Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Sağlık Çalışanlarını, Toplumsal Yaşamı ve Siyasal Düzeni Etik Sorgulamalarla Sarsan COVID-19 Pandemisinin Başlıca Sorunları: Geleneksel Derleme
The Main Problems of the COVID-19 Pandemic That Has Shaken Healthcare Professionals, Social Life and Political Order with Ethical Inquiries: Traditional Review
Büşra CEYHANa
aİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(1):56-66
doi: 10.5336/mdethic.2021-82310
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Dünya, Aralık 2019'dan bu yana koronavirüs hastalığı-2019 pandemisi ile mücadele etmektedir. Bu çalışmada, sağlık sistemi başta olmak üzere toplumsal ve siyasal alanda yaşanan problemler etik ilkeler beraberinde değerlendirilmiştir. Öncelikle hekimler, kaynak kısıtlılığının oluşup pandemi koşullarının ağırlaştığı dönemlerde birçok etik ikilemle karşılaşmıştır. Bu koşullar altında uluslararası etik kılavuzlara duyulan ihtiyaç açık bir şekilde göze çarpmaktadır. Pandeminin toplumsal alandaki etkileri incelendiğinde, izolasyonun getirdiği psikososyal etkiler bazı bireylerde çeşitli etik dışı davranışları gözler önüne sermiştir. Toplumun kırılgan grubunda yer alan yaşlılar bazı gençler tarafından sosyal medyada birtakım etik dışı davranışlarla eğlence konusu hâline getirilmiştir. Bu durum da bir toplumda ahlaki değerlerin ne derece önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Pandeminin etkileri uluslararası siyasi boyutta incelendiğinde, salgının başlangıcında bazı malzemelerin tedarik edilmesinde sıkıntılar yaşandığı gözlenmiştir. Bu doğrultuda, siyasal anlamda göze çarpan en büyük eksikliklerden biri küresel iş birliğine duyulan ihtiyaç olmuştur. Çalışmada incelenen bu sorunlar, getirilebilecek çözüm önerilerine birer zemin hazırlamakta ve pandeminin aşılması için ihtiyaç duyulan iş birliğini kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır. Yaşanan pandemiden anlaşılacağı üzere etik sorgulamalarla hayatımızın beklenmedik dönemlerinde karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bu noktada yaşamımız boyunca edindiğimiz ahlaki değerler ve öğrenim hayatımızla pekiştireceğimiz etik eğitimi hayatımızda oldukça önemli bir yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; pandemi; etik ilkeler; ahlaki değerler; sağlık sistemi
ABSTRACT
The world has been struggling with the coronavirus disease-2019 pandemic since December 2019. In the current study, especially in the health system, are evaluated together with ethical principles. First of all, physicians have faced many ethical dilemmas during this period of resource constraints and severe pandemic conditions. When the effects of the pandemic in the social field have been examined, unethical behaviours have been encountered in some individuals. The elderly, who are in the fragile group of the society, have been turned into a subject of entertainment on social media by some young people. This situation reveals how important moral values are in a society. When the effects of the pandemic have been examined in an international political dimension, it has been observed that there were difficulties in the supply of some materials at the beginning of the pandemic. In this connection, one of the most striking political shortcomings has been the need for global cooperation. The examination of these problems in the current study is believed to lay the groundwork for possible solutions and to strengthen the cooperation needed to overcome the pandemic. As can be clearly seen in the current period of pandemic, we can face ethical questions in unexpected periods of our lives. At this point, the moral values we have acquired throughout our lives and the place of ethical education that we will reinforce with our formal education should also be emphasized in our lives.

Keywords: COVID-19; pandemic; ethical principles; moral values; health system
REFERANSLAR:
 1. T. C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı. 2020. [Erişim tarihi: 10 Aralık 2020]. Erişim linki: [Link] 
 2. Polat DŞ. Koronavirüs (COVID-19) pandemisinin olası etkilerinin değerlendirilmesi [Evaluation of possible impacts of Coronavirus (COVID-19) pandemic]. Turkish Studies. 2020;15(6):781-94. [Crossref] 
 3. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). COVID-19 Pandemi Değerlendirme Raporu. 2020. [Erişim tarihi: 20 Kasım 2020]. Erişim linki: [Link] 
 4. Örnek Büken N. COVID-19 pandemisi ve etik konular [COVID-19 pandemic and ethical issues]. Sağlık ve Toplum Dergisi. 2020;1(COVID-19 Özel Sayı):15-26. [Crossref] 
 5. Parıldar H. Tarihte bulaşıcı hastalık salgınları [Infectious disease outbreaks in history]. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2020;30(Ek sayı):19-26. [Crossref] 
 6. Samal J. A historical exploration of pandemics of some selected diseases in the world. Int J Health Sci Res. 2014;4(2):165-9. [Link] 
 7. Öner Ş. Küresel pandemi COVID-19 ve kent yönetimlerinin tepkisi: Londra Belediyesi örneği [Global pandemic (COVID-19) and the response of city governments: example of the city of London]. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2020;9(4):75-94. [Link] 
 8. Akın Palandöken E. COVID-19 pandemisi ve hemşireler için etik sorunlar [COVID-19 pandemia and ethical problems for nurses]. İKÇÜSBFD. 2020;5(2):139-42. [Link] 
 9. Yalçınkaya E. COVID-19 ve getirdiği etik sorunlar [COVID-19 and the ethical problems it brings]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2019;6(3):122-7. [Crossref] 
 10. Oğurlu E. Tarih boyunca pandemiler ve uluslar arası sisteme etkileri [Pandemics through history and their impacts on the international system]. Turkish Studies. 2020;15(4):791-805. [Crossref] 
 11. McGuire AL, Aulisio MP, Davis FD, Erwin C, Harter TD, Jagsi R, et al. Ethical challenges arising in the COVID-19 pandemic: an overview from the association of bioethics program directors (abpd) task force. Am J Bioeth. 2020;20(7):15-27. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Karakaş M. COVID-19 salgınının çok boyutlu sosyolojisi ve yeni normal meselesi [The multi-sociological aspects of the COVID-19 pandemic and the new normal]. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. 2020;40(1):541-73. [Crossref] 
 13. T.C. Sağlık Bakanlığı [İnternet]. © 2021 T.C. Sağlık Bakanlığı. [Erişim tarihi: 9 Nisan 2021]. COVID-19 Bilgilendirme Sayfası. Erişim linki: [Link] 
 14. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı. 2019. [Erişim tarihi: 2 Nisan 2021]. Erişim linki: [Link] 
 15. Uğraş Dikmen A, Kına M, Özkan S, İlhan M. COVID-19 epidemiyolojisi: pandemiden ne öğrendik [Epidemiology of COVID-19: what we learn from pandemic]. J Biotechnol and Strategic Health Res. 2020;1(Special Issue):29-36. [Crossref] 
 16. Çobanoğlu N. COVID-19 pandemisi ile değişen yaşamlar ve toplumsal değerlerimiz [The changing lives and our social values with the COVID-19 pandemic]. Avrasya SBD. 2020;3(Özel Sayı):90-4. [Link] 
 17. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Statement on COVID-19: Ethical Considerations From a Global Perspective. 2020. [Erişim tarihi: 11 Aralık 2020]. Erişim linki: [Link] 
 18. Bilican YM. The good place ve koronavirüs günlerinde etik problemler. T24 Bağımsız İnternet Gazetesi. 8 Nisan 2020. [Link] 
 19. Çobanoğlu N. Bireysel, profesyonel, toplumsal, bilimsel ve siyasal etiği yeniden sorgulatan COVID-19 pandemisi [Ethics of ındividual, professional, social, scientific and politic is questioned by COVID-19 pandemic]. Anadolu Klin. 2020;25(Özel Sayı):36-42. [Crossref] 
 20. Türk Tabipleri Birliği Hekimler ve Tabip Odası Yöneticileri İçin Mevzuat. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları. 1999. [Erişim tarihi: 2 Nisan 2021]. Erişim linki: [Link] 
 21. World Health Organization (WHO). Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks. 2016. [Erişim tarihi: 2 Nisan 2021]. Erişim linki: [Link] 
 22. Ülman YI. COVID-19 enfeksiyon hastalığı salgınına biyoetik açıdan bakış [A bioethical perspective for COVID-19 infectious disease pandemic]. ACU Sağlık Bil Derg. 2020;11(3):365-71. [Crossref] 
 23. Rubio O, Estella A, Cabre L, Saralegui-Reta I, Martin MC, Zapata L, et al. Ethical recommendations for a difficult decision-making in intensive care units due to the exceptional situation of crisis by the COVID-19 pandemic: A rapid review & consensus of experts. Med Intensiva. 2020;44(7):439-45. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Çalışkan Pala S, Metintaş S. COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanları [Healthcare professionals in the COVID-19 pandemic]. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2020;5(COVID-19 Özel Sayısı):156-68. [Crossref] 
 25. Williams JR, ed. Civaner M, çeviri editörü. Dünya Hekimler Birliği Tıp Etiği El Kitabı. 1. Baskı. France: World Medical Association; 2005. p.9-128.
 26. Herreros B, Gella P, Real de Asua D. Triage during the COVID-19 epidemic in Spain: better and worse ethical arguments. J Med Ethics 2020;46(7):455-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Sperling D. Ethical dilemmas, perceived risk, and motivation among nurses during the COVID-19 pandemic. Nursing Ethics. 2021;28(1):9-22. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Örnek Büken N. Pandemik influenza ve etik [Pandemic influenza and ethics]. Hacettepe Tıp Dergisi. 2010;41(1):62-8. [Link] 
 29. T.C. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu. Sağlık Etiği. [Erişim tarihi: 2 Nisan 2021]. Erişim linki: [Link] 
 30. Şahan C, Aydın Özgür E, Arkan G, Alagüney ME, Demiral Y. COVID-19 pandemisinde meslek hastalığı tanı kılavuzu. 22 Mart 2019. [Link] 
 31. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. COVID-19'dan hastalanan sağlık çalışanlarının hakları korunamıyorsa hiç kimsenin hak talep edebilmesi mümkün olmayacak demektir!. 30 Nisan 2020. [Link] 
 32. Türk Tabipleri Birliği (TTB). COVID-19 pandemisi altıncı ay değerlendirme raporu. 2020. [Erişim tarihi: 13 Aralık 2020]. Erişim linki: [Link] 
 33. Türk Tabipleri Birliği. Koronavirus Hastalığı COVID-19 Salgını: Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği. 2020. [Erişim tarihi: 1 Temmuz 2021]. Erişim linki: [Link] 
 34. Türk Tabipleri Birliği. COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) Hak ve Yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve İşverenlerin Sorumlulukları. 2020 [Erişim tarihi: 1 Temmuz 2021]. Erişim linki: [Link] 
 35. Doğan Haber Ajansı. Marketlerde koronavirüsü yoğunluğu ("Çoğu israf olacak"). 12 Mart 2020. [Link] 
 36. Greenhalgh T, Manuel B, Thomas C, Dirk B, Laurence G. Face masks for the public during the COVID-19 crisis. BMJ. 2020;369:m1435. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Karataş Z. COVID-19 pandemisinin toplumsal etkileri, değişim ve güçlenme [Social impacts of COVID-19 pandemic, change and empowerment]. TUSHAD. 2020;4(Özel Sayı):3-15. [Link] 
 38. COVID-19 pandemisi ve etik duyurusu. [Erişim tarihi: 11 Nisan 2021] Erişim linki: [Link] 
 39. Asghari F, Saeedi Tehrani S. Ethical issues in responding to the COVID-19 pandemic; a narrative review. Adv J Emerg Med. 2020;4(2):1-8. [Crossref] 
 40. Jeffrey DI. Relational ethical approaches to the COVID-19 pandemic. J Med Ethics. 2020;46(8):495-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 41. Öztürk MS, Yılmaz N, Demir Erbil D, Hazer O. COVID-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi [Examination of conflict and cohesion situation in household during COVID-19 pandemic period]. Turkish Studies. 2020;15(4):295-314. [Crossref] 
 42. Aslan D, Güler S. Yeni koronavirüs hastalığı COVID-19 öne çıkan konular. Aslan D, editör. Yeni Koronavirüs Hastalığı COVID-19 ve Risk Grupları. 1. Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2020. p.29-35.
 43. İnce C. Afetlerde sosyal savunmasız bir grup olarak yaşlılar: COVID-19 örneği [The older people as a socially vulnerable group in disasters: the case of COVID-19]. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020;7(9):184-98. [Link] 
 44. Kaya M. Koronavirüs salgınında yaşlılar nasıl hedef haline geldi? [How are the elderly became a target in the Coronavirüs pandemic?] Siyaset, Ekonomi ve Toplum araştırmaları (SETA) Vakfı: Perspektif. 2020;(271):1-4. Erişim linki: [Link] 
 45. Örselli E. Türkiye'de Toplumsal ve Yönetsel Etik Değerler ile İkilemler: Uygulamalı Bir Araştırma [Doktora Tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi; 2010. Erişim tarihi: 3 Nisan 2020. Erişim linki: [Link] 
 46. Duran Y. Pandemi günlerinde dayanışmanın çarpan etkisi: vefa sosyal destek grubu. Yeşilay. Temmuz 2020. [Link] 
 47. Üstün Ç, Özçi̇ftçi̇ S. COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: bir değerlendirme çalışması [Effects of COVID-19 pandemic on social life and ethical plane: an evaluation study]. Anatol Clin J Med Sci (COVID 19 Special Issue). 2020;25:142-53. [Crossref] 
 48. Chen CR, Huang HC, Huang HC, Chen W. Preparing for COVID-19: The experiences of a long-term care facility in Taiwan. Geriatr Gerontol Int. 2020;20(7):734-35. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 49. Sarıoğlu EB, Turan E. COVID-19 ile ilgili haberlerde bilginin yeniden üretilmesi sürecinin infodemik açıdan analizi [An infodemic analysis of information reproduction in the news related to COVID 19]. Turkish Studies. 2020;15(6):819-37. [Crossref] 
 50. Munich security report 2020. [Erişim tarihi: 14 Aralık 2020]. Erişim linki: [Link] 
 51. Yeşilbağ K, Aytogu G. Animal species in SARS-CoV-2 infection. Eurasian J Vet Sci. 2020;(Special Issue):135-41. [Crossref] 
 52. Solaker G. COVID-19 evcil hayvanların da yaşamını zorluyor. Deutsche Welle Türkçe. 21 Mart 2020. [Link] 
 53. Kaya A. Sağlık, haber ve etik ilkeler [Health, news and ethical principles]. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi. 2019;16(2):477-92. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014