10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi - 2023

Yayınlanma Tarihi: 03.02.2023
Online ISBN: 978-625-401-922-7
 SÖZLÜ SUNUMLAR
1
Frequency of Urinary Incontinence in Pregnant Women with Gestational Diabetes
Karkın PÖ, Sezer G. Gestasyonel diyabetli gebelerde üriner inkontinans sıklığı. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.1-4.
TR
Ücretsiz Erişim
5
3-Year Results of Cases with Sphincter Repair in Premenopausal Period Due to Anal Incontinence
Şenyuva İ. Anal inkontinans nedeniyle premenopozal dönemde sfinkter onarımı yapılan olguların 3 yıllık sonuçları. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.5-6.
TR
Ücretsiz Erişim
7
Comparison of Symptoms of Pelvic Floor Dysfunction in Turkish Women with and Without Vaginal Looseness, Experience of a Tertiary Urogynecology Clinic
Varlı B, Koyuncu K, Seval M, Çetinkaya E, Dökmeci F. Vajinal gevşekliği olan ve olmayan türk kadınlarında, pelvik taban disfonksiyonu semptomlarının karşılaştırılması, üçüncü basamak bir ürojinekoloji kliniği deneyimi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.7-8.
TR
Ücretsiz Erişim
9
Case Report: Bladder Endometriosis
Çokay D, Yılmaz TG, Gündoğdu EC, Sayın E, Kale A. Vaka sunumu: Mesane endometriozisi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.9-10.
TR
Ücretsiz Erişim
11
The Efficacy and Safety of Intravesical Onabotulinumtoxin-A Injection in the Treatment of Refractory Overactive Bladder: Retrospective Evaluation of 1001 Injections
Çoban U, Önem K. Refrakter aşırı aktif mesane tedavisinde intravezikal onabotulinumtoksin-A enjeksiyonunun etkinliği ve güvenilirliği: 1001 enjeksiyonun retrospektif değerlendirmesi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.11-2.
TR
Ücretsiz Erişim
13
Effect of First Pregnancy on Pelvic Floor and Sexual Functions: Preliminary Evaluation Results of the Longitudinal Prospective Cohort Study
Ersan N, Dökmeci F, Varlı B, Çetinkaya ŞE, Seval MM. İlk gebeliğin pelvik taban ve cinsel işlevler üzerine etkisi: Longitudinal prospektif kohort çalışması ön değerlendirme sonuçları. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.13-4.
TR
Ücretsiz Erişim
15
Short and Long Term Outcomes of TOT Surgery in the Treatment of SUI
Güneş EB, Ünlügedik Sayın E, Yılmaz TG, Çokay D, Kale A. SUI tedavisinde TOT cerrahisinin kısa ve uzun dönem sonuçları. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.15-7.
TR
Ücretsiz Erişim
18
The Relationship Between Voiding Pattern and Pelvic Floor Muscle Activities in Children with Lower Urinary Tract Dysfunction
Öztürk A, Seyhan C, İrkilata HC, Köprü B, Dayanç M. Alt üriner sistem disfonksiyonlu çocuklarda işeme paterni ile pelvik taban kas aktivitesi arasındaki ilişki. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.18-20.
TR
Ücretsiz Erişim
21
Can the Bladder Capacity (IDS)/Bladder Capacity (BC) Ratio be Used at the Time of the First Detrusor Spike to Determine the Dominant Urinary Incontinence Type in Mixed Urinary Incontinence? A Retrospective Study
Şirin ME, Karaaslan M, Yılmaz M. Mikst üriner inkontinansta baskın üriner inkontinans tipini belirlemede ilk detrüsör spike anında mesane kapasitesi (İDS)/mesane kapasitesi (MK) oranı kullanılabilir mi? Retrospektif bir çalışma. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.21-3.
TR
Ücretsiz Erişim
24
Adhesion and Viability Test of Mesenchymal Stem Cells on a Polycaprolactone (PCL) and Gelatin Methacrylate (GelMA) Tissue Engineering Scaffold
İslamova G, Çetinkaya ŞE, Derkuş B, Seval MM, Dökmeci F. Polikaprolakton (PCL) ve jelatin metakrilat (GelMA) doku mühendisliği iskelesi üzerinde mezenkimal kök hücrelerinin tutunması ve canlılık testi (Pilot çalışma). 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.24-6.
TR
Ücretsiz Erişim
27
Vaginal Birth Trauma Model Created by Vaginal Distention for Pelvic Floor Damage in Wistar Albino Rats
Yücel E, Seval MM, Aydın S, Gökçe G, Çetinkaya ŞE, Dökmeci F. Wistar albino ratlarda pelvik taban hasarına yönelik vajinal distansiyon ile oluşturulmuş vajinal doğum travması modeli. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.27-9.
TR
Ücretsiz Erişim
30
Pulmonary Embolism After Transobturatory Tape Operation: Case Report
Koyuncu K, Mat E, Temoçin RB, Yıldız G, Birol İlter P, Ayhan D, Aslan E, Tuluhan E. Transobturatuar tape operasyonu sonrası gelişen pulmoner emboli: Vaka sunumu. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.30-1.
TR
Ücretsiz Erişim
32
How Much Can We Rely on the Anamnesis in the Diagnosis of Predominant Type in Mixed Type Incontinence? A Retrospective Analysis
Şirin ME, Yılmaz M, Karaaslan M. Mikst tip inkontinansda baskın tip tanısında anamneze ne kadar güvenebiliriz? Retrospektif bir analiz. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.32-4.
TR
Ücretsiz Erişim
35
Management of Mid-Urethral Sling Complications in Stress Urinary Incontinence Surgery
Polukhova A, Aliyeva R, Mahalov İ. Stres ürinar inkontinans cerrahisinde midüretral sling yerleşdirilmesinin komplikasyonlarının yönetimi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.35-6.
TR
Ücretsiz Erişim
37
Relationship Between Female Sexual Dysfunction and Measurements of Urethrovaginal Space
Yeğin GF, Desdicioğlu R. Üretrovajinal aralık ölçümlerinin kadın cinsel disfonksiyonu ile ilişkisi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.37-9.
TR
Ücretsiz Erişim
40
The Association of Urinary Succinate Levels with Clinical Findings in Women with Overactive Bladder Symptoms
Öz ÖF, Seval MM, Doğan Ö, Varlı B, Çetinkaya ŞE, Dökmeci F. Aşırı aktif mesane bulguları olan kadınlarda üriner süksinat düzeylerinin klinik bulgularla ilişkisi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.40-1
TR
Ücretsiz Erişim
42
Bleeding Into the Retzius After TVT Surgery in a Patient with Stress Urinary Incontinence: A Case Report
Koyuncu K, Yıldız G, Temoçin RB, Birol İlter P, Tuluhan E. Stress üriner inkontinanslı hastada TVT ameliyatı sonrası retzius içine kanama: Olgu sunumu. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.42-3.
TR
Ücretsiz Erişim
44
Evaluation of the Effects of Perineoplasty and Vulvaplasty on Female Sexual Function
Yıldız S, Akköz Çevik S. Perineoplasti ve vulvaplastinin kadın cinsel işlevine etkisi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.44-6.
TR
Ücretsiz Erişim
47
Investigation of the Effect of Clinical Pilates Exercises on Menstrual Symptoms in Young Women with Dysmenorrhea
Sönmezer E, Karakaya G, Begen SN, Şanlı T, Yarımkaya NS. Dismenoreli genç kadınlarda klinik pilates egzersizlerinin menstrüel bulgular üzerine etkisinin incelenmesi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.47-9.
TR
Ücretsiz Erişim
50
Pelvic Floor Muscles Functions in Children in Five Different Positions
Öztürk A, Seyhan C, Aşık R, Yürekli B, Ergin G, İrkilata HC, Dayanç M. Çocuklarda 5 farklı pozisyonda pelvik taban kas fonksiyonu. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.50-2.
TR
Ücretsiz Erişim
53
Turkish Version of the Sexually Transmitted Diseases Information Questionnaire: Validity Study
Acar A, Güzel İ, Şanlı T, Begen SN, Karakaya G, Sönmezer E. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar bilgi anketi'nin türkçe versiyonu; Geçerlilik çalışması. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.53-4.
TR
Ücretsiz Erişim
55
Enuretic Voiding Volume and Number of Enuretic Episodes in Determining Nocturnal Bladder Dynamics in Children with Monosymptomatic Enuresis Nocturna
Öztürk A, Seyhan C, Özkan E, İrkilata HC, Dayanç M. Enürezis nokturnalı çocukta gece mesane dinamiğini belirlemede enüretik işeme volümü ve enüretik epizod sayısı. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.55-7.
TR
Ücretsiz Erişim
58
Patient Satisfaction in Ambulatory Urodynamic Study with a Single Micturition Cycle: Ankara University Urogynecology Nursing Experience
Coşkun S, Ceviz E, Varlı B, Seval MM, Çetinkaya ŞE, Dökmeci F. Tek miksiyon sikluslu ambulatuar ürodinami ıncelemesinde hasta memnuniyeti; Ankara tıp ürojinekoloji hemşireliği deneyimi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.58-60.
TR
Ücretsiz Erişim
61
The Relationship of Urinary Incontinence Type with Depression Anxiety Stress Levels in Women Aged 35-49
Kaya Y, Erkun Dolker H, Şahin S. Üriner inkontinans tipinin 35-49 yaş arası kadınlarda depresyon anksiyete stres düzeyleri ile ilişkisi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.61-2.
TR
Ücretsiz Erişim
63
Examination of a Patient with Mixed Urinary Incontinence According to Pender's Health Promotion Model: A Case Report
Özdemir Z, Alaca C. Miks üriner inkontinansı olan hastanın pender’in sağlığı geliştirme modeline göre incelenmesi: Olgu sunumu. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.63-4.
TR
Ücretsiz Erişim
65
Evaluation of the Patient Diagnosed with Urinary Incontinence and Coital Incontinence According to the Roy Adaptation Model: Case Report
Altun E, Alaca C. Üriner inkontinans ve koital inkontinans tanısı alan hastanın Roy Adaptasyon Modeli'ne göre değerlendirilmesi: Olgu sunumu. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.65-9.
TR
Ücretsiz Erişim
70
Laparoscopic Uterosacral Ligament Suspension in the Treatment of Apical Prolapse
Çetinkaya ŞE, Varlı B, Yücel E, Fidan S, Seval MM, Dökmeci F. Apikal prolapsus tedavisinde laparoskopik uterosakral ligament süspansiyonu. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.70-1.
TR
Ücretsiz Erişim
72
New Mesh-Free Operation Technique in Pelvic Organ Prolapse: Kılıccı Combination
Kılıççı Ç, Din C, Gökçen İşcan R, Kumru P. Pelvik organ prolapsusunda meshsiz yeni bir operasyon yöntemi olarak kılıççı kombinasyonu. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.72-3.
TR
Ücretsiz Erişim
74
Aggressive Angiomyxoma: Case Report and Review of Literature
Öztürk V, Erdemoğlu E, Bozkurt KK. Agresif anjiomiksoma: Olgu sunumu ve literatür taraması. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.74-6.
TR
Ücretsiz Erişim
77
Our Experiences of Sacrocolpopexy in Pelvic Organ Prolapse
Yılmaz TG, Çokay D, Özer EB, Ünlügedik Sayın E, Kale A. Pelvik organ prolapsusunda sakrokolpopeksi deneyimlerimiz. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.77-8.
TR
Ücretsiz Erişim
79
Vaginal Hysterectomy Alternative Techniques
Canday M. Vajinal histerektomi alternatif teknikler. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.79-81.
TR
Ücretsiz Erişim
 POSTER SUNUMLAR
82
Do Lower Urinary System Dysfunctions in Childhood Cause Urogynecological Problems in Adulthood?
Köseoğlu A, Atalay T, Yılmaz Z, Ünal M, Saatçi EZ, Tuğtepe H. Çocukluk çağında yaşanan alt üriner sistem disfonksiyonları erişkin dönemde ürojinekolojik sorunlara zemin hazırlar mı?. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.82-4.
TR
Ücretsiz Erişim
85
Evaluation of the Efficacy of Injectable Platelet-Rich Fibrin (I-PRF) in the Treatment of Stress Urinary Incontinence
Mete Ural Ü. Stres üriner inkontinas tedavisinde enjekte edilebilen trombositten zengin fibrinin (İ-PRF) etkinliğinin değerlendirilmesi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.85-6.
TR
Ücretsiz Erişim
87
Evaluation of Patients with Urinary Incontinence by Perineal Ultrasonography
Kayar B, Mete Ural Ü. Üriner inkontinansı olan hastaların perineal ultrasonografi ile değerlendirilmesi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.87-8.
TR
Ücretsiz Erişim
89
Evaluation of Bone Pelvis Morphometry in Patients with Uterine Prolapse
Kınık Karabaş A, Mete Ural Ü. Uterin prolapsusu olan hastalarda kemik pelvis morfometrisinin değerlendirilmesi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.89-90.
TR
Ücretsiz Erişim
91
Endocervicosis with Chronic Pelvic Pain: Case Report
Çetindağ EN, Baydemir ŞK, Başaran D, Soyuer I. Kronik pelvik ağrıyla seyreden endoservikozis: Olgu sunumu. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.91-3.
TR
Ücretsiz Erişim
94
The Effect of Menopause on Head-Neck and Shoulder Posture in Women with Chronic Neck Pain
Acet N, Sönmezer E. Kronik boyun ağrılı kadınlarda menopozun baş-boyun ve omuz postürüne etkisi. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.94-6.
TR
Ücretsiz Erişim
97
Recurrent Uterine Apical Prolapse: Extrophy Vesicae
Çoban U, Önem K, Bıçakçı Ü. Rekürren uterin apikal prolapsus: Ekstrofi vezikale. 10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2023. p.97-8.
TR
Ücretsiz Erişim

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014