Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Sağlık Etiği Perspektifinde Organ Naklî Turizmi: Geleneksel Derleme
Transplant Tourism in the Perspective of Health Ethics: Traditional Review
Harun KIRILMAZa, Sena PARLAKb
aSakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya, TÜRKİYE
bSakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD, Sakarya, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(2):311-22
doi: 10.5336/mdethic.2020-80242
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Organ nakilleri, organ yetersizliklerinde başvurulan etkili bir tedavi seçeneğidir. Günümüzde çokça kullanılan bu uygulamayı sınırlandıran en önemli etken organ bağışlarının yetersiz düzeyde olmasıdır. Hastalar, organ bağışı yetersizliği ve uzun bekleme listeleri karşısında başka bir ülkeye seyahat etmeyi ve ticari nakil ile organ naklî olmayı bir çözüm olarak görmektedir ve bu durum nakil turizmi kavramını ortaya çıkarmıştır. Uluslararası sözleşmeleri, yasaları ve hasta haklarını ihlal eden organ naklî turizmi, önemli etik ve hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, tüm dünyada gün geçtikçe artan organ naklî turizminin ortaya çıkardığı etik sorunlar ve ikilemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, canlı donörlerden nakil konusunda en çok tartışılan etik konu olan donöre bağış karşılığı para verme olgusu ile organ naklî turizminin, yasal ve etik boyutlarından bahsedilmiştir. Çalışma kapsamında, nakil turizmi piyasası ve ülkelerin yasal düzenlemeleri irdelenmiş; organ naklî turizmi sağlık etiği bakış açısıyla detaylandırılarak incelenmiştir. Savunmasız bir kitleyi, maddi çıkarları gözetilse bile kullanmanın da yarattığı etik ikilemler tartışılarak bu derleme çalışması hazırlanmıştır. Organ naklî turizminde, etik faktörlerin göz ardı edilmesinin birçok yönden hem alıcı hem verici hem de sağlık sistemlerine zarar verdiği kaçınılmaz bir gerçektir ama alıcıya fayda sağlama ihtimalinden dolayı da ikilemlere sebep olan bir uygulamadır. Yaşanan etik ikilemler de göz önüne alındığında, ülkelerin organ bağışı oranlarını artırıcı ve nakil turizmine ilgiyi azaltıcı uygulamalarla harekete geçmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Organ naklî; organ naklî turizmi; sağlık etiği; etik ikilem
ABSTRACT
Organ transplants are an effective treatment option for organ failure. The most important factor limiting this practice, which is widely used today, is the insufficient level of organ donations. In the face of the lack of organ donation and long waiting lists, patients see traveling to another country and commercial transplantation as a solution, and this has created the concept of transplant tourism. Organ transplant tourism, which violates international conventions, laws and patient rights, has brought important ethical and legal problems. In this study, it is aimed to examine the ethical problems and dilemmas caused by organ transplant tourism, which is increasing day by day all over the world. In the study, the most discussed ethical issue regarding donation from living donors, giving money to donor in return for donation and the legal and ethical dimensions of organ transplant tourism are mentioned. Within the scope of the study, the transport tourism market and the legal regulations of the countries were examined; organ transplant tourism has been studied in detail from the perspective of health ethics. This review study has been prepared by discussing the ethical dilemmas created by using a vulnerable population, even if financial interests are considered. It is an inevitable fact that ignoring ethical factors in organ transplant tourism harms both the recipient, the donor and the health systems in many ways, but it is a practice that causes dilemmas due to the possibility of benefiting the recipient. Considering the ethical dilemmas experienced, it is recommended that countries take action with practices that increase organ donation rates and reduce interest in transplant tourism.

Keywords: Transplantation; transplant tourism; health ethics; ethical dilemma
REFERANSLAR:
 1. Hakeri H. Tıp Hukuku. 5. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2012.
 2. Dominguez-Gil B [İnternet]. [Erişim tarihi: 14.11.2020]. Newsletter transplant international figures on donation and transplantation 2019. Strasbourg: European Dictorate for the Quality of Medicines & HealthCare of the Council of Europe (EDQM); 2020. p.1-81. Erişim linki: [Link] 
 3. Organ Procurement and Transplantation Network [İnternet]. [Erişim tarihi: 10.11.2020]. Erişim linki: [Link] 
 4. Shimazono Y. The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration of available information. Bull World Health Organ. 2007;85(12):955-62. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Atre SR, Murray MB. Management and control of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB): Addressing policy needs for India. J Public Health Policy. 2016;37(3):277-99. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Sever MS, Kazancioğlu R, Yildiz A, Türkmen A, Ecder T, Kayacan SM, et al. Outcome of living unrelated (commercial) renal transplantation. Kidney Int. 2001;60(4):1477-83. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Levy M. State incentives to promote organ donation: Honoring the principles of reciprocity and solidarity inherent in the gift relationship. Journal of Law and the Biosciences. 2018;5(2):398-435. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Öztürk H, Şaylıgil Ö. Organ ve doku nakli yasasının yarar etiği içerisindeki geçerlilik-uygunluk ve inanma faydaları açısından değerlendirilmesi [An evaluation on organ and tissue transplantation code according to commonly used concept of utalitarianism, utility of appropriateness, utility of validity and utility of belief: review]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2015;23(3):103-19. [Crossref] 
 9. Gönenç Fİ. Hukuki ve etik boyutuyla medikal turizm [Medical tourism with its legal and ethical extents]. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2016;22(3):1173-84. [Link] 
 10. Broumand B, Saidi RF. New Definition of Transplant Tourism. Int J Organ Transplant Med. 2017;8(1):49-51. [PubMed]  [PMC] 
 11. Shroff S. Legal and ethical aspects of organ donation and transplantation. Indian J Urol. 2009;25(3):348-55. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism (2018 Edition). Transplantation. 2019;103(2):218-9. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Budiani-Saberi DA, Delmonico FL. Organ trafficking and transplant tourism: A commentary on the global realities. American Journal of Transplantation. 2008;8(5):925-9. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Bain C, Mari J. Organ Trafficking: The Unseen Form of Human Trafficking. Acams Today. 2018;17(3). [Link] 
 15. Cohen G. Transplant tourism: the ethics and regulation of international markets for organs. J Law Med. Ethics. 2013;41(1):269-85. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Mendoza RL. Colombia's organ trade: evidence from Bogotá and Medellín. Journal of Public Health. 2010;18(4):375-84. [Crossref] 
 17. Support the Guardian [İnternet]. © 2020 Guardian News & Media Limited or its affiliated companies [Erişim Tarihi: 24.11.2020]. Illegal kidney trade booms as new organ is 'sold every hour'. Erişim linki: [Link] 
 18. Bowden J. Feeling empty? Organ trafficking & trade: The black market for human organs. Intercultural Hum. Rts. L. Rev. 2013;8:451-95. [Link] 
 19. Gill J, Madhira BR, Gjertson D, Lipshutz G, Cecka JM, Pham PT, et al. Transplant tourism in the United States: a single-center experience. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3(6):1820-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Delmonico FL, Dew MA. Living donor kidney transplantation in a global environment. Kidney Int. 2007;71(7):608-14. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Turner L. 'Medical tourism' initiatives should exclude commercial organ transplantation. J R Soc Med. 2008;101(8):391-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Bramstedt KA, Xu J. Checklist: passport, plane ticket, organ transplant. Am J Transplant. 2007;7(7):1698-701. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Schiano TD, Rhodes R. The dilemma and reality of transplant tourism: an ethical perspective for liver transplant programs. Ethics and Liver Transplantation. 2010;16(2):113-7. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Hindi Z, Congly S, Tang E, Skaro A, Brahmania M. Liver Transplant Tourism. Liver Transpl. 2020;26(2):276-82. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Support the Guardian [İnternet]. © 2020 Guardian News & Media Limited or its affiliated companies [Erişim Tarihi: 24.11.2020]. China is harvesting organs from detainees, tribunal concludes. 17 June 2019. Erişim linki: [Link] 
 26. Matas D, Kilgour D. Hospitals. In: Down G, ed. Bloody harvest: the killing of falun gong for their organs. 1st ed. Woodstoc, ON: Seraphim Editions; 2009. p.71-9. [Link] 
 27. Elçioğlu O, Duman S. Concept of the voluntariness in kidney transplantation from the position of donors and recipients. In: Chiarelli B, ed. Global Bioethics Perspective for Human Survival. Croatia Intech Pub; 2011. p. 99-128. [Crossref] 
 28. Resmî Gazete (03.06.1979, Sayı: 16655) Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun. [Link] 
 29. Süren,ÖK. Organ ve doku naklinin yasal ve etik açıdan incelenmesi [Legal and ethical examination of organ and tissue transplantation]. TBB Dergisi. 2007;20(73):174-95. [Link] 
 30. Özdağ N. Organ nakli ve bağışına toplumun bakışı [The view of the public towards organ transplantation and donation]. C.Ü. Hemşirelik Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2001;5(2):46-55. [Link] 
 31. WHO [İnternet]. © 2020 WHO [Erişim tarihi: 22.11.2020]. Human organ transplantation. Erişim linki: [Link] 
 32. Rhodes R, Schiano T. Transplant tourism in China: a tale of two transplants. Am J Bioeth. 2010;10(2):3-11. [Crossref]  [PubMed] 
 33. WMA [İnternet]. © 2020 The World Medical Association [Erişim tarihi: 22.05.2020]. WMA statement on human organ donation and transplantation. Erişim linki: [Link] 
 34. Fluss SS. Commerce in human organs: the international response. World Health Forum. 1991;12(3):307-10. [PubMed] 
 35. Abbasi M. Organ and tissue transplants in comparative law. Iranian Journal of Medical Law. 2012;1(2):7-23. [Link] 
 36. Hoyer PF. Commercial living non-related organ transplantation: a viewpoint from a developed country. Pediatr Nephrol. 2006;21(10):1364-8. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Lavee J, Ashkenazi T, Stoler A, Cohen J, Beyar R. Preliminary marked increase in the national organ donation rate in Israel following implementation of a new organ transplantation law. Am J Transplant. 2013;13(3):780-5. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Huang J, Millis JM, Mao Y, Millis MA, Sang X, Zhong S. A pilot programme of organ donation after cardiac death in China. Lancet. 2012;379(9818):862-5. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Bagheri A. Organ transplantation laws in asian countries: A comparative study. Transplantation Proceedings. 2005;37(10):4159-62. [Crossref]  [PubMed] 
 40. de Castro LD. Organ donation in the Philippines: should the dead do more? Indian J Med Ethics. 2014;11(3):143-50. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Miller FG, Truog RD, Brock DW. The dead donor rule: can it withstand critical scrutiny? J Med Philos. 2010;35(3):299-312. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Canales MT, Kasiske BL, Rosenberg ME. Transplant tourism: Outcomes of United States residents who undergo kidney transplantation overseas. Transplantation. 2006 ;82(12):1658-61. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Alkuwari H, Fadhil R, Almaslamani Y, Alansari A, Almalki H, Khalaf H, et al. The Doha Donation Accord aligned with the Declaration of Istanbul: implementations to develop deceased organ donation and combat commercialism. Transplantation. 2014;97(1):3-4. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Higgins R, West N, Fletcher S, Stein A, Lam F, Kashi H. Kidney transplantation in patients travelling from the UK to India or Pakistan. Nephrology Dialysis Transplantation. 2003;18(4):851-2. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Prasad GV, Shukla A, Huang M, D'A Honey RJ, Zaltzman JS. Outcomes of commercial renal transplantation: a Canadian experience. Transplantation. 2006;82(9):1130-5. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Kennedy SE, Shen Y, Charlesworth JA, Mackie JD, Mahony JD, Kelly JJP, et al. Outcome of overseas commercial kidney transplantation: an Australian perspective. Medical Journal of Australia. 2005;182(5):224-7. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Daar AS. Paid organ procurement: pragmatic and ethical viewpoints. Transplant Proc. 2004;36(7):1876-7. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Cameron JS, Hoffenberg R. The ethics of organ transplantation reconsidered: paid organ donation and the use of executed prisoners as donors. Kidney Int. 1999;55(2):724-32. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Algier L, Yağmurlu A, Gökçora İH. Yenidoğan cerrahisinde yaşanan etik sorunlar [Ethical problems encountered in newborn surgery]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 1998;6(2):89-93. [Link] 
 50. Sümen A. Florence Nightingale yemini ile uluslararası hemşirelik andı'nın karşılaştırılması ve Etik İlkeler açısından değerlendirilmesi [Comparing the Florence Nightingale Pledge with The International Nursing Pledge and evaluating them in terms of ethical principles: review]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2017;25(2):43-8. [Crossref] 
 51. Erin CA, Harris J. An ethical market in human organs. J Med Ethics. 2003;29(3):137-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 52. Singhvi A, Welch AN, Levitsky J, Singhvi D, Gordon EJ. Ethical Considerations of Transplantation and Living Donation for Patients with Alcoholic Liver Diseases. AMA J Ethics. 2016;18(2):163-73. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Guttman N, Siegal G, Appel N, Bar-on G. Should altruism, solidarity, or reciprocity be used as prosocial appeals? Contrasting conceptions of members of the general public and medical professionals regarding promoting organ donation. Journal of Communication. 2016;66(6):909-36. [Crossref] 
 54. Dalal AR. Philosophy of organ donation: Review of ethical facets. World J Transplant. 2015;5(2):44-51. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 55. Harbell JW, Mathur AK. Financial compensation for organ donors. Curr Opin Organ Transplant. 2019;24(2):182-7. [Crossref]  [PubMed] 
 56. de Castro LD. Commodification and exploitation: arguments in favour of compensated organ donation. J Med Ethics. 2003;29(3):142-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 57. Seale C, Cavers D, Dixon-Woods M. Commodification of body parts: by medicine or by media? Body&Society. 2006;12(1):25-42. [Crossref] 
 58. Sayın H. Modern kölelik olarak meta-göçmen insan ticareti üzerine kavramsal bir inceleme [Meta-migrant or modern slavery a conceptual study on human trade]. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018;2(2):79-102. [Crossref] 
 59. Kelly E. International organ trafficking crisis: solutions addressing the heart of the matter. Boston College Law Review. 2013;54(3):1317-49. [Link] 
 60. Wright L, Zaltzman JS, Gill J, Prasad GV. Kidney transplant tourism: cases from Canada. Med Health Care Philos. 2013;16(4):921-4. [Crossref]  [PubMed] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014