Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Rekreasyon Ürünlerini Satın Alma Tarzı Ölçeği'nin Geliştirilmesi
Development of Recreation Products Purchase Style Scale
Kerem Yıldırım ŞİMŞEKa, Günnur HASTÜRKa
aRekreasyon Bölümü, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Eskişehir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2019;11(3):125-37
doi: 10.5336/sportsci.2019-65939
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Amac: Ulkemizde eğlenceye dayalı rekreasyon hizmeti veren işletmelerin sayısı gun gectikce artmaktadır. Bu sayısal artış beraberinde rekabeti getirmektedir. Rekabette bir adım one gecmek isteyen işletmeler icin tuketicilerin satın alma tarzları onem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, rekreasyon urunlerini satın alan bireylerin satın alma tarzlarını belirleyebilecek bir olcme aracının gecerlik ve guvenirliğini kanıtlamaktır. Gerec ve Yontemler: Araştırmanın evrenini, rekreatif urunleri tuketen tum bireyler oluşturmaktadır. Araştırmaya kolayda orneklemi yontemi ile secilen 304 rekreasyon tuketicisi dahil edilmiştir. Literatur incelemesi sonucunda herhangi bir urunun satın alınma tarzını belirleyen boyutlar olcek kapsamına dahil edilerek gecerlik ve guvenirlik calışması yapılmıştır. Bulgular: Veri analizinde olceğin icerik gecerliği (uzman goruşu) ve yapı gecerliği (6 faktorlu 22 maddeli), yakınsak gecerliği (faktor yuk değeri en duşuk 0,702 en yuksek 0,860) ve ıraksak gecerliği (tum faktorlerde pozitif yonde duşuk, 214 ve orta duzeyde, 614 ilişki) belirlenmiştir. Olcek guvenirliğinin değerlendirilmesinde ise Cronbach alfa katsayısı (,910), madde toplam korelasyonu (en duşuk, 289 en yuksek, 711) ve test-tekrar-test tekniğinden (yuksek duzeyde ilişki) yararlanılmıştır. Ayrıca, olcek doğruluğunun sınanması amacıyla doğrulayıcı faktor analizi kullanılmış ve olceğin uygun uyum indekslerine sahip olduğu saptanmıştır. Sonuc: Yapılan analizler sonucunda, rekreasyon urunlerini satın alan bireylerin satın alma tarzını gecerli ve guvenilir şekilde belirleyebilen bir olcme aracı geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon; pazarlama; satın alma tarzı; ölçek geliştirme; geçerlik ve güvenirlik
ABSTRACT
Objective: The number of businesses that provide entertainment based recreation service in our country is increasing day by day. This numerical increase brings competition. Consumers' buying ways are important for businesses that want to move one step ahead of the competition. The aim of the research is to prove the validity and reliability of an instrument that can determine the buying ways of individuals who buy leisure products. Material and Methods: Universe of research is all the individuals who consume leisure time products. 304 leisure time consumer selected by convenience sampling method were included. As a result of the literature review, the dimensions determining the buying way of any product or service were included in the scale and validity and reliability studies were made. Results: Data analysis identified content validity (expert opinion) and construct validity (22 factors with 6 factors), convergent validity (the lowest factor of loading value is 0,702 and highest factor is 0,860) and divergence validity ((all factors in the positive direction low, 214 and mid level 614 relationship). Cronbach's Alpha coefficient (910), item total correlation (lowest, 289 highest, 711) and test re-test technique (high level of correlation) was used for assessing scale reliability. In addition, scale accuracy was tested by using confirmatory factor analysis and it was determined that the scale had appropriate adaptation indices. Conclusion: As a result of the analyzes made, an instrument has been developed which can validity and reliability determine the buying style of the individuals who buy leisure products.

Keywords: Recreation; marketing; the buying style; scale development; validity and reliability
REFERANSLAR:
 1. Simsek KY. Ticari Rekreasyon. 1. Baski. Ankara: Detay Yayincilik; 2018. p.230.
 2. Kraus R. Recreation and Leisure in Modern Society. 3rd ed. Glenview, Ill.: Scott, Foresman; 1984. p.427.
 3. Dereli T, Baykasoglu A. Gaziantep tuketicisinin supermarket alisveris aliskanliklari. Standard Dergisi. 2002;41(485):79-85.
 4. Cakmak AC, Yurtsever S. [The effect of credit card on impulse purchase: an application for the academic staff of Karabuk University]. Tarih Kultur ve Sanat Arastirmalari Dergisi. 2012;1(4):45-72. [Crossref] 
 5. Ozdemir S, Yaman F. Hedonik alisverisin cinsiyete gore farklilasmasi uzerine bir arastirma. Eskisehir Osmangazi Universitesi IIBF Dergisi. 2007;2(2):81-91.
 6. Sproles GB. Conceptualization and measurement of optimal consumer decision-making. The Journal of Consumer Affairs (Winter). 1983;17(2):421-38. [Crossref] 
 7. Kendall SE, Sproles GB. Consumer decision making styles as a function of individual learning styles. The Journal of Consumer Affairs (Summer). 1990;24(1):134-47. [Crossref] 
 8. Dogrul U. [The effects of utilitarian and hedonic motivations on electronic shopping behaviour]. Sosyal ve Beseri Bilimler Dergisi. 2012;4(1):321-31.
 9. Aytekin P, Ay C. [The relationship between hedonic consumption and impulse buying]. Nigde Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi. 2015;8(1):141-56.
 10. Babin JB, Darden WR, Griffin M. Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value. J Consum Res. 1994;20(4):644-56. [Crossref] 
 11. Kim HS. Using hedonic and utilitarian shopping motivations to profile inner city consumers. Journal of Shopping Center Research. 2006;13(1):57-79.
 12. Hopkinson GC, Pujari D. A factor analytic study of the sources of meaning in hedonic consumption. Eur J Marketing. 1999;33(3/4): 273-94. [Crossref] 
 13. O'Shaughnessy J, O'Shaughnessy NJ. Marketing the consumer society and hedonism. European Journal of Marketing (EJM). 2002;36(5/6):524-47. [Crossref] 
 14. Hirschman CE, Holbrook MB. Hedonic consumption: emerging concepts, methods and propositions. Journal of Marketing (JM). 1982;46(3):92-101. [Crossref] 
 15. Ozcan B. [Shopping centres: the space of rational purchasing and leisure exhibitions]. Sosyal Bilimler Dergisi. 2007;9(2):39-68.
 16. Arslan B. [The effect of ethnical origin on hedonic consumption: a research concerning consummers living in Turkey and having different ethnical identity]. Akademik Bakis Dergisi. 2016;53:272-85.
 17. Arnold MJ, Reynolds KE. Hedonic shopping motivations. Journal of Retailing. 2003;79(2): 77-95. [Crossref] 
 18. Ozkan B. [Hedonic consumption, women and horoscopes]. Int Journal of Management Economics and Business. 2017;13(1):117-35.
 19. Odabasi Y, Baris G. Tuketici Davranisi. 15. Baski. Istanbul: MediaCat; 2002. p.376.
 20. Rook DW. The buying impulse. J Consum Res. 1987;14(2):189-99. [Crossref] 
 21. Piron F. A comparison of emotional reactions experienced by planned, unplanned and impulse purchasers. In: McAlister L, Rothschild ML, eds. NA-Advances in Consumer Research. Vol. 20. Provo, UT: Association for Consumer Research; 1993. p.341-4.
 22. Youn S, Faber RJ. Impulse buying its relation to personality traits and cues. In: Hoch SJ, Meyer RJ, eds. NA-Advances in Consumer Research. Vol. 27. Provo, UT: Association for Consumer Research; 2000. p.179-85.
 23. Babacan M. Hedonik tuketim ve ozel gunler alisverislerine yansimasi. 6. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabi. Erzurum: Ataturk Universitesi, IIBF; 2001. p.97-106.
 24. Oz M, Mucuk S. [Examination about the effects of hedonic consumption on impulse shopping within the scope of consumers' buying behavior]. Pazarlama Teorisi ve Uygulamalari Dergisi. 2015;1(2):37-60.
 25. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nurs Res. 1986;35(6):382-5. [Crossref] 
 26. Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Res Nurs Health. 2006;29(5):489-97. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Waltz CF, Strickland OL, Lenz ER. Measurement Innursing and Health Research. 3rd ed. New York: Springer Publishing Co.; 2005. p.448.
 28. Cattell RB. The Scientific Use of Factor Analysis in Behavioral and Life Sciences. 2nd ed. New York: London Plenum Pr; 1978. p.618. [Crossref] 
 29. Churchill GA. A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of Marketing Research (JMR). 1979;16(1):64-73. [Crossref] 
 30. Bagozzi RP, Yi Y. On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS). 1988;16(1):74-94. [Crossref] 
 31. Hair JF, Black WC, Babin BJ. Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education; 2010. p.800.
 32. Comrey AL, Lee HB. A First Course in Factor Analysis. 2nd ed. Hillsie, NJ: Erlbaum; 1992. p.430.
 33. Ko DW, Stewart WP. A structural equation model of residents' attitudes for tourism development. Tourism Management. 2002; 23(5):521-30. [Crossref] 
 34. Bentler PM, Bonnet DG. Significance tests and goodness of fit in the analyses of covariance structures. Psychol Bull.1980;88(3):588-606. [Crossref] 
 35. Joreskog K, Sorbom D. LISREL 8: User's Reference Guide, 2nd ed. Lincolnwood: Scientific Software International; 1996. p.11.
 36. Browne MW, Cudeck R. Alternative ways of assessing model fit. Sociol Methods Res. 1992;21(2):230-58. [Crossref] 
 37. Kline RB. Convergence of Structural Equation Modeling and Multilevel Modeling. na. In: Williams M, Vigt WP, eds. The SAGE Handbook of Innovation in Social Research Methods. 1st ed. Los Angeles: SAGE; 2011. p.562-89. [Crossref] 
 38. Anderson JC, Gerbingi DW. Structural equation modeling in practice: a review and recommended two step approach. Psychol Bull. 1988;103(3):411-23. [Crossref] 
 39. Marsh HW, Balla JR, McDonald RP. Goodnes-of-fit index in confirmatory factor analysis: the effect of sample size. Psychol Bull. 1988;103(3):391-410. [Crossref] 
 40. Byrne BM. Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming. Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 2001.
 41. Schermelleh-Engel K, Moosbrugger H, Muller H. Evaluating the fit of structural equation models: tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online (MPR-online). 2003;8(2):23-74.
 42. Tabachnick BG, Fidel LS. Using Multivariate Statistics. 4th ed. Boston, Mass.: Allyn and Bacon, Inc.; 2001. p.966.
 43. Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research (JMR). 1981;18(1):39-50. [Crossref] 
 44. Lance CE, Vandenberg RJ. Con?rmatory factor analysis. In: Drasgow F, Schmitt N, eds. Organizational Frontiers Series, 14. Measuring and Analyzing Behavior in Organizations: Advances in Measurement and Data Analysis. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass; 2002. p.221-54.
 45. Schreiber JB. Core reporting practices in structural equation modeling. Res Social Adm Pharm. 2008;4(2):83-97. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Hair JF, Anderson RE, Tahtam RL, Black CW. Multivariate Data Analysis. 5th ed. New Jersey: Prentice Hall; 1998. p.768.

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014