Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Diller Arası Sözcük Bilgisi Testi Türkçe (CLT-TR): Geçerlik ve Güvenirlik Ön Çalışması
Cross-Linguistic Lexical Task Turkish (CLT-TR): Preliminary Findings of Validity and Reliability Study
Nevin YILMAZ ÇİFTECİa, Aylin Müge TUNÇERb
aBiruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
bMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Muğla, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):739-45
doi: 10.5336/healthsci.2021-87316
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Amaç: Diller Arası Sözcük Bilgisi Testi [Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLT)], tek ve çoklu dil bağlamında yaşayan okul öncesi çocukların, isim ve eylemleri anlama ve üretim becerilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Mevcut araştırma, CLT Türkçe (TR) versiyonunun geçerlik ve güvenirlik ön çalışması niteliğindedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, test maddelerinin uygunluklarının, testin uygulanabilirliğinin incelenmesi ve okul öncesi çocuklara ait CLT-TR ön bulgularının ortaya konmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmanın katılımcıları; Türkçe konuşan tek dilli, tipik gelişim gösteren 120 okul öncesi çocuktur. Katılımcıların yaşları 2, 3, 4 ve 5 şeklinde 4 gruba ayrılmıştır. Madde analizleri kapsamında, CLT-TR madde güçlük ve madde ayırt edicilik değerleri hesaplanmış, katılımcıların alt test puanları yaş grupları arasında ve grup içinde istatistiksel analizlerle karşılaştırılmıştır. Bulgular: Madde analizi sonuçlarına göre testin 128 maddesinden 14'ü kabul edilebilir madde güçlük ve ayırt edicilik değerlerine sahip değildir. Yaş gruplarının CLT-TR alt test puanları, 4-5 yaş grubu dışında bütün yaş grupları arasında anlamlı olarak farklılaşmaktadır. CLT-TR alt testlerinin grup içi karşılaştırmalarında; katılımcılar, üretim alt testlerine kıyasla anlama alt testlerinde; eylemlere kıyasla isimlerde anlamlı derecede daha yüksek puan almışlardır. Sonuç: CLT-TR'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması öncesinde bazı test maddelerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Katılımcıların sözcük bilgisi performansı, anlama alt testlerinde ve isimlerde daha yüksektir. Ön bulgular, testin yapı geçerliğini destekler niteliktedir. Testin, tipik-atipik dil gelişimi gösteren çocuklarda kullanılarak puanlarının karşılaştırması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sözcük bilgisi; okul öncesi; dil gelişimi
ABSTRACT
Objective: Cross-Linguistic Lexical Task (CLT) is designed to assess comprehension and production of nouns-verbs in preschool children living in mono/multilingual context. The current research is a preliminary study of CLT Turkish (TR) version. The aim of this study is to examine the quality of test items and to present preliminary findings in measuring lexical knowledge of preschool children. Material and Methods: Participants of the study are 120 typically developing Turkish speaking monolingual preschool children. With item analysis, item difficulty-discrimination indexes are calculated. Participants' scores in CLT-TR subtests are compared between four age groups (2-3-4-5) and within groups. Results: Item analysis results revealed that out of 128, 14 items have low item discrimination and too high item difficulty values. Comparison results show significant difference between the age groups' CLT-TR scores. Younger participants have significantly lower scores than the olders'. There is no significant difference between 4 and 5 years old. Repeated measurements pointed significant differences between subtests within the age groups. Participants' scores are significantly higher in comprehension subtests comparing to production tasks. And they have greater performance in nouns subtests than verbs. Conclusion: Before the validity-reliability study of CLT-TR, some items should be revised. Preschool children's lexical knowledge is greater in comprehension than in production and in nouns than verbs. Preliminary findings are compatible with the theoretical background which can be evidence for the construct validity. It is suggested that CLT-TR can be used to compare preschoolers with and without language disorder.

Keywords: Vocabulary; preschool; language development
REFERANSLAR:
 1. Leonard LB. Children with Specific Language Impairment. 2nd ed. Cambridge MIT Press; 2014. [Crossref] 
 2. Merriman EW. Lexical development. In: Brooks PJ ve Kempe V, eds. Encyclopedia of Language Development. 1st ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; 2012. p.344-50.
 3. Rescorla L, Frigerio A, Sali ME, Spataro P, Longobardi E. Typical and delayed lexical development in Italian. J Speech Lang Hear Res. 2014;57(5);1792-803. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Roseberry-McKibbin C, Hegde MN. An Advanced Review of Speech-Language Pathology: Preparation for PRAXIS and Comprehensive Examination. 7th ed. ABD: Austin, PRO-ED; 2014.
 5. Maviş İ, Demirdöğenler S. Vocabulary and grammar acquisition in Turkish as assessed by the Turkish communicative development inventory. In: Haznedar B, Ketrez NF, eds. The Acquisition of Turkish in Childhood. 1st ed. UK: John Benjamins Publishing; 2016. p.275-94. [Crossref] 
 6. Bello A, Giannantoni P, Pettenati P, Stefanini S, Caselli MC. Assessing lexicon: validation and developmental data of the Picture Naming Game (PiNG), a new picture naming task for toddlers. Int J Lang Commun Disord. 2012;47(5):589-602. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Marchman V, Thal D. Word and grammar. In: Tomasello M, Slobin DI, eds. Beyond Nature-Nurture: Essays in Honor of Elizabeth Bates. 1st ed. Mahwah, NJ: Erlbaum Lawrence; 2005. p.139-64.
 8. Stoel-Gammon C. Relationships between lexical and phonological development in young children. J Child Lang. 2011;38(1):1-34. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Ellis E, Thal D. Early language delay and risk for language impairment. Perspect Lang Learn Educ. 2008;15(3):93-100. [Crossref] 
 10. Simonsen HG, Haman E. LITMUS-CLT: A new way to assess bilingual lexicons. Clin Linguist Phon. 2017(31(11-12):811-7. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Feldman HM, Dale PS, Campbell TF, Colborn DK, Kurs-Lasky M, Rockette HE, et al. Concurrent and predictive validity of parent reports of child language at ages 2 and 3 years. Child Dev. 2005;76(4):856-68. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Haman E, Łuniewska M, Pomiechowska B. (2015). Designing Cross-linguistic Lexical Tasks (CLTs) for bilingual preschool children. In: Armon-Lotem S, Jong de J, Meir N, eds. Assessing Multilingual Children: Disentangling Bilingualism from Language Impairment. 1st ed. Bristol: Multilingual Matters; 2015. p.196-240. [Crossref] 
 13. Bi-SLi [İnternet]. LITMUS in Action. [Erişim tarihi: 19 Kasım 2021]. Erişim linki: [Link] 
 14. Łuniewska M, Haman E, Armon-Lotem S, Etenkowski B, Southwood F, Anđelković D, et al. Ratings of age of acquisition of 299 words across 25 languages: is there a cross-linguistic order of words? Behav Res Methods. 2016;48(3):1154-77. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Uniwersytet Warszawski [İnternet]. Cross-Linguistic Lexical Tasks. [Erişim tarihi: 19.11.2021]. Erişim linki: [Link] 
 16. Ünal Ö, Tuncer AM, Ege P. Cross-linguistic Lexical Tasks: Turkish version (CLT-TR). A part of LITMUS COST IS0804 Battery. Unpublished Material; 2013a.
 17. Ünal Ö, Tuncer AM, Ege P. Sözcük Bilgisi Alt Çalışma Grubu: Diller Arası Sözcük Bilgisi Testi: Türkçe. Topbaş S, Mavis İ, Yavuz H, Ege P, Haznedar B, Erk-Emeksiz Z, editörler. TÖDİL Özgül Dil Bozukluğu Projesi: Anadili Türkçe Olan Tekdilli ve İkidilli Okulöncesi ve İlköğretim Çağı (2:0, 9:0 yaş) Çocuklarında Özgül Dil Bozukluğu Ölçme ve Değerlendirme Çalışması. Ankara: 2013b. p.122-9. [Link] 
 18. Ünal-Logacev Ö, Tunçer AM. Cross-linguistic Lexical Task for Turkish: comparison of bilingual, and monolingual data. Child Language Impairment in Multilingual Context COST Action IS0804 Final Conference; 2013 May 27-29 Polonya, Krakow; 2013.
 19. Topbaş S, Güven S. Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL). 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık; 2011.
 20. Ferketich S. Focus on psychometrics. Aspects of item analysis. Res Nurs Health. 1991;14(2):165-8. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Topbaş S. Dil ve Kavram Gelişimi. 7. Baskı. Ankara: Kök Yayıncılık; 2007.
 22. Dockrell J, Messer E, David A. Lexical acquisition in the early school years. In: Berman I, Ruth RA, eds. Language Development across Childhood and Adolescence. Trends in Language Acquisition Research Series (3). 1st ed. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins Publishing Company; 2004. p.35-52. [Crossref] 
 23. Clark EV. Getting started: Early Words, Words and Meaning. First Language Acquisition. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. p. 77-81; 118-122.
 24. Goldfield BA. Nouns before verbs in comprehension vs. production: the view from pragmatics. J Child Lang. 2000;27(3):501-20. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Goldfield BA, Reznick JS. Early lexical acquisition: rate, content, and the vocabulary spurt. J Child Lang. 1990;17(1):171-83. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Bassano D. Early development of nouns and verbs in French: exploring the interface between lexicon and grammar. J Child Lang. 2000; 27(3):521-59. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Kauschke C, Hofmeister C. Early lexical development in German: a study on vocabulary growth and vocabulary composition during the second and third year of life. J Child Lang. 2002;29(4):735-57. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Alcock KJ. Production is only half the story-first words in two East African languages. Front Psychol. 2017;8:1898. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014