Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Türk Kadınlarının Serbest Zaman Aktivitelerine Katılımı: Engeller ve Kolaylaştırıcılar
Leisurely Participation of Turkish Women's: Constraints and Facilitators
Esra EMİRa, Sonnur KÜÇÜK KILIÇb, Bülent GÜRBÜZc, Erman ÖNCÜd
aHacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi ABD, Ankara, Türkiye
bErzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Erzincan, Türkiye
cAnkara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Ankara, Türkiye
dTrabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Trabzon, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2022;14(1):69-78
doi: 10.5336/sportsci.2021-84473
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Kadınların, serbest zaman aktivitelerine katılımı, toplumsal cinsiyet rolleri ile kısıtlanmaktadır. Fakat özgürlük ve kendini dışa vurma biçimi olarak ele alınan serbest zaman, kadınların sınırlayıcı toplumsal cinsiyet rollerinden bağımsızlaşmasının ve özgürleşmesinin bir aracı olarak görülmektedir. Araştırma nicel yaklaşım çerçevesinde betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, Türk kadınlarının serbest zaman aktivitelerine katılımını engelleyen ve kolaylaştıran faktörlerin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada veri toplama aracı olarak 'Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği (Gürbüz, Öncü ve Emir, 2009)' ve 'Boş Zaman Engelleri Ölçeği (Gürbüz, Öncü ve Emir (2020)' kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel istatistiki yöntemler; t-testi, ANOVA ve Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu yaşları 18-55 arasında değişen 196 kadın oluşturmaktadır. Bulgular: Çalışmadan elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre, Türk kadınlarının serbest zaman aktivitelerine katılımlarını kısıtlayan temel faktörün, yapısal faktörler olduğu belirlenmiştir. Sağlık/fitness kulüplerine üye olmanın ve düzenli olarak fiziksel aktiviteye katılımın da serbest zaman engellerinin aşılmasını kolaylaştırdığı söylenebilir. Sonuç: Sonuç olarak serbest zaman engel algısı arttıkça, serbest zaman kolaylaştırıcı algısının da arttığı ve serbest zamana katılımda karşılaşılan engellere göre stratejiler belirlenerek, bunların aşılmaya çalışıldığı ifade edilebilir. Elde edilen bulguların, serbest zaman aktivitelerine katılımda; engeller ve kolaylaştırıcılar gibi 2 temel faktörün kültürel ve cinsiyet perspektifinden incelenmesi sebebiyle literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet; kadın; boş zaman; engel; kolaylaştırıcı
ABSTRACT
Objective: Women's participation in leisure activities is restricted by gender roles. However, leisure time which is approached as a form of freedom and self-expression is considered as a means of women's independence and emancipation from restrictive gender roles. The research was designed in the descriptive survey model within the framework of the quantitative approach. The aim of this study is to examine the factors that constraint and facilitate Turkish women's participation in leisure activities. Material and Methods: In the study, 'Leisure Facilitator Scale (Gürbüz, Öncü and Emir, 2009)' and 'Leisure Constraints Questionnaire (Gürbüz, Öncü and Emir, 2020)' were used as data collection tools. Descriptive statistical methods; t-test, ANOVA and Pearson correlation tests were used in the data analysis. The research group consists of 196 women between the ages of 18 and 55. Results: According to the results, it was found that the main factor restricting Turkish women's participation in leisure activities is structural factors. It can be said that being a member of health/fitness clubs and participating in regular physical activity also facilitate overcoming leisure constraints. Conclusion: As a result, it can be stated that the perception of leisure time facilitator also increases as the perception of leisure time constraint increases and that strategies are determined according to constraints encountered in leisure participation and they are tried to be overcome. It is thought that the results found will contribute to literature since 2 main factors as constraints and facilitators in leisure activities were examined from a cultural and gender perspective.

Keywords: Gender; woman; leisure; constraint; facilitator
REFERENCES:
 1. Juniu S. Downshifting: Regaining the essence of leisure. Journal of Leisure Research. 2000; 32(1):69-73. [Crossref] 
 2. Caldwell LL, Smith EA, Weissinger E. The relationship of leisure activities and perceived health of college students. Loisir et société/Society and Leisure. 1992;15(2):545-56. [Crossref] 
 3. Gasset JO. Işık NG, çeviri editörü. Sistem olarak tarih iç. Tarihsel Bunalım ve İnsan. 1. Baskı. İstanbul: Metis Yayınları; 1998. p.99-112. [Link] 
 4. Gültepe N. Türk kadın tarihine giriş: (Amazonlardan Bâcıyân-ı Rûmʼa). Vol. 362. 1. Baskı. Ankara: Ötüken; 2008. [Link] 
 5. Critcher C, Bramham P, Tomlinson A. Sociology of leisure: A reader. In: Green E, Hebron S, Woodward D, eds. Women's Leisure Today. London: E & FN Spon; 1995. p.130-40. [Link] 
 6. Henderson KA, Bialeschki MD, Shaw SM, Freysinger VJ. Leisure of One's Own: A Feminist Perspective on Women's Leisure. 1st ed. Milton: Venture Publishing Inc.; 1989. [Link] 
 7. Alexandris K, Tsorbatzoudis C, Grouios G. Perceived constraints on recreational sport participation: Investigating their relationship with intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation. Journal of Leisure Research. 2002;34(3):233-52. [Crossref] 
 8. Crawford DW, Godbey G. Reconceptualizing barriers to family leisure. Leisure Sciences. 1987;9(2):119-27. [Crossref] 
 9. Jackson EL, Henderson KA. Gender-based analysis of leisure constraints. Leisure Sciences. 1995;17(1):31-51. [Crossref] 
 10. Crawford DW, Jackson EL, Godbey G. A hierarchical model of leisure constraints. Leisure Sciences. 1991;13(4):309-20. [Crossref] 
 11. Hubbard J, Mannell RC. Testing competing models of the leisure constraint negotiation process in a corporate employee recreation setting. Leisure Sciences. 2001;23(3):145-63. [Crossref] 
 12. Kim B, Heo J, Chun S, Lee Y. Construction and initial validation of the leisure facilitator scale. Leisure/Loisir. 2011;35(4):391-405. [Crossref] 
 13. Parker SR. Sociology of leisure. Sociology. 1976;10(1):166-7. [Crossref] 
 14. Martin WH, Mason S. Leisure in three Middle Eastern countries. World Leisure. 2003;45(1): 35-44. [Crossref] 
 15. Dahl RA. Kadıoğlu B, çeviri editörü. Demok rasi Üstüne. Ankara: Phoenix Yayınevi; 2001. [Link] 
 16. Gürbüz B, Henderson K. Exploring the meanings of leisure among Turkish university students. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 2013;15(4): 927-57. [Link] 
 17. Sarol H, Gürbüz B, Çimen Z, Emir E. Fiziksel aktivitelere katılımda algılanan engeller ve motive eden faktörler [Perceived constraints and motivation to Physical activity participation]. Antalya: 14th International Sport Sciences Congress; 2016. [Link] 
 18. Koçak F. Leisure constraints and facilitators: Perspectives from Turkey. European Journal of Physical Education and Sport Science. 2017;13(10).
 19. Jackson EL. In the Eye of the Beholder: 1 A Comment on Samdahl & Jekubovich (1997),"A critique of leisure constraints: Comparative analyses and understandings." Journal of Leisure Research. 1997;29(4):458-68. [Crossref] 
 20. Raymore LA. Facilitators of leisure. Journal of Leisure Research. 2002;34(1):37-51. [Crossref] 
 21. Henderson KA, Hodges S, Kivel BD. Context and dialogue in research on women and leisure. Journal of Leisure Research. 2002; 34(3):253-71. [Crossref] 
 22. Gürbüz B, Henderson KA. Leisure activity preferences and constraints: Perspectives from Turkey. World Leisure Journal. 2014; 56(4):300-16. [Crossref] 
 23. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 23. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık: 2012. [Link] 
 24. Gürbüz B, Öncü E, Emir E. The Turkish Adaptation of Leisure Facilitator Scale: A validity and reliability study. Physical Education of Students Journal. 2019;23(2):64-9. [Crossref] 
 25. Alexandris K, Carroll B. Demographic differences in the perception of constraints on recreational sport participation: Results from a study in Greece. Leisure Studies. 1997; 16(2):107-25. [Crossref] 
 26. Gürbüz B, Öncü E, Emir E. Boş Zaman Engelleri Ölçeği: Kısa formunun yapı geçerliğinin test edilmesi [Leisure Constraints Questionnaire: Testing the construct validity of short form]. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2020;11(2):120-31. [Crossref] 
 27. Qiu Y, Lin Y, Mowen AJ. Constraints to Chinese women's leisure-time physical activity across different stages of participation. World Leisure Journal. 2017;60(1):29-44. [Crossref] 
 28. Masmanidis T, Tsigilis N, Kosta G. Perceived constraints of campus recreational sports programs: Development and validation of an instrument. Journal of Physical Education and Sport Management. 2015;6(2):9-18. [Link] 
 29. Carmichael F, Duberley J, Szmigin I. Older women and their participation in exercise and leisure-time physical activity: The double edged sword of work. Sport in Society. 2015;18(1):42-60. [Crossref] 
 30. Anaza E, McDowell J. An investigation of constraints restricting urban Nigerian women from participating in recreational sport activities. Journal of Leisure Research. 2013;45(3):324-44. [Crossref] 
 31. Alvarado M, Murphy MM, Guell C. Barriers and facilitators to physical activity amongst overweight and obese women in an Afro-Caribbean population: A qualitative study. Int J Behav Nutr Phys Act. 2015;12:97. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Kang HY, Kim HH, Choi HW, Lee WI, Lee CW. Relationship between Leisure Facilitators and Serious Leisure among Female Korean College Soccer Participants. Asian Social Science. 2017;13(4):117-24. [Crossref] 
 33. Buran A, Çak BY. Türkiye'de Diller ve Etnik Gruplar. 2. Basım. Ankara: Akçağ Yayınları; 2012. [Link] 
 34. Damianidis C, Kouthouris C, Alexandris K. Perceived constraints on extracurricular sports recreation activities among students. The case study of schools of Livadia city in Greece. Inquiries in Sport & Physical Education. 2007; 5(3):379-85. [Link] 
 35. Woitas-Slubowska D. Practing competitive sports at an earlier age as an important determinant of women's participation in physical recreation. Studies in Physical Culture and Tourism. 2007;14(2):185-92. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com