Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

.: DERLEME
Uluslararası Ceza Yargısının Tarihsel Gelişimi ve Cinsel Suçların Unsurları ile İspat Kuralları Düzenlenmeleri Üzerine Geleneksel Derleme
A Traditional Review on the Historical Development of International Criminal Jurisdiction and the Regulations of the Elements of Sexual Crimes and the Rules of Proof
Ebru ÇETİNa , Nergis CANTÜRKa
aAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Adli Bilimler ABD, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2024;21(1):43-52
doi: 10.5336/forensic.2023-99473
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Savaş suçlularının ve insanlık dışı eylemlerde bulunanların cezasız kalmaması ve yargılanması için 1945-1993-1994 yıllarında ad hoc mahkemeler kurulmuştur. Ad hoc mahkemeler adil yargılanma hakkının ihlaline neden olmuş, kanunilik ve tabii hâkim ilkelerinin gereklerini karşılayamamıştır. Bu nedenlerle 1998'de imzaya açılmış ve 2002'de yürürlüğe girmiş Roma Statüsü ile Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuştur. Uluslararası Ceza Mahkemesi daimi bir mahkemedir. Savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi kapsamındadır. Silahlı çatışmalar sırasında gerçekleştirilen cinsel suçlar ad hoc mahkemelerin yargılama konuları yapılsa da yargılamalara ilişkin ispat ve usul kuralları ile suçların unsurlarının belirlenmesi hâkim takdirine bırakılmış konular olarak kalmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak yargılamaların usul ve ispat kuralları ile suçların unsurları Roma Statüsü dışında başka belgelerle düzenlenmiştir. 09.09.2002 tarihinde yürürlüğe giren Usul ve Delil Kuralları Belgesi ve Suç Unsurları Belgesi ile ceza yargılamasının evrensel kurallarından olan kanunilik ilkesinin sağlanması konusunda olumlu gelişme sağlanmıştır. Usul ve Delil Kuralları Belgesi ile Suç Unsurları Belgesi ile cinsel suçlara özel düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ışığında delillerin tespit edilmesi, toplanması, yorumlanarak hüküm kurulması gerekmektedir. Cinsel suçların unsurlarının belirlenmesi ile usul ve ispat kurallarının belirlenmesi ayrıca yargılamada hükme esas alınabilecek nitelikte delillerin tespit edilmesi ve toplanması sırasında göz önünde bulundurulması açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ceza Mahkemesi; cinsel suçlar; usul ve delil kuralları belgesi; suç unsurları belgesi
ABSTRACT
Ad hoc courts were established in 1945-1993-1994 to punish and who prosecute war criminals and inhuman acts. Ad hoc courts have violated right to a fair trial and failed to meet requirements of legality and natural judge principles. therefore, the International Criminal Court was established with Rome Statute, which was opened for signature in 1998 and entered into force in 2002. The International Criminal Court is permanent court. War crimes, crimes against humanity, crimes of genocide and aggression fall within jurisdiction of International Criminal Court. Even sexual crimes committed during armed conflicts were subjects of ad hoc courts, proof and procedural rules regarding proceedings and determination elements of crimes remained as matters left to discretion of judge. The procedural and evidential rules of proceedings to be held by International Criminal Court and the elements of crimes are regulated by documents other than the Rome Statute. With Rules of Procedure and Evidence and Element Crime, which entered into force on 09.09.2002 positive progress has been achieved in ensuring principle legality, which is universal rules of criminal proceedings. Special regulations have been made for sexual crimes with Procedure and Evidence Rules Document and Crime Elements Document. In the light these regulations, evidence must be identified, collected, interpreted and a verdict made. It's very important to determine elements of sexual crimes and to determine rules of procedure and proof, as well as to determine evidence that can be taken as a basis for judgment and to be taken into account during collection.

Keywords: International Criminal Court; sexual crimes; rules of procedure and evidence; crime elements document
REFERANSLAR:
 1. Yenisey F. Milletlerarası Ceza Hukuku. 1. Baskı. İstanbul: Beta Yayıncılık; 1988.
 2. Odman T. Eski Yugoslavya ile ilgili uluslararası ceza mahkemesinin kuruluşu ve yasal dayanağı [Establishment and legal basis of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia]. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 1996;45(1)131-51. [Crossref] 
 3. Ulusoy O. Mahkemenin Kuruluşu-Roma Statüsü. Uluslararası Ceza Mahkemesi. Kılınç U, editör. 1. Baskı. İzmir: Etki Yayıncılık; 2008. p.10-27.
 4. Burns PT. Aspect of Crimes Against Humanity and the International Criminal Court. Canada: International Centre For Criminal Law Reform And Criminal Justice Policy; 2007. Cited: February 25, 2023. Available from: [Link] 
 5. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907. Cited: February 26, 2023. Available from: [Link] 
 6. Human Rights Library [Internet]. [Cited: February 28, 2023]. Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, and Charter of the International Military Tribunal, London, 8 August 1945. Available from: [Link] 
 7. Parlak TM 2015. Galiplerin adaleti: Nürnberg ve Tokyo Askeri Ceza Mahkemeleri [Justice of the winners: Nuremberg and Tokyo International Military Tribunals]. ABMYO Dergisi. 2015;37:137-53. [Link] 
 8. Carter LE, Fincan M. 2021 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi [International Criminal Court in 2021]. Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi. 2017;7(22):119-31. [Link] 
 9. Azarkan E. Uluslararası ceza mahkemelerinde savaş suçları [War crimes in international criminal courts]. Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi. 2004;1(1):53-76. [Link] 
 10. Bozkurt MU. Uluslararası ceza hukuku ilkeleri kapsamında ad hoc uluslararası ceza mahkemelerine yönelik eleştiriler ve uluslararası ceza mahkemesi [Criticisms on ad hoc international criminal tribunals within the context of international criminal law and the international criminal court]. Güvenlik Stratejileri Dergisi. 2010;6(11):73-91. [Link] 
 11. Ormanoğlu HD. Modern devletin bir unsuru olarak egemenlik ve uluslararası ceza mahkemesi [Sovereignty and international criminal court, as a constituent of the modern state]. İnÜHFD. 2018;9(1):245-74. [Crossref] 
 12. Poyraz Y, Önen ÖV. Uluslararası ceza yargısının gelişiminde Uluslararası Ceza Mahkemesinin rolü [The role of international criminal court in the development of International Criminal Jurisdiction]. YBHD. 2019;(1):187-222. [Crossref] 
 13. Yavuz HA. Bir savaş suçu olarak kültürel miras niteliğindeki eserlere yönelik saldırı eylemi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Al Mahdi kararı üzerine bir inceleme [Attacking against cultural heritages as a war crime a review on the judgement of Al Mahdi case by the International Criminal Court]. Ankara Barosu Dergisi. 2017;75(3):161-96. [Crossref] 
 14. Güneş N. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Libya soruşturması [Yüksek lisan tezi]. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi; 2022. [Erişim tarihi: 28.02.2024]. Erişim linki: [Link] 
 15. Sarıgül H. Uluslararası ceza mahkemesi [International criminal court]. Uyuşmazlık Dergisi. 2013;3:230-73. [Link] 
 16. Gül YE. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve insan haklarına katkıları [International Criminal Court and its contributions to human rights]. IBAD. 2018;3(1):293-303. [Crossref] 
 17. Şen E. Uluslararası Ceza Mahkemesi. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2009. p.75.
 18. Dalar M. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik eleştirilerin değerlendirilmesi [Evaluation of criticism of International Criminal Court]. ASBİ. 2017;17(2):153-65. [Link] 
 19. Özkan A. 21. yüzyılda evrensel bir yargı kuruluşu olarak uluslararası ceza mahkemesi: usul kuralları, yargılamalar ve uluslararası suçlar [The international criminal court as a universal judicial institution in the 21st century: rules of procedure, judgements and international crimes]. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016;12:175-95. [Crossref] 
 20. International Criminal Court. Rome Statute of the International Criminal Court. The Netherlands: International Criminal Court; 1998. Cited: February 25, 2023. Available from: [Link] 
 21. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. [İnternet]. [Erişim tarihi: 01 Şubat 2023]. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM). Erişim linki: [Link] 
 22. Karzaoğlu P, Çatı MO. İnşacılık yaklaşımı ve kavramsal tartışmalar çerçevesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi [The International Criminal Court in the light of constructivism and conceptual debates]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021;23(1):391-417. [Crossref] 
 23. Zorlu SE. Uluslararası ceza mahkemesinin kuruluşunda tarihsel süreç ve BM Güvenlik Konseyinin uluslararası ceza mahkemesinin işleyişi üzerindeki yetkileri [The historical process in the establishment of the international criminal court and the authorities of the un security council on the international criminal court's functioning]. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016;24 (2):111-50. [Crossref] 
 24. Final Act of the International Peace Conference The Hague, 29 July 1899. 1899. Cited: February 25, 2023. Available from: [Link] 
 25. Kurşun G. 101 Soruda Uluslararası Ceza Mahkemesi. 1. Baskı. Ankara: İnsan Hakları Gündemi Derneği; 2011.
 26. Emir N. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi bakımından saldırı suçu [The crime of aggression in terms of the jurisdiction of the International Criminal Court]. AndHD. 2015;1(2):118-43. [Link] 
 27. Acer Y. Uluslararası hukukta saldırı suçu kavramının temel unsurları: tanım çalışmaları ve yansımalar [The fundamentals of the concept of the crime of aggression in international law: efforts to define and the reflections]. Uluslararası Hukuk ve Politika. 2005;3:15-42. [Link] 
 28. International Criminal Court. Rules of Procedure and Evidence. 2nd ed. The Netherlands: International Criminal Court; 2013. Cited: June 20, 2023. Available from: [Link] 
 29. International Criminal Court. Element of Crimes. 2002. Cited: June 20, 2023. Available from: [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014