Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Futbolcularda Sürekli Sportif Kendine Güven ve İçsel Konuşmanın Zihinsel Dayanıklılık ile İlişkisi ve Zihinsel Dayanıklılığa Etkisi: Kesitsel Araştırma
The Relationship of Continuous Sportive Self-Confidence and Self-Talk with Mental Toughness and its Effect on Mental Toughness in Soccer Players: A Cross-Sectional Study
Selman ORHANa
aAksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi-Eğitimi ABD, Aksaray, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2024;16(1):81-8
doi: 10.5336/sportsci.2023-97970
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, futbolcularda sürekli sportif kendine güven ve içsel konuşmanın zihinsel dayanıklılık ile ilişkisi ve zihinsel dayanıklılığa etkisini araştırmaktır. Ayrıca amatör ve profesyonel futbolcularda bu 3 psikolojik becerinin karşılaştırması da araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma grubu, 2022-2023 futbol sezonunda farklı liglerde oynayan 18-41 yaş arasında amatör (n=111) ve profesyonel (n=208) lisanslı erkek futbolculardan oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak ''Sürekli Sportif Güven Envanteri'', ''Kendinle Konuşma Anketi'' ve ''Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri'' kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi, Pearson korelasyon katsayısı tekniği ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Futbolcuların sürekli sportif kendine güven ortalamasının yüksek (X=7,46±1,10), içsel konuşmada motivasyonel işlev alt boyut ortalamasının (X=3,65±0,94), bilişsel işlev alt boyut ortalamasından (X=3,59±0,92) yüksek olduğu ve zihinsel dayanıklılığın orta düzeyde (X=2,93±0,41) olduğu tespit edilmiştir. Sürekli sportif kendine güven toplam (t=2,913; p<0,01) ve zihinsel dayanıklılık kontrol (t=2,812; p<0,01) alt boyutunda; profesyonel futbolcuların puan ortalamasının, amatör futbolcuların puan ortalamasından anlamlı şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sürekli sportif kendine güven toplam ile içsel konuşma motivasyonel işlev (p<0,01) ve bilişsel işlev (p<0,05), sürekli sportif kendine güven toplam ile zihinsel dayanıklılık toplam (p<0,01) ve içsel konuşma motivasyonel işlev ile zihinsel dayanıklılık toplam (p<0,05) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca sürekli sportif kendine güvenin pozitif olarak zihinsel dayanıklılığı yordadığı (R²=0,305, F=47,521, p<0,05) saptanmıştır. Sonuç: Farklı psikolojik becerilerin kendi aralarında ilişki ve etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Futbolcu; içsel konuşma; sportif kendine güven; takım sporları; zihinsel dayanıklılık
ABSTRACT
Objective: This study aimed to investigate the relationship between sustained self-confidence and self-talk with mental toughness and its effect on mental toughness in soccer players. The comparison of these three psychological skills between amateur and professional soccer players was also investigated. Material and Methods: This study used a relational screening model. The research group consisted of amateur (n=111) and professional (n=208) licensed male football players between the ages of 18-41 who played in different leagues during the 2022-2023 football season. The ''Sport Self-Confidence Inventory'', ''Self-Talk Questionnaire'' and ''Sport Mental Toughness Questionnaire'' were used as data collection tools. Descriptive statistics, Pearson's correlation coefficient test, t-test for independent groups, and multiple regression analyses were used to analyze the data. Results: The mean of continuous sportive self-confidence of football players was high (X=7.46±1.10), the mean of the motivational function sub-dimension in self-talk (X=3.65±0.94) was higher than the mean of the cognitive function sub-dimension (X=3.59±0.92) and the mental toughness of football players was at a medium level (X=2.93±0.41). Continuous sportive self-confidence total (t=2.913; p<0.01) and mental toughness control (t=2.812; p<0.01), the mean score of professional soccer players was significantly higher than the mean score of amateur soccer players. Continuous sportive total self-confidence with self-talk motivational function (p<0.01) and cognitive function (p<0.05), continuous sportive total self-confidence with mental toughness (p<0.01), and a significant positive correlation between self-talk motivational function and total mental toughness (p<0.05) were found. It was also found that continuous sportive self-confidence positively predicted mental toughness (R²=0.305, F=47.521, p<0.05). Conclusion: It was found that different psychological skills have different relationships and effects among themselves.

Keywords: Football player; self-talk; sporty self-confidence; team sports; mental toughness
REFERANSLAR:
 1. Weinberg R, Gould D, eds. Şahin M, Koruç Z, çeviri editörleri. Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri. 6. Baskı. Ankara: Nobel Yayınevi; 2015.
 2. Orhan S, Ünlü H. Futbolcularda zihinsel dayanıklılık ve hedef yöneliminin akıl dışı performans inançları ile ilişkisi: kesitsel çalışma [Relationship of mental toughness and goal orientation with irrational performance beliefs in footballers: Cross-sectional research]. Turkiye Klin J Sport Sci. 2022;14(1):11-21. [Crossref] 
 3. Erdoğan N, Kocaekşi S. Elit sporcuların sahip olması gereken psikolojik özellikler [Psychological characteristics of the elite athletes have required: Review]. Turkiye Klin J Sport Sci. 2015;7(2):57-64. [Crossref] 
 4. Altıntaş A, Koruç BP. Sporda zihinsel dayanıklılık envanteri'nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (SZDE) [Examining psychometric properties of the Sport mental toughness questionnaire-SMTQ]. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilim Derg. 2017;27(4):163-71. [Crossref] 
 5. İnceoğlu EA, İlgar YD. The investigation of the relationship between mental toughness and cope with sporting problems in team and individual sports. J Sport Recreat Res. 2023;5(1):1-12. [Link] 
 6. Vealey R. Conceptualization of Sport-Confidence an Competitive Orientation. J Sport Psychol. 1986;8(3):221-46. [Crossref] 
 7. Yıldırım IÖ, Kocaekşi S. Güreşçilerde zihinsel dayanıklılık, öz yeterlik inancı ve sportif kendine güven düzeylerinin incelenmesi [Examination of mental endurance, self-efficacy belief and sports self-confidence levels in wrestlers]. Int J Contemp Educ Stud. 2020;6(2):392-406. [Link] 
 8. Ekmekçi R. Sporda Zihinsel Antrenman. 2. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık; 2019.
 9. Hardy J. Speaking clearly: A critical review of the self-talk literature. Psychol Sport Exerc. 2006;7(1):81-97. [Crossref] 
 10. Güvendi B, Pehlivan MY. Dövüş sporcularının kendi kendilerine konuşmaları ile saldırganlık ve öfke davranışlarının incelenmesi [The examination of self-talks and aggression and anger behaviors in combat athletes]. Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2020;14(2):168-76. [Link] 
 11. Zinsser N, Bunker L, Williams M. Cognitive techniques for building confidence and enhancing performance. In: Williams JM, ed. Applied Sport Psychology: Personal Growth to Peak Performance. 4th ed. London: Mc Graw Hill; 2010. p.284-311.
 12. Gucciardi DF, Gordon S, Dimmock JA. Advancing mental toughness research and theory using personal construct psychology. Int Rev Sport Exerc Psychol. 2009;2(1):54-72. [Crossref] 
 13. Fourie S, Potgieter JR. The nature of mental toughness in sport. South African J Res Sport Phys Educ Recreat. 2001;23(2):63-72. [Crossref] 
 14. Tokgöz M. Sporda zihinsel dayanıklılık. Özen G, Havadar T, editörler. Spor & Bilim 2022-II. 1. Baskı. İstanbul: Efe Akademi Yayınları; 2023. p.207.
 15. Gucciardi DF, Gordon S, Dimmock JA. Towards an understanding of mental toughness in Australian football. J Appl Sport Psychol. 2008;20(3):261-81. [Crossref] 
 16. Cowden RG. Mental toughness and success in sport: a review and prospect. Open Sports Sci J. 2017;10(1):1-14. [Crossref] 
 17. Akandere M, Aktaş S, Er Y. Zihinsel antrenman ve spor [Mental training and sports]. Türkiye Barolar Birliği. 2018:60-74. [Link] 
 18. Mojtahedi D, Dagnall N, Denovan A, Clough P, Dewhurst S, Hillier M, et al. Competition anxiety in combat sports and the importance of mental toughness. Behav Sci (Basel). 2023;13(9):713. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Engür M, Tok S, Tatar A. Durumluk ve sürekli sportif güven envanterlerinin Türkçe'ye uyarlanması [Adaptation of state and continuous sportive confidence inventories into Turkish]. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Derg. 1996;11(3):7-12. [Link] 
 20. Zervas Y, Stavrou NA, Psychountaki M. Development and validation of the self-talk questionnaire (S-TQ) for sports. J Appl Sport Psychol. 2007;19(2):142-59. [Crossref] 
 21. Engür M. Performans Başarısızlığı Değerlendirme Envanteri ve Kendinle Konuşma Anketi'nin Türk sporcu popülasyonu'na uyarlanması ve uygulanması [Doktora tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi; 2011.(Erişim tarihi:16.01.2024) [Link] 
 22. Sheard M, Golby J, Van Wersch A. Progress toward construct validation of the sports mental toughness questionnaire (SMTQ). Eur J Psychol Assess. 2009;25(3):186-93. [Crossref] 
 23. Tabachnick B, Fidell L. Using Multivariate Statistics. 6th ed. Boston, MA: Pearson; 2013.
 24. Erdoğan NG, Erhan SE. Kış sporları ile ilgilenen sporcuların sporda imgeleme ile sportif güven arasındaki ilişkinin incelenmesi [An analysis of relationship between ımagery in sports and sportive confidence of athletes who are interested in winter sports]. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Derg. 2019;1(1):15-23. [Link] 
 25. Yarayan YE, Yıldız AB, Gülşen DBA. Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Examınatıon of mental toughness levels of ındıvıdual and team sports players At elıte level accordıng to varıous varıables]. J Int Soc Res. 2018;11(57):992-9. [Crossref] 
 26. Orhan S, Karagözoğlu C. Sporcularda duygusal zekâ ve zihinsel dayanıklılık ilişkisinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi [Evaluation of the relationship between emotional intelligence and mental toughness in athletes in terms of varıous varıables]. Uluslararası Beden Eğitimi Spor ve Teknol Derg. 2021;2(2):11-26. [Link] 
 27. Biçer T. Yaşamda ve Sporda Doruk Performans: Başarının Zihinsel Dinamikleri. 20. Baskı. İstanbul: Beyaz Yayınları; 2018.
 28. Işık U. Profesyonel ve amatör futbolcuların sportif kendine güven ve sporcu kimlikleri arasındaki ilişki [The relationship between sportive self-confidence levels and athletic identity of footballers who have amateur and professional licenses]. Spor Eğitim Derg. 2018;2(3):26-35. [Link] 
 29. Ekinci NE, Özdilek Ç, Deryahanoğlu G, Üstün Ü. Spor yapan lise öğrencilerinin öz güven düzeylerinin incelenmesi [Exploring self - confidence level of high school students doing sport]. Sport Sight J Sport Educ. 2014;1(1):36-42. [Link] 
 30. Ayaş E, Murathan F, Murathan G. Farklı liglerdeki futbolcuların zihinsel dayanıklılık özellikleri ile fiziksel uygunluk durumlarının incelenmesi [Investigation of physical fitness conditions with mental resistance features of soccer players in different leagues]. Kesit Akad Derg. 2020;6(22):80-9. [Crossref] 
 31. Çiftçi CM, Tolukan E, Yılmaz B. Sporcuların zihinsel antrenman becerileri ile sürekli sportif öz güven düzeyleri arasındaki ilişki [The interaction between mental skills training and trait sports confidence level of athletes]. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Derg. 2021;26(1):151-62. [Link] 
 32. Koçyiğit B. Zihinsel dayanıklılık ile öz yeterlik arasındaki ilişki [The relationship between mental resilience and self-efficacy]. Akdeniz Spor Bilim Derg. 2022;5(4):871-81. [Crossref] 
 33. Ada EN, Comoutos N, Demirci İ, Pehlevan Z. Beden eğitimi dersine yönelik durumsal güdülenme, tutum ve içsel konuşma arasındaki ilişki [The relationships between situational motivation, attitude and self-talk for physical education lesson]. Sport Sci. 2020;15(4):53-66. [Crossref] 
 34. Temel V, Karharman A. Hentbol oyuncularının pozitif algı düzeylerinin, zihinsel dayanıklılık düzeylerine olan etkisinin incelenmesi [Investıgatıon of the effects of handball athletes' positive perception levels to the mental toughness levels]. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Derg. 2019;21(2):59-69. [Link] 
 35. Cooper KB, Wilson MR, Jones MI. Fast talkers? Investigating the influence of self-talk on mental toughness and finish times in 800-meter runners. J Appl Sport Psychol. 2021;33(5):491-509. [Crossref] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014