Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Takım Sporcularının Yaşam Becerisinin Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Sürecine Etkisinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Investigation of the Effect of Team Athletes' Life Skills on Coping with Sportive Problems: A Cross-Sectional Study
Hilal UZUNLARa, Erhan SEÇERb, Tuğçe Şirin KORUCUc, Güldane DİNÇd, Derya ÖZER KAYAa
aİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir, Türkiye
bManisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Manisa, Türkiye
c İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir, Türkiye
dTrabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Trabzon, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(1):105-14
doi: 10.5336/sportsci.2022-89202
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Sporda sorunlarla karşılabilmekte ve bu sorunlarla başa çıkma süreci yaşam becerisinden etkilenebilmektedir. Bu doğrultuda takım sporcularının yaşam becerilerinin, sportif sorunlarla başa çıkma sürecine etkisinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, aktif takım sporu yapan 95 kişi [69 (%72,6) erkek, medyan yaş 23 yıl] dâhil edildi. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, fiziksel aktivite düzeyleri (Cooper Anketi), yaşam becerileri (Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği) ve sorunlarla başa çıkma süreci (Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Becerileri Envanteri-26) oluşturulan formlar ile çevrim içi olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmadaki erkek katılımcıların sorunlarla başa çıkma süreci kadınlardan daha yüksekti (p=0,044). Genel iyilik hâli çok iyi olanların (p<0,001), fiziksel aktivite düzeyi yüksek olanların (p=0,020), spora yönelik yaralanma geçirmemiş olanların (p=0,029) yaşam becerisinin yüksek olduğu saptandı. Yaşam becerisi ve sorunlarla başa çıkma süreci spor branşı, eğitim durumu, beden kitle indeksine göre değişiklik göstermedi (p>0,05). Ayrıca başa çıkma süreci ile spor yaşı (r=0,243), lisans süresi (r=0,290), haftalık antrenman sayısı (r=0,220) zayıf düzeyde ilişkiliyken, yaşam becerisi ise sadece haftalık antrenman sayısı ile (r=0,251) zayıf ilişkili bulundu. Sonuç: Takım sporcularının genel iyilik hâli, fiziksel aktivite düzeyi, yaralanmalara karşı korunmasının yaşam becerilerini iyileştirmede önemli olduğunu, takım spor branşı ve ilişkili faktörlerden bağımsız olarak yaşam becerilerinin artırılmasının sorunlarla başa çıkma sürecini olumlu yönde değiştirebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Başa çıkma becerisi; yaşam becerisi; takım sporları; sporcu
ABSTRACT
Objective: Problems can encountered in sports and the process of coping with these problems can be affected by life skills. Therefore, it was aimed to examine the effect of team athletes' life skills on the process of coping with sportive problems. Material and Methods: Ninety-five people [69 (72.6%) men, median age 23 years] doing active team sports were included in the study. The sociodemographic characteristics of the participants, their physical activity levels (Cooper Questionnaire), life skills (Life Skills Scale for Sport), and the process of coping with problems (Athletic Coping Skills Inventory-28) were evaluated online with the forms created. Results: The coping process of the male participants in the study was higher than the females (p=0.044). It was determined that those with very good general well-being (p<0.001), those with high physical activity levels (p=0.020), and those who didn't have a sports injury (p=0.029) had high life skills. Life skills and the process of coping with problems did not differ according to sports branch, educational status, and body mass index (p>0.05). In addition, coping process was weakly associated with age of sports (r=0.243), license period (r=0.290), number of weekly training sessions (r=0.220), while life skill was only weakly associated with the number of weekly training sessions (r=0.251). Conclusion: We think that general well-being of team athletes, physical activity level, prevention against injuries are important in improving their life skills, and that increasing life skills independently of team sports branch and related factors can positively change the process of coping with problems.

Keywords: Coping skills; life skill; team sports; athletes
REFERENCES:
 1. Düz S, Açak M. Sporun yaşam becerilerine etkisi ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması [Adaptation of life skills scale for sport into the Turkish culture]. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018;5(9):74-86. [Crossref] 
 2. Kardağ A. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde yaşam becerileri ve sosyal bütünleşme ilişkisinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi; 2019. [Erişim tarihi: 20.05.2022]. Erişim linki: [Link] 
 3. Hodge K, Danish S, Martin J. Developing a conceptual framework for life skills interventions. The Counseling Psychologist. 2013;41(8):1125-52. [Crossref] 
 4. Folkman S, Lazarus RS. If it changes it must be a process: study of emotion and coping during three stages of a college examination. J Pers Soc Psychol. 1985;48(1):150-70. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Ballıkaya E. Psikolojik beceri antrenmanının liseli sporcularda sportif sorunlarla başa çıkma becerileri ve performans stratejileri üzerine etkisinin incelenmesi [Doktora tezi]. Mersin: Mersin Üniversitesi; 2020. [Erişim tarihi: 20.05.2022]. Erişim linki: [Link] 
 6. Klein TG. Proactive Coping, Psychological Skills, Self-talk, Coping Self-efficacy, and Performance in Collegiate Baseball and Softball Athletes. San Antonio: University of Texas at San Antonio; 2012.
 7. Allen G, Rhind D. Taught not caught: exploring male adolescent experiences of explicitly transferring life skills from the sports hall into the classroom. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health. 2019;11(2):188-200. [Crossref] 
 8. Coakley J. Youth sports: what counts as "positive development?." Journal of Sport and Social Issues. 2011;35(3):306-24. [Crossref] 
 9. Hemphill MA, Gordon B, Wright PM. Sports as a passport to success: Life skill integration in a positive youth development program. Physical Education and Sport Pedagogy. 2019;24(4):390-401. [Crossref] 
 10. Cope E, Bailey R, Parnell D, Nicholls A. Football, sport and the development of young people's life skills. Sport in Society. 2017;20(7):789-801. [Crossref] 
 11. Navarro KM. Toward an understanding of best practices in student-athlete peer mentorship programs: Implications for Division I higher education and intercollegiate athletics practitioners. Journal for the Study of Sports and Athletes in Education. 2015;9(1):12-28. [Crossref] 
 12. Woods ML. Student-Athlete Awareness of Athletic Career Transition and Transferable Skills. [Master's Thesis]. ABD: University of Tennessee, 2017. Erişim tarihi: 18.01.2022. [Link] 
 13. Belem IC, Caruzzo NM, Nascimento JR, Vieira JL, Vieira LF. Impact of coping strategies on resilience of elite beach volleyball athletes. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano. 2014;16:447-55. [Crossref] 
 14. de Subijana CL, Ramos J, Harrison CK, Lupo C. Life skills from sport: the former elite athlete's perception. Sport in Society. 2020;1-4. [Crossref] 
 15. Cresswell S, Hodge K. Coping skills: role of trait sport confidence and trait anxiety. Percept Mot Skills. 2004;98(2):433-8. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods. 2007;39(2):175-91. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical power analyses using G*Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods. 2009;41(4):1149-60. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Massie JE. The Relationship Between Childhood and Adolescent Physical Activity Experiences and Adult Physical Activity Levels. The Degree Doctor of Philosophy: Southern Illinois University, Carbondale; 2002.
 19. Memiş U, Yıldıran İ. Çocukluk ve ergenlikteki fiziksel aktivite deneyimleri ile yetişkinlikteki fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişki [The relationship between childhood and adolescence physical activity experiences and adult physical activity level]. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2008;13(1):13-32. [Link] 
 20. Cronin LD, Allen J. Development and initial validation of the Life Skills Scale for Sport. Psychology of Sport and Exercise. 2017;28:105-19. [Crossref] 
 21. Savaş ER. Badminton ve yaşam becerileri üzerine etkisi [Badminton and its effect on life skills]. Anatolia Sport Research. 2021;2(1):16-29. [Crossref] 
 22. Ozcan V, Gunay M. The Turkish adaptation of athletic coping skills inventory-28 (ACSI-28): The validity and reliability study. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2017;19(1):130-6. [Link] 
 23. Yılmaz A. Sporun farklı eğitim kademelerindeki sporcu-öğrencilerin yaşam becerilerine etkisi: karma araştırma yaklaşımı [The effect of sport on life skills of athlete students in different education levels: mixed research approach]. Kastamonu Education Journal. 2020;28(3):1233-43. [Crossref] 
 24. Jooste J, Van Wyk JG, Steyn BJ. The relationship between mental skills and level of cricket participation. African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance. 2013;19(1):180-92. [Link] 
 25. Kruger A, Edwards DJ, Edwards SD. Bull's Mental Skills Questionnaire validation in an Afrikaans speaking population. African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance. 2015;21(2):612-8. [Link] 
 26. Demir I, İbiş S, Miçooğulları BO. Takım sporları ile bireysel spor yapanların psikolojik karakteristiklerinin incelenmesi ve karşılaştırılması [Comparison of psychological characteristics of team and individual sports' athletes]. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2020;22(2):55-70. [Link] 
 27. Koçyiğit M, Koçyiğit A, Özsoy E. Kişilerarası iletişim düzeylerinde iletişim becerileri ile stresle başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesi: milli sporcular üzerinde bir araştırma [The analysis of the relation between the communication skills of individuals and their stress management levels within the context of interpersonal communication: a research on national athletes]. Türk Spor Bilimleri Dergisi. 2018;1(1):11-9. [Link] 
 28. Daban M. Spor liderlerinin sporcu motivasyonlarına ve takım başarılarına etkileri. [Tezsiz Yüksek lisans tezi]. Denizli: Pamukkale Üniversitesi; 2019. [Erişim tarihi: 20.05.2022] Erişim linki: [Link] 
 29. Gould D, Voelker DK. Youth sport leadership development: Leveraging the sports captaincy experience. Journal of Sport Psychology in Action. 2010;1(1):1-4. [Crossref] 
 30. Özmen T. Proaktif kişiliğin sporcuların psikolojik iyi oluş düzeyine etkisi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi; 2019. [Erişim tarihi: 21.05.2022]. Erişim linki: [Link] 
 31. Smith RE, Christensen DS. Psychological skills as predictors of performance and survival in professional baseball. Journal of Sport and Exercise Psychology. 1995;17(4):399-415. [Crossref] 
 32. Gezer ED, Aslan CS, Dalkıran O, Kılcıgil E. Farklı spor branşlarındaki elit sporcuların sosyal beceri düzeylerinin seçilmiş değişkenler açısından karşılaştırılması [Comparison of social skill levels of elite sportsmen at different sports branches according to selected variables]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;9(22):251-8. [Crossref] 
 33. Makar E. Spor eğitimi gören öğrencilerin, sosyal beceri, fiziksel benlik algısı ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yüksek lisans tezi] Bartın: Bartın Üniversitesi; 2016. [Erişim tarihi: 20.05.2022]. Erişim linki: [Link] 
 34. Kıran Z, Ballı ÖM, İlhan A. Fiziksel aktivite yapma durumuna göre üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri [Time management skills of university student according to physical activity participation]. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2019;17(3):237-44. [Crossref] 
 35. Cosma G, Chiracu A, Stepan R, Cosma A, Nanu C, Pǎunescu C. Impact of coping strategies on sport performance. Journal of Physical Education and Sport. 2020;20(3):1380-5. [Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com