Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Sosyolojik Temellendirme Çerçevesinde Beyin Ölümü Kavramı: Geleneksel Derleme
The Concept of Brain Death within the Framework of Sociological Justification: Traditional Review
Vahide KORKMAZa
aEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Eskişehir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(3):323-31
doi: 10.5336/mdethic.2022-88882
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Toplumsal düzeyde beyin ölümünün kabulüne bakıldığında, kalp merkezli ölümünden kopulamadığı bilinmektedir. Sosyal sistem içinde en iyinin gerçekleştirilebilmesi için toplumsal aktörler tarafından beyin ölümünün doğru anlaşılması elzemdir. Bu amaçla beyin ölümü tanısı ve ilintili olduğu organ nakli konusunda toplumsal bilincinin yükseltilmesi gerekmektedir. Evlerden hastanelere yönlenen ölümle cihazların gözetimine giren yaşam, beraberinde bazı etik sorunları gündeme getirmiştir. Tıp etiği disiplini açısından beyin ölümünün tıbbi ölüm olarak kabulüyle 'insanları araç değil amaç olarak görmek' ilkesiyle 'hiç kimseyi öldürmeden ölecek olan bir kişiyi kurtarmak' ilkesi birlikte ele alınmayı zorunlu kılmaktadır. Kuşkusuz, yaşamı organ nakline bağlı bir hasta için onu yaşatmak amacı uğruna her şey yapılabilir noktasına asla gelinmemelidir. Aksi hâlde insanın değeri adına aynı değerde başka bir amacı araç olarak değerlendirmek söz konusu olur ki bu yaklaşım yukarıda bahsedilen ilkelerle çelişecektir. Etik temellenlendirme yöntemlerinden 'sosyolojik temellendirme', kaynağını toplum sözleşmesinden ve toplumsal uzlaşıdan alır. Bireyin yaşamsal faaliyetleri sürdüğü hâlde sosyal ilişkilere girememesi, sosyal ilişkilerdeki kopukluk boyutunda 'sosyal ölüm', 'sosyal olarak ölü' kavramı, 'sosyal yalnızlık' kavramlarıyla ilişkilendirilir. Diğer bir yönüyle beyin ölümünün ölüm kriteri olarak kabul edilmesi, hayatta kalmak için organ nakline ihtiyaç duyanlara daha fazla donör sağlamaktadır. Bu çalışma, sosyolojik temellendirme çerçevesinde beyin ölümü kavramı üzerine bir değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda konu literatür temelli ele alınmış, bireyin mutluluğu için toplumun genel iyiliği ve toplumsal yarar açısından beyin ölümü ve organ nakli arasındaki dikotomik ilişki, değerlendirilmesi gereken noktalardan biri olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ölüm; beyin ölümü; etik temellendirme; sosyolojik temellendirme
ABSTRACT
Considering the acceptance of brain death at the societal level, it is known that it cannot be separated from the heart-centered death. For the realization of the best in the social system, the correct understanding of brain death by social actors is essential. For this purpose, it is necessary to raise public awareness about the diagnosis of brain death and related organ transplantation. Death directed from homes to hospitals and life under the surveillance of devices have brought some ethical problems to the agenda. In terms of the discipline of medical ethics, the acceptance of brain death as a medical death, the principle of 'seeing people as an end rather than a tool', and the principle of 'saving a person who will die without killing anyone' require to be considered together. Undoubtedly, for a patient whose life depends on organ transplantation, anything should be done for the sake of keeping him alive. Otherwise, it would be possible to evaluate another goal of the same value as a means for the sake of human value, which would contradict the principles mentioned above. One of the ethical justification methods, 'sociological grounding' takes its source from the social contract and social consensus. The inability of the individual to enter into social relations even though his vital activities continue, is associated with the concepts of 'social death', 'socially dead' and 'social loneliness' in the dimension of disconnection in social relations. On the other hand, accepting brain death as a death criterion provides more donors to those who need organ transplantation to survive. This study aims to evaluate the concept of brain death within the framework of sociological grounding. In this context, the subject was discussed on the basis of the literature, and the dichotomous relationship between brain death and organ transplantation was determined as one of the points that should be evaluated in terms of the general well-being of the society and social benefit for the happiness of the individual.

Keywords: Death; brain death; ethical justification; sociological justification
REFERANSLAR:
 1. Gökçe G. İyi ölümden kötü ölüme,"istemli" ölümden "istemsiz" hayata; öl [dür] me ve yaşa [t] ma hakkı üzerine [From good death to bad death, from voluntary death to involuntary life; on the right to die/kill and to live/keep alive]. MSGSÜ Sosyal Bilimler. 2017;(15):57-91. [Link] 
 2. Burcu E, Akalın E. Ölüm olgusu üzerine sosyolojik tartışmalar [Sociological discussions of the death phenome-non]. Hacettepe University Journal of Turkish Studies. 2008;(8):29-54. [Link] 
 3. Beauchamp T, Childress JF. Temel MK, çeviri editörü. Biyomedikal Etik Prensipleri. 7. Baskı. İstanbul: Pınarbaşı Matbaacılık; 2017.
 4. Özlem D. Etik-Ahlak Felsefesi. Etik Temellendirme Tarzları. 1. Baskı. İstanbul: İnkilap Kitabevi; 2004. p.24-7.
 5. Cevizci A. Etiğe Giriş. Etik Temellendirme. 1. Baskı. İstanbul: Paradigma Yayınları; 2002. p.17-20.
 6. Güngör FŞ. Ölüm hakkında çağın felsefi senaryosu: hakikat mi hiçlik mi? [The philosophical scenario of the era on death: truth or nothingness?]. Journal of Philosophy and Social Sciences. 2019;(22):227-40. [Link] 
 7. Malpas J, Solomon RC. Ölüm ve Felsefe. Küçük N, çeviri editörü. Malpas J, Solomon RC. editörler. Ölüm ve Felsefe Giriş. 2. Baskı. İstanbul: İthaki; 2006. p.15-40.
 8. Pattabanoğlu FZ. İslâm filozoflarının ölüm hakkındaki düşüncelerinde stoacı filozofların etkisi [The influences of stoic philosophers on Islamic philosophers' thoughts of death]. Ekev Akademi Dergisi. 2015;19(64):73-90. [Crossref] 
 9. Blasio A. "Nothing in life but death": Aleksandr Zel'dovich's Targetin conversation with Lev Tolstoy's philoso-phy of the value of death. The Russian Review. 2014;73(3):427-46. [Crossref] 
 10. Flowers BS. Death the bald scenario. In: Malpas J, Solomon RC, eds. Death and Philosophy. 1st ed. London: Taylor & Francis Group; 2006. p.107-44.
 11. Hadot P. Erşen M, çeviri editörü. Wittgenstein ve Dilin Sınırları. 2. Baskı. Doğu Batı Yayınları; 2011.
 12. Weiner S, Sheer C. Socially situated brain death. AMA Journal of Ethics. 2020;22(12):E981-1070. [Link] 
 13. Ünsal G. Guy de Maupassant'da Ölüm Anlayışı: "La Morte" [Understanding of death in Guy de Maupassant: "La Morte"]. RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2018;(12):249-56. [Crossref] 
 14. Durakoğlu A, Coşkun H. Varoluş felsefesinin psikolojik teması: 'Ölüm'. Gül OK, Kurt B, Çakmakçı CC, editörler. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Tam Metin Kitabı. Üsküp-Makedonya 20-22 Nisan 2018. p.49.
 15. Aydoğdu H. Kierkegaard ve Heidegger'de ölümün eksistensiyal-ontolojik çözümlemesi [The existential-ontological analysis of death in Kierkegaard and Heidegger]. Bursa Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy. 2016;(27):127-50. [Crossref] 
 16. Montaigne MD. Eyuboğlu S, çeviri editörü. Denemeler. 27. baskı. İstanbul: Cem Yayınevi; 1996.
 17. Nazlı A. Bedenin ölümü: modern öncesinden postmoderne beden ve ölüm [Death of body: body and death fron pre-modern to postmodern]. Sosyoloji Dergisi. 2006;16. [Link] 
 18. Aksakal E. Evcilleştirilmişten yasaklanmışa ölüm ve ölüm sosyolojisine dair [Regarding death from domesticated to the forbidden and death sociology]. Researcher Social Science Studies. 2019;2(7):77-93. [Link] 
 19. Yang Q, Miller G. East-West differences in perception of brain death. Review of history, current understandings, and directions for future research. J Bioeth Inq. 2015;12(2):211-25. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Akalın Ö. Türk üniversite gençliğinin ölüme bakış açısı: alturist ve mutlu ölüm olgusu [Death from the point of vıew of Turkish university youth: the fact of altruism and good death]. Journal of Turkish Social Sciences Re-search. 2020;5(1):1-17. [Link] 
 21. Kayacan G. Modern toplumlarda yaşlılık, ölüm algısı. [Ageing, Perception of Death and Ageism in Modern Societies]. MSGSÜ Sosyal Bilimler. 2017;(15):15-29.
 22. Walter T. The sociology of death. Sociology Compass. 2008;2(1):317-36. [Crossref] 
 23. Özarslan AD. Ölümün Tıbbileşmesi ve Heterotopya Olarak Yoğun Bakım Ünitesi. [Medicalization of death and intensive care unit as a heterotopia]. MSGSÜ Sosyal Bilimler. 2017;(15):30-44. [Link] 
 24. Agamben G. Başgül Aİ, çeviri editörü. Tanık ve arşiv. Auschwitz'den artakalanlar. Muselmann 2. Baskı. Ankara: Dipnot Yayınları; 2017. p.73.
 25. Koç S, Can M. Ölüm kavramı ve ölü muayenesi. Birinci Basamakta Adli Tıp. 2. Baskı. İstanbul: İstanbul Tabip Odası Yayınları; 2010. p.18-37.
 26. Morison RS. Death: process or event? Science. 1971;173(3998):694-8. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Gill K, Lamb D. Death, brain death and ethics. Noûs. 1989;23(4):545-51. [Crossref] 
 28. İlkılıç İ. Ertin H, Özdemir M, editörler. Hayatın Başlangıcı ve Sonu: Tıbbı, Dini ve Etik Sorunlar. Hayat ne zaman başlar ne zaman biter? 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayınları; 2003. p.138.
 29. De Georgia MA. History of brain death as death: 1968 to the present. J Crit Care. 2014;29(4):673-8. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Özer H. "Kalbi atan kadavralar"/"sıcak ölüler": modern dönemde ölümün yeniden tanımlanma gereksinimine ilişkin sosyo-kültürel bir inceleme ["Heart-beating cadavers"/"warm deads": a socio-cultural review of the need for redefinition of death in the modern era]. MSGSÜ Sosyal Bilimler. 2017;(15):45-56. [Link] 
 31. Defanti CA. Brain death. Encyclopedia of Applied Ethics. 2nd ed. Cambridge, Massachusetts: Academic Press; 2012. p.324-31. [Crossref] 
 32. Neiders I, Dranseika V. Minds, brains, and hearts: an empirical study on pluralism concerning death determination. Monash Bioeth Rev. 2020;38(1):35-48. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Pallis C. Whole-brain death reconsidered--physiological facts and philosophy. J Med Ethics. 1983;9(1):32-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Bowman KW, Richard SA. Culture, brain death, and transplantation. Prog Transplant. 2003;13(3):211-5; quiz 216-7. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Shewmon AD. The brain and somatic integration: insights into the standard biological rationale for equating "brain death" with death. J Med Philos. 2001;26(5):457-78. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Bibler TM, Galbraith KL, Brothers KB. Ethics and brain death in pediatrics: recent controversy and practical suggestions. J Pediatr Intensive Care. 2017;6(4):240-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Üstün Ç, Demirci N. Yaşam Desteğini Sonlandırmak Etik Bir İkilem Olabilir mi? Sam Schmid Olgusu ve Hospiz. [Could terminating life support be an ethical dilemma? the case of sam schmid and hospice]. Fasikül Aylık Hukuk Dergisi. 2012;4(35):6-7. [Link] 
 38. Vatanoğlu EE, Doğan H. Türkiye'de yasal ve etik boyutuyla organ nakli. [Doktora tezi]. İstanbul: İstanbul Üni-versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2007. [Link] 
 39. Hurley D. New reports of coma "miracle" provoke consternation, while hinting at progress. Neurology Today. 2012;11-2. [Crossref] 
 40. Morioka M. Reconsidering brain death: a lesson from Japan's fifteen years of experience. Hastings Cent Rep. 2001;31(4):41-6. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Yılmaz Ö. Wittgenstein'in Tractatus'u açısından anlam dışı kavramı [The concept of nonsense in Wittgenstein's tractatus]. Felsefe Arkivi. 2018;(48):73-85. [Link] 
 42. Tillich P. Dansuk C, çeviri editörü. Olmak Cesareti. 4. Baskı. İstanbul: Okuyan Us Yayınları; 2020.
 43. Öztürk H, Şaylıgil Ö. Organ ve doku nakli yasasının yarar etiği içerisindeki geçerlilik-uygunluk ve inanma fayda-ları açısından değerlendirilmesi [An evaluation of organ and tissue transplantation code according to commonly used consept of utilitarianism utility of appropriateness utility of validityand utility of belief: review]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2015;23(3):103-19. [Crossref] 
 44. Nuland SB. Taş Ş, çeviri editörü. Nasıl Ölürüz? Yaşamın son döneminden izlenimler. Boğulmuş Kalp. 4. Baskı. İstanbul: H2O Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri; 2013. p.35-8.

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014