Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Futbolcularda Zihinsel Dayanıklılık ve Hedef Yöneliminin Akıl Dışı Performans İnançları ile İlişkisi: Kesitsel Çalışma
Relationship of Mental Toughness and Goal Orientation with Irrational Performance Beliefs in Footballers: Cross-Sectional Research
Selman ORHANa, Hüseyin ÜNLÜa
aAksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Aksaray, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2022;14(1):11-21
doi: 10.5336/sportsci.2021-81717
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Amaç: Sportif performansın psikolojik boyutunda, zihinsel dayanıklılık ve hedef yöneliminin akıl dışı performans inançlarıyla ilişkisi son derece önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, futbolcularda zihinsel dayanıklılık ve hedef yöneliminin akıl dışı performans inançları ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 2018-2019 sezonunda futbol oynayan 238 (Xyaş=23,37±5,50) futbolcu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; 'Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri', 'Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği' ve 'Akıldışı Performans İnançları Envanteri-2' kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Pearson korelasyon katsayıları testi, bağımsız gruplar için t-testi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmada, betimsel istatistikler ve futbolcuların yaşları ile zihinsel dayanıklılıkları, hedef yönelimleri ve akıl dışı performans inançları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bunun yanı sıra araştırmada; zihinsel dayanıklılık, hedef yönelimi ve akıl dışı performans inançları arasındaki ilişkiler ve zihinsel dayanıklılık ve hedef yöneliminin akıl dışı performans inançları üzerinde yordayıcılığı incelenmiştir. Ayrıca bağımsız gruplar için t-testi uygulanmıştır. Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre futbolcuların zihinsel dayanıklılıklarının ve akıl dışı performans inançlarının orta düzeyde olduğu; hedef belirlemede ise görev yönelimli oldukları belirlenmiştir. Yaş ile zihinsel dayanıklılık ve akıl dışı performans inançları arasında düşük düzeyde anlamlı ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında zihinsel dayanıklılık ve görev yönelimi arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki, akıl dışı performans inançları ve ego yönelimi arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki görülmüştür. Araştırmada, zihinsel dayanıklılıkta kontrol ve ego yöneliminin, akıl dışı performans inançları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu saptanmıştır. Ayrıca zihinsel dayanıklılık, hedef yönelimi ve akıl dışı performans inançlarında profesyonel futbolcuların, amatör futbolculara göre yüksek ortalamalara sahip olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel dayanıklılık; hedef yönelimi; akıl dışı performans inançları; futbolcu
ABSTRACT
Objective: In the psychological aspect of sportive performance, the relationship between mental toughness and goal orientation with irrational performance beliefs is considered to be extremely important. The aim of this study is to investigate the relationship between mental toughness and goal orientation with irrational performance beliefs in football players. Material and Methods: The sample of the study, which was carried out in the relational scanning model, consisted of 238 (Xage=23.37±5.50) football players who played football in the 2018-2019 season. In the study 'Sport Mental Toughness Questionnaire', 'Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire', 'Irrational Performance Belief Inventory-2' were used as the data collection tool. In the analyze of data besides the descriptive statistics, Pearson correlation coefficient test, t-test for independent groups and multiple regression analyses were used. Results: In the study, descriptive statistics and the relationship between the ages of football players and their mental toughness, goal orientation and irrational performance beliefs were examined. In addition, the relationship between mental toughness, goal orientation and irrational performance beliefs, and the predictors of mental toughness and goal orientation on irrational performance beliefs were investigated. In addition, t-test was applied for independent groups. Conclusion: According to the results obtained from the research, it was determined that the mental toughness and irrational performance beliefs of the football players were moderate and they were task-oriented in goal setting. It was determined that there was a low-level significant relationship between age and mental toughness and irrational performance beliefs. In addition, there was a low-level significant relationship between mental toughness and task orientation, and a moderately significant relationship between irrational performance beliefs and ego orientation. In the study, it was determined that control and ego orientation in mental toughness were significant predictors of irrational performance beliefs. In addition, it was determined that professional football players have higher averages than amateur football players in mental toughness, goal orientation and irrational performance beliefs.

Keywords: Mental toughness; goal orientation; irrational performance beliefs; soccer players
REFERANSLAR:
 1. Crust L. A review and conceptual re-examination of mental toughness: implications for future researchers. Personality and Individual Differences. 2008;45(7):576-83. [Crossref] 
 2. Mack MG, Ragan BG. Development of the mental, emotional, and bodily toughness inventory in collegiate athletes and nonathletes. J Athl Train. 2008;43(2):125-32. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Crust L, Clough PJ. Developing mental toughness: from research to practice. Journal of Sport Psychology in Action. 2011;2(1):21-32. [Crossref] 
 4. Toros T. Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği-SGEYÖ-nin Türk sporcuları için güvenirlik ve geçerlik çalışması [Reliability and validity of Task and Ego Orientation in Sport Questlonnaire-TEOSQ-for Turkish athletes]. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi. 2004;15(3): 155-66. [Link] 
 5. Nicholls JG, Cheung PC, Lauer J, Patashnick M. Individual differences in academic motivation: Perceived ability, goals, beliefs, and values. Learning and Individual Differences. 1989;1(1):63-84. [Crossref] 
 6. Duda JL. Goal perspectives, participation and persistence in sport. International Journal of Sport Psychology. 1989;20:42-56. [Link] 
 7. Urfa O, Aşçı FH. Akıldışı Performans İnançları Envanteri-2'nin psikometrik özelliklerinin sınanması [Examination of psychometric properties of the Irrational Performance Belief Inventory-2]. Studies in Psychology. 2018; 38(2):219-36. [Crossref] 
 8. Gençtanırım D, Acar NV. Akılcı duygusal davranışçı yaklaşım ve Sezen Aksu şarkıları [Rational emotive behaviour therapy and of Sezen Aksu's songs]. Eğitim ve Bilim. 2007; 32(143):27-40. [Link] 
 9. Yıldız Y. "Amerikan Güzeli' filminin Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi ve Bilişsel Terapi"nin bazı kavram ve görüşleri açısından incelenmesi [Analysis of "American Beauty" movie in terms of rational emotional behavioral therapy and some concepts and views of cognitive therapyc]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020;16(1):219-32. [Crossref] 
 10. Erdem AY, Bilge F. Lise öğrencileri için meslek seçimine ilişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği'nin geliştirilmesi [Developing the Irrational Beliefs Scale regarding the choice of profession for high school students]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2008;29:95-110. [Link] 
 11. Dryden W. First Steps in REBT: A Guide to Practicingr REBT in Peer Counseling. 1st ed. New York: Albert Ellis Institute; 2006. [Link] 
 12. Türküm A. Akılcı Olmayan İnanç Ölçeğinin geliştirilmesi ve kısaltma çalışmaları [The development of Irrational Belief Scale and studies of minimizing the number of items]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2003;2(19):41-7. [Link] 
 13. Urfa O, Aşçı FH. Spor yapan ve yapmayan ergenlerin akıldışı inançlarının incelenmesi [Comparison of irrational beliefs of adolescents athletes and non-athletes]. Journal of Physical Education and Sport Sciences. 2018; 20(2):41-52. [Link] 
 14. Deen S, Turner MJ, Wong RSK. The effects of REBT, and the use of credos, on irrational beliefs and resilience qualities in athletes. Sport Psychologist. 2017;31(3):249-63. [Crossref] 
 15. Turner M, Barker JB. Examining the efficacy of rational-emotive behavior therapy (REBT) on Irrational Beliefs and Anxiety in Elite Youth Cricketers. Journal of Applied Sport Psychology. 2013;25(1):131-47. [Crossref] 
 16. Azadip Y. Comparison of irrational beliefs among both athlete and non-athlete scholars. International Journal of Research in Social Sciences. 2013;2(2):56-60. [Link] 
 17. Sheard M, Golby J, Van Wersch A. Progress toward construct validation of the sports mental toughness questionnaire (SMTQ). European Journal of Psychological Assessment. 2009; 25(3):186-93. [Crossref] 
 18. Altıntaş A, Koruç BP. Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri'nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (SZDE) [Examining psychometric properties of The Sport Mental Toughness Questionnaire-SMTQ]. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017;27(4): 162-71. [Link] 
 19. Duda JL. Motivation in sport settings: A goal perspective approach. In: Roberts GC, ed. Motivation in sport and exercise. Human Kinetics Books;1995. p.57-91. [Link] 
 20. Turner MJ, Allen MS. Confirmatory factor analysis of the irrational performance beliefs inventory (IPBI) in a sample of amateur and semi-professional athletes. Psychology of Sport and Exercise. 2018;35:126-30. [Crossref] 
 21. Turner MJ, Allen MS, Slater MJ, Barker JB, Woodcock C, Harwood CG, et al. The development and initial validation of the irrational performance beliefs inventory (IPBI). European Journal of Psychological Assessment. 2016;34(3):174-80. [Crossref] 
 22. Yarayan YE, Yıldız AB, Gülşen DBA. Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Examination of mental toughness levels of athletes from individual and team sports at an elite level according to multiple variables]. Journal of International Social Research. 2018;11(57): 992-9. [Crossref] 
 23. Temel V, Karharman A. Hentbol oyuncularının pozitif algı düzeylerinin, zihinsel dayanıklılık düzeylerine olan etkisinin incelenmesi [Investigation of the effects of handball athletes' positive perception levels to the mental toughness levels]. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2019;21(2):59-69. [Link] 
 24. Ariburun B, Aşçı H. Amerikan futbolu oyuncularında hedef yönelimi ve algılanan güdüsel iklim [A study of goal orientation and motivational climate in American football]. Sport Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2005;III(3):111-4. [Crossref] 
 25. Sarı İ, Sağ S, Demir AP. Sporda zihinsel dayanıklılık: taekwondo sporcularında bir inceleme [Mental toughness in sport: an examination in taekwondo athletes]. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2020;22(4). [Link] 
 26. Ekmekçi N, Zekioğlu A, Dal N. Voleybol hakemlerinin ego ve görev yönelimleri bakımından öz yeterliklerinin incelenmesi [Examination of self-efficacy of voleyball referees in terms of ego and task orientations]. Journal of International Psychological Counseling and Guidance Researches. 2021;3(1):244-69. [Crossref] 
 27. Genç N, Yıldırım Y, Müftüoğlu EN. Veteran badmintoncularda hedef yönelimleri ile yaşam doyumu ilişkisi [The relationship between goal orientations and life satisfaction in veteran badminton players]. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi. 2018:2(1);26-33. [Link] 
 28. Vîslă A, Flückiger C, grosse Holtforth M, David D. Irrational beliefs and psychological distress: a meta-analysis. Psychother Psychosom. 2016;85(1):8-15. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Aksoy HF, Aşçı H. Sporcularda optimal performans duygu durumu: ruminatif düşünce ve akıldışı inançların rolü üzerine bir çalışma [Flow in athletes: a study on the role of ruminative thought and irrational beliefs]. Hacet tepe Journal of Sport Sciences. 2021; 32(2): 53-63. [Crossref] 
 30. Ong NC. Assessing objective achievement motivation in elite athletes: A comparison according to gender, sport type, and competitive level. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2019;17(4):397-409. [Crossref] 
 31. Kristiansen E, Roberts GC, Abrahamsen FE. Achievement involvement and stress coping in elite wrestling. Scand J Med Sci Sports. 2008;18(4):526-38. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Ayaş EB, Murathan F, Murathan G. Farklı liglerdeki futbolcuların zihinsel dayanıklılık özellikleri ile fiziksel uygunluk durumlarının incelenmesi [Investigation of physical fitness conditions with mental resistance features of soccer players in different leagues]. Kesit Akademi Dergisi. 2020;6(22):80-9. [Crossref] 
 33. Golby J, Sheard M. Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league. Personality and Individual Differences. 2004;37(5):933-45. [Crossref] 
 34. Treasure DC, Carpenter PJ, Power KT. Relationship between achievement goal orientations and the perceived purposes of playing rugby union for professional and amateur players. J Sports Sci. 2000;18(8):571-7. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Carpenter PJ, Yates B. Relationship between achievement goals and the perceived purposes of soccer for semiprofessional and amateur players. Journal of Sport & Exercise Psychology. 1997;19(3):302-11. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014