-45
doi: 10.5336/sportsci.2023-98752
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Çalışmada yer alan katılımcıların temel motor becerilerden olan adımlama frekanslarının yaşlarına ve cinsiyetlerine göre incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Bu doğrultuda, nedensel karşılaştırma yönteminden yararlanılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmada yer alan katılımcılar Ankara'da yer alan 3 spor okulundan seçilmiştir. Junior Academy Sports, Ankara Şehir Kulübü ve M.T.A. Spor Kulübünde çoklu branş eğitimi alan 484'ü erkek 278'i ise kız 762 sporcu araştırma grubuna velilerinden alınan gönüllü olurları ile dâhil edilmiştir. Araştırmada yer alan katılımcıların cinsiyet, yaş ve adımlama testi (OptoJump aracılığıyla) parametre verileri toplanmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan veriler, IBM SPSS 25.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Katılımcılara ait kişisel bilgiler, test ve parametrelerin ortalamaları, frekans (f) ve yüzde (%) değerleri tespit edilmiştir. Normal dağılım olmadığı için nonparametrik testler uygulanmış olup, ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalarda Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulgular, %95 güven aralığında ve p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmada elde edilen verilerin analizi incelendiğinde, cinsiyete göre birçok parametrede sol, sağ ve toplam adım ölçümlerinden istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ve farkın havada kalış süresi dışında erkeklerin lehine olduğu sonucuna varılmıştır. Yaşa göre ise hız parametresi dışında yaş gruplarına göre (6-12 yaş aralığı) istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Sonuç: Bu araştırmadan elde bulgulara göre yaş arttıkça adımlama frekansında daha etkili bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır. Cinsiyetin ise adölesan dönemde çocukların adımlama frekans değerleri üzerinde etkili bir faktör olduğu ve erkeklerin kızlara oranla söz konusu lokomotor becerilerinin daha iyi olduğu söylenmektedir.

Anahtar Kelimeler: OptoJump; adımlama; adımlama frekansı
ABSTRACT
Objective: To examine and compare the stepping frequencies of the participants in the study, which is one of the basic motor skills, according to their age and gender. In this direction, the causal comparison method was utilized. Material and Methods: The participants in the study were selected from three sports schools in Ankara. 762 athletes, 484 boys and 278 girls, who received multi-branch training at Junior Academy Sports, Ankara City Club and M.T.A. Sports Club, were included in the research group with the voluntary consent of their parents. Gender, age and stepping test (via OptoJump) parameter data of the participants in the study were collected. The data obtained within the scope of the research were analyzed through IBM SPSS 25.0 program. Personal information of the participants, averages, frequency (f) and percentage (%) values of the tests and parameters were determined. Since there was no normal distribution, non-parametric tests were applied, Mann-Whitney U test was used for pairwise comparisons and Kruskal-Wallis test was used for multiple comparisons. The findings obtained as a result of the analyses were evaluated at 95% confidence interval and p<0.05 significance level. Results: When the data obtained in the study were analyzed, it was concluded that there was a statistically significant difference in left, right and total stride measurements in many parameters according to gender, and the difference was in favor of men except for the duration of stay in the air. According to age, there was no statistically significant difference according to age groups (6-12 age range) except for the speed parameter. Conclusion: According to the findings of this study, it was concluded that as age increases, it is a more effective factor in stride frequency. Gender is an effective factor in the stepping frequency values of children in adolescence and it is said that boys have better locomotor skills than girls.

Keywords: OptoJump; stepping; stepping frequency
REFERENCES:
 1. Gallahue D, Ozmun J, Goodway J, eds. Aktop A, Sevimay Özer D, çeviri editörleri. Motor Gelişimi Anlama: Genel Bakış. 7. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2014. p.2-22.
 2. Clark JE, Whitall J. What is motor development? The Lessons of History. Quest. 1989;41(3):183-202. [Crossref] 
 3. Özer DS, Özer MK. Çocuklarda Motor Gelişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2004.
 4. Payne VG, Isaacs LD. Human Motor Development: a Life Span Approach. 8th ed. Mountain View, CA: Mayfield, Inc; 2008.
 5. Altunsöz I. Motor skill interventions for young children. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences. 2015;9(1):133-48. [Link] 
 6. Kerkez F. Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi [Effect of the enhanced play-movement program on kindergarden children's locomotor skills]. Spor Bilimleri Dergisi. 2004;15(2):76-90. [Link] 
 7. Logan SW, Robinson LE, Wilson AE, Lucas WA. Getting the fundamentals of movement: a meta-analysis of the effectiveness of motor skill interventions in children. Child Care Health Dev. 2012;38(3):305-15. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Yarımkaya E, Ulucan H. Çocuklarda hareket eğitimi programının motor gelişim üzerine etkisi [The effect of movement education program on the motor development of children]. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. 2015;4(1):37-48. [Link] 
 9. Payne VG, Isaacs LD. Human Motor Development: A Lifespan Approach. 9th ed. London: Routledge; 2017. [Crossref] 
 10. Brussoni M, Ishikawa T, Brunelle S, Herrington S. Landscapes for play: effects of an ıntervention to promote nature-based risky play in early childhood centres. Journal of Environmental Psychology. 2017;54:139-50. [Crossref] 
 11. Gallahue DL, Donnelly FC. Developmental Physical Education for all Children Movement Skill Acquisition. Human Kinetics. 4th ed. Champaign, IL: Champaign; 2003.
 12. Goodway JD, Branta CF. Influence of a motor skill intervention on fundamental motor skill development of disadvantaged preschool children. Res Q Exerc Sport. 2003;74(1):36-46. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Zachopoulou E, Tsapalidou A, Derri V. The effects of a developmentally appropriate music and movement program on motor performance. Early Childhood Research Quarterly. 2004;19:631-42. [Crossref] 
 14. Getchell N. Age and task-related differences in timing stability, consistency, and natural frequency of children's rhythmic, motor coordination. Dev Psychobiol. 2006;48(8):675-85. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Robinson LE, Goodway JD. Instructional climates in preschool children who are at-risk. Part I: object-control skill development. Res Q Exerc Sport. 2009;80(3):533-42. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Stodden DF, Goodway JD, Langendorfer SJ, Roberton MA, Rudisill ME, Garcia C, et al. A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity: an emergent relationship. Quest. 2008;60:290-306. [Crossref] 
 17. Crane JR, Naylor PJ, Cook R, Temple VA. Do perceptions of competence mediate the relationship between fundamental motor skill proficiency and physical activity levels of children in kindergarten? J Phys Act Health. 2015;12(7):954-61. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Fisher A, Reilly JJ, Kelly LA, Montgomery C, Williamson A, Paton JY, Grant S. Fundamental movement skills and habitual physical activity in young children. Med Sci Sports Exerc. 2005;37(4):684-8. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Iivonen KS, Sääkslahti AK, Mehtälä A, Villberg JJ, Tammelin TH, Kulmala JS, et al. Relationship between fundamental motor skills and physical activity in 4-year-old preschool children. Percept Mot Skills. 2013;117(2):627-46. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Muratlı S, Şahin G. Çocuk ve Spor. Bağırgan Yayınevi. 2. Baskı. Ankara: 2007.
 21. Büyüköztürk Ş, Kılıç Çakmak E, Akgün ÖE, Karadeniz Ş, Demirel F. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 14. Baskı. Ankara: Pegem Yayınları; 2008.
 22. Çavuş TP. Sprinterlere uygulanan 7 haftalık koordinasyon eğitiminin koşutekniğine etkisinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi;2017. [Link] 
 23. Muehlbauer T, Pabst J, Granacher U, Büsch D. Validity of the jump-and-reach test in subelite adolescent handball players. J Strength Cond Res. 2017;31(5):1282-9. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com