Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
The Relationship of Speed and Agility Performance with Speed of Linear Direction Change in Handball Players with Hearing Disabilities: Experimental Research
İşitme Engelli Hentbolcularda Sürat, Çeviklik ve Linear Yön Değiştirme Hızı Arasındaki İlişki: Deneysel Araştırma
Serdar ELERa, Nebahat ELERb, Pelin AKSEN CENGİZHANc, Marko JOKSIMOVICd
aDepartment of Trainer Education, Gazi University Faculty of Sport Sciences, Ankara, Türkiye
bDepartment of Trainer Education, Zonguldak Bülent Ecevit University Vocational School of Physical Education and Sports, Zonguldak, Türkiye
cDepartment of Trainer Education, Kırıkkale University Faculty of Sport Sciences, Kırıkkale, Türkiye
dDepartment of Physical Education, University of Montenegro Faculty of Sport and Physical Education, Niksic, Montenegro
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(1):79-85
doi: 10.5336/sportsci.2022-93487
Makale Dili: EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ABSTRACT
Objective: Handball is a type of sport, in which speed and agility are important, and it involves continuous explosive sprints, jumps, direction changes, giving passes, and body contact while doing these. This study aimed to analyze the relationship between body compositions, speed, agility performance, and speed of linear-direction change in handball players with hearing disabilities. Material and Methods: A total of 20 athletes who were members of the Turkish National Male Handball Team with hearing disabilities participated in the study. The participants' average age, height, and body weight were 27.00±1.40 years, 180.30±1.50 cm, and 82.50±2.03 kg, respectively. The body compositions of the athletes were evaluated with a BIA analyzer (Tanita BC-418, Tanita Corporation, Tokyo-Japonya). Linear change of direction (Change of Direction and Acceleration Test), agility (Pro-Agility Test) and 20 m sprint tests were evaluated with a Photocell-connected Smartspeed (Fusion Sport, Australia) mat device. The correlation coefficients of the variables and their statistical differences were calculated with the Pearson correlation test. Results: There was a positive correlation between body fat percentages and the speed of direction change (r=0.490, p<0.05). There is a positive correlation between speed and agility (r=0.674, p<0.01) and also between the speed of linear change of direction (r=0.692, p<0.05). Conclusion: In this study, a positive correlation was found between linear chance of direction and body fat percentage, speed, linear chance of direction and agility in hearing impaired athletes. Studies on change of direction, speed, agility and other physical fitness parameters are extremely limited. To improve the performance of athletes with hearing disabilities, it is also necessary to examine other physical components. We consider that the study will contribute to this field.

Keywords: Hearing disabilities; handball; linear direction change; agility; speed
ÖZET
Amaç: Hentbol, hız ve çevikliğin önemli olduğu bir spor türüdür ve bunları yaparken sürekli patlayıcı sprintler, sıçramalar, yön değişiklikleri, pas verme ve vücut teması içerir. Bu çalışmanın amacı, işitme engelli hentbol oyuncularında vücut kompozisyonları, hız, çeviklik performansı ve lineer yön değiştirme hızı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımında yer alan işitme engelli toplam 20 sporcu katılmıştır. Sporcuların ortalama yaş, boy ve vücut ağırlığı sırasıyla 27,00±1,40 yıl, 180,30±1,50 cm ve 82,50±2,03 kg'dır. Sporcuların vücut kompozisyonları Tanita (BC-418) vücut analiz cihazı ile değerlendirildi. Lineer yön değişimleri (Yön Değiştirme ve Hızlanma Testi), çeviklik (Pro Çeviklik Testi) ve 20 m hız değerleri Fusion Sport cihazı ile analiz edildi. Değişkenlerin korelasyon katsayıları ve istatistiksel farklılıkları Pearson korelasyon testi ile hesaplandı. Bulgular: Vücut yağ yüzdeleri ile yön değiştirme hızı arasında pozitif bir ilişki vardı p<0,05). Hız ile çeviklik arasında (r=0,674, p<0,01) ve ayrıca doğrusal yön değiştirme hızı (r=0,692, p<0,05) arasında pozitif bir ilişki vardır. Sonuç: Yapılan bu çalışmada, işitme engelli sporcularda vücut yağ yüzdesi ile yön değiştirme hızı arasında pozitif; hız ile çeviklik arasında ve ayrıca hız ile doğrusal yön değiştirme hızı arasında pozitif bir ilişki vardır. İşitme engelli sporcularda yön değiştirme, hız, çeviklik ve diğer fiziksel uygunluk parametreleri üzerine yapılan çalışmalar son derece sınırlıdır. İşitme engelli sporcuların spor performanslarını artırmak için diğer fiziksel bileşenlerin de incelendiği, daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın alana katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: İşitme engelliler; hentbol; lineer yön değiştirme; çeviklik; hız
REFERANSLAR:
 1. Kurková P, Válková H, Scheetz N. Factors impacting participation of European elite deaf athletes in sport. J Sports Sci. 2011;29(6):607-18. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Özer DS. Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor. 1. Baskı. Ankara: Nobel Kitabevi; 2001.
 3. Gür A. Özürlülerin Sosyal Yaşama Uyum Süreçlerinde Sportif Etkinliklerin Rolü. Ankara: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları; 2001.
 4. Dursun OB, Erhan SE, Ibiş EÖ, Esin IS, Keleş S, Şirinkan A, et al. The effect of ice skating on psychological well-being and sleep quality of children with visual or hearing impairment. Disabil Rehabil. 2015;37(9):783-9. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Meyen EL, Skrtic TM. Special Education and Student Disability. 1st ed. Denver, Colorado: Love Publishing Company; 1995.
 6. Roger C. Hearing impairments. In: Horvat M, ed. Physical Education and Sport for Exceptional Students. 1st ed. USA WMC: Brown Pubs.; 1990. p.156-68.
 7. İbrahim H, Nor NEM, Hashim AHM, Zainuddin ZA. The change of direction speed performance of hearing-impaired netball players. Man in India. 2017;97(13):195-203. [Link] 
 8. Metgud DC, Topkar P. Balance and agility testing in normal and hearing-impaired children: a case-control study. Indian J Phys Ther Res. 2019;1(1):42-6. [Crossref] 
 9. Akınoğlu B, Kocahan T. The effect of deafness on the physical fitness parameters of elite athletes. J Exerc Rehabil. 2019;15(3):430-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Jackson AS. The evolution and validity of health-related fitness. Quest. 2006;58(1):160-75. [Crossref] 
 11. Šimonek J, Horička P, Hianik J. The differences in acceleration, maximal speed and agility between soccer, basketball, volleyball and handball players. Journal of Human Sport and Exercise. 2017;12(1):73-82. [Crossref] 
 12. Marques MC, González-Badillo JJ. In-season resistance training and detraining in professional team handball players. J Strength Cond Res. 2006;20(3):563-71. Erratum in: J Strength Cond Res. 2007;21(4):1002. Marques, Mario A Cardoso [corrected to Marques, Mário Cardoso]. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Günay M, Şıktar E, Şıktar E. Antrenman Bilimi. 2. Baskı. Ankara: Gazi Yayınevi; 2019.
 14. Karacabey K. Sporda performans ve çeviklik testleri [Sport performance and agilitytests]. International Journal of Human Sciences. 2013;10(1):1693-704. [Link] 
 15. Lockie RG, Schultz AB, Callaghan SJ, Jeffriess MD, Berry SP. Reliability and validity of a new test of change-of-direction speed for field-based sports: the Change-of-Direction and Acceleration Test (CODAT). J Sports Sci Med. 2013;12(1):88-96. [PubMed]  [PMC] 
 16. Nimphius S, Geib G, Spiteri T, Carlisle D. "Change of direction" measurement in division I American football players. J Aust Strength Cond. 2013;21(S2):115-7. [Link] 
 17. Aslan CS, Büyükdere C, Köklü Y, Özkan A, Özdemir FNS. Elit altı sporcularda vücut kompozisyonu, anaerobik performans ve sırt kuvveti arasındaki ilişkinin belirlenmesi [The relationships among body composition, anaerobic performance and back strength characteristics of sub-elite athletes]. International Journal of Human Sciences. 2011;8(1):1612-28. [Link] 
 18. Aktaş HN, Aslan CS. Amatör futbolcularda vücut kompozisyonu ile sürat arasındaki ilişkinin incelenmesi [The examination of relationship between body composition and velocity on amateur soccer players]. Journal of Çanakkale Onsekiz Mart University Sport Sciences. 2018;1(1):17-25. [Link] 
 19. Chaouachi A, Brughelli M, Chamari K, Levin GT, Ben Abdelkrim N, Laurencelle L, et al. Lower limb maximal dynamic strength and agility determinants in elite basketball players. J Strength Cond Res. 2009;23(5):1570-7. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Sheppard JM, Young WB. Agility literature review: classifications, training and testing. J Sports Sci. 2006;24(9):919-32. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Mohammad A, Tareq A. The relationship between body fat percentage with speed, agility and reaction time of male football players of Bangladesh. International Journal of Science Culture and Sport. 2016;4(4):453-60. [Link] 
 22. Ganjisaffar M, Aminaei M, Ranjbar R. Comparing anthropometric characteristics, body fat percentage and fitness between 13-17 years old girls. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 2013;7(6):375-81.
 23. Gioldasis A, Bekris E, Michelinakis E, Gissis I. Relative age effect: relationship between anthropometric and fitness skills in youth soccer. International Journal of Sport Culture and Science. 2015;3(4):22-36. [Link] 
 24. Zemková E, Hamar D. Association of speed of decision making and change of direction speed with the agility performance. Functional Neurology, Rehabilitation, and Ergonomics. 2017;7(4):10-5. [Link] 
 25. Horička P, Hianik J, Šimonek J. The relationship between speed factors and agility in sport games. Journal of Human Sport & Exercise. 2014;9(1):49-58. [Crossref] 
 26. Bayraktar I. The influences of speed, cod speed and balance on reactive agility performance in team handball. International Journal of Environmental & Science Education. 2017;3(1):451-61. [Link] 
 27. Buttifant D, Graham K, Cross K. Agility and speed in soccer players are two different performance parameters. In: Spinks W, Reilly T, Murphy A, eds. Science and Football IV. 1st ed. London and New York: Routledge; 2001. p.329-32.
 28. Sassi RH, Dardouri W, Yahmed MH, Gmada N, Mahfoudhi ME, Gharbi Z. Relative and absolute reliability of a modified agility t-test and its relationship with vertical jump and straight sprint. J Strength Cond Res. 2009;23(6):1644-51. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Little T, Williams AG. Specificity of acceleration, maximum speed, and agility in professional soccer players. In: Reilly T, Cabri J, Araujo D, eds. Science and Football V. 1st ed. London and New York: Routledge; 2003. p.289-96.
 30. Spaniol F, Flores J, Bonnette R, Melrose D, Ocker L. The relationship between speed and agility of professional arena league football players. The Journal of Strength and Conditioning Research. 2010;24(1). [Crossref] 
 31. Draper JA, Lancaster MG. The 505 test: A test for agility in the horizontal plane. Australian Journal for Science and Medicine in Sport. 1985;17(1):15-8.
 32. Açak M, Karademı̇r T, Taşmektepligil Y, Çalışkan E. İşitme engelli futsal sporcularının çeviklik ve görsel reaksiyon zamanının karşılaştırılması [The examination of agility and visual reaction values of hearing-impaired futsal sportsmen]. Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science. 2012;14(2):283-9. [Link] 
 33. Atar Ö, Tetik S, Koç MC, Koç H. 18 age period's effect on balance, agility, reaction time and movement speed on the hearing-impaired people. Advances in Biological Research. 2016;10(2):101-5. [Link] 
 34. Ciğerci AE, Cengizhan PA, Cicioğlu İ, Günay M. 9-15 yaş grubu işitme engelli ve işitme engelli olmayan öğrencilerin bazı fizyolojik ve motorik özelliklerinin değerlendirilmesi [The evaluation of some physical and motor features of the students aged 9-15 with hearing impaired or not]. Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science. 2011;13(Additional Issue):35-42. [Link] 
 35. Rajendran V, Roy FG. An overview of motor skill performance and balance in hearing impaired children. Ital J Pediatr. 2011;37:33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014