Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Cinsel Dokunulmazlığa ve Mal Varlığına Karşı Suç İşlemiş Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Erkek Hükümlülerin Aleksitimi, Empati ve Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantı Düzeylerinin İncelenmesi: Korelasyonel Bir Çalışma
Examination of Alexithymia, Empathy and Childhood Traumatic Experience Levels of Male Convicts in the Penal Institution with Crimes Against Sexual Inviolability and Property: A Correlational Study
Ayşegül EREL ÇAKIRa, Itır TARI CÖMERTb
aSincan 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ankara, Türkiye
bFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji ABD, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(1):24-32
doi: 10.5336/forensic.2022-93080
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Araştırmada, cinsel dokunulmazlığa ve mal varlığına karşı suçlar sebebiyle ceza infaz kurumunda bulunan erkek hükümlülerin; aleksitimi, empati ve çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığının ve çocukluk çağı travmalarının aleksitimi ve empati puanlarının etkilenip etkilenmediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya, 18-71 yaş aralığında 156 cinsel dokunulmazlığa, 161 mal varlığına karşı suçlardan hükümlü olan toplam 317 erkek hükümlü gönüllü olarak katılmıştır. Elde edilen veri, katılımcıların kişisel bilgi formu, A Aleksitimi Ölçeği, Temel Empati Ölçeği ve Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği'nden aldıkları puan üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında, gruplar arası farkların hesaplanması amacıyla bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Ölçek puanları arasındaki ilişkiler, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. Bulgular: Araştırmada, cinsel suçlardan hüküm giymiş hükümlülerin, mal varlığına karşı suçlardan hüküm giymiş hükümlülerden daha fazla cinsel istismar yaşantısına maruz kaldıkları ve aleksitimik özellikler geliştirdikleri bulunmuştur. Bu 2 grup hükümlünün aleksitimi ve empati puanları ile çocukluk çağı travmaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu, fiziksel ve duygusal ihmalin aleksitimi puanlarını; duygusal ihmalin empati puanlarını yordadığı saptanmıştır. Sonuç: Araştırmanın, literatürde hakkında kısıtlı sayıda çalışma yapılmış olan mal varlığına karşı suçlardan hükümlülerle çalışılmış olması, alanyazına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Elde edilen bulgular ışığında, çocukluk çağında yaşanmış cinsel istismarın ve aleksitimik özelliklerin cinsel suç için risk faktörü olabileceği ve çalışmanın hükümlülere yönelik ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilecek rehabilitasyon ve iyileştirme faaliyetlerinde önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı travmaları; aleksitimi; empati; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar; mal varlığına karşı suçlar
ABSTRACT
Objective: The aim of the study was to examine whether the alexithymia, empathy and childhood traumatic experience levels of male convicts in the penitentiary institution due to crimes against sexual inviolability and property differ and whether childhood traumas affect alexithymia and empathy scores. Material and Methods: A total of 317 male convicts, 156 of whom were convicted of crimes against sexual inviolability and 161 of crimes against property between the ages of 18-71, voluntarily participated in the study. The data obtained were evaluated based on the scores obtained by the participants from the personal information form, the A Alexithymia Scale, the Basic Empathy Scale and the Childhood Psychological Trauma Scale. Within the scope of the research, the independent sample t-test was used to calculate the differences between the groups. Relationships between scale scores were examined by Pearson correlation analysis and multiple linear regression analysis. Results: In the study, it was found that convicts convicted of sexual crimes were exposed to sexual abuse more than those convicted of crimes against property and developed alexithymic characteristics. The alexithymia and empathy scores of these 2 groups of convicts and the alexithymia scores of physical and emotional neglect. Emotional neglect was found to predict empathy scores. Conclusion: It is thought that working with convicts of crimes against assets, about which a limited number of studies have been made in the research literature, will make an important contribution to the literature. In the light of the findings, it is thought that childhood sexual abuse and alexithymic characteristics may be risk factors for sexual crime and the study will be an important resource for rehabilitation and recovery activities to be carried out in penal institutions for convicts.

Keywords: Childhood traumas; alexithymia; empathy; crimes against sexual inviolability; crimes against property
REFERANSLAR:
 1. Burma R. Cinsel saldırı suçu işlemiş hükümlülerde, çocukluk döneminde örseleyici yaşantılara maruz kalma düzeyi ile benlik saygısı, öfke ifade tarzı arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Maltepe Üniversitesi; 2012. Erişim tarihi: Nisan 2022 [Link] 
 2. Yüksel M, Çifçi EG. Yetişkin hükümlülerin çocukluk çağı travma düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Examining childhood trauma level of adult convicts in terms of some variables]. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017;7(30):57-85. [Link] 
 3. DeLisi M, Drury AJ, Elbert MJ. Frequency, chronicity, and severity: New specification of adverse childhood experiences among federal sexual offenders. Forensic Science International: Mind and Law. 2021;2(2021):100051. [Crossref] 
 4. Connolly M, Woollons R. Childhood sexual experience and adult offending: an exploratory comparison of three criminal groups. Child Abuse Review. 2008;17(2):119-32. [Crossref] 
 5. Gölge ZB. Cinsel saldırıda etkili faktörler ve suçlu profili [Doktora tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2005. Erişim tarihi: Nisan 2022 [Link] 
 6. Güneş Aslan G. Çocuğa yönelik cinsel istismarın açığa vurulma süreci hakkında bir derleme [A review on the process of disclosing child sexual abuse]. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2020;31(4):1886-912. [Crossref] 
 7. Proeve M, Reilly E. Personal and offending characteristics of child sexual offenders who have been sexually abused. Psychiatry, Psychology and Law. 2007;14(2):251-9. [Crossref] 
 8. Roys DT. Empirical and theoretical considerations of empathy in sex offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 1997;41(1):53-64. [Crossref] 
 9. Topçu Ç, Erdur Baker Ö, Çapa Aydın Y. Temel Empati Ölçeği Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Turkish Adaptation of Basic Empathy Scale: validity and reliability study]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2010;4(34):174-82. [Link] 
 10. Lengerli AY. Eş şiddeti suçu ile ilişkili olabilecek psiko-sosyal faktörlerin belirlenmesi ve suç analizi [Doktora tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2010. Erişim tarihi: Mayıs 2022 [Link] 
 11. Jolliffe D, Farrington D.P. Empathy and offending: a systematic review and meta-analysis. Aggression and Violent Behavior. 2004;9(5):441-476. [Crossref] 
 12. Hudson SM, Marshall WL, Wales D, McDonald E, Bakker LW, McLean A. Emotional recognition skills of sex offenders. Annals of Sex Research. 1993;6(3):199-211. [Crossref] 
 13. Gillespie SM, Garofalo C, Velotti P. Emotion regulation, mindfulness, and alexithymia: Specific or general impairments in sexual, violent, and homicide offenders? Journal of Criminal Justice. 2018;58:56-66. [Link] 
 14. Mattila AK, Hypen K, Andersson N, Samppala M, Joukamaa, M. Alexithymia among finnish male prisoners. European Psychiatry. 2008;23(2):38. [Crossref] 
 15. Velotti P, Garofalo C, Callea A, Bucks RS, Roberton T, Daffern, M. Exploring anger among offenders: The role of emotion dysregulation and alexithymia. Psychiatry, Psychology and Law. 2017;24(1):128-38. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Zimmermann G. Delinquency in male adolescents: the role of alexithymia and family structure. J Adolesc. 2006;29(3):321-32. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Epözdemir H. Aleksitimi: psikolojik bir semptom mu, yoksa bir kişilik özelliği mi? [Alexithymia: a psychological symptom or a personality characteristic?]. Türk Psikoloji Yazıları. 2012;15(30):25-33. [Link] 
 18. Krystal H. Alexithymia and psychotherapy. Am J Psychother. 1979;33(1):17-31. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Krystal H. Integration and Self-Healing: Affect, Trauma, Alexithymia. 1st ed. Hillsdale NJ: Analytic Press; 1988. p.122-4. [Crossref] 
 20. Zlotnick C, Mattia JI, Zimmerman M. The relationship between posttraumatic stress disorder, childhood trauma and alexithymia in an outpatient sample. Journal of Traumatic Stress. 2001;14(1):177-88. [Crossref] 
 21. Bagby RM, Taylor GJ. Affect dysregulation and alexithymia. In: Taylor GJ, Bagby RM, Parker JDA, eds. Disorders of Affect Regulation Alexithymia in Medical and Psychiatric Illness. 1st ed. Cambridge University Press; 1997. p.26-45. [Crossref] 
 22. Evren C, Evren B, Dalbudak E, Ozcelik B, Oncu F. Childhood abuse and neglect as a risk factor for alexithymia in adult male substance dependent inpatients. J Psychoactive Drugs. 2009;41(1):85-92. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Güleç MY, Altintaş M, İnanç L, Bezgin CH, Koca EK, Güleç H. Effects of childhood trauma on somatization in major depressive disorder: The role of alexithymia. J Affect Disord. 2013;146(1):137-41. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Şaşıoğlu M, Gülol Ç, Tosun A. Aleksitimi kavramı [The concept of alexithymia]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2013;5(4):507-27. [Link] 
 25. Şenkal İ. Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmaları ve bağlanma biçiminin depresyon ve kaygı belirtileri ile ilişkisinde aleksitiminin aracı rolünün incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2013. Erişim tarihi: Nisan 2022 [Link] 
 26. Yüksel A. İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin empatik becerileriyle aile işlevleri ve benlik kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship between empathy, self-concept and family functioning among 5th grade elementary students]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009;25(25):153-65. [Link] 
 27. Paivio SC, Laurent C. Empathy and emotion regulation: reprocessing memories of childhood abuse. J Clin Psychol. 2001;57(2):213-26. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Karakaya A, Çakmakkaya, BY, Akpınar T, Yılmaz Y. Çocukluk çağı travmaları bağlamında suçun önlenmesi [Prevention of crime in the context of childhood traumas]. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2021;10(1):195-204. [Link] 
 29. Kılınç B. Hükümlü ve tutukluların suç türüne göre; çocukluk çağı travması, kişilik inancı ve dürtüsellik düzeylerinin karşılaştırılması [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi; 2018. Erişim tarihi: Mayıs 2022 [Link] 
 30. Tatar A, Saltukoğlu G, Alioğlu S, Çimen S, Güven H, Ay ÇE. Özellik yaklaşımıyla aleksitimiyi ölçme-I: A Aleksitimi Ölçeği madde seçimi ve faktör yapısının oluşturulması [Measuring alexithymia via trait approach-I: a alexithymia scale item selection and formation of factor structure]. Nöropsikiyatri Arşivi. 2017;54(3):216-24. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Şar V, Öztürk E, İkikardeş E. Çocukluk çağı ruhsal travma ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği [Validity and reliability of the Turkish version of childhood trauma questionnaire]. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1054-63. [Crossref] 
 32. Reavis JA, Looman J, Franco KA, Rojas B. Adverse childhood experiences and adult criminality: how long must we live before we possess our own lives? The Permanente Journal. 2013;17(2):44-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Tülü İA. Tecavüz suçlularında ve çocuk cinsel istismarcılarında suç analizi [Doktora tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2010. Erişim tarihi: Nisan 2022 [Link] 
 34. Geer JH, Estupinan LA, Manguno-Mire GM. Empathy, social skills, and other relevant cognitive processes in rapists and child molesters. Aggression and Violent Behavior. 2000;5(1):99-126. [Crossref] 
 35. Marshall WL, Hudson SM, Jones R, Fernandez YM. Empathy in sex offenders. Clinical Psychology Review. 1995;15(2):99-113. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014