Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Investigation of the Effect of Ear Measurements on Sex Estimation in Forensic Sciences Using Machine Learning Techniques: Descriptive Research
Adli Bilimlerde Kulak Ölçümlerinin Cinsiyet Tahminine Etkisinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak İncelenmesi: Tanımlayıcı Araştırma
Serel ÖZMEN AKYOLa , Nurdan SEZGİNb
aDepartment of Computer Engineering, Kütahya University of Health Sciences Faculty of Engineering and Natural Sciences, Kütahya, Türkiye
bDepartment of Forensic Sciences, Kütahya University of Health Sciences Faculty of Engineering and Natural Sciences, Kütahya, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(3):161-72
doi: 10.5336/forensic.2023-96327
Makale Dili: EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study is to determine how ear measurements using machine learning approaches effect sex estimation. Material and Methods: Biometric features are used in forensics to detect or verify individuals. In this study, the effect of ear measurements on one of the biometric characteristics on sex estimation was investigated. Anthropometric landmarks on the faces of 345 persons were identified for this purpose, and a data set of 36 characteristics was created by measuring distances between these landmarks. Unlike many other studies in the field of image processing, measurements obtained on biometric front face, side face, and ear images, as well as a data set containing age information, were compared in the literature, as were different machine learning approaches and accuracy rates. Results: As a result of the findings, an artificial neural networkbased sex estimate approach that appears to be consistent with the data set was developed. Two different artificial neural network models with the same structural features were built and trained. The first model uses all the data set's features as input parameters, whereas the second model does not. After ear measurements were included, the model's classification accuracy increased from 82.6% to 92.2%. Conclusion: When combined with other anthropometric parameters, ear measurements, one of the biometric characteristics, have been demonstrated to improve the success rate of sex estimation.

Keywords: Sex estimation; face biometrics; machine learning algorithms; artificial neural networks; artificial intelligence
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, makine öğrenmesi yöntemleri kullanarak yapılan kulak ölçümlerinin cinsiyet tahminine ne kadar etki ettiğini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Adli alanda kişilerin tespit edilmesi ya da doğrulanması amacıyla biyometrik özelliklerden faydalanılmaktadır. Çalışmada, biyometrik ölçümlerden biri olan kulak ölçümlerinin cinsiyet tahminine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla 345 kişiye ait görüntüden uzman tarafından belirlenen antropometrik noktalara göre noktalar arasındaki mesafe ölçümleri milimetrik olarak kaydedilerek 36 özniteliğe ait ölçümlerin yer aldığı bir veri seti oluşturulmuştur. Literatürde görüntü işleme alanında yapılan birçok çalışmadan farklı olarak biyometrik ölçümlerin yapılarak oluşturulduğu ön yüz, yan yüz ve kulak ölçümleri ile yaş bilgisinin yer aldığı veri seti farklı makine öğrenmesi yöntemleri uygulanarak doğruluk oranları karşılaştırılmıştır. Bulgular: Analizler sonucunda, veri setine uyumlu olduğu görülen yapay sinir ağları yöntemi ile cinsiyet sınıflandırması yapılmıştır. Aynı yapı özelliklerine sahip iki farklı yapay sinir ağı modeli oluşturularak eğitilmiştir. İlk modelde veri setinde yer alan tüm öznitelikler giriş parametresi olarak kullanılırken, ikinci modelde kulak ölçümlerine ait özniteliklere yer verilmemiştir. Kulak ölçümlerinin dâhil edilmesi ile modelin sınıflandırma doğruluk oranı %82,6'dan %92,2'ye yükselmiştir. Sonuç: Biyometrik özelliklerden biri olan kulak ölçümlerinin diğer antropometrik özellikler ile kullanıldığında kişinin cinsiyetinin tahmin edilmesinde başarı oranını artırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet tahmini; yüz biyometrisi; makine öğrenmesi algoritmaları; yapay sinir ağları; yapay zekâ
REFERANSLAR:
 1. Shan C. Learning local binary patterns for gender classification on real-world face images. Pattern Recognit Lett. 2012;33(4):431-7. [Crossref] 
 2. Metlek S, Kayaalp K. Derin öğrenme ve destek vektör makineleri ile görüntüden cinsiyet tahmini [Image gender prediction with deep learning and support vector machines]. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknol Derg. 2020;8:2208-28. [Crossref] 
 3. Patil V, Vineetha R, Vatsa S, Shetty DK, Raju A, Naik N, et al. Artificial neural network for gender determination using mandibular morphometric parameters: a comparative retrospective study. Cogent Eng. 2020;7(1):1-12. [Crossref] 
 4. Alunni V, Jardin Pd, Nogueira L, Buchet L, Quatrehomme G. Comparing discriminant analysis and neural network for the determination of sex using femur head measurements. Forensic Sci Int. 2015;253:81-7. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Jain AK. Biometric recognition: how do I know who you are? Image Analysis and Processing-ICIAP. 2005:19-26. [Crossref] 
 6. Nabiyev V. Kulak biyometrisine göre kimlik tespiti. 2. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 2009:277-87. [Link] 
 7. Eser S. Yapay Sinir Ağları ile Yüz Sezimi ve Takibi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006. [Cited: Jan 20, 2023]. Available from: [Link] 
 8. Yenisarı E. Kulak biyometrisi kullanarak görüntü işlem tabanlı kimlik tespiti [Yüksek lisans tezi]. Denizli: Pamukkale Üniversitesi; 2015.
 9. Kaçar Ü, Kırcı M, Güneş EO, İnan T. DVM ile kulak biyometrisi sınıflandırmasında TBA, DAA ve AOVY'nın performansının karşılaştırılması. 2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015-Proceedings IEEE. 2015:15-8. [Crossref] 
 10. Lei J, Zhou J, Abdel-Mottaleb M. Gender classification using automatically detected and aligned 3D ear range data. Proceedings-2013 International Conference on Biometrics, ICB. 2013:1-7. [Crossref]  [PMC] 
 11. Yaman D, Eyiokur Fİ, Sezgin N, Ekenel HK. Age and gender classification from ear images. IWBF 2018-Proc. 2018 6th Int. Work. Biometrics Forensics. 2018:1-7. [Crossref] 
 12. Verma R, Bhardwaj N, Singh PD, Bhavsar A, Sharma V. Estimation of sex through morphometric landmark indices in facial images with strength of evidence in logistic regression analysis. Forensic Sci Int Reports. 2021;4:100226. [Crossref] 
 13. Özçakır FC, Çamurcu AY. Birliktelik kuralı yöntemi için bir veri madenciliği yazılımı tasarımı ve uygulaması [A data mining software design and application for association rule technique]. Istanbul Commer Univ J Sci. 2007;12(2):21-37. [Link] 
 14. Şenol A, Canbay Y, Kaya M. Trends in outbreak detection in early stage by using machine learning approaches. Bilişim Teknol Derg. 2021;14(4):355-66. [Link] 
 15. Auricular Acupuncture [Internet]. [Cited: May 19, 2023]. Anthropometry of The Outer Ear. Available from: [Link] 
 16. Tıp Terimleri Sözlüğü [İnternet]. [Erişim tarihi: 19 Mayıs 2023]. Erişim linki: [Link] 
 17. Sezgin N. Dijital Ortamda İnsan Yüzlerindeki Yaşa Bağlı Değişimlerin Metrik Olarak İncelenmesi, Doktra Tezi, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, 2017. [Cited: Jan 18, 2023]. Available from: [Link] 
 18. Tunç A, Ülger İ. Veri madenciliği uygulamalarında özellik seçimi için finansal değerlere binning ve five number summary metotları ile normalizasyon işleminin uygulanması. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı. Adnan Menderes Üniversitesi. 2016:1-8. [Link] 
 19. Albayrak AS, Yılmaz ŞK. Veri madenciliği: karar ağacı algoritmaları ve İMKB verileri üzerine bir uygulama [Data mining: decision tree algorithms and an application on ise data]. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi Derg. 2009;14(1):31-52. [Link] 
 20. Filiz Z, Yaprak B. A Study on classifying parenting styles through discriminant analysis. J Theory Pract Educ. 2009;5(2):195-209. [Link] 
 21. Bilgin M. Gerçek veri setlerinde klasik makine öğrenmesi yöntemlerinin performans analizi [Classical machine learning methods on real datasets performance analysis]. Breast. 2017;2(9):683-8. [Link] 
 22. Tantuğ AC. Metin sınıflandırma [Text classification]. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgi Bilim ve Mühendisliği Derg. 2012;5(2):1-12. [Link] 
 23. Khehra BS, Pharwaha APS. Classification of clustered microcalcifications using MLFFBP-ANN and SVM. Egypt Informatics J. 2016;17(1):11-20. [Crossref] 
 24. Kılınç D, Borandağ E, Yücalar F, Tunali V, Şimşek M, Özçift A. KNN algoritması ve R dili ile metin madenciliği kullanılarak bilimsel makale tasnifi [Classification of scientific articles using text mining with kNN algorithm and R language]. Marmara Fen Bilim Derg. 2016;28(3):89-94. [Crossref] 
 25. Barkana BD, Saricicek I, Yildirim B. Performance analysis of descriptive statistical features in retinal vessel segmentation via fuzzy logic, ANN, SVM, and classifier fusion. Knowledge-Based Syst. 2017;118:165-76. [Crossref] 
 26. Bin Alam MS, Patwary MJA, Hassan M. Birth Mode Prediction Using Bagging Ensemble Classifier: A Case Study of Bangladesh. 2021 International Conference on Information and Communication Technology for Sustainable Development, ICICT4SD. 2021:95-9. [Crossref] 
 27. Ashour AS, Guo Y, Hawas AR, Xu G. Ensemble of subspace discriminant classifiers for schistosomal liver fibrosis staging in mice microscopic images. Health Inf Sci Syst. 2018;6(1):21. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Burke HB, Goodman PH, Rosen DB, Henson DE, Weinstein JN, Harrell FE Jr, et al. Artificial neural networks improve the accuracy of cancer survival prediction. Cancer. 1997;79(4):857-62. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Acı Çİ, Çırak A. Türkçe haber metinlerinin konvolüsyonel sinir ağları ve Word2Vec kullanılarak sınıflandırılması [Turkish news articles categorization using convolutional neural networks and Word2Vec]. Bilişim Teknol Derg. 2019;12(3):219-28. [Crossref] 
 30. Karaca BK, Akşahin MF, Öcal R. EEG tutarlılık analizi ile multipl skleroz hastalığının belirlenmesi. Tıp Teknolojileri Kongresi. 2019:235-8. [Link] 
 31. Özmen-Akyol S. Estimating breast cancer class using artificial neural network and logistic regression methods. Eskişehir Türk Dünyası Uygul ve Araştırma Merk Bilişim Derg. 2022;3(1):26-31. [Crossref] 
 32. Çılgın C, Ünal C, Alıcı S, Akkol E, Gökşen Y. Metin sınıflandırmada yapay sinir ağları ile bitcoin fiyatları ve sosyal medyadaki beklentilerin analizi [In text classification, bitcoin prices and analysis of expectations in social media with artificial neural networks]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilim Derg. 2020;4(1):106-26. [Crossref] 
 33. Özyurt F, Avcı E. İmge sınıflandırması için yeni öznitelik çıkarım yöntemi: ADD-TDA Algısal özet fonksiyonu tabanlı evrişimsel sinir ağ (ADD-TDA-ESA) [A new feature extraction method for ımage classification: DWT-SVD perceptual hash -based convolutional neural network (DWT-SVD-CNN)]. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgi Bilim ve Mühendisliği Derg. 2019;12(1):30-8. [Link] 
 34. Tokgöz GK, Tekbıyık K, Kurt GK, Yarkan S. A Comparison on Energy Detector and CNN-based Detector. 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU. 2020. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014