Türkiye Klinikleri Gerontoloji Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Bocce Oyunu Etkinliğinin Kuşaklar Arası Dayanışmaya Katkıları: Fenomenolojik Bir Araştırma
The Contributions of the Bocce Game Event to Intergenerational Solidarity: A Phenomenological Research
Hande KIRIŞIKa, Büşra Nur EROLb
aAnkara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Programı, Ankara, Türkiye
bAnkara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu, Fizyoterapi Programı, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Gerontol. 2023;2(1):1-9
doi: 10.5336/jgeront.2022-94134
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Bu araştırma, okul temelli kuşaklar arası dayanışma modeli örneği olarak düzenlenen bocce oyunu etkinliğine katılan yaşlı ve genç katılımcıların deneyimlerini ortaya koymayı ve katılımcıların etkinlik deneyimleri ışığında kuşaklar arası dayanışma hakkındaki görüş ve düşüncelerini anlamayı amaçlamıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmada nitel araştırma tasarımı ve fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, Ankara ilinin Haymana ilçesinde bocce oyunu turnuvası düzenlenmiştir. Turnuvaya 50 yaş ve üzeri bireyler ile 15-18 yaş arası bireyler dâhil edilmiştir. Etkinlik sonrasında 3 yaşlı ve 3 genç katılımcı olmak üzere toplam 6 katılımcı ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde, yaşlı ve genç katılımcılar için ayrı ayrı hazırlanan yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış, verilerin çözümlenmesi ve analizinde NVivo 10.0 programı kullanılarak tematik ve betimsel nitel analiz yapılmıştır. Bulgular: Araştırmanın nitel bulguları, beraber bocce oynamak ile ilgili düşünceler, geçmişten geleceğe köprü ve aile büyükleriyle bocce oynamak ile ilgili düşünceler olmak üzere 3 ana temaya ayrılmıştır. Araştırmada bocce oyunu etkinliği; yaşlıların sosyal katılımlarının artmasını, gençlerin yaşlılarla ilgili olumsuz düşüncelerinin olumlu düşüncelere dönüşmesini, 2 kuşak için olumlu duyguların desteklenmesini, geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında bağ kurmaya katkı sağlayacak oyunların öneminin fark edilmesini sağlamıştır. Sonuç: Bocce oyunu etkinliğinin kuşaklar arası dayanışmayı desteklemede önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Özellikle kırsal alanda, genç ve yaşlı bireylerin sosyal katılımını artıran ve bir araya gelerek bilgi ve tecrübe aktarımına katkı sunan hizmetlere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kuşaklar arası dayanışma; yaşlı; bocce oyunu; genç; nitel araştırma
ABSTRACT
Objecitve: This research aimed to reveal the experiences of the elderly and young participants who participated in the bocce game event organized as an example of a school-based intergenerational solidarity model and to understand the views and thoughts of the participants on intergenerational solidarity in the light of their activity experiences. Material and Methods: Qualitative research design and phenomenological approach were used in the study. Within the scope of the research, a bocce game tournament was organized in Haymana district of Ankara province. Individuals aged 50 and over and individuals aged 15-18 were included in the tournament. After the event, indepth interviews were conducted with a total of 6 participants, 3 elderly and 3 young participants. In the interviews, a semi-structured questionnaire prepared separately for the elderly and young participants was used. The interviews were recorded with a voice recorder, thematic and descriptive qualitative analysis was carried out using the NVivo 10.0 program in the analysis and analysis of the data. Results: The qualitative findings of the study were divided into 3 main themes: thoughts about playing bocce together, bridges from the past to the future, and thoughts about playing bocce with family elders. Bocce game event in research; it has enabled the social participation of the elderly to increase, the negative thoughts of the young people to turn into positive thoughts, the support of positive emotions for 2 generations, and the awareness of the importance of games that will contribute to establishing bonds between past and future generations. Conclusion: It can be said that the bocce game activity has an important role in supporting intergenerational solidarity. Especially in rural areas, there is a need for services that increase the social participation of young and elderly individuals and contribute to the transfer of knowledge and experience by coming together.

Keywords: Intergenerational solidarity; elderly; bocce game; young; qualitative research
REFERANSLAR:
 1. Wong EL, Lau JY, Yeoh EK. Thinking intergenerationally: intergenerational solidarity, health and active aging in Hong Kong: Policy. Journal of Intergenerational Relationships. 2018;16(4):478-92. [Crossref] 
 2. Montoro-Gurich C, Garcia-Vivar C. The family in Europe: structure, intergenerational solidarity, and new challenges to family health. J Fam Nurs. 2019;25(2):170-89. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Kırışık H, Yaylagül NK. Yaşlı bakımında kadın emeği [Women's labor in elderly care]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020;(38):17-41. [Link] 
 4. Yıldırım F. Çocukların dünyasına yaşlıları dahil etmek: "Okul temelli kuşaklararası dayanışma modelleri" [Including the elderly in the world of children: "School based intergenerational solidarity models"]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015;19(1):275-96. [Link] 
 5. Korkmaz Yaylagül N, Barlın H, Kırışık H. Yaşlılıkta sosyal dışlanma araştırmaları: bir içerik analizi. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. 2021;(17):197-213. [Crossref] 
 6. Merz EM, Schuengel C, Schulze HJ. Intergenerational solidarity: an attachment perspective. Journal of Aging Studies. 2007;21(2):175-86. [Crossref] 
 7. Ayalon L, Chasteen A, Diehl M, Levy BR, Neupert SD, Rothermund K, et al. Aging in times of the COVID-19 pandemic: avoiding ageism and fostering intergenerational solidarity. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2021;76(2):e49-e52. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Chang ES, Kannoth S, Levy S, Wang SY, Lee JE, Levy BR. Global reach of ageism on older persons' health: a systematic review. PLoS One. 2020;15(1):e0220857. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Nelson TD. Promoting healthy aging by confronting ageism. Am Psychol. 2016;71(4):276-82. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Tufan İ, Yazıcı S. Yaşlılıkta kuşaklararası ilişkiler [Intergenerational elations in old age]. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2009;20(1):47-52. [Link] 
 11. Gözübüyük Tamer M. Kuşaklararası dayanışma ve işbirliği çerçevesinde gençlerin yaşlı ve yaşlılık algısının değerlendirilmesi [The evaluation of the young's perception on elderly and elderliness within the framework intergenerational solidarity and collaboration]. Toplum Bilimleri Dergisi. 2014;8(15):7-28. [Link] 
 12. Viscogliosi C, Asselin H, Basile S, Borwick K, Couturier Y, Drolet MJ, et al. Importance of indigenous elders' contributions to individual and community wellness: results from a scoping review on social participation and intergenerational solidarity. Can J Public Health. 2020;111(5):667-81. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Tobío C. Demographic change, intergenerational solidarity, and social policy. Journal of Intergenerational Relationships. 2010;8(4):431-3. [Crossref] 
 14. Bengtson VL, Oyama PS. Intergenerational solidarity and conflict. Intergenerational Solidarity. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan; 2010. p.35-52. [Crossref] 
 15. Tufan İ. Yaşlanan dünyada bir delikanlı: Türkiye [One youngster on ageing world: Turkey]. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2001;12(3):27-49. [Link] 
 16. Tufan İ, Demirdaş FB, Sözer T, Sönmez S, Aytepe A, Öztürk ŞS. Türkiye için bir yaşlı bakımı modeli. Geriatrik Bilimler Dergisi. 2022;5(2):38-45. [Crossref] 
 17. Tufan İ, Tiryaki S, Doğan M, Sönmez S, Aytepe A, Öztürk ŞS. Türkiye'de demografik gelişmelerin sonuçları ve yaşlılıkta bakım problemi: geleneksel derleme [The consequences of demographic developments in Türkiye and the care problem in old age: traditional review]. Turkiye Klinikleri Gerontoloji Dergisi. 2022;1(1):9-19. [Crossref] 
 18. Zaidi A, Gasior K, Manchin R. Population aging and intergenerational solidarity: International policy frameworks and European public opinion. Journal of Intergenerational Relationships. 2012;10(3):214-27. [Crossref] 
 19. Bhattacharya K. 2. bölüm: Terrain and types of qualitative research. 3. bölüm: Conceptualizing qualitative research. Fundamentals of Qualitative Research: A Practical Guide. 1st ed. New York: Routledge: 2017. p.18, 51. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Creswell JW, Poth CN. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 4th ed. New York: Sage Publications; 2016.
 21. Türkmen M. Bocce yarışma talimatı. Çim Topu, Petank, Raffa ve Volo Oyun Sistemleriyle Bocce-Tanımlar Tarihçe ve Oyun Kuralları. 1. Baskı. Ankara: Neyir Yayınları; p.126.
 22. Özmete E. Çalışma II: Nicel Araştırma. Türkiye'de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi. 1. Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi; 2017. p.153.
 23. Müftüler HG. Parsons sistem teorisi açısından kuşaklar arası ilişkilerde çatışma ve dayanışma [Conflict and solidarity in the intergenerational relations in terms of parsons systems theory]. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi. 2019;3(2):100-35. [Link] 
 24. Müftüler HG. Modern toplumda yaş ve yaşlı ayrımcılığı [Age and ageism in modern society]. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi. 2018;2(2):181-214. [Link] 
 25. Durdubaş K. Sosyal belediyecilikte aktif yaşlanma ve yerinde yaşlanma uygulamaları [Active aging and aging in place in social municipality]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019;(6):491-511. [Crossref] 
 26. Carver LF, Beamish R, Phillips SP, Villeneuve M. A scoping review: social participation as a cornerstone of successful aging in place among rural older adults. Geriatrics (Basel). 2018;3(4):75. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Yıldırım F, Purutçuoğlu E, Abukan B, Öztaş D, Arıkan ES. Türkiye'de kırsal alanda aktif yaşlanmanın belirleyicisi olarak "sosyal hizmetler" ["Social services" as a determinant of active aging in rural area in Turkey]. Social Sciences Studies Journal. 2018;14(21):3141-51. [Link] 
 28. Çolak M, Özer YE. Sosyal politika anlamında aktif yaşlanma politikalarının ulusal ve yerel düzeydeki analizi [The analysis of active ageing policies at national and local level in the content of social policy]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;14(55):115-24. [Crossref] 
 29. Çam C, Atay E, Aygar H, Öcal EE, Önsüz MF, Işıklı B, et al. Elderly people's quality of life in rural areas of Turkey and its relationship with loneliness and sociodemographic characteristics. Psychogeriatrics. 2021;21(5):795-804. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Hatton-Yeo A, Ohsako T. Intergenerational Programmes: Public Policy and Research Implications--An International Perspective; 2000. [Link] 
 31. Kaplan MS. International programs in schools: considerations of form and function. International Review of Education. 2002;48(5):305-34. [Crossref] 
 32. Moloney O. He+Art: A Partcipatory Arts and Health Strategy for Sligo 2007‐2012. 2007. [Cited: October 30, 2022]. Available from: [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014