Eğitimde Psikopatolojik Sorunlara Yaklaşımlar

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Servet BAYRAM
İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, İstanbul, Türkiye
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
''Eğitimde Psikopatolojik Sorunlara Yaklaşımlar'' isimli bu kitapta 21 farklı bölüm başlığı altında patolojik sorunlar ele alınmış ve tartışılmıştır. Psikopatoloji kavramı tıp ve sağlık ile ilgili bilimlerde hastalık, ruhsal bunalım, anomali gibi çeşitli aksaklık ve araz durumlarını ifade ederken rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyoloji, eğitim ve psikoloji gibi sosyal alanlarda daha çok duygu ve düşüncede normal dışı farklılık; uyumsuz davranış dizilimleri anlamında kullanılmaktadır. Bu bakımdan eğitimde psikopatolojik sorun denildiğinde normal dışı sorunlu bir durumun varlığı ve bunun eğitim süreçlerine, öğrenme ve etkileşime olumsuz yansımaları anlaşılmaktadır. Eğitim ve okul ortamlarındaki patolojik sorunların daha iyi anlaşılabilmesi için, çocuk gelişimi, çocuk psikiyatrisi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi alanlardaki uzmanların görüşlerine ve bunların kullandığı gelişimsel psikopatoloji gibi disiplinler arası yaklaşımların bütünleştiriciliğine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. Nitekim, eğitimde psikopatolojik sorun olarak ifade edilen mekanizmaların nedenselliğini anlamak için nörobiyolojik, psikolojik ve sosyokültürel bakış açılarının bütünleştiriciliğine duyulan ihtiyaç, bu kitabın oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda ''Eğitimde Psikopatolojik Sorunlara Yaklaşımlar'' isimli bu kitabın gelişimsel psikopatoloji perspektifinde, alan literatürüne ve ilgili alan uzmanlarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Gelişimsel psikopatoloji alanının, embriyoloji, patoloji, insan gelişimi, genetik, psikiyatri, psikoloji, eğitim ve sosyal çevre ile ilgili bilgilerin hep birlikte yorumlandığı bir disiplin olarak, okul ve eğitim ortamlarında görülebilecek patolojik sorunları kendi içinde açıklayabildiği bildirilmektedir. Son yıllardaki çalışmalarda da tıbbi modellemeler, psikodinamik teorik yaklaşımlar ve sosyal öğrenme teorileri yanında duygu ve davranış analizinde nörobiyoloji ve nörofizik yaklaşımların da eğitimde gözüken psikopatolojik sorunları değerlendirmede etkili olduğu gözükmektedir. Nitekim, nörobilişsel anatomik gelişim, moleküler genetik, gelişimsel nörokimya, nörofizyoloji, gelişimsel psikonöroimmünoloji ve gelişimsel psikonöroendokrinoloji gibi alanlardaki çalışmaların psikopatolojik sorunların patogenezisinin aydınlatılmaya katkı sağlayabileceği belirtilmekle birlikte, bu kitap çalışmasında hedef okuyucu kitlesi düşünülerek daha çok psikososyal gelişimsel boyutu içinde eğitim ortamlarında yapılabilecek değerlendirmeler ele alınmış ve bu çerçevede sorunlara yaklaşılmıştır.

Kitabın ''Giriş'' bölümünde psikopatolojik sorunlara yaklaşım modelleri incelenmiştir. Eğitimde gözüken psikopatolojik sorunların ortaya çıkış nedenlerini açıklamaya yönelik bir çok model ve yaklaşım bulunmaktadır. Tüm modellerde ortak olarak ifade edilen açıklamalarda ağırlıklı olarak herhangi bir işlev bozukluğunun psikopatoloji dahilinde değerlendirilmesi yapılırken istatistiksel olarak normlardan sapma derecesi ve davranışın uyumsuzluk derecesinin esas alındığı gözükmektedir. Aynı şekilde davranışın sıklığı, davranışın şiddeti, davranışın süresi, bireysel ve zihinsel işlem görme düzeyi, duygusal dışavurum ve kontrol durumu, kişinin gerçekliği algılama ve sosyal ilişkilerle baş etme şekli gibi birçok özelliğin de süreç içinde tanı, tedavi ve eğitsel rehabilitasyon için birlikte değerlendirildiği belirtilmiştir. Kitapta ''Psiko-Gelişimsel Kesit'' başlığı altında öncelikle ''Gelişimsel Psikopatoloji'' ve boyutları tanımlanmıştır. Daha sonra ''Erken Çocukluk Dönemleri'' ele alınmış; bu dönemdeki gelişimsel gecikmeler, davranış kazanım süreçleri ve özellikle de bu dönemlerde gözüken değişik bağlanma sorunlarının ne derece önemli olduğu vurgulanmıştır.

Eğitimde psikopatolojik sorunlar ve bunların gelişim süreçleri tanımlandıktan sonra bu sorunlara yönelik geniş bir örneklem yelpazesinin bulunduğu bildirilmiş ve eğitim ortamlarında en sık gözüken belli başlı psikopatolojik sorunlara örnek olarak, ''Öğrenme Güçlükleri'', ''Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları'', ''Tik Bozuklukları'', ''Travma ve Stres'', ''Obsesif Kompülsif Bozukluklar'', ''Beslenme ve Dışa Atım Bozuklukları'' ve ''Teknoloji Bağımlılığı'' konuları sırasıyla ele alınmış ve bu sorunlara yönelik olası eğitsel-psikolojik yaklaşımlar incelenmiştir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde; okullarda ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik olarak ifade edilen psikopatolojilere nasıl yaklaşılabileceği ele alınmıştır. Bu bağlamda ''Okullarda Şiddet'', ''İhmal ve İstismar'', ''Krize Müdahale'', ''Ergen-Ebeveyn Çatışması'', ''Şefkat Odaklı Terapi'', ''Bilişsel Davranışçı Terapi'', ''Yaratıcı Drama ve Müzik-Hareket Deneyimleri'' gibi konular açıklanmıştır. Kitabın sonunda ''Travmadan Psikolojik Dayanıklılığa: Okullarda Bütüncül Bir Başa Çıkma Modeli Olarak BASIC-Ph Uygulamaları'' konusu ayrıntılı olarak ele alınmış ve okul ortamlarında nelerin yapılabileceği belirtilmiştir. ''Sonuç'' bölümünde ise ''Fiziksel, Ruhsal ve Sosyal Çevrede Sağlıklı Eğitim Ortamı'' içinde nelerin olması gerektiği ve ileriye yönelik açılımlar üzerine durulmuştur.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm bölüm yazarlarına, bu çalışmanın oluşumunda bizlere imkân sunan Türkiye Klinikleri'ne ve onların değerli ekiplerine tüm destek ve katkıları için çok teşekkür ederim.

Prof. Dr. Servet BAYRAM
Editör
In this book titled ''Approaches to Psychopathological Problems in Education'', pathological problems are addressed and discussed under 21 different chapter titles. While the concept of psychopathology refers to various disruptions and malfunctions such as disease, mental depression, anomaly in medical and health-related sciences, it is more commonly used in social fields such as guidance and psychological counseling, sociology, education and psychology in the sense of abnormal differences in emotion and thought; maladaptive behavior sequences. In this respect, when psychopathological problems in education are mentioned, the existence of an abnormal problematic situation and its negative reflections on educational processes, learning and interaction are understood. In order to better understand the pathological problems in educational and school environments, it is reported that the views of experts in fields such as child development, child psychiatry, guidance and psychological counseling, and the integration of interdisciplinary approaches such as developmental psychopathology are needed. As a matter of fact, the need for the integration of neurobiological, psychological and sociocultural perspectives to understand the causality of the mechanisms expressed as psychopathological problems in education has paved the way for the creation of this book. In this context, it is thought that this book titled ''Approaches to Psychopathological Problems in Education'' can contribute to the literature and related field experts in the perspective of developmental psychopathology.

It is reported that the field of developmental psychopathology, as a discipline in which information on embryology, pathology, human development, genetics, psychiatry, psychology, education and social environment are interpreted together, can explain the pathological problems that can be seen in school and educational environments. In recent studies, in addition to medical modeling, psychodynamic theoretical approaches and social learning theories, neurobiology and neurophysics approaches in emotion and behavior analysis seem to be effective in evaluating psychopathological problems in education. As a matter of fact, although it is stated that studies in fields such as neurocognitive anatomical development, molecular genetics, developmental neurochemistry, neurophysiology, developmental psychoneuroimmunology and developmental psychoneuroendocrinology can contribute to the elucidation of the pathogenesis of psychopathological problems, in this book study, considering the target audience, evaluations that can be made in educational environments within the psychosocial developmental dimension are discussed and problems are approached within this framework.

In the Introduction section of the book, models of approach to psychopathological problems are examined. There are many models and approaches to explain the reasons for the emergence of psychopathological problems in education. In the explanations common to all models, the degree of statistical deviation from the norms and the degree of incompatibility of the behavior are taken as the basis for evaluating any dysfunction within psychopathology. Likewise, the frequency of the behavior, the severity of the behavior, the duration of the behavior, the level of individual and cognitive processing, emotional expression and control, the way the person perceives reality and copes with social relations are evaluated together for diagnosis, treatment and educational rehabilitation in the process. In the book, under the title of ''Psycho-Developmental Section'', ''Developmental Psychopathology'' and its dimensions are first defined. Then, ''Early Childhood Periods'' are discussed and the importance of developmental delays, behavioral acquisition processes and especially various attachment problems in this period are emphasized.

After defining psychopathological problems in education and their developmental processes, it is reported that there is a wide range of samples for these problems, and as examples of the most common psychopathological problems in educational environments, ''Learning Disabilities'', ''Attention Deficit and Hyperactivity Disorders'', ''Tic Disorders'', ''Trauma and Stress'', ''Obsessive Compulsive Disorders'', ''Feeding and Excretion Disorders'' and ''Technology Addiction'' are discussed respectively and possible educational-psychological approaches to these problems are examined. In the following sections of the book, it is discussed how to approach the psychopathologies mentioned in order to strengthen ''Mental Health in Schools''. In this context, topics such as ''Violence in Schools'', ''Neglect and Abuse'', ''Crisis Intervention'', ''Adolescent-Parent Conflict'', ''Compassion-Focused Therapy'', ''Cognitive Behavioral Therapy'', ''Creative Drama and Music-Movement Experiences'' are explained. At the end of the book, the topic ''From Trauma to Psychological Resilience: BASIC-Ph Practices as A Holistic Coping Model in Schools'' is discussed in detail and what can be done in school environments is indicated. In the ''Conclusion'' chapter, what should be included in the ''Healthy Educational Environment in Physical, Psychological and Social Environment'' and the future perspectives are emphasized.

I would like to thank all the chapter authors who contributed to the preparation of this book, and to Türkiye Klinikleri and their valuable teams for all their support and contributions.

Prof. Dr. Servet BAYRAM
Editor

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014