Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Uluslararası Spor Organizasyonlarına Gönüllü Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi: Tanımlayıcı Araştırma
Examination of Volunteer Participation Motivations in International Sports Organizations: Descriptive Research
Tanju KARAa , Nilay UTLUb
aT.C. Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye
bİstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(3):453-63
doi: 10.5336/sportsci.2023-97338
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Spor organizasyonlarına gönüllü katılım, organizasyona finansal, kültürel ve sosyal açılardan fayda sağladığı gibi henüz iş gücüne katılım sağlamamış olan üniversite öğrencilerine de yeni kapılar açar. Bu nedenle, üniversite öğrencilerinin spor organizasyonlarında gönüllü olmaya yöneltecek motivasyonlara dair araştırmaların yapılması önemlidir. Üniversite öğrencilerinin spor organizasyonlarında gönüllü olmaya dair genel motivasyon düzeylerinin, motivasyonlarına dair alt boyutların ve motivasyonlarını etkileyen demografik unsurların incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul'daki vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim gören 206 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Uluslararası Spor Organizasyonları için Gönüllü Motivasyonları Ölçeği ile elde edilmiştir. Normallik testi sonucuna göre nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve KruskalWallis H testi ile analizler gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Üniversite öğrencilerinin spor organizasyonlarında gönüllü olmaya, spor sevgisi, değerlerin ifadesi, kariyer yönlendirme ve kişilerarası ilişkiler alt boyutlarında yüksek düzeyde; dışsal ödüller alt boyutunda ise orta düzeyde motivasyona sahip olduğu görülmüştür. Demografik değişkenlere dair yapılan analizlerde, öğrenim görülen üniversite çeşidine (devlet-vakıf) göre spor sevgisi, kariyer yönlendirme ve dışsal ödüller alt boyutları ile gönüllülük motivasyonu genelinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş, diğer değişkenlerde ise istatistiksel farklılığa rastlanmamıştır. Sonuç: Spor ile aktif olarak uğraşan gönüllülerin, gönüllülük motivasyonunun sosyal ve örgütsel olgularla bağlantısı olduğu, üniversite öğrencilerinin özellikle de vakıf üniversitesinde okuyanların ise gönüllülüğü kariyer aracı olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası spor organizasyonları; gönüllü motivasyonu; motivasyon; gönüllülük
ABSTRACT
Objective: Voluntary participation in sports organizations not only provides financial, cultural and social benefits to the organization, but also opens new doors to university students who have not yet joined the workforce. For this reason, it is important to conduct research on the motivations of university students to volunteer in sports organizations. The aim of the study is to examine the general motivation levels of university students about volunteering in sports organizations, the sub-dimensions of their motivation and the demographic factors that affect their motivation. Material and Methods: The research was carried out with the cross-sectional survey model, which is one of the quantitative research methods. The sample of the research consists of 206 undergraduate students studying at foundation and state universities in İstanbul. Research data were obtained with Volunteer Motivation Scale for International Sports Organizations. According to the results of the normality test, analyzes were performed with the Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test, which are non-parametric tests. Results: In the light of the findings of the research, university students' volunteering in sports organizations is at a high level in the sub-dimensions of love of sports, expression of values, career orientation and interpersonal relations; In the sub-dimension of extrinsic rewards, it was seen that he had a moderate level of motivation. In the analyzes made on demographic variables, a statistically significant difference was found in favor of foundation university students in general in the sub-dimensions of love of sports, career orientation and external rewards and volunteering motivation according to the type of university (state-foundation), while no statistical difference was found in other variables. Conclusion: It has been concluded that the volunteering motivation of the volunteers who are actively involved in sports is related to social and organizational phenomena, while the university students, especially those studying at a foundation university, see volunteering as a career tool.

Keywords: International sports organizations; volunteer motivation; motivation; volunteering
REFERENCES:
 1. Dingle A, Sokolowski W, Saxon-Harrold SK, Smith JD, Leigh R. Measuring Volunteering: A Practical Toolkit. Washington DC and Bonn, Germany: Independent Sector and United Nations Volunteers; 2001. [Link] 
 2. Strigas AD, Jackson Jr EN. Motivating Volunteers to Serve and Succeed: Design and Results of a Pilot Study that Explores Demographics and Motivational Factors in Sport Volunteerism. Inter. Sports J. 2003;7(1):111. [Link] 
 3. Wang PZ. Assessing Motivations for Sports Volunteerism. Advances in Consumer Research. 2004;31:420-5. [Link] 
 4. Yıldız A. Volunteers motivation and sense of community in a sports event [Master thesis]. Ankara: Middle East Technical University; 2015. Erişim tarihi: 23.05.2022. Erişim linki: [Link] 
 5. Farrell JM, Johnston ME, Twynam GD. Volunteer motivation, satisfaction, and management at an elite sporting competition. Journal of Sport Management. 1998;12(4):288-300. [Crossref] 
 6. Ringuet-Riot C, Cuskelly G, Auld C, Zakus DH. Volunteer roles, involvement and commitment in voluntary sport organizations: evidence of core and peripheral volunteers. Sport in Society. 2014;17(1):116-33. [Crossref] 
 7. Stewart B, Nicholson M, Smith A, Westerbeek H. Australian Sport-Better by Design?: The Evolution of Australian Sport Policy. 1st ed. London: Routledge; 2004. [Crossref] 
 8. Caldwell LL, Andereck KL. Motives for initiating and continuing membership in a recreation‐related voluntary association. Leisure Sciences. 1994;16(1):33-44. [Crossref] 
 9. Williams PW, Dossa KB, Tompkins L. Volunteerism and special event management: a case study of whistler's men's world cup of skiing. Festival Management and Event Tourism. 1995;3(2):83-95. [Link] 
 10. Bang H, Chelladurai P. Development and Validation of the Volunteer Motivations Scale for International Sporting Events (VMS-ISE). International Journal of Sport Management and Marketing. 2009;6(4):332-50. [Crossref] 
 11. Bang H, Ross SD. Volunteer motivation and satisfaction. Journal of Venue and Event Management. 2009;1(1):61-77. [Link] 
 12. Cnaan RA, Goldberg-Glen RS. Measuring motivation to volunteer in human services. The Journal of Applied Behavioral Science. 1991;27(3):269-84. [Crossref] 
 13. Bang H, Alexandris K, Ross SD. Validation of the revised volunteer motivations scale for international sporting events (VMS-ISE) at the Athens 2004 Olympic Games. Event Management. 2008;12(3-4):119-31. [Crossref] 
 14. Fişne M, Karagöz Y. Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması [The adaptation of "Volunteer Motivations Scale For International Sporting Events" into Turkish]. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016;1(1):1-16. [Crossref] 
 15. Alpar R. Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık; 2010.
 16. Sarol H, Ekinci E, Karaküçük S. Otistik Çocuklar Spor Eğitim Projesi'ne Gönüllü olarak katılan beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin görüşleri [The opinions of the physical education and sports high school students participating voluntarily to the sports education project for the autistic children]. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2011;13(Ek Sayı):67-73. [Link] 
 17. Avan ŞK, Kalenderoğlu İ. Yabancı öğrencilerin kelime ilişkilendirme testi ile Türk kültürü konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesi [Stating foreign learners' cognitive structures on Turkish cultures with word association test]. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018;7(19):51-64. [Link] 
 18. Er B, Güzel Gürbüz P. Uluslararası spor organizasyonlarında gönüllü motivasyonu ile serbest zaman doyum düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between volunteer motivation and leisure satisfaction in international sports organizations]. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2021;6(1):152-72. [Crossref] 
 19. Bulut BA. Uluslararası spor organizasyonlarında görev alan gönüllülerin kişilik özelliklerinin sporda gönüllülük motivasyonları üzerine etkisinin incelenmesi (İstanbul örneği) [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi; 2021. Erişim tarihi: 23.05.2022. Erişim linki: [Link] 
 20. Barsbuğa Y. Evaluation of motivation among individuals voluntarily assigned in recreative activities. The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR'2016); October, 14-16, 2016; Barcelona-Spain. p.1009-16. [Link] 
 21. Bektaş S. Spor etkinliklerinde gönüllülük motivasyonu [Yüksek lisans tezi]. Denizli: Pamukkale Üniversitesi; 2021. Erişim tarihi: 23.05.2022. Erişim linki: [Link] 
 22. Atçı D, Yenipınar U, Unur K. Gönüllü olma nedenleri: Mersin 2013 -XVII. Akdeniz Oyunları örneği [Reasons to be volunteer: a study on volunteers of Mersin 2013 -XVII. Mediteranen Games]. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2014;11(3):42-56. [Link] 
 23. Okada A, Ishida Y, Yamauchi N, Grönlund H, Zhang C, Krasnopolskaya I. Episodic volunteering in sport events: a seven-country analysis. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2021:1-13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Downward P, Lumsdon L, Ralston R. Gender differences in sports event volunteering: insights from Crew 2002 at the XVII Commonwealth Games. Managing Leisure. 2005;10(4):219-36. [Crossref] 
 25. Skirstad B, Hanstad DV. Gender matters in sport event volunteering. Managing Leisure. 2013;18(4):316-30. [Crossref] 
 26. Frisch MB, Gerrard M. Natural helping systems: a survey of red cross volunteers. American Journal of Community Psychology. 1981;9(5):567-79. [Crossref] 
 27. Gillespie DF, King AE. Demographic understanding of volunteerism. Journal of Sociology and Social Welfare. 1985;12(4):798-816. [Crossref] 
 28. Smith DH. Altruism, volunteers, and volunteerism. Journal of Voluntary Action Research. 1981;10(1):21-36. [Crossref] 
 29. Daria T, Maria P. Features of sport volunteers' motivation in the large Russian region. In: Uslu F, ed. 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). International Organization Center of Academic Research. 2020:134-9. [Link] 
 30. Uslu H, Tunç T, Çon M, Taşmektepligil MY, Ermiş A. Evaluation of the factors affecting voluntary participation in sports events in Turkey: Case of Vodafone 39th Istanbul Marathon. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2020;22(3):444-51. [Crossref] 
 31. Smith NL, Cohen A, Pickett AC. Exploring the motivations and outcomes of long-term international sport-for-development volunteering for American Millennials. Journal of Sport & Tourism. 2014;19(3-4):299-316. [Crossref] 
 32. Erturan Öğüt E, Yenel F, Kocamaz S. The reasons for and the benefits of participation of the volunteers in Turkish Sport Federations: an evaluation related to serious leisure theory. Pamukkale Journal of Sport Sciences. 2013;4(1):48-76. [Link] 
 33. Cuskelly G, Harrington M, Stebbins RA. Changing levels of organizational commitment amongst sport volunteers: a serious leisure approach. Leisure/Loisir. 2002;27(3-4):191-212. [Crossref] 
 34. Angosto S, Díaz-Suárez A, López-Gullón J. Motivation and satisfaction in university sports volunteering. Journal of Human Sport and Exercise. 2023;18(1):153-65. [Crossref] 
 35. Mirsafian H, Mohamadinejad A. Sport volunteerism: a study on volunteering motivations in university students. Journal of Human Sport and Exercise. 2012;7(1):S73-S84. [Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com