Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Use, Attitude, and Knowledge Levels of Medical Faculty Students Towards Traditional and Complementary Medicine Practices: Analytical Study
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Yönelik Kullanım, Tutum ve Bilgi Seviyeleri: Analitik Çalışma
Tuğba YEŞİLa, Raziye Şule GÜMÜŞTAKIMb, Celal KUŞb, Şebnem Ebrar CESURb
aErzin District Health Directorate, Hatay, Türkiye
bDepartment of Family Medicine, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(1):1-10
doi: 10.5336/jtracom.2022-92022
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: In our study, we aimed to learn the use, attitude, and knowledge levels of medical school students about traditional and complementary medicine (TCM) practices, which are becoming increasingly common in the world and our country. Material and Methods: This cross-sectional study was conducted on Kahramanmaraş Sütçü İmam University Medical Faculty students between June and September 2018. The research consisted of 240 students who voluntarily agreed to take part and completed the questionnaires. Our questionnaire was created by scanning the literature and considering the 2014 ''TCM Implementation Regulation''. The questionnaire form consists 41 questions. Results: Most students (57.9%) obtained information about TCM from the internet. The best-known methods in the TCM regulation were leech application (80%), acupuncture (79.2%), and hypnosis (76.2%). 75% of students used TCM practices. The desire to recommend TCM methods to their patients and to receive education about these methods was found to be associated with a higher level of knowledge about TCM and the use of TCM. 64.2% of the students want TCM to be included in the medical education curriculum, and 77.9% want to receive TCM training. Conclusion: Medical faculty students have a positive perception and high interest about TCM. They are mostly positive about integrating TCM into the medical school curriculum. With the arrangements to be made in the medical education curriculum, the level of knowledge and awareness of future physicians will increase. In addition, the gap in TCM practices, which are widely used today, will be filled and they will be able to help their patients more.

Keywords: Traditional medicine; medicine; students; knowledge; attitude
ÖZET
Amaç: Çalışmamızda; dünyada ve ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları ile ilgili tıp fakültesi öğrencilerinin kullanım, tutum ve bilgi düzeylerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki bu araştırma, Haziran-Eylül 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde yapılmıştır. Çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden ve anket formlarını eksiksiz dolduran 240 öğrenci çalışmaya dâhil edilmiştir. Anketimiz literatür taranarak ve 2014 ''GETAT Uygulama Yönetmeliği'' dikkate alınarak oluşturulmuştur. Anket formu 41 sorudan oluşmaktadır. Bulgular: Öğrencilerin çoğunluğu (%57,9) GETAT hakkındaki bilgiyi internetten edinmiştir. GETAT yönetmeliğindeki yöntemlerden en iyi bildikleri ise sülük uygulaması (%80), akupunktur (%79,2) ve hipnozdur (%76,2). Öğrencilerin %75'i GETAT yöntemlerini kullanmaktadır. GETAT yöntemlerini hastalarına önerme ve bu yöntemlerle ilgili eğitim alma isteğinin GETAT hakkında daha yüksek düzeyde bilgi sahibi olma ve GETAT kullanımı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin %64,2'si GETAT'ın tıp eğitimi müfredatında yer almasını, %77,9'u GETAT hakkında eğitim almayı istemektedir. Sonuç: Tıp fakültesi öğrencileri GETAT hakkında olumlu bir algıya ve yüksek ilgiye sahiptir. GETAT'ın tıp fakültesi müfredatına entegrasyonuna çoğunlukla olumlu bakmaktadırlar. Tıp eğitimi müfredatında yapılacak düzenlemeler ile geleceğin hekimlerinin bilgi düzeyleri ve farkındalıkları artacaktır. Bunun yanı sıra günümüzde çok fazla kullanılan GETAT uygulamaları konusundaki boşluk doldurulacak ve hastalarına daha fazla yardımcı olabileceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel tıp; tıp; öğrenci; bilgi; tutum
REFERENCES:
 1. Öztürk M, Uskun E, Özdemir R, Çınar M, Alptekin F, Doğan M. Isparta ilinde halkın geleneksel tedavi tercihi [Public interest to traditional medicine in Isparta]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2005;13(3):179-86. [Link] 
 2. World Health Organization (WHO). WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine 2019. 1st ed. Geneva: World Health Organization; 2019. [Crossref]  [PMC] 
 3. Şimşek B, Yazgan Aksoy D, Calik Basaran N, Taş D, Albasan D, Kalaycı MZ. Mapping traditional and complementary medicine in Turkey. European Journal of Integrative Medicine. 2017;15:68-72. [Crossref] 
 4. Gaire BP. Herbal medicine in ischemic stroke: challenges and prospective. Chin J Integr Med. 2018;24(4):243-6. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Öztürk H, Şaylıgil Ö. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin etik açıdan değerlendirilmesi [Ethical View point of the Regulation on Traditional and Complementary Medicine]. Turkiye Klin J Med Ethics-Law Hist. 2016;24(1):1-10. [Crossref] 
 6. Ergin A, Hatipoğlu C, Bozkurt Aİ, Mirza E, Kunak D, Karan C, et al. Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları [Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine]. Pamukkale Tıp Dergisi. 2011;4(3):136-43. [Link] 
 7. Akan H, Izbirak G, Kaspar EC, Kaya CA, Aydin S, Demircan N, et al. Knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among medical students in Turkey. BMC Complement Altern Med. 2012;12:115. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Sönmez Cİ, Ayhan Başer D, Küçükdağ HN, Kayar O, Acar İ, Döner Güner P. Tıp fakültesi öğrencilerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili bilgi durumlarının ve davranışlarının değerlendirilmesi [Evaluation of knowledge and behaviors of traditional and complementary medicine of medical school students]. Konuralp Medical Journal. 2018;10(3):276-81. [Crossref] 
 9. Özsürekci C, İleri İ, Çalışkan H, Yıldırım F, Candemir B, Çavuşoğlu Ç, et al. Kırılganlığın yaşlı bireylerde tamamlayıcı-alternatif tıp uygulamaları hakkındaki görüş, tutum ve uygulamalar üstüne etkisi [Opinions, acceptance and use about complementary-alternative medicine among elderly individuals and effect of frailty]. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2020;53(3):177-82. [Crossref] 
 10. Altan S, Rahman S, Çam S. Tıp fakültesi öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri ile ilgili bilgi ve tutumları [The knowledge and attitudes of the medical school students on the methods of alternative and complementary medicine]. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History. 2014;22(3):81-8. [Link] 
 11. Yildirim Y, Parlar S, Eyigor S, Sertoz OO, Eyigor C, Fadiloglu C, et al. An analysis of nursing and medical students' attitudes towards and knowledge of complementary and alternative medicine (CAM). J Clin Nurs. 2010;19(7-8):1157-66. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Yurtseven E, Vehıd S, Bosat M, Sumer EC, Akdenız SI, Cıg G, et al. Assessment of knowledge and attitudes toward Complementary and Alternative Medicine (CAM) amongst Turkish medical faculty students. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2015;12(5):8-13. [Crossref] 
 13. Özyıldırım B, Ince OE, Torun P. The knowledge and attitudes towards recent regulations on complementary and alternative medicine among students and faculty members in Bezmialem University School of Medicine (BVUSOM). Indian J TraditKnow. 2019;18(4):824-9. [Link] 
 14. Ayraler A, Öztürk O, Oruç MA, Yavuz E. Tıp fakültesi öğrencilerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve görüşleri [The knowledge level and opinions of medical faculty students about traditional and complementary medicine]. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2020;24(4):196-202. [Link] 
 15. Alzahrani SH, Bashawri J, Salawati EM, Bakarman MA. Knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among senior medical students in king Abdulaziz University, Saudi Arabia. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:9370721. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Şahin N, Aydın D, Akay B. Hemşirelik öğrencilerinin bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarının değerlendirilmesi [The attitudes of nursing students towards holistic complementary and alternative medicine]. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;8(1):21-6. [Link] 
 17. Oğlakçı İlhan A, Sirekbasan S, Gürkök Tan T. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu öğrencilerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili bilgi düzey ve tutumlarının değerlendirilmesi [Evaluation of the knowledge levels and attitudes of health services vocational school students about traditional and complementary medicine]. Ankara Med J. 2019;19(4):736-44. [Crossref] 
 18. Kilic S, Ogur R, Yaren H, Akkoyun NG, Kupcuk E. Knowledge of and attitudes toward complementary and alternative medicine amongst medical students in a Turkish medical school. Pak J Med Sci. 2009;25(2):319-24. [Link] 
 19. Noiesen E, Munk MD, Larsen K, Høyen M, Agner T. Use of complementary and alternative treatment for allergic contact dermatitis. Br J Dermatol. 2007;157(2):301-5. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Liu EH, Turner LM, Lin SX, Klaus L, Choi LY, Whitworth J, et al. Use of alternative medicine by patients undergoing cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000;120(2):335-41. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Buda L, Lampek K, Tahin T. Az alternatív medicina, az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás összefüggései Magyarországon [Correlations of alternative medicine, health status and health care in Hungary]. Orv Hetil. 2002;143(17):891-6. Hungarian. [PubMed] 
 22. Özyıldız A, Uçaner Çiftdalöz B. Bağımlılıkla mücadelede müzik terapi [Music therapy in the fight against addiction]. The Journal of International Social Research. 2019;12(63):576-87. [Crossref] 
 23. Bjerså K, Stener Victorin E, Fagevik Olsén M. Knowledge about complementary, alternative and integrative medicine (CAM) among registered health care providers in Swedish surgical care: a national survey among university hospitals. BMC Complement Altern Med. 2012;12:42. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Öztürk YE, Dömbekci HA, Ünal SN. Geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı [The use of traditional complementary and alternative medicine]. Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi. 2020;1(3):23-35. [Link] 
 25. Lie DA, Boker J. Comparative survey of Complementary and Alternative Medicine (CAM) attitudes, use, and information-seeking behaviour among medical students, residents & faculty. BMC Med Educ. 2006;6:58. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Şenol Y, Erdemlı̇ B, Demı̇rezen M. Tıp fakültesi öğrencilerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp hakkındaki bilgi ve davranışlarının incelenmesi [Investigation of knowledge and behavior about traditional and complementary medicine of medical school students]. Anadolu Güncel Tıp Dergisi. 2020;2(1):6-12. [Crossref] 
 27. UÇEP Çalışma Grubu. Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2020 [National Core Curriculum-2020]. Tıp Eğitimi Dünyası. 2020;19(57-1):1-146. [Crossref] 
 28. Karahan S, Ağadayı E, Karagöz N. Evaluation of medical school students knowledge, attitudes, and behaviors regarding traditional and complementary medicine. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 2020;42(4):434-40. [Crossref] 
 29. Doğanay S, Guzel D, Öztürk D, Tanyeli A. Complementary and alternative medicine: understanding, attitude and usage among Turkish health sciences and medical students. J Contemp Med. 2018;8(1):48-54. [Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com