Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
İstanbul'da Özel Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı Bir Araştırma
A Descriptive Study on the Sociodemographic Characteristics of Patients who Applied to the Private Mental Health and Diseases Polyclinic in İstanbul
Tahir ÖZAKKAŞa, Fatümatü Zehra ERCANb
aSerbest Hekim, Kocaeli, Türkiye
bSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Konya, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2023;8(1):123-33
doi: 10.5336/healthsci.2022-90873
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Türkiye'de özel bir ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğine 2000-2010 yılları arasında başvuran danışanların sosyodemografik özelliklerini tasvir etmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda Türkiye'de psikiyatri tedavisine ve psikoterapiye gösterilen ilginin zaman içinde nasıl bir görünüm arz ettiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma, doküman incelemesine dayalı retrospektif bir araştırmadır. Araştırmanın gereçleri özel bir ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuran hastaların ilk görüşme formudur. Bulgular: 2000-2010 yılları arasında 1.451 kişi başvurmuştur. Yaş bakımından en çok %72,8 ile 21-45 yaş grubu başvurmuştur. Eğitim durumu açısından bakıldığında %57,3'ünün en az lisans mezunu, %24'ünün ise lise mezunu olduğu görülmüştür. Başvuranların %66,6'sı kliniğe yakın bir akrabasıyla gelmiştir. Başvuranların %57,9'u gerekli durumlarda ulaşılabilecek yakın bir arkadaş belirtememiştir. Başvuranların hastalık durumuna bakıldığında %65,9'unun daha önce ruhsal veya fiziksel hastalık geçirdikleri görülmüştür. %50,4'ünde bağımlılık yapan madde kullanımı vardır. Başvuranlar Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı [The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)]-IV birinci eksende aldığı tanılar açısından bakıldığında en fazla %36,7'si anksiyete bozukluğu ve %21,3'ü duygudurum bozukluğu tanısı almışlardır. %67,1'i DSM-IV ikinci eksende tanılanmış herhangi bir bozukluk tanısı almamıştır. Sonuç: Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvurularda yıllara göre artış olmuştur. Başvuranların çoğu genç, orta erişkinlik döneminde ve üniversite mezunudur. Başvuranların çoğu kliniğe akrabasıyla gelmiştir ve yakın arkadaşı yoktur. Başvuranların çoğu daha önce ruhsal veya fiziksel hastalık geçirmiştir. Başvuranların neredeyse yarısında bağımlılık yapan madde kullanımı vardır. Başvuranların çoğu DSM-IV birinci eksende tanı almış olup, eksen ikide tanı almamıştır.

Anahtar Kelimeler: Özel ruh sağlığı ve hastalıkları poliklinikleri; psikoterapi klinikleri, demografik özellikler; psikiyatri hastaları; ruh sağlığı
ABSTRACT
Objective: The study investigated the socio-demographic characteristics of the individuals who were admitted to a private mental health and diseases polyclinic in Türkiye between 2000-2010. The aim was to understand how the interest shown in psychiatry treatment and psychotherapy in Türkiye has developed over time. Material and Methods: This retrospective study is based on document review. The research tool is the first interview form of the clients who applied to a private mental health and diseases polyclinic. Results: A total of 1,451 people were admitted to the specified clinic between 2000-2010. 72.8% of the applicants were in the 21-45 age group. 57.3% were at least university graduates and 24% were high school graduates. 66.6% came to the clinic with a close relative. 57.9% could not specify a close friend to be reached when necessary. It was seen that 65.9% had a previous mental or physical illness. 50.4% reported that they use an addictive substance. According to the first axis of The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)-IV, 36.7% of the applicants were diagnosed with anxiety disorder and 21.3% were diagnosed with mood disorder. 67.1% were not diagnosed with any disorder according to the second axis of DSM-IV. Conclusion: There has been an increase in applications to the mental health and diseases polyclinic over the years. Most applicants were found to be young or middle-aged and have a university degree. The majority came to the clinic with their relatives, and they do not have close friends. Most of the applicants had a previous mental or physical illness. Almost half of them use an addictive substance. Most applicants were diagnosed in DSM-IV axis one but were not diagnosed in axis two.

Keywords: Private mental health and disease polyclinics; psychotherapy clinics, demographic characteristics; psychiatric patients; mental health
REFERANSLAR:
 1. Johnson D. An analysis of out-patient services. The British Journal of Psychiatry. 1973;122(568):301-6. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Kılıç C. Türkiye'de ruhsal hastalıkların yaygınlığı ve ruhsal tedavi ihtiyacı konusunda neredeyiz [Current status of prevalence of psychiatric disorders and their treatment in Turkey]. Toplum ve Hekim. 2020;35(3):179-87. [Link] 
 3. Munir K. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası. Ankara: TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 2006. [Link] 
 4. Akarçay D. Türkiye'de yürütülen ruh sağlığı hizmetleri politikalarının değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2013. Erişim tarihi: 18.02.2022 Erişim linki: [Link] 
 5. Gözen Ö, Buz S. Türkiye'de koruyucu ve önleyici ruh sağlığı uygulamaları: sosyal hizmet uzmanları ve hastaların deneyimlerine dair nitel bir araştırma [Protective and preventive community mental health services in Turkey: a qualitative research aboutexperiences of social workers and patients]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2020;12(Suppl 1):18-42. [Crossref] 
 6. DSÖ, ed. Taycan O, Coşkun B, çeviri editörleri. Ruh Sağlığını Güçlendirme: Kavramlar, Kanıtlar, Uygulamalar. 1. Baskı. Ankara: Miki Matbaacılık; 2020. [Link] 
 7. Trompenaars FJ, Masthoff ED, Van Heck GL, Hodiamont PP, De Vries J. Relationships between demographic variables and quality of life in a population of Dutch adult psychiatric outpatients. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2005;40(7):588-94. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Rezaei M, Rahmani S, Hashemi SR, Farnia V. Bipolar mood disorder cases hospitalized in Farabi hospital of Kermanshah city (western part of Iran): 15-years survey (2001-15). Journal of Fundamentals of Mental Health. 2017;19(5):414-7. [Link] 
 9. Böke Ö, Aker S. Samsun'da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi [Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun]. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2004;5(3):154-62. [Link] 
 10. Tümkaya S, Özdel O, Değirmenci T, Kalkan Oğuzhanoğlu N. Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniği hastalarında psikiyatrik tanı ve tedavi: bir yıllık geriye dönük araştırma [The diagnosis and treatment in psychiatric outpatients at university hospital: a retrospective study]. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2005;6(1):36-40. [Link] 
 11. Ballerini A, Boccalon RM, Boncompagni G, Casacchia M, Margari F, Minervini L, et al; PERSEO study group. Main clinical features in patients at their first psychiatric admission to Italian acute hospital psychiatric wards. The PERSEO study. BMC Psychiatry. 2007;7:3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Serim F, Çankaya ZC. Yetişkinlerin psikolojik yardım arama tutumlarının yordanması [The prediction of adults' psychological help seeking attitude]. Ege Eğitim Dergisi. 2015;16(1):177-98. [Crossref] 
 13. Arslantaş H, Dereboy İF, Aştı N, Pektekin Ç. Yetişkinlerde profesyonel psikolojik yardım arama tutumu ve bunu etkileyen faktörler [Factors influencing adults' psychological help-seeking attitudes]. 2011;12(1):17-23. [Link] 
 14. Curley A, Agada E, Emechebe A, Anamdi C, Ng XT, Duffy R, et al. Exploring and explaining involuntary care: The relationship between psychiatric admission status, gender and other demographic and clinical variables. Int J Law Psychiatry. 2016;47:53-9. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Dhossche DM, Lorant Z. Psychiatric consultations in a southern university hospital. South Med J. 2002;95(4):446-9. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Öyekçin DG. Bir devlet hastanesi psikiyatri polikliniğine bir yıl içindebaşvuran olguların sosyodemografik özellikleri ve psikiyatrik tanı dağılımı[Sociodemographic features and psychiatric diagnosis of the patientswho referred to an East Anatolian city hospital's psychiatry policlinic during one year period]. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2008;9(1):39-43. [Link] 
 17. Ruggeri M, Leese M, Slade M, Bonizzato P, Fontecedro L, Tansella M. Demographic, clinical, social and service variables associated with higher needs for care in community psychiatric service patients. The South Verona Outcome Project 8. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004;39(1):60-8. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Matud MP, López-Curbelo M, Fortes D. Gender and Psychological Well-Being. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(19):3531. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Caron J, Fleury MJ, Perreault M, Crocker A, Tremblay J, Tousignant M, et al. Prevalence of psychological distress and mental disorders, and use of mental health services in the epidemiological catchment area of Montreal South-West. BMC Psychiatry. 2012;12:183. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Lawrence EM, Rogers RG, Zajacova A, Wadsworth T. Marital happiness, marital status, health, and longevity. Journal of Happiness Studies. 2019;20(5):1539-61. [Crossref] 
 21. Lovisi GM, Mann AH, Coutinho E, Morgado AF. Mental illness in an adult sample admitted to public hostels in the Rio de Janeiro metropolitan area, Brazil. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2003;38(9):493-8. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Yeomans FE, Clarkin JF, Kernberg OF eds. Özakkaş T, çeviri editörü. Borderline Kişilik Bozukluğu İçin Aktarım Odaklı Psikoterapi: Klinik Bir Rehber. 1. Baskı. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları; 2016.
 23. Navarro-Carrillo G, Alonso-Ferres M, Moya M, Valor-Segura I. Socioeconomic Status and psychological well-being: revisiting the role of subjective socioeconomic status. Front Psychol. 2020;11:1303. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Hodgson Z, Pattison C, Bostock L, Murphy T, Stewart ME. The influence of socio‐demographic and illness variables on quality of life in acute psychiatric inpatients. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice. 2007;14(4):269-77. [Crossref] 
 25. Clausen T, Pedersen LRM, Andersen MF, Theorell T, Madsen IE. Job autonomy and psychological well-being: a linear or a non-linear association? European Journal of Work and Organizational Psychology. 2021;31(3):395-405. [Crossref] 
 26. Obrenovic B, Jianguo D, Khudaykulov A, Khan MAS. Work-family conflict impact on psychological safety and psychological well-being: a job performance model. Front Psychol. 2020;11:475. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Akhtar S, Kramer S, Parens H. İçimizdeki Anne: Nesne Sürekliliğinin Kavramsal ve Teknik Yönleri. 1. Baskı. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları; 2014.
 28. Kızıltaş Günyüz S. Geçmişin gölgesinde, anne ve bebeğin bağlamları [Contexts of mother and baby in the shadow of the past]. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2021;4(8):28-42. [Link] 
 29. Küçük BT, Ağaoğlu G. Annenin geçmişi, çocuğun geleceği [Mother's past, child's future]. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2019;2(3):77-93. [Link] 
 30. Açıkel Gülel E, Daşbaş S. Suça sürüklenmiş erkek çocuklarda aile aidiyeti ve yaşam doyumu ilişkisi [Relationship between family sense of belonging and life satisfaction of male children who dragged into crime]. Toplum ve Sosyal Hizmet. 201930(3):965-87. [Crossref] 
 31. Yanık M. Çocuk Yetiştirirken Travmatik Yanlışlar, Geliştirilen Doğrular. 1. Baskı. İstanbul: Erdem Yayınları; 2019.
 32. Milevsky A. Parental factors, psychological well-being, and sibling dynamics: a mediational model in emerging adulthood. Marriage & Family Review. 2019;55(5):476-92. [Crossref] 
 33. Jensen AC, Nielson MK, Yorgason JB. The longest-lasting relationship: patterns of contact and well-being among mid- to later-life siblings. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2020;75(10):2240-9. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Sharifian N, Grühn D. The differential impact of social participation and social support on psychological well-being: evidence from the wisconsin longitudinal study. Int J Aging Hum Dev. 2019;88(2):107-26. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Matera C, Bosco N, Meringolo P. Perceived mattering to family and friends, self-esteem, and well-being. Psychol Health Med. 2020;25(5):550-8. [Crossref]  [PubMed] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014