Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Şamanik Ritüellerde Kullanılan Entojenlerin Tıp Tarihi Açısından Değerlendirilmesi: Geleneksel Derleme
Evaluation of Entheogens Used in Shamanic Rituals in the Concept of History of Medicine: Traditional Review
İlkim KARAKAPICIa, Müge DEMİRa
aHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(1):96-104
doi: 10.5336/mdethic.2021-85821
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Şamanizm, kabile çağlarından günümüze ulaşmış bir inanç sistemidir. Yaşamı anlamlandırmaya çalışan ve doğanın bir parçası olan insanların ihtiyaç ve sıkıntılarının giderilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu dünyadaki günlük yaşam sorunlarının, öteki dünyanın müdahalesi olduğu ve öbür dünyadaki ruhlarla iletişim kurulduğu düşünülen bu inanç sisteminde, Şamanların vecd tekniği uygulayarak yaptığı ritüeller önemli yer tutmaktadır. Vecde ulaşmak, bir diğer anlamıyla ekstaz hâli, bilinç durumunun değişimi olarak ifade edilmektedir. Şamanlar, bu konuma ulaşabilmek için trans durumunu tetikleyici davranışlarda bulunmaktadırlar. Vecd hâline geçmenin bir yolu da psikedelik (entojen) maddeler tüketmektir. Özellikle Güney Amerika'daki Şamanlar, ekstazik konuma geçebilmek için bu ritüellerde çeşitli halusinojenler (entojenler) kullanmaktadır. Günümüzde Şamanlık yapan kimseler ve entojen kullanılarak yapılan Şaman ritüelleri mevcuttur. Yaşamında anlam arayan modern insan, spiritüel gelişme, ruh sağlığı ve duygusal anlamda iyileşme amacıyla bu ritüellere katılmaktadır. Bu maddelerin yararları ve zararları tam bilinmemekle beraber psikedelik maddelerin, ruh hastalıklarının tedavilerinde kullanıldığı deneysel çalışmalar da mevcuttur. Şamanizm inancına göre kutsal sayılan bu maddelerin, günümüzde tedavi amacıyla kullanılabileceğinin düşünülmesi ilginçtir. Bu makalenin amacı, temel olarak Şaman ritüellerinde ruhlar âlemi ile bağlantıya geçmek için yapılan ritüellerde, kullanılan entojenleri toplu biçimde ele almak ve değerlendirmektir. Çeşitli ülkelerde tıbbi kullanımları araştırılan psikedelik maddelerin tarihteki yerinin, etnobotanik ve psikiyatri çalışmaları yapan kişilerce bilinmesinin ufuk açıcı olacağını düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: Şamanizm; tıp tarihi; entojen; şaman ayini; psikedelik
ABSTRACT
Shamanism is a belief system that has survived from tribal times. It emerged in order to meet the needs and solve the problems of people who are trying to make sense of life and are a part of nature. In this belief system, which is thought the problems of daily life are the interference of the other world and to communicate with the spirits in the next world, it is important that rites performed by Shamans in ecstasize state. To be raptured in other words ecstasy status refer to altered states of consciousness. In order to reach this position, Shamans act to trigger the trance state. One way to ecstasize is to consume psychedelic (entheogens) substances. Shamans use various hallucinogens (entheogens) in these rituals in order to achieve ecstasy status, especially in South America. In this day and age, there are Shamans and Shamanic rituals with entheogens. The modern people, who is looking for meaning their lives, participates in these rituals for the purpose of spiritual development, mental health and emotional healing. The benefits and harms of these substances are not fully known, there are also experimental studies in which psychedelic substances are used in the treatment of mental illnesses. It is interesting to think applying these substances in order to healing today which are sacred according to the belief of Shamanism. The purpose of this article is basically in Shaman rituals, the ceremony of the connection with the spirit world, collecting and evaluating the entheogens are used. We think that knowing the historical place of psychedelic substances, whose medical uses have been researched in various countries, will be eye-opening for people who work in ethnobotany and psychiatry.

Keywords: Shamanism; history of medicine; entheogen; shamanic ritual; psychedelic
REFERANSLAR:
 1. Demir M. Şamanizm'de hastalık kavramı ve tedavi yaklaşımları [Concepts of disease and therapeutic approaches in Shamanism]. Lokman Hekim Dergisi. 2016;6(1):19-24. [Link] 
 2. İzgi MC. Şamanizm ve şamanlara genel bakış [An overview of shamans and Shamanism]. Lokman Hekim Dergisi. 2012;2(1):31-8. [Link] 
 3. Eliade M, ed. Birkan İ, çeviri editörü. Şamanizm. 3. Baskı. Ankara: İmge Yayınevi; 2014. p.17-26.
 4. Arvas A. Şamanizm [Shamanism]. International Journal of Turkish Literature Culture Education. 2014;3(3):49-71. [Crossref] 
 5. Paktin Y. Şaman yorumlamaları ve büyüsellik [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2013. p.3-17.Erişim tarihi: 17.11.2021. Erişim linki: [Link] 
 6. Mandaloğlu M. Türk kültür çevresinde Şamanizm ve şamanlık meselesi [Shamanism and shamanism question around the Turkish cul ture]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2011; 15(3):111-22. [Link] 
 7. Winkelman M. Shamanism and the origins of spirituality and ritual healing. Journal for the Study of Religion, Nature and Culture. 2009;3(4):458-89. [Crossref] 
 8. Eşel E. Dinî ve mistik deneyimlerin muhtemel bilişsel ve nörobiyolojik düzenekleri [Probable cognitive and neurobiological mechanisms of religious and mystic experiences]. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2009;19(2): 193-205. [Link] 
 9. Dobkin de Rios M, Winkelman M. Shamanism and altered states of consciousness: an introduction. J Psychoactive Drugs. 1989;21(1):1-7. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Horozcu Ü. Psikodelig ilaçlar ve mistik deneyim: mistik deneyimin kısa yolu [Psychedelic drugs and mystical experience: shortcut to religious experience]. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2013;28:141-74. [Link] 
 11. Crocq MA. Historical and cultural aspects of man's relationship with addictive drugs. Dialogues Clin Neurosci. 2007;9(4):355-61. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Johnson M, Richards W, Griffiths R. Human hallucinogen research: guidelines for safety. J Psychopharmacol. 2008;22(6):603-20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Nichols DE. Psychedelics. Pharmacol Rev. 2016;68(2):264-355. Erratum in: Pharmacol Rev. 2016;68(2):356. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Vitebsky P. Shamanic Botany: Hallucinogens. Shamanism. Norman: University of Oklahoma Press; 2001. p.6, 85. ISBN: 0-8061-3328-7.
 15. Metzner R. Hallucinogenic drugs and plants in psychotherapy and shamanism. J Psychoactive Drugs. 1998;30(4):333-41. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Metzner R. Entheogenic rituals, shamanism and green psychology. European Journal of Ecopsychology. 2013;4:64-77. [Link] 
 17. Demange F. Amazonian Vegetalismo: A study of the healing power of chants in Tarapoto, Peru [Master thesis]. London: University of East London; 2000-2002. p.3-43. Erişim tarihi: 17.11.2021. Erişim linki: [Link] 
 18. Homan JE. Charlatans, seekers, and shamans: The Ayahuasca boom in Western Peruvian Amazonia [Master thesis]. Kansas: University of Kansas; 2011. p.1-123. Erişim tarihi: 17.11.2021. Erişim linki: [Link] 
 19. Fotiou E. The globalization of Ayahuasca shamanism and the erasure of indigenous shamanism. Anthropol Conscious. 2016;27(2):151-79. [Crossref] 
 20. Şanal Baş S, Özlü O. Maraş otu kullanan hastadaki anestezi deneyimimiz [Anaesthesia experience from a patient using Maraş powder]. Turk J Anaesth Reanim. 2013;41:68-9. [Link] 
 21. Grundmann O, Phipps SM, Zadezensky I, Butterweck V. Salvia divinorum and salvinorin A: an update on pharmacology and analytical methodology. Planta Med. 2007;73(10):1039-46. Erratum in: Planta Med. 2007;73(10):1139. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Boyer BL, Boyer R, Basehart HW. Shamanism and peyote use among the Apaches of the Mescalero Indian reservation. In: Harner MJ, ed. Hallucinogens and Shamanism. New York: Oxford University Press; 1973. p.53-66.
 23. Davis EW. Sacred plants of the San Pedro cult. Botanical Museum Leaflets. 1983;29(4): 367-86. [Crossref] 
 24. Cengisiz C, Bal U, Ulutaş KT, Dağlıoğlu N. Mescaline abuse via peyote cactus: the first case report in Turkey. Anatolian Journal of Psychiatry. 2016;17(Suppl.3):68-70. [Crossref] 
 25. Pratt C. Epena. An Encyclopedia of Shamanism. 1st ed. New York: The Rosen Publishing Group; 2007. p.161-3.
 26. Agurell S, Holmstedt B, Lindgren JE, Schultes RE. Alkaloids in certain species of Virola and other South American plants of ethnopharmacologic interest. Acta Chem Scand. 1969; 23(3):903-16. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Torres CM, Repke DB. Introduction. Anadenanthera Visionary Plant of Ancient South America. New York: The Haworth Herbal Press; 2006. p.xii-xiii.
 28. Valdés LJ 3rd, Díaz JL, Paul AG. Ethnopharmacology of ska María Pastora (Salvia divinorum, Epling and Játiva-M.). J Ethnophar macol. 1983;7(3):287-312. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Janiger O, de Rios MD. Nicotiana an hallucinogen? Econ Bot. 1976;30(3):295-7. [Crossref] 
 30. Hofmann A. Teonanácatl and Ololiuqui, two ancient magic drugs of Mexico. Bulletin on Narcotics. 1971;23(1):3-14. [Link] 
 31. Matsushima Y, Eguchi F, Kikukawa T, Matsuda T. Historical overview of psychoactive mushrooms. Inflammation and Regeneration. 2009;29(1):47-58. [Crossref] 
 32. Grinspoon L, Bakalar JB. Chapter 1: The Major Psychedelic Drugs: Sources and Effects. Psychedelic Drugs Reconsidered. New York: Basic Books Inc; 1979. p.31. ISBN: 0-465-06450-7.
 33. Applegate RB. The datura cult among the Chumash. The Journal of California Anthropology. 1975;2(1):7-17. [Link] 
 34. Laval-Jeantet M. Iboga's travel: questions raised by shamanic experience as a project of artistic exploration. Technoetic Arts a Journal of Speculative Research. 2003;1(3):181-90. [Crossref] 
 35. Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. Kava: a review of the safety of traditional and recreational beverage consumption. Technical Report. Rome: FAO and WHO; 2016. p.2. [Link] 
 36. Thomas N. Marginal powers: shamanism and the disintegration of hierarchy. Critique of Anthropology. 1988;8(3):53-74. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014