Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Türk ve Göçmen Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi
Determination of Physical Activity and Physical Fitness Levels of Turkish and Immigrant Secondary School Students
İlkay EROĞLUa, Hüseyin ÜNLÜb
aMillî Eğitim Bakanlığı Şehit Memiş Arıbaş Ortaokulu, Aksaray, TÜRKİYE
bAksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Aksaray, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2021;13(3):396-404
doi: 10.5336/sportsci.2021-82844
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, Türk ve göçmen ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmada, ayrıca Türk ve göçmen ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk düzeyleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Gereç ve Yöntemler: Genel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 293'ü (%73,6) Türk ve 105'i (%26,4) yabancı uyruklu öğrencilerden toplam 398 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgiler formu, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi ve Fiziksel Uygunluk Testleri kullanılmıştır. Araştırmada ilk olarak öğrencilerin vücut kompozisyonu ölçümleri yapılmıştır. Sağlık ile ilişkili ve beceri ile ilişkili fiziksel uygunluklarının tespiti için ise Fitnessgram ve Eurofit Test Bataryaları'nda yer alan ortaokul öğrencileri için uygun olan testler kullanılmıştır. Verilerinin analizinde ise tanımlayıcı istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada, Türk ve göçmen öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerine ilişkin yapılan karşılaştırmada anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Türk ve göçmen öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından fiziksel aktivite düzeylerine ilişkin yapılan karşılaştırmada ise her 2 grupta da anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Türk ve göçmen ortaokul öğrencilerinin fiziksel uygunluk parametrelerinden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında; şınav, otur-uzan esneklik testi sol el ve sağ el ölçümü, durarak uzun atlama ve sol el pençe kuvveti parametrelerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Sonuç: Araştırmada, Türk ve göçmen ortaokul öğrencilerinin daha çok orta şiddetli fiziksel aktiviteye yöneldikleri ve erkek öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada, göçmen öğrencilerin şınav, otur-uzan esneklik testi sol el ve sağ el ölçümü, durarak uzun atlama ve sol el pençe kuvveti parametrelerinin daha iyi olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite; fiziksel uygunluk; etnik grup; ortaokul öğrencileri
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study is to determine physical activity and physical fitness levels of Turkish and immigrant secondary school students. Also, physical activity and physical fitness levels of Turkish and immigrant secondary school students were examined comparatively. Material and Methods: The study carried out by general screening model and the research sample consisted of a total of 398 students, 293 (73.6%) Turkish and 105 (26.4%) foreign students. Firstly, body composition measurements of the students were made in the study. In order to determine their health-related and skill-related physical fitness, tests that are suitable for secondary school students in Fitnessgram and Eurofit Test Batteries were used. As a data collection tool; personal information form, International Physical Activity Questionnaire and Physical Fitness Tests were used. Descriptive statistics, t-test, one-way analysis of variance and Tukey test were used in the analysis of the data. Results: In the study, no significant difference was found in the comparison of the physical activity levels of Turkish and immigrant students. In the comparison of the physical activity levels of Turkish and immigrant students in terms of gender variable, significant differences were found in both groups. In the comparison of physical fitness parameters of Turkish and immigrant students; significant differences were found in push-ups, right-hand flexibility, left-hand flexibility, long jump and left-hand claw strength values. Conclusion: In the study, it was found that Turkish and immigrant secondary school students tend to moderate physical activity more and male students have higher physical activity levels. In the study, it was also observed that the parameters of push-ups, flexibility left hand and right hand, standing long jump and left hand claw strength were better in immigrant students.

Keywords: Physical activity; physical fitness; ethnic group; secondary school students
REFERENCES:
 1. Abadie BR, Brown SP. Physical activity promotes academic achievement and a healthy lifestyle when incorporated into early childhood education. Forum on Public Policy Online. 2010;5. [Link] 
 2. Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(8):1423-34. [Crossref] [PubMed] 
 3. Berısha M. Kosova'da 11-17 yaş öğrencilerin fiziksel ve biyomotorik gelişmelerinin değerlendirmesinde norm değerlerin belirlenmesi [Doktora Tezi]. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2018. [Link] 
 4. Coulter M, Woods CB. An exploration of children's perceptions and enjoyment of school-based physical activity and physical education. J Phys Act Health. 2011;8(5):645-54. [Crossref] [PubMed] 
 5. Alpözgen AZ, Razak Özdinçler A. Fiziksel aktivite ve koruyucu etkileri: derleme [Physical activity and preventive effect: review]. HSP. 2016;3(1):66-72. [Crossref] 
 6. Işık Ö, Gümüş H, Okudan B, Yılmaz M. Üniversite öğrencilerinin yaşam kalite düzeylerinin depresyon düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi [Evaluation of the effects of the quality of life levels of university students upon their depression levels]. International Journal of Science Culture and Sport. 2014;1:836-43. [Crossref] 
 7. Ziyagil MA, Tamer K, Kabasakal Ö, Kayacan Y. Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel ve Sportif Etkinliklere Eğilimleri Proje Raporu. Ankara: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu; 2016. [Link] 
 8. Emlek Sert Z, Bayık Temel A. İlköğretim öğrencileri için fiziksel aktivite soru formunun Türk toplumuna uyarlanması: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Adaptation of the Physical Activity Questionnaire for Primary School Students to Turkish Society: A Validity and Reliability Study]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2014;7(2):109-14. [Link] 
 9. Rink JE, Hall TJ, Williams LH. Schoolwide Physical Activity: A Comprehensive Guide to Designing and Conducting Programs. 1st ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2010.
 10. Hills AP, Dengel DR, Lubans DR. Supporting public health priorities: recommendations for physical education and physical activity promotion in schools. Prog Cardiovasc Dis. 2015;57(4):368-74. [Crossref] [PubMed] 
 11. Orhan R. Çocuk gelişiminde fiziksel aktivite ve sporun önemi [The importance of physical activity and sports in child development]. Kırıkkale University Journal of Social Sciences (KUJSS). 2019;9(1):157-76. [Link] 
 12. Rong XL, Preissle J. Educating Immigrant Students in the 21st Century: What Educators Need to Know. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif: Corwin Press; 2009. [Link] 
 13. Kaya Erten Z, Zincir H, Özen B, Dinç S, Seviğ Ü, Özkan F. Göçle gelen ailelerin sağlıkla ilgili bazı davranış ve görüşlerinin saptanması [Migrant families' health-related behaviour and opinions about health]. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2014;1(3):35-46. [Link] 
 14. İldam Çalım S, Kavlak O, Sevil Ü. Evrensel bir sorun: göç eden kadınların sağlığı ve sağlık hizmetlerinde yaşanan dil engeli [A universal problem: the immigrant women's health and the language barrier in health care services]. Sağlık ve Toplum. 2012;22(2):11-9. [Link] 
 15. Shahul Hameed S, Kutty VR, Vijayakumar K, Kamalasanan A. Migration status and prevalence of chronic diseases in Kerala State, India. International Journal of Chronic Diseases. 2013:1-6. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 16. Sayın N. 15-17 yaş grubu gençlerin fiziksel aktivite düzeyleri ile fiziksel uygunlukları arasındaki ilişki [Yüksek Lisans Tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2014. [Link] 
 17. Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(8):1381-95. [Crossref] [PubMed] 
 18. Öztürk M. Üniversitelerde eğitim-öğretim gören öğrencilerde uluslararası fiziksel aktivite anketinin geçerliliği ve güvenirliği ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2005. [Link] 
 19. Meredith MD, Welk GJ. Fitnessgram/Activitygram Test Administration Manual. 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2010. [Link] 
 20. EBA. Fiziksel Aktivite Uygunluk Ölçümü. 2018. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2018. Erişim linki: [Link] 
 21. Günay M, Tamer K, Cicioğlu İ, Şıktar E. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçüm Testleri. 4. baskı. Ankara: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.; 2018.
 22. Ateş M, Ateşoğlu U. Pliometrik antrenmanın 16-18 yaş grubu erkek futbolcuların üst ve alt ekstremite kuvvet parametreleri üzerine etkisi [The effect of plyometric training on the strength parameters of upper and lower extremities of 16-18 years old male soccer players]. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2007;5(1):21-8. [Crossref] 
 23. Zorba E. Fiziksel Uygunluk. 2. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi; 2001. [Link] 
 24. Özer K. Fiziksel Uygunluk. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2006.
 25. Gravetter FJ, Wallnau LB. Introduction to the t statistic. Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences. 8th ed. Australia: Wads worth, Cengage Learning, cop.; 2014. p. 252.
 26. Ünlü H, Karahan M, Aydos L, Öner M. A comparative study: the attitudes of Turkish and foreign male students to the physical education lesson. Croatian Journal of Education. 2011;13(1):169-87. [Link] 
 27. Brewer M, Kimbro RT. Neighborhood context and immigrant children's physical activity. Soc Sci Med. 2014;116:1-9. [Crossref] [PubMed] 
 28. Singh GK, Yu SM, Siahpush M, Kogan MD. High levels of physical inactivity and sedentary behaviors among US immigrant children and adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(8):756-63. [Crossref] [PubMed] 
 29. Sandström E, Bolmsjö I, Janzon E. Attitudes to and Experiences of Physical Activity among Migrant Women from Former Yugoslavia: -- a qualitative interview study about physical activity and its beneficial effect on heart health, in Malmö, Sweden. AIMS Public Health. 2015;2(2):194-209. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 30. Topçu S, Beşer A. Göç ve sağlık [Migration and health]. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006;10(3):37-42. [Link] 
 31. Hyman I. Setting the stage: reviewing current knowledge on the health of Canadian immigrants: what is the evidence and where are the gaps? Can J Public Health. 2004;95(3):14-8. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 32. Crocker PRE, Bouffard M, Gessaroli ME. Measuring enjoyment in youth sport settings: a confirmatory factor analysis of the Physical Activity Enjoyment Scale. Journal of Sport and Exercise Psychology. 1995;17(2):200-5. [Crossref] 
 33. İmamoğlu O, Çoknaz H. İlköğretim program larında yer alan beden eğitimi dersleri ile öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin araştırılması [Research of the physical education courses and students' physical developments in the elementary school and middle school education program]. Atatürk Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2002;4(2):5-11. [Link] 
 34. Genç H, Ghazwan KA, Kılınçarslan G. Comparison of physical fitness of Turkish and Iraqi sedentary boys. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2018;20(3):344-7. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com