Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: ARAŞTIRMA
Türk Psikiyatri Tarihinde Deskriptif-Organik ve Dinamik Psikiyatri Ekollerinin Varoluşsal Yolculuk Analizi: Mazhar Osman Uzman ve Rasim Adasal Örnekleriyle Meta-Analiz
Analysis of the Existential Journey of Descriptive-Organic and Dynamic Psychiatry Through the History of Psychiatry in Turkey with Mazhar Osman Uzman and Rasim Adasal as Cher Maîtres Meta-Analysis
Gamze NESİPOĞLUa
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(2):235-44
doi: 10.5336/mdethic.2020-80364
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Düşünce tarihinde ezoterik ve ekzoterik gruplar arasındaki etkileşimin bilişsel üretimdeki önemi anlaşıldıkça, bilimsel düşüncenin gelişiminde sosyokültürel, ekonomik ve siyasi ilave birçok etkenin varlığı kabul edilmeye başlanmıştır. Bu anlayış, bir tıp disiplini olma ve alt disiplinlerinin ortaya çıkma sürecinde psikiyatri alanında da görülmüştür. İnsanlık tarihi kadar kadim geçmişi olan psikiyatri disiplini, beyindeki organik ve işlevsel bozulmayı hastalık nedeni olarak açıklayan biyolojik psikiyatri akımı ile benzerlik gösteren ancak özdeş olmayan yaklaşımsa 'deskriptif (tanımlayıcı)-organik psikiyatri' ekolü olmuştur. Bu ekol, hastalıkları etiyolojisine göre sınıflandırıp, tanımlamış ve farklı nitelik kazanmıştır. Ancak zamanla hastayı psikolojik ve sosyal özellikleri de bulunan bir varlık olarak değerlendirip, hastalığı da o varlığın sosyal varoluş süreciyle birlikte açıklayan 'dinamik psikiyatri' ekolü gelişmiştir. Bu çalışmada, ülkemizde deskriptif-organik ve dinamik psikiyatri ekollerinin ortaya çıkış ve gelişiminin art alanı-ulusal ve uluslararası konjonktürde bilimsel, siyasi, sosyokültürel ve ekonomik unsurlar-Mazhar Osman Uzman'ın Tababet-i Ruhiye ve Rasim Adasal'ın Yeni Medikal Psikoloji adlı kitapları ışığında nedensel-karşılaştırma yöntemi ve analitik bakış açısıyla incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın savı; bahsi geçen ekollerin etkileşime dayalı evrimsel mahiyeti ve çok yönlü belirleyicilerle temellendirilmiş, bilimsel tarih yazıcılığı ekseninde eytişimsel yöntemin yanı sıra sosyolojinin yapısalcı analiziyle tanıtlanmaya gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deskriptif-organik psikiyatri; dinamik psikiyatri; Mazhar Osman Uzman; psikiyatri tarihi; Rasim Adasal
ABSTRACT
In the history of thought, while significance of interaction between esoteric and exoteric groups on cognitive manufacturing was being detected, presence of various additional determinants such as sociocultural, economic and political factors through development of scientific thought was began interiorizing. This attitude was seen during period when psychiatry was acknowledged as a medical discipline and occurrence of its new subdisciplines.'Descriptive-organic psychiatry' similar to the approach of biological psychiatry considering physical impairments in brain as the cause of illnesses/disorders but not identical with it was developed. The classified and identified the illnesses/disorders in regard to their symptoms and ethology, and acquired an autonomous character. However, in time, approach of 'dynamic psychiatry' evaluating the patient as an entity having psychological and social qualifications, and described the illness/disorder with existential process of the patient in sociocultural context was developed. In this study, background -scientific, political, sociocultural and economic factors in national and international conjuncture- of the emergence and development of descriptive-organic psychiatry and dynamic psychiatry in our country was attempted to be examined by means of causal-comparison method and analytical perspective in the light of Psychiatry written by Mazhar Osman Uzman and New Medical Psychology written by Rasim Adasal. Hypothesis of this study was based on evolutionary nature of the approaches founded on interaction between the esoteric and exoteric groups and multi-directional determinants, and attempted to be justified by structural analysis of sociology as well as the dialectical method on the axis of scientific historiography.

Keywords: Descriptive-organic psychiatry; dynamic psychiatry; Mazhar Osman Uzman; history of psychiatry; Rasim Adasal
REFERANSLAR:
 1. Fleck L. Genesis and Development of Scientific Fact. Bradley F, Trenn TJ, trans. 1st ed. Chicago: University of Chicago Press; 1981. p.5-105. [Crossref] 
 2. Löwy I. Ludwik Fleck e a presente história das ciências [Ludwik Fleck and the history of sciences today]. Hist Cienc Saude Manguinhos. 1994;1(1):7-18. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Fagan MB. Fleck and the social constitution of scientific objectivity. Stud Hist Philos Biol Biomed Sci. 2009;40(4):272-85. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Eaton HD. The development of psychiatry. Cal West Med. 1935;43(2):115-8. [PubMed]  [PMC] 
 5. Hochmann J, ed. Ergüden I, çeviri editörü. Psikiyatri Tarihi. 1. Baskı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları; 2013. p.51-65. [Link] 
 6. Shorter E. A History of Psychiatry. 1st ed. New York: Wiley and Sons; 1997. [Link] 
 7. Charlton BG. A critique of biological psychiatry. Psychol Med. 1990;20(1):3-6. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Aretaeus, ed. Adams F, trans. The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian. Republication of 1856 ed. Boston: Milford House; 1972. p.261-85. [Link] 
 9. Riese W. The neuropsychologic phase in the history of psychiatric thought. In: Galdston I, ed. Historic Derivations of Modern Psychiatry. 1st ed. New York: McGraw-Hill Book Company; 1967. p.75-135. [Link] 
 10. Babaoğlu A. [The history of psychiatry]. Psikiyatri Tarihi. 1. Baskı. İstanbul: Okuyan Us Yayınları; 2002. p.105-32. [Link] 
 11. Gelder MG. Biological psychiatry in perspective. Br Med Bull. 1996;52(3):401-7. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Walter H. The third wave of biological psychiatry. Front Psychol. 2013;4:1-6. [Crossref]  [PMC] 
 13. van Praag HM. Kraepelin, biological psychiatry, and beyond. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2008;258 Suppl 2:29-32. [Crossref]  [PubMed] 
 14. De Aquino JP, Ross DA. Kraepelin's Crumbling Twin Pillars: Using Biology to Reconstruct Psychiatric Nosology From the Bottom Up. Biol Psychiatry. 2017;82(10):e71-e4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Double DB. What would Adolf Meyer have thought of the neo-Kraepelinian approach? Psychol Bull. 1990;14(8):472-4. [Crossref] 
 16. Leff J. Yeni bir psikiyatri. Göka E, Sayar K, editörler. Bir Bilim Olarak Psikiyatri. 2. Baskı. İstanbul: Kaknüs Yayınları; 2001. p.35-9. [Link] 
 17. Berrios G. Descriptive psychiatry and psychiatric nosology during the nineteenth century. In: Wallace ER, Gach J, eds. History of Psychiatry and Medical Psychology: With an Epilogue on Psychiatry and the Mind-Body Relation. 1st ed. New York: Springer US; 2008. p.353-79. [Crossref] 
 18. Tunaboylu-İkiz T. Türk psikiyatri tarihi v e psikanalizin yeri [History of Turkish psychiatry and the place of psychoanalysis]. Psikoloji Çalışmaları. 1999;21:159-68. [Link] 
 19. Artvinli F. "Mecnuna ne urulur, ne sövülür!": Mazhar Osman ve yönetilemeyen bimarhaneler ["Neither beat, nor curse at the mad!": Mazhar Osman and the (mis)management of mental asylums]. Osmanlı Bilimi Araştırmaları. 2017;19(1):13-42. [Link] 
 20. Artvinli F. [Madness, politics and society: Toptası lunatic asylum (1873-1927)]. Delilik, Siyaset ve Toplum-Toptaşı Bimarhanesi (1873-1927). 1. Baskı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; 2013. p.43-67. [Link] 
 21. Kılıç R. [Mads and their physicians-madness from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey]. Deliler ve Doktorları-Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Delilik. 2. Baskı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları; 2015. p.14-173. [Link] 
 22. Bayülkem F. [Psychiatry in Turkey-The historical development of neurology and neurosurgery]. Türkiye'de Psikiyatri - Nöroloji ve Nöroşirurjinin Tarihi Gelişimi. 1. Baskı. İstanbul: Ruh Hastalarını Readaptasyon Derneği Yayınları; 2000. p.19-99. [Link] 
 23. Behmoaras L. [Mazhar Osman-Storm in the closed box]. Mazhar Osman-Kapalı Kutudaki Fırtına. 4. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi; 2001. p.15-420. [Link] 
 24. Şahinbaş-Erginöz G. Halk arasında efsaneleşmiş Türk Hekimi Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman (1884-1951) Türkiye'de Çağdaş Psikiyatrinin Kurucusu [Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman (1884-1951), the founder of contemporary psychiatrics in Turkey-The Turkish doctor mytho logized by the people]. Nobel Med. 2010;6(1):90-6. [Link] 
 25. Erkoç Ş, Kardeş F, Artvinli F. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kısa tarihi [A short history of Bakırkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurology Training and Research Hospital]. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Derg. 2010;25:1-11. [Link] 
 26. Uzman MO. [Psychiatry]. Tababet-i Ruhiye. Fasikül I. 3. Baskı. İstanbul: Kader Basımevi; 1941. p.3-429. [Link] 
 27. Aksel İŞ. [Textbook of psychiatry- General psychiatry]. Psikiyatri Ders Kitabı-Genel Psikiyatri. Sayı 248. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları; 1945. p.158-84.
 28. Uzman MO. [Eugenics-raising a generation]. İstanbul Seririyatı. 1939;21(1):35-41.
 29. 9. Kerimol J. [Issues in the treatment of addiction and eugenics]. Popüler Psikiyatri Derg. 2007;(2)36:18-21.
 30. ğuz NY. Cumhuriyet dönemi türk psikiyatrisine evrimsel bir bakış [An evolutionary assessment of Turkish psychiatry during the Republican era]. IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Metni 18-20 Eylül 1996. [Link] 
 31. Grinker RR. Psychiatry: Descriptive and dynamic. AMA Arch Gen Psychiatry. 1960;2(5):589. [Crossref] 
 32. Böhmer MW. Dynamic psychiatry and the psychodynamic formulation. Afr J Psychiatry (Johannesbg). 2011;14(4):273-7. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Geçtan E. [Psychodynamic psychiatry and abnormal behaviors]. Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar. 13. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi; 1997. p.44-64.
 34. Sayıl I. Prof. Dr. Rasim Adasal [Prof. Dr. Rasim Adasal]. Kriz Derg. 1999;7(2):37-41. [Crossref] 
 35. Adasal R. [New medical psychology with the normal and abnormal contexts]. Normal ve Anormal Yönleriyle Yeni Medikal Psikoloji. 3. Baskı. İstanbul: Minnetoğlu Yayınları; 1977. p.11-116. [Link] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014