Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği
Outdoor Recreation Practices in the Pandemic Process Virtual Course Platform: A Qualitative Research Sample
Buket ÖZDEMİR IŞIKa , Sabiha KAYAa
aTrabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Trabzon, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2024;16(1):106-18
doi: 10.5336/sportsci.2023-99838
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Araştırmanın amacı, pandemi döneminde fiziksel katılımın sınırlı olduğu açık alan rekreasyon uygulamalarının, 360 derece sanal ders turlarıyla eğitim-öğretim sürecine olan etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın çalışma grubunu ''rekreasyon uygulamaları'' dersini alan 6 kız 9 erkek (n=15) öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin etkin bir şekilde katılımını sağlamak için 8 haftalık bir süre zarfında sanal bir sınıf ortamı oluşturulmuş ve bu ortamda dersler işlenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemleri içerisinden bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Öğrencilere sanal ders platformu deneyimleri sonrasında 17 soruluk yarı yapılandırılmış sorular yöneltilmiş ve elde edilen veriler NVivo programı yardımıyla içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Bulgular: Rekreasyon uygulamaları dersinin sanal ders platformunda işlenmesi, pandemi sürecinde uygulamalı derslerin işlenişi açısından anlaşılır ve faydalı bulunmuştur. Platformun gerçek alan hissi yarattığı düşünülmüş ve alan bilgisi sağladığı fark edilmiştir. Sanal rekreasyon alanlarını deneyimleme üzerine yapılan araştırmada, katılımcılar gerçek alan hissi yaşadıklarını belirtmiştir. Bu deneyimler genellikle olumlu geri dönüşler içermekte olup, sanal turların bilgi aktarımında ve dersin verimliliğinde etkili olduğu vurgulanmıştır. Öğrenciler, sanal turların ders motivasyonunu artırdığını, gerçek alan hissi oluşturduğunu ve öğrenme sürecini kolaylaştırdığını ifade etmiştir. Ancak bazı katılımcılar, sanal turun gerçeklik hissi oluşturmadığını ve sosyalleşmeyi kısıtladığını belirtmiştir, gerçek alanla kıyaslandığında bu platformda eksik kalabilecek yönler olduğunu açığa çıkarmaktadır. Sonuç: Genel olarak, öğrencilerin çoğu sanal turları olumlu bulmuş, ders tekrarı ve sınav hazırlığı için tercih edebileceklerini belirtmiştir. Öğrenci geri bildirimlerine göre, 360 sanal turların rekreasyon derslerinde etkili bir eğitim aracı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu proje 2022 yılında Trabzon Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; uzaktan eğitim; sanal eğitim
ABSTRACT
Objective: The aim of the study is to examine the effect of outdoor recreation practices, in which physical participation is limited during the pandemic period, on the education and training process with 360-degree virtual lesson tours. Material and Methods: The study group of the research consisted of 6 female and 9 male students (n=15) taking the "recreation Practices" course. In order to ensure the effective participation of the students, a virtual classroom environment was created and lessons were taught in this environment over a period of 8 weeks. In the study, a holistic single case design was used among qualitative research methods. Semi-structured questions consisting of 17 questions were asked to the students after their virtual course platform experiences and the data obtained were interpreted by content analysis with the help of NVivo program. Results: Teaching the recreation practices course on the virtual course platform was found to be understandable and useful in terms of teaching applied courses during the pandemic process. The platform was thought to create a real field feeling and it was realized that it provided field knowledge. In the research on experiencing virtual recreation areas, participants stated that they experienced the feeling of real space. These experiences generally included positive feedback and it was emphasized that virtual tours were effective in knowledge transfer and efficiency of the course. Students stated that virtual tours increased course motivation, created a sense of real space and facilitated the learning process. However, some participants stated that the virtual tour does not create a sense of reality and restricts socialization, revealing that there are aspects that may be lacking in this platform compared to the real field. Conclusion: In general, most of the students found the virtual tours positive and stated that they would prefer them for course repetition and exam preparation. Based on student feedback, it was concluded that 360 virtual tours can be used as an effective educational tool in recreation courses. This project was supported by Trabzon University BAP Coordination Unit in 2022.

Keywords: COVID-19; distance education; virtual education
REFERANSLAR:
 1. Deliveli K. Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yöntemi. International Eurasian Conference on Educational & Social Studies; October 22-24, 2021; Antalya. 2021. p.811-24. [Link] 
 2. Alper A. Pandemi sürecinde K-12 düzeyinde uzaktan eğitim: durum çalışması [K-12 distance education in the pandemic process: a case study]. Milli Eğitim. 2020;49(1):45-67. [Crossref] 
 3. Şen Ö, Kızılcalıoğlu G. COVID-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin uzaktan öğretime yönelik görüşlerinin belirlenmesi [Determining the views of university students and academics on distance education during the COVID-19 pandemic]. Uluslararası 3B yazıcı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Dergisi. 2020;4(3):239-52. [Crossref] 
 4. Basilaia G, Kvavadze D. Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in georgia. Pedagogical Research. 2020;5(4):em0060. [Crossref] 
 5. Ghanbarzadeh R, Ghapanchi AH. Investigating various application areas of three‐ dimensional virtual worlds for higher education. British Journal of Educational Technology. 2018;49(3):370-84. [Crossref] 
 6. Mayer RE. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. 2nd ed. New York: Cambridge University Press; 2014. [Crossref] 
 7. Bozkurt A. Türkiye'de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını [The past, present and future of the distance education in Turkey]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 2017;3(2):85-124. [Link] 
 8. Kavuk E, Demirtaş H. COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar [Difficulties experienced by teachers in the distance education during COVID-19 pandemic]. E-International Journal of Pedandragogy, 2021;1(1):55-73. [Crossref] 
 9. Solak Hİ, Ütebay G, Yalçın B. Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital ortamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması [Exam success of distance education students in printed and digital media comparison]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 2020;6(1):41-52. [Link] 
 10. Işık T. Dijital iletişim çerçevesinde açık ve uzaktan öğrenme. Arslan M, Ömeroğlu G, Ata A, Albayrak M, editörler. Pandemi Sonrası Dönemde Açık Öğrenme ve Uzaktan Eğitim. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları; 2012. p.8-29. [Link] 
 11. Akgün Aİ. COVID-19 sürecinde acil durum uzaktan eğitimi yoluyla verilen muhasebe eğitimine yönelik öğrenci görüşleri [Student opinions on accounting education provided through emergency distance education during the COVID-19 period]. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 2020;6(4):208-36. [Link] 
 12. Akdemir Ö. Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim [Distance education in Turkish higher education]. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2011;1(2):69-71. [Link] 
 13. Taylor GL, Disinger JF. The potential role of virtual reality in environmental education. Journal of Environmental Education. 1997;28(3):38-43. [Crossref] 
 14. De Freitas S, Oliver M. How can exploratory learning with games and simulations within the curriculum be most effectively evaluated. Computers & Education. 2006;46(3):249-64. [Crossref] 
 15. Kim J, Song YS. Instructional design guidelines for virtual reality in classroom applications. ERIC. ED415832. 1997. [Link] 
 16. Bozkurt A. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: bir metafor analizi [Images and perceptions of primary school students towards distance education during coronavirus (Covid-19) pandemic: a metaphor analysis]. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2020;6(2):1-23. [Crossref] 
 17. Sarı T, Nayır F. Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar [Education in the pandemic period: challenges and opportunities]. Turkish Studies, 2020;15(4):959-75. [Crossref] 
 18. Kayabaşı Y. Sanal gerçeklik ve eğitim amaçlı kullanılması [Virtual reality and its use for educational purposes]. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2005;4(3):151-66. [Link] 
 19. Tuncer M, Taşpınar M. Sanal ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olası sorunlar [The future of education and training in virtual environments and possible problems]. Sosyal Bilimler Dergisi. 2008;10(1):125-44. [Link] 
 20. Eğitim Kataloğu [İnternet]. Ders Bilgi Paketleri. Erişim tarihi: 01.10.2023 Erişim linki: [Link] 
 21. Türkmen H. Informal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu [Historical overview of informal (out-of-classroom) science education and its integration into our education]. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010;3(39):46-59. [Link] 
 22. Tatar N, Bağrıyanık KE. (). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri [Opinions of science and technology teachers about outdoor education]. İlköğretim Online. 2012;11(4):883-96. [Link] 
 23. Kalkan A. Açık alan rekreasyonu, doğa sporları yapan bireylerin bu sporları yapma nedenleri: Antalya örneği [Yüksek lisans tezi]. Antalya: Akdeniz Üniversitesi; 2012. Erişim tarihi: 01.10.2023 [Link] 
 24. Özen A. Mimari sanal gerçeklik ortamlarında algı psikolojisi. Akademik Bilişim Bilgi Teknolojileri Kongresi IV; 9-11 Şubat 2006; Denizli: Pamukkale Üniversitesi; 2006. p.3-4. [Link] 
 25. Fakhrurrozi M, Sari YP. Virtual tour application of natural tourism in Bandar Lampung City based on android. The 5th International Conference on Information Technology and Bussiness. 2019:186-93. [Link] 
 26. Sava C. The Influence of Virtual Tours on Romanian Tourism, ICT in Tourism and Hospitalty. International Scientific Conference, ICT and E-Business Related Research. 2016:559-63. [Crossref] 
 27. Osman A, Wahab NA, Ismail MH. Development and evaluation of an interactive 360 virtual tour for tourist destination. Journal of Information Technology Impact. 2009;9(3):178-82. [Link] 
 28. Mosley PA, Xiao D. Touring the Campus Library from the World Wide Web. Reference Services Review. 1996;24(4):7-14. [Crossref] 
 29. Xiao D. Experiencing the library in a panorama virtual reality environment. Library Hi Tech. 2000;18(2):177-84. [Crossref] 
 30. Nooriafshar M, Williams R, Maraseni T. The use of virtual reality in education. American Society of Business and Behavioral Sciences (ASBBS) 2004 Seventh Annual International Conference 6-8 Aug 2004, Cairns, Australia. 2004. [Link] 
 31. Creswell JW, ed. Sözbilir M, çeviri editörü. Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2019.
 32. Çelik H, Başer Baykal N, Kılıç Memur HN. Nitel veri analizi ve temel ilkeleri [Qualitative data analysis and fundamental principles]. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2020;8(1):379-406. [Crossref] 
 33. Işık KC, Karagöz Y. Bankacılık reklamlarının nitel video analizi ile incelenmesi: NVivo 10 örneği [Investigation of banking advertisements with qualitative video analysis: example of NVivo 10]. Electronic Journal of Social Sciences. 2019;18(72):1558-79. [Crossref] 
 34. Reisoğlu İ, Koçak Ö. 3B Sanal Öğrenme Ortamlarının Eğitimde Kullanımı: Karşılaştırmalı Analiz. 1. Basım. Ankara: Pegem Akademi; 2017. [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014