Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Uluslararası Spor Organizasyonlarına Gönüllü Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi: Tanımlayıcı Araştırma
Examination of Volunteer Participation Motivations in International Sports Organizations: Descriptive Research
Tanju KARAa , Nilay UTLUb
aT.C. Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye
bİstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(3):453-63
doi: 10.5336/sportsci.2023-97338
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Spor organizasyonlarına gönüllü katılım, organizasyona finansal, kültürel ve sosyal açılardan fayda sağladığı gibi henüz iş gücüne katılım sağlamamış olan üniversite öğrencilerine de yeni kapılar açar. Bu nedenle, üniversite öğrencilerinin spor organizasyonlarında gönüllü olmaya yöneltecek motivasyonlara dair araştırmaların yapılması önemlidir. Üniversite öğrencilerinin spor organizasyonlarında gönüllü olmaya dair genel motivasyon düzeylerinin, motivasyonlarına dair alt boyutların ve motivasyonlarını etkileyen demografik unsurların incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul'daki vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim gören 206 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Uluslararası Spor Organizasyonları için Gönüllü Motivasyonları Ölçeği ile elde edilmiştir. Normallik testi sonucuna göre nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve KruskalWallis H testi ile analizler gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Üniversite öğrencilerinin spor organizasyonlarında gönüllü olmaya, spor sevgisi, değerlerin ifadesi, kariyer yönlendirme ve kişilerarası ilişkiler alt boyutlarında yüksek düzeyde; dışsal ödüller alt boyutunda ise orta düzeyde motivasyona sahip olduğu görülmüştür. Demografik değişkenlere dair yapılan analizlerde, öğrenim görülen üniversite çeşidine (devlet-vakıf) göre spor sevgisi, kariyer yönlendirme ve dışsal ödüller alt boyutları ile gönüllülük motivasyonu genelinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş, diğer değişkenlerde ise istatistiksel farklılığa rastlanmamıştır. Sonuç: Spor ile aktif olarak uğraşan gönüllülerin, gönüllülük motivasyonunun sosyal ve örgütsel olgularla bağlantısı olduğu, üniversite öğrencilerinin özellikle de vakıf üniversitesinde okuyanların ise gönüllülüğü kariyer aracı olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası spor organizasyonları; gönüllü motivasyonu; motivasyon; gönüllülük
ABSTRACT
Objective: Voluntary participation in sports organizations not only provides financial, cultural and social benefits to the organization, but also opens new doors to university students who have not yet joined the workforce. For this reason, it is important to conduct research on the motivations of university students to volunteer in sports organizations. The aim of the study is to examine the general motivation levels of university students about volunteering in sports organizations, the sub-dimensions of their motivation and the demographic factors that affect their motivation. Material and Methods: The research was carried out with the cross-sectional survey model, which is one of the quantitative research methods. The sample of the research consists of 206 undergraduate students studying at foundation and state universities in İstanbul. Research data were obtained with Volunteer Motivation Scale for International Sports Organizations. According to the results of the normality test, analyzes were performed with the Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test, which are non-parametric tests. Results: In the light of the findings of the research, university students' volunteering in sports organizations is at a high level in the sub-dimensions of love of sports, expression of values, career orientation and interpersonal relations; In the sub-dimension of extrinsic rewards, it was seen that he had a moderate level of motivation. In the analyzes made on demographic variables, a statistically significant difference was found in favor of foundation university students in general in the sub-dimensions of love of sports, career orientation and external rewards and volunteering motivation according to the type of university (state-foundation), while no statistical difference was found in other variables. Conclusion: It has been concluded that the volunteering motivation of the volunteers who are actively involved in sports is related to social and organizational phenomena, while the university students, especially those studying at a foundation university, see volunteering as a career tool.

Keywords: International sports organizations; volunteer motivation; motivation; volunteering
REFERANSLAR:
 1. Dingle A, Sokolowski W, Saxon-Harrold SK, Smith JD, Leigh R. Measuring Volunteering: A Practical Toolkit. Washington DC and Bonn, Germany: Independent Sector and United Nations Volunteers; 2001. [Link] 
 2. Strigas AD, Jackson Jr EN. Motivating Volunteers to Serve and Succeed: Design and Results of a Pilot Study that Explores Demographics and Motivational Factors in Sport Volunteerism. Inter. Sports J. 2003;7(1):111. [Link] 
 3. Wang PZ. Assessing Motivations for Sports Volunteerism. Advances in Consumer Research. 2004;31:420-5. [Link] 
 4. Yıldız A. Volunteers motivation and sense of community in a sports event [Master thesis]. Ankara: Middle East Technical University; 2015. Erişim tarihi: 23.05.2022. Erişim linki: [Link] 
 5. Farrell JM, Johnston ME, Twynam GD. Volunteer motivation, satisfaction, and management at an elite sporting competition. Journal of Sport Management. 1998;12(4):288-300. [Crossref] 
 6. Ringuet-Riot C, Cuskelly G, Auld C, Zakus DH. Volunteer roles, involvement and commitment in voluntary sport organizations: evidence of core and peripheral volunteers. Sport in Society. 2014;17(1):116-33. [Crossref] 
 7. Stewart B, Nicholson M, Smith A, Westerbeek H. Australian Sport-Better by Design?: The Evolution of Australian Sport Policy. 1st ed. London: Routledge; 2004. [Crossref] 
 8. Caldwell LL, Andereck KL. Motives for initiating and continuing membership in a recreation‐related voluntary association. Leisure Sciences. 1994;16(1):33-44. [Crossref] 
 9. Williams PW, Dossa KB, Tompkins L. Volunteerism and special event management: a case study of whistler's men's world cup of skiing. Festival Management and Event Tourism. 1995;3(2):83-95. [Link] 
 10. Bang H, Chelladurai P. Development and Validation of the Volunteer Motivations Scale for International Sporting Events (VMS-ISE). International Journal of Sport Management and Marketing. 2009;6(4):332-50. [Crossref] 
 11. Bang H, Ross SD. Volunteer motivation and satisfaction. Journal of Venue and Event Management. 2009;1(1):61-77. [Link] 
 12. Cnaan RA, Goldberg-Glen RS. Measuring motivation to volunteer in human services. The Journal of Applied Behavioral Science. 1991;27(3):269-84. [Crossref] 
 13. Bang H, Alexandris K, Ross SD. Validation of the revised volunteer motivations scale for international sporting events (VMS-ISE) at the Athens 2004 Olympic Games. Event Management. 2008;12(3-4):119-31. [Crossref] 
 14. Fişne M, Karagöz Y. Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması [The adaptation of "Volunteer Motivations Scale For International Sporting Events" into Turkish]. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016;1(1):1-16. [Crossref] 
 15. Alpar R. Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık; 2010.
 16. Sarol H, Ekinci E, Karaküçük S. Otistik Çocuklar Spor Eğitim Projesi'ne Gönüllü olarak katılan beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin görüşleri [The opinions of the physical education and sports high school students participating voluntarily to the sports education project for the autistic children]. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2011;13(Ek Sayı):67-73. [Link] 
 17. Avan ŞK, Kalenderoğlu İ. Yabancı öğrencilerin kelime ilişkilendirme testi ile Türk kültürü konusundaki bilişsel yapılarının belirlenmesi [Stating foreign learners' cognitive structures on Turkish cultures with word association test]. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018;7(19):51-64. [Link] 
 18. Er B, Güzel Gürbüz P. Uluslararası spor organizasyonlarında gönüllü motivasyonu ile serbest zaman doyum düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between volunteer motivation and leisure satisfaction in international sports organizations]. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2021;6(1):152-72. [Crossref] 
 19. Bulut BA. Uluslararası spor organizasyonlarında görev alan gönüllülerin kişilik özelliklerinin sporda gönüllülük motivasyonları üzerine etkisinin incelenmesi (İstanbul örneği) [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi; 2021. Erişim tarihi: 23.05.2022. Erişim linki: [Link] 
 20. Barsbuğa Y. Evaluation of motivation among individuals voluntarily assigned in recreative activities. The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR'2016); October, 14-16, 2016; Barcelona-Spain. p.1009-16. [Link] 
 21. Bektaş S. Spor etkinliklerinde gönüllülük motivasyonu [Yüksek lisans tezi]. Denizli: Pamukkale Üniversitesi; 2021. Erişim tarihi: 23.05.2022. Erişim linki: [Link] 
 22. Atçı D, Yenipınar U, Unur K. Gönüllü olma nedenleri: Mersin 2013 -XVII. Akdeniz Oyunları örneği [Reasons to be volunteer: a study on volunteers of Mersin 2013 -XVII. Mediteranen Games]. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2014;11(3):42-56. [Link] 
 23. Okada A, Ishida Y, Yamauchi N, Grönlund H, Zhang C, Krasnopolskaya I. Episodic volunteering in sport events: a seven-country analysis. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2021:1-13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Downward P, Lumsdon L, Ralston R. Gender differences in sports event volunteering: insights from Crew 2002 at the XVII Commonwealth Games. Managing Leisure. 2005;10(4):219-36. [Crossref] 
 25. Skirstad B, Hanstad DV. Gender matters in sport event volunteering. Managing Leisure. 2013;18(4):316-30. [Crossref] 
 26. Frisch MB, Gerrard M. Natural helping systems: a survey of red cross volunteers. American Journal of Community Psychology. 1981;9(5):567-79. [Crossref] 
 27. Gillespie DF, King AE. Demographic understanding of volunteerism. Journal of Sociology and Social Welfare. 1985;12(4):798-816. [Crossref] 
 28. Smith DH. Altruism, volunteers, and volunteerism. Journal of Voluntary Action Research. 1981;10(1):21-36. [Crossref] 
 29. Daria T, Maria P. Features of sport volunteers' motivation in the large Russian region. In: Uslu F, ed. 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). International Organization Center of Academic Research. 2020:134-9. [Link] 
 30. Uslu H, Tunç T, Çon M, Taşmektepligil MY, Ermiş A. Evaluation of the factors affecting voluntary participation in sports events in Turkey: Case of Vodafone 39th Istanbul Marathon. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2020;22(3):444-51. [Crossref] 
 31. Smith NL, Cohen A, Pickett AC. Exploring the motivations and outcomes of long-term international sport-for-development volunteering for American Millennials. Journal of Sport & Tourism. 2014;19(3-4):299-316. [Crossref] 
 32. Erturan Öğüt E, Yenel F, Kocamaz S. The reasons for and the benefits of participation of the volunteers in Turkish Sport Federations: an evaluation related to serious leisure theory. Pamukkale Journal of Sport Sciences. 2013;4(1):48-76. [Link] 
 33. Cuskelly G, Harrington M, Stebbins RA. Changing levels of organizational commitment amongst sport volunteers: a serious leisure approach. Leisure/Loisir. 2002;27(3-4):191-212. [Crossref] 
 34. Angosto S, Díaz-Suárez A, López-Gullón J. Motivation and satisfaction in university sports volunteering. Journal of Human Sport and Exercise. 2023;18(1):153-65. [Crossref] 
 35. Mirsafian H, Mohamadinejad A. Sport volunteerism: a study on volunteering motivations in university students. Journal of Human Sport and Exercise. 2012;7(1):S73-S84. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014