Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Ringdeki Genç Boksörler Hakkında Ebeveyn Görüşleri: Kazanımlar, Engeller, Endişeler ve Beklentiler
Parents' Views on Young Boxers in the Ring: Benefits, Obstacles, Concerns and Expectations
Ümmühan BULUTa, İhsan SARIa
aSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Sakarya, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2022;14(1):114-23
doi: 10.5336/sportsci.2021-84071
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, genç sporcuların boks deneyimleri ile ilgili ebeveyn görüşlerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma grubunu, çocukları aktif olarak boks yapan sekiz ebeveyn oluşturmaktadır. Ebeveynler ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüşmeler, ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Sonrasında ses kayıtları, bire bir Microsoft Word programında yazıya dökülmüştür. Veriler, NVIVO 11 Professional programında içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Analizler sonucunda toplam 7 tema elde edilmiştir. Bunlar; 'sporcuların boksa başlama nedenleri', 'boksun faydaları', 'boksa katılımı ve sürdürmeyi artıran faktörler', 'ebeveynin beklentileri', 'ebeveynin endişeleri', 'boksa katılımı ve sürdürmeyi engelleyen faktörler' ve 'ebeveynin önerileri'dir. Boksun bilişsel, sağlık, fiziksel görünüş ve psikososyal alanlarda birçok faydası olduğu ifade edilmiştir. Öte yandan ebeveynler maddiyat, spor yaralanması ve sporcunun hakkının yenmesi gibi konularda endişelerinin olduğunu ifade ederken; bu gibi hususların, sporcuların boksu bırakmasına yol açtığını da belirtmişlerdir. Ayrıca olumsuz ebeveyn davranışları ve olumsuz antrenman ortamı gibi faktörler de sporcuların boksa katılımını engelleyen hususlar olarak ifade edilmiştir. Çocuklarının boks yapmasına yönelik ebeveyn beklentileri ise çocukların sportif başarı kazanmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, ahlaklı olmaları ve çevrelerine katkı sağlamalarıdır. Son olarak katılımcılar, daha bilinçli boks antrenörleriyle çalışılması, adil bir boks ortamının oluşturulması, spor hekimliğine ve boks yapan kız çocuklarına önem verilmesi ve boksa daha çok ilgi gösterilmesi yönünde önerilerde bulunmuşlardır. Sonuç: Bu araştırma, boksörlerin ebeveynlerinin görüşlerini derinlemesine olarak ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar; spor federasyonu yetkilileri, spor yöneticileri, antrenörler ve spor psikologları tarafından değerlendirilerek gerekli uygulamalar yapılabilir. Böylece boks yapan tüm bireylerin, olumlu spor deneyimi yaşaması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Boks; anne; baba; antrenör; spora katılım; spor
ABSTRACT
Objective: The aim of this research was to examine parents' opinions about their children's boxing experience. Material and Methods: The research group consisted of eight parents whose children were active boxers. Individual interviews were conducted with the parents and the interviews were recorded with a voice recorder. Afterwards, the recordings were transcribed verbatim in Microsoft Word software. The data were analysed using content analysis in NVIVO 11 Professional Software. Results: As a result of the analysis, a total of 7 themes were obtained. These were; 'reasons for athletes to start boxing', 'benefits of boxing', 'factors that increase boxing participation and maintenance', 'parent's expectations', 'parent's concerns', 'factors that prevent boxing participation and maintenance', and 'parent's recommendations'. It has been stated that boxing has many benefits in cognitive, health-related, appearance-related and psycho-social areas. On the other hand, parents stated that they were worried about financial issues, sports injuries and the athlete's rights were violated, and that such issues caused the athletes to quit boxing. In addition, factors such as negative parental behaviours and negative training environment were also expressed as factors that prevent athletes from participating in boxing. Parents' expected their children to have sportive success, stay away from bad habits, have moral values and contribute to the people around them. Finally, the participants suggested that the number of more conscious boxing coaches should be risen, a fair boxing environment should be created, and more importance should be given to sports medicine and female boxers. Conclusion: This research reveals the boxers' parents' in-depth views. The results should be evaluated by the officials of sport federations, sports managers, sport coaches and sports psychologists and also necessary measures can be taken accordingly. By this way, it can be ensured that all individuals involved in boxing have positive sports experiences.

Keywords: Boxing; mother; father; coach; sport participation; sport
REFERANSLAR:
 1. Çolakoğlu FF, Akköse HN, Tekkurşun Demir G. Ebeveynlerin çocuklarını eskrim sporuna yönlendirme nedenleri [Parents' reasons for guiding their children to fencing]. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2020;14(3):331-44. [Link] 
 2. Pehlivan Z. Okullararası spor yarışmalarına katılanların sporu bırakma ve devam etme nedenleri [The reasons of dropout and continuation to sports of the participants of interschools sports competitions]. Hacettepe Journal of Sports Sciences. 2013;24(3):209-25. [Link] 
 3. Sarı İ, Bulut Ü. Boks antrenörlerinin perspektifinden sporcular ve ebeveynlerin boksa yönelik tutumları [Athletes' and their parents' attitudes towards boxing from boxing coaches' perspective]. Spormetre The Journal of Physical Education and Sport Sciences. 2021;19(2):135-55. [Link] 
 4. Bingöl O. Toplumsal cinsiyet olgusu ve Türkiye'de kadınlık [The fact of gender and womanhood in Turkey]. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si. 2014;16(Özel Sayı I):108-14. [Crossref] 
 5. Avcı ÖH, Koç M, Bayar Ö. Zülfü Livaneli'nin Mutluluk romanı karakterlerinin toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi [Analysis of the fictitious characters of Zülfü Livaneli's novel "Bliss" in terms of gender]. İnsan ve İnsan. 2016; 3(8):5-31. [Crossref] 
 6. Emir E, Karaçam MŞ, Koca C. Kadın boksörler: boks ringinde ve ringin dışında sürekli eldiven giymek [Women boxers: Keeping the gloves on in and out of the boxing ring]. Hacettepe Journal of Sport Sciences. 2015;26(4):136-53. [Crossref] 
 7. Findler P. Should kids play (American) football? Journal of the Philosophy of Sport. 2015; 42(3):443-62. [Crossref] 
 8. Omalu B. Truth Doesn't Have a Side: My Alarming Discovery about the Danger of Contact Sports. 1st ed. Grand Rapids, MI: Zondervan; 2017.
 9. Purcell LK, Leblanc CM; Canadian Paediatric Society, Healthy Active Living and Sports Medicine Committee, and American Academy of Pediatrics, Council on Sports Medicine and Fitness. Boxing participation by children and adolescents: A joint statement with the American Academy of Pediatrics. Paediatr Child Health. 2012;17(1):39-40. [PubMed]  [PMC] 
 10. Torres CR, Parry J. Boxing and the youth olympic games. Diagoras: International Academic Journal on Olympic Studies. 2017;1:169-90. [Link] 
 11. Siewe J, Rudat J, Zarghooni K, Sobottke R, Eysel P, Herren C, et al. Injuries in competitive boxing. A prospective study. Int J Sports Med. 2015;36(3):249-53. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Arastaman G, Öztürk Fidan İ, Fidan T. Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: kuramsal bir inceleme [Validity and reliability in qualitative research: a theoretical analysis]. YYU Journal of Education Faculty. 2018;15(1):37-75. [Crossref] 
 13. Shenton AK. Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information. 2004;22(2):63-75. [Crossref] 
 14. Guba EG. Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Educational Technology Research and Development. 1981;29(2): 75-91. [Crossref] 
 15. Lincoln YS, Guba EG. But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions for Program Evaluation. 1986;30:73-84. [Crossref] 
 16. Küçük V, Koç H. Psiko-sosyal gelişim süreci içerisinde insan ve spor ilişkisi [Relationship between human and sports in psychosocial develpoment process]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004;10. [Link] 
 17. Donnelly JE, Hillman CH, Castelli D, Etnier JL, Lee S, Tomporowski P, et al. Physical activity, fitness, cognitive function, and academic achievement in children: a systematic review. Med Sci Sports Exerc. 2016;48(6):1197-222. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Kolayiş H, Sarı İ, Çelik N. Parent-initiated motivational climate and selfdetermined motivation in youth sport: How should parents behave to keep their child in sport? Kinesiology. 2017;49(2):217-24. [Crossref] 
 19. Sarı İ, Şahin D. Sporcunun ailesi kene gibi zararlı mı kale gibi güvenli mi antrenörlerin sporcuların ailesine yönelik metaforik algıları [Is athlete's parent harmful like a tick or safe like a castle? Metaphoric perceptions of coaches towards athletes' parents]. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2021;13(1):110-23. [Crossref] 
 20. Reynders B, Vansteenkiste M, Van Puyenbroeck S, Aelterman N, De Backer M, Delrue J, et al. Coaching the coach: Intervention effects on need-supportive coaching behavior and athlete motivation and engagement. Psychology of Sport and Exercise. 2019;43:288-300. [Crossref] 
 21. Sarı İ, Deryahanoğlu G. Sporcularda ahlaktan uzaklaşmanın güdüsel iklim ve sporcuların önem verdikleri özellikler ile ilişkisi [The relationship of athletes' moral disengagement to perceived motivational climate and valued goals]. Spormetre. 2019;17(4):91-104. [Crossref] 
 22. Sarı İ, Köleli NY. Antrenör kaynaklı destekleyici ve kısıtlayıcı güdüsel iklimin sporcuların tükenmişlik ve ahlaki karar alma tutumları ile ilişkisi [The relationship of coach-created empowering and disempowering motivational climate to athletes' burnout and moral decision-making]. Hacettepe Journal of Sport Sciences. 2020;31(2):69-82. [Crossref] 
 23. Sarı İ. Antrenörden algılanan özerklik desteği ve sporcuların özerk güdülenmesi arasındaki ilişki: bir meta-analiz çalışması [The relationship between perceived autonomy support from the coach and athletes' autonomous motivation: a metaanalytic research]. Spormetre. 2019;17(2): 110-25. [Crossref] 
 24. Hein V, Jõesaar H. How perceived autonomy support from adults and peer motivational climate are related with self-determined motivation among young athletes. Int J Sport Exerc Psychol. 2015;13(3):193-204. [Crossref] 
 25. Arslan AS. Sporda koruyucu ekipman ve bandajlama [Preventive equipment and taping in sports]. Spor Hekimliği Dergisi. 2013;48:25-34. [Link] 
 26. Ergen E. Spor yaralanmalarından korunma [Protection from sports injuries]. Dirim. 2002;77(1):6-13. [Link] 
 27. Kavasoğlu İ, Özer U, Yenel İF. Sporda favoritizm: mücadele sporları üzerine bir inceleme [Favoritism in sports: an investigation on combat sports]. Ankara Üniv Spor Bil Fak. 2016; 14(2):199-211. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014